Роз’яснення Пенсійного фонду України “Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України” від 13.08.2013 р.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011, зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012, зміни постанови правління Пенсійного фонду № 12-1 від 22.07.2013
Суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, звіт про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті, за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами, встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010).
Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (первинна звітність до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та за формою, встановленими Порядком формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.
Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 “Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди з 1 січня 2010 року до 1 січня 2011 року.
З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон).
Відповідно до статті 6 Закону Пенсійним фондом України розроблено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 (далі – Порядок). Вищезазначений Порядок регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди, починаючи з 1 січня 2011 року, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011 та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012, зміни постанови правління Пенсійного фонду № 12-1 від 22.07.2013.
I. Опис додатка 4 до Порядку “Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України” та вимоги щодо заповнення
1. Заповнення титульного аркуша додатка 4
Страхувальники, зазначені в пункті 3.1 розділу III Порядку, зобов’язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.
Звітним періодом для них є календарний місяць.
На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:
Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.
Реквізит 02. Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:
• для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);
• для фізичних осіб – підприємців вноситься десятирозрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника;
• для юридичних осіб (наприклад, церква або юридичні особи – нерезиденти), у яких не має коду ЄДРПОУ, органом Пенсійного фонду буде присвоюватися власний номер за наступною маскою: PNNNNNSSS, де “P” – константа, що вказує на реєстрацію юридичної особи за номером, присвоєним в органі Пенсійного фонду; “NNNNN” – рівно п’ять цифр – код органу ПФУ районного рівня (з ведучим нулем), де здійснюється первинне взяття на облік страхувальника – юридичної особи; “SSS” – порядковий номер страхувальника з особливим кодом (з ведучими нулями), якого взято на облік у даному органі Пенсійного фонду;
• для фізичних осіб – підприємців, для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.
Реквізит 03. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами та нараховують і сплачують єдиний внесок.
Найменування страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника – фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.
Реквізит 04. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші додатка 4. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.
Реквізит 05. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальника зареєстровано як платника.
Реквізит 06. Перелік таблиць додатка 4: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.
Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.
У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.
У графі “Кількість рядків” зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 – 9 додатка 4 до Порядку.
У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок заповнених рядків на цих аркушах.
Реквізит 07. Керівник:
• для юридичних осіб – зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства;
• для фізичних осіб – зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи – підприємця, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.
Реквізит 08. Головний бухгалтер: для юридичних осіб – за наявності даної посади зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб – даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.
Реквізит 09. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесенні відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.
Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України – зазначається дата реєстрації в органах Пенсійного фонду.
Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку – проставляється дата, коли дані звіту занесені до автоматизованої системи персоніфікованого обліку.
Реквізит 10. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__ року (далі – Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості, занесені до реквізиту 09, та зазначається кількість аркушів документів, отриманих від страхувальника, разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи “Усього” реквізиту 06 плюс “+” один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок або штампом з грифом “ПРИЙНЯТО” та повертається страхувальнику.
Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника, і звіт передається до органу Пенсійного фонду.
2. Заповнення таблиці 1 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску”
При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне:
У таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.
Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.
У заголовній частині таблиці відображається:
- Повне найменування страхувальника (відповідно до установчих документів) або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи.
- Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику.
- Клас професійного ризику виробництва згідно повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду (для платників, взятих на облік з 01.01.2011 року), згідно повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва, виданого робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (для платників, взятих на облік до 01.01.2011 року).
Платником ставиться позначка “x” у відповідну клітинку у разі якщо платник:
• бюджетна установа;
• підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ, УТОС;
• підприємство, організація громадської організації інвалідів;
• підприємство суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010).
- Міністерство або інший центральному орган виконавчої влади (зазначається підпорядкованість платника).
- Місцезнаходження або місце проживання платника.
- Телефон.
- Організаційно-правова форма господарювання.
- Номер реєстрації страхувальника за даними повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску або повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків у відповідному органі Пенсійного фонду.
- Назва банку.
- МФО банку.
- Номера поточних рахунків в установах банків.
- Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді – зазначається один раз і лише тоді, коли на підприємстві створено нове робоче місце у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників, за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника, незважаючи, що на них не були прийняті працівники.
- Середньооблікова кількість штатних працівників.
Зазначений показник визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722;
- у тому числі працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (показник заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42, зареєстрованого в Мінюсті 13.02.2007 за № 117/13384);
- працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (показник заповнюється відповідно до частини 1 статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” 05.07.2012 № 5067).
- Штатна чисельність працівників – це встановлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників (персонал), з якими укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), в якому зазначено розмір окладу для конкретної посади.
- Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру.
- Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (особи, за яких подаються відомості до системи персоніфікованого обліку, ті, що зазначені в таблиці 6 додатка 4);
- у тому числі чоловіків, жінок;
- обрана система оподаткування (загальна, єдиний податок, фіксований податок, фіксований сільськогосподарський податок).
Таблиця 1 заповнюється платниками за звітний місяць у відповідності до бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату, винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за цей місяць незалежно від джерел фінансування цих виплат та від терміну їх фактичних виплат за період з 1 січня 2011 року.
Рядок 1 “Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)” сума рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5 без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок.
Інші виплати, що відображаються в Головній книзі платника страхових внесків за кредитом субрахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою”, крім вищезазначених, не включаються до цього рядка.
Рядок 1.1 “Сума нарахованої заробітної плати”
Відображається заробітна плата звітного місяця за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, склад якої визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713, та Законом України “Про оплату праці”, без обмеження максимальною величиною.
Рядок 1.2 “Сума винагород за договорами цивільно-правового характеру”
Відображаються суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами без обмеження максимальною величиною.
Рядок 1.3 “Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця”
Відображається нарахована сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця без обмеження максимальною величиною.
Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.
Рядок 1.4 “Сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього. У т. ч.:”
Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування без обмеження максимальною величиною.
Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.
Рядок 1.4.1 “Сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві
Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві без обмеження максимальною величиною.
Рядок 1.5 “Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”
Відображається нарахована сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за рахунок коштів Фонду з тимчасової втрати працездатності України без обмеження максимальною величиною.
Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.
Рядок 2 “Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4)”
Відображається сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.
Рядок 2.1 “Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6 + р. 2.1.7)”
Відображається сума рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 та 2.1.7.
У рядку 2.1.1 “роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 – 49,7 %)” зазначаються суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок відповідно до класу професійного ризику.
У рядку 2.1.2 “бюджетними установами (36,3 %)” зазначаються суми заробітної плати, нараховані бюджетними установами, на які нараховується єдиний внесок.
У рядку 2.1.3 “роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)” зазначаються суми заробітної плати, нараховані особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, борт-інженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, на які нараховується єдиний внесок.
У рядку 2.1.4 “підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)” зазначаються суми заробітної плати, нараховані підприємствами, установами та організаціями найманим працівникам, які є інвалідами, на які нараховується єдиний внесок.
У рядку 2.1.5 “підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)” зазначаються суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, нараховані підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.
У рядку 2.1.6 “підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)” зазначаються суми заробітної плати працюючих інвалідів, на які нараховується єдиний внесок, нараховані підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.
У рядку 2.1.7 “підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)” зазначаються суми зарплати, нараховані працівникам із числа зазначених класів, груп та розділів, на які нараховується ЄСВ.
Рядок 2.2 “Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3)” - відображаються суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім сум винагород, нарахованих фізичним особам – підприємцям, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), на які нараховується єдиний внесок.
Рядок 2.2.1 “Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7 %” – відображається сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, на яку нараховується ЄСВ.
Рядок 2.2.2 “Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)” -відображається сума винагород за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, на яку нараховується ЄСВ, нарахованих зазначеними підприємствами та організаціями, якщо кількість інвалідів у них становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці.
Рядок 2.2.3 “Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)” -зазначаються суми винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, нараховані працівникам із числа зазначених класів, груп та розділів, на які нараховується ЄСВ.
Рядок 2.3 “Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)”
Відображається нарахована сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, на яку нараховується єдиний внесок.
Рядок 2.3.1 “Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %”
Рядок 2.3.2 “Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)”
Відображається сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується ЄСВ.
Рядок 2.3.3 “Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)”
Рядок 2.3.4 “Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)”
Рядок 2.4 Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 2.4.1 + р. 2.4.2 + р. 2.4.3 + р. 2.4.4)
Відображається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Рядок 2.4.1 Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %
Рядок 2.4.2 Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)
Рядок 2.4.3 Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)
Рядок 2.4.4 Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)
Рядок 3 “Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4)”
Відображається сума рядків 3.1, 3.2 та 3.3 та 3.4.
У рядку 3.1 “на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7)” відображається сума рядків 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7.
У рядку 3.1.1 “на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 % – 49,7 %))” відображається сума єдиного внеску, яка розраховується у відсотках залежно від класу професійного ризику виробництва від суми заробітної плати, зазначеної у рядку 2.1.1.
У рядку 3.1.2 “на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.2, на 36,3 % (розмір єдиного внеску встановлений для бюджетних установ).
У рядку 3.1.3 “на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)”відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.3, на 45,96 %.
У рядку 3.1.4 “на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.4, на 8,41 %.
У рядку 3.1.5 “на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.5, на 5,3 %.
У рядку 3.1.6 “на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.6, на 5,5 %.
У рядку 3.1.7 “на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.1.7 х 33,2 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.7, на 33,2 %.
У рядку 3.2 “на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом суми винагороди, відображеної у рядках 3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3.
У рядку 3.2.1 “на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2.1 х 34,7 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми винагороди, відображеної у рядку 2.2.1, на 34,7 %.
У рядку 3.2.2 “на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.2.2 х 5,3 %)”відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми винагороди, відображеної у рядку 2.2.2, на 5,3 %.
У рядку 3.2.3 “на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.2.3 х 33,2 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми винагороди, відображеної у рядку 2.2.3, на 33,2 %.
У рядку 3.3 “на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)”.
У рядку 3.3.1 “на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %)”відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.1 на 33,2 %.
У рядку 3.3.2 “на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %)”відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.2 на 8,41 %.
У рядку 3.3.3 “на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.3.3 х 5,3 %)” відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.3 на 5,3 %.
У рядку 3.3.4 “на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %)”відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.4 на 5,5 %.
Рядок 4 “Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4)” –  відображаються суми заробітної плати, інших виплат, винагород, нарахованих (виплачених) застрахованій особі відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, за виконання робіт (надання послуг) та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок. Відображається сума рядків 4.1, 4.2 та 4.3, 4.4 та відповідають значенню рядка 2.
Рядок 4.1 “Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)”- відображається сума рядків 4.1.1, 4.1.2 та 4.1.3 та відповідає значенню рядка 2.1.
Рядок 4.1.1 “осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)” – відображаються суми заробітної плати, нарахованої роботодавцем особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, крім осіб, які працюють на посадах, робота на яких дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів, з яких утримується єдиний внесок у розмірі 3,6 %.
Рядок 4.1.2 “найманих працівників – інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)” – відображаються суми заробітної плати, нарахованої найманим працівникам – інвалідам, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС.
Рядок 4.1.3 “працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)” -відображаються суми заробітної плати, нарахованої працівникам, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах.
Рядок 4.2 “Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6 % (відповідає значенню р. 2.2)” – відображаються суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, та відповідають значенню рядка 2.2.
Рядок 4.3 “Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 2.3)”  – відображаються нараховані найманим працівникам суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та відповідають значенню рядка 2.3.
Рядок 4.4 “Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (2 %)”
Рядок 5 “Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6)”дорівнює сумі рядків р. 5.1, р. 5.2, р. 5.3, р. 5.4, р. 5.5, р. 5.6.
Відображаються суми утриманого єдиного внеску із сум, зазначених у рядках 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3, 4.4, за діючими розмірами залежно від категорії застрахованих осіб.
Рядок 5.1 “р. 4.1.1 х 3,6 %” – відображається сума єдиного внеску, утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 3,6 % на підставі даних бухгалтерського обліку.
Рядок 5.2 “р. 4.1.2 х 2,85 %” – відображається сума єдиного внеску, утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 2,85 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.
Рядок 5.3 “р. 4.1.3 х 6,1 %” – відображається сума єдиного внеску, утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 6,1 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.
Рядок 5.4 “р. 4.2 х 2,6 %” – відображається сума єдиного внеску, утриманого із сум винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами у розмірі 2,6 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.
Рядок 5.5 “р. 4.3 х 2 %” – відображається сума єдиного внеску, утриманого із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 2 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.
Рядок 5.6 “р. 4.4 х 2 %” – відображається сума єдиного внеску утриманого із сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у розмірі 2 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.
Рядок 6 “Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)”
Відображається сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3.
Рядки 6.1 та 6.3 заповнюються у випадках, якщо платником самостійно виявлено заниження сум нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску.
Рядок 6.1 “Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)”
Відображається сума рядків 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8.
Рядки 6.1.1 – 6.1.8
Заповнюються платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску.
Рядок 6.2 “Донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва”
Заповнюється платником у разі зміни класу професійного ризику виробництва на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду України за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску.
Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску по розміру, встановленому раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску по встановленому розміру за зазначений період) платник відображає за звітний період, у якому ним отримано повідомлення Пенсійного фонду.
Рядок 6.3 “Додатково утримано єдиного внеску”
Відображається сума рядків 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5.
Рядки 6.3.1 – 6.3.5
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску, залежно від категорії застрахованих осіб.
Рядок 6.4 “Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок”
Зазначається база нарахування єдиного внеску, на яку ним донараховано єдиний внесок.
При цьому зазначений рядок не використовується, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, оскільки такі суми включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені їх нарахування (пункт 4.3.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
Рядок “Зміст помилки”
Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно не нараховано єдиний внесок.
За наявності декількох помилок описується кожна з них.
Рядок 7 “Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)”
Відображається сума рядків 7.1, 7.2 та 7.3.
Рядки 7.1 та 7.3 заповнюються у випадках, якщо платником самостійно виявлено завищення сум нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску.
Рядок 7.1 “Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)”
Відображається сума рядків 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8.
Рядки 7.1.1 – 7.1.8
Заповнюються платником, якщо ним самостійно виявлено завищення сум нарахованого єдиного внеску у періодах, що передують звітному, на суми виплат, які не є базою нарахування єдиного внеску, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску.
Крім того, зазначені рядки використовуються для коригування сум єдиного внеску у зв’язку із зміною черговості їх зарахування до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, передбаченої пп. 4.3.2 п. 4.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289, за минулі періоди.
Рядок 7.2 “Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва”
Заповнюється платником у разі зміни класу професійного ризику виробництва на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду України за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску.
Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску по розміру, встановленому раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску по встановленому розміру за зазначений період) платник відображає за звітний період, у якому ним отримано повідомлення Пенсійного фонду.
Рядок 7.3 “Зменшено утримань”
Відображається сума рядків 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5.
Рядки 7.3.1 – 7.3.5
Заповнюються платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених утриманих сум єдиного внеску на суми виплат, які не є базою для утримання (нарахування) єдиного внеску, в розрізі встановлених розмірів, залежно від категорії застрахованих осіб, у періодах, що передують звітному.
Крім того, зазначені рядки використовуються для коригування сум єдиного внеску, у зв’язку із зміною черговості їх зарахування до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску передбаченої пп. 4.3.2 п. 4.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289, за минулі періоди.
Рядок 7.4 “Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок”
Зазначається сума, на яку у попередніх звітних періодах помилково чи зайво нараховано/утримано єдиний внесок.
Рядок “Зміст помилки”
Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку зайво нараховано єдиний внесок.
За наявності декількох помилок описується кожна з них.
Рядок 8 “Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)” відображається сума єдиного внеску, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 3, 5, 6, за мінусом даних рядка 7, та відповідає сумі рядків 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14.
При цьому кількість рахунків, на які страхувальник перерахував єдиний внесок за відповідний звітний період, повинна відповідати кількості заповнених рядків в діапазоні рядків від 8.1 до 8.14.
Зазначена сума підлягає сплаті на рахунки органів Пенсійного фонду України, відкриті в органах Державної казначейської служби України.
Рядок 8.1 “р. 3.1.1 + р. 6.1.1 – р. 7.1.1 (36,76 – 49,7 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі, встановленому Законом платнику залежно від його класу професійного ризику виробництва (36,76 % – 49,7 %).
Рядок 8.2 “р. 3.1.2 + р. 6.1.2 – р. 7.1.2 (36,3 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 36,3 %, встановленому Законом для бюджетних установ.
Рядок 8.3 “р. 3.1.3 + р. 6.1.3 – р. 7.1.3 (45,96 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску у розмірі 45,96 %, встановленому Законом для платників, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах.
Рядок 8.4 “р. 3.1.4 + р. 6.1.4 – р. 7.1.4 (8,41 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 8,41 %, встановленому Законом для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, за таких інвалідів.
Рядок 8.5 “р. 3.1.5 + р. 6.1.5 – р. 7.1.5 (5,3 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 5,3 %, встановленому Законом для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.
Рядок 8.6 “р. 3.1.6 + р. 6.1.6 – р. 7.1.6 (5,5 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 5,5 %, встановленому Законом для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.
Рядок 8.7 “р. 3.2 + р. 6.1.7 – р. 7.1.7 (34,7 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 34,7 %.
Рядок 8.8 “р. 3.3 + р. 6.1.8 – р. 7.1.8 (33,2 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 33,2 %.
Рядок 8.9 “р. 5.1 + р. 6.3.1 – р. 7.3.1 (3,6 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 3,6 %.
Рядок 8.10 “р. 5.2 + р. 6.3.2 – р. 7.3.2 (2,85 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,85 %.
Рядок 8.11 “р. 5.3 + р. 6.3.3 – р. 7.3.3 (6,1 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 6,1 %.
Рядок 8.12 “р. 5.4 + р. 6.3.4 – р. 7.3.4 (2,6 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,6 %.
Рядок 8.13 “р. 5.5 + р. 6.3.5 – р. 7.3.5 (2 %)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2 %.
Рядок 8.14 “р. 6.2 – р. 7.2″
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Додаток до таблиці 1 звіту за ____________ місяць 20__ року
У показнику “Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду” платники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками по заробітній платі на 1 число звітного місяця, відображають суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, тобто суми заробітної плати, термін виплати якої настав до 1 числа звітного місяця.
Платники, які своєчасно здійснюють розрахунки з працівниками по заробітній платі, зазначений рядок прокреслюють.
У показнику “Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду” відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням невиплачених сум заробітної плати, строк сплати яких настав у звітному місяці.
У зазначених показниках враховується заборгованість з виплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата у зазначені показники не включаються.
Показники додатка “Сальдо розрахунків рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” на початок звітного періоду” (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) та “Сальдо розрахунків рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” на кінець звітного періоду” (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) відображаються за даними бухгалтерського обліку.
У рядку “Виплачено заробітної плати усього ________ грн., у т. ч. у натуральній формі _______ грн.,” зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої).
До натуральної форми оплати праці відносяться: видача продукції як власного виробництва, так і отримана за бартером; розрахунки з комунальними підприємствами з метою погашення заборгованості працівників за квартирну плату, комунальні та інші послуги; виплата товарами широкого вжитку через спеціальні магазини тощо.
У рядку “у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2011 ________________ грн.” зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), нарахованої за період до 01.01.2011 року.
У рядку “у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2004 ________________ грн.” зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), нарахованої за період до 01.01.2004 року.
Рядок 1. “Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011:”
Рядок 1.1. “Страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ____________ грн.” -відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.
Рядок 1.2. “Страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ____________ грн.” – відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.
Рядок 1.3. “Страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття ____________ грн.” - відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, і від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.
Рядок 2. “Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01.01.2004, __________________ грн.* – відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Пенсійного фонду України від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2004 року.
Рядок 3. “Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення/заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 3.1. “Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т. ч. ______________ грн.”
Відображається сума рядків 3.1.1, 3.1.2.
Рядок 3.1.1. “32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 % ________________ грн.”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 3.1.2. “0,5 – 5 % ________________ грн.”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку “Утримано” у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 3.2. “Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески, ______________ грн.”
Платник зазначає суми виплат, на які ним донараховано страхові внески.
Рядок 3.3. “Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т. ч. ______________ грн.”
Відображається сума рядків 3.3.1, 3.3.2.
Рядок 3.3.1. “32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 % ________________ грн.”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках (нараховано страхових внесків по відповідних тарифах) у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 3.3.2. “0,5 – 5 % ________________ грн.”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку “Утримано” у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 3.4. “Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, ______________ грн.”
Платник зазначає суми виплат, на які ним зайво нараховані страхові внески.
Рядок 3.5. “Виправлення допущеної помилки потребує змін у персоніфікованому обліку застрахованих осіб” – необхідно підкреслити слово “так” чи “ні”.
Рядок 3.6. “Зміст помилки”
Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку зайво нарахований єдиний внесок.
За наявності декількох помилок описується кожна з них.
Рядок 4. “Встановлені строки виплати заробітної плати:”
Зазначаються дати отримання заробітної плати за першу та другу половину місяця.
3. Заповнення таблиці 2 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб”
Таблиця заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення.
При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне.
У таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.
Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.
Таблиця складається із двох розділів.
Розділ I
У графі 3 розділу I “Кількість осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці”
Відображається кількість осіб по кожній категорії осіб, зазначених у рядках 1 – 4, 6 та 6.1, яким нарахована виплата у звітному місяці.
У графі 4 розділу I “Нараховано єдиного внеску у звітному місяці”
Відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 – 4 розділу I таблиці 2, не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.
У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок у застрахованої особи, менше календарного місяця, внесок розраховується у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який він розраховується.
Обчислення єдиного внеску за зазначених осіб провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації.
У графі 5 розділу I “Нараховано єдиного внеску, у тому числі за попередні звітні періоди”
Заповнюється платником у разі самостійного виявлення ним завищення або заниження нарахованих сум єдиного внеску у звітності за попередні звітні періоди.
У графі 6 розділу I “Нараховано єдиного внеску з початку року”.
Відображається сума нарахованого єдиного внеску наростаючим підсумком з початку року.
Розділ II “Розрахунок суми єдиного внеску, що підлягає сплаті за батьків-вихователів та прийомних батьків”
У рядку 1 розділу II “Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок” відображається нарахована за звітний місяць сума грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (у разі, коли вони не працюють).
У рядку 2 розділу II “Нараховано єдиного внеску (рядок 1 х 33,2 %)” відображається сума єдиного внеску, нарахованого за звітний місяць, яка розраховується шляхом множення суми грошового забезпечення, нарахованого батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, які не працюють (зазначена у рядку 1 розділу II таблиці 2 додатка 4), на 33,2 %.
У рядку 3 розділу II “Збільшено єдиного внеску за попередні звітні періоди” відображається сума донарахованого єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.
У рядку 3.1 розділу II “Сума грошового забезпечення, на яку збільшено єдиний внесок” відображається сума грошового забезпечення, на яку збільшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.
У рядку 4 розділу II “Зменшено єдиного внеску за попередні звітні періоди” відображається сума зменшення єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.
У рядку 4.1 розділу II “Сума грошового забезпечення на яку зменшено єдиного внеску” відображається сума грошового забезпечення, на яку зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.
У рядку 5 “Разом (рядки 2 + 3 – 4)”.
4. Заповнення таблиці 3 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу”
Таблиця заповнюється військовими частинами та іншими військовими формуваннями.
У графі 2 таблиці 3 додатка 4 “Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці”
Відображається кількість осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС, яким за звітний місяць нараховано грошове забезпечення.
У графі 3 таблиці 3 додатка 4 “Нараховано єдиного внеску у звітному місяці”відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС, не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.
У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок у застрахованої особи, менше календарного місяця, внесок розраховується у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який він розраховується.
У графі 4 таблиці 3 додатка 4 “Нараховано єдиного внеску, у тому числі за попередні звітні періоди”
Заповнюється платником у разі самостійного виявлення ним завищення або заниження нарахованих сум єдиного внеску у звітності за попередні звітні періоди.
Зазначається сума донарахованого єдиного внеску або сума його зменшення, яка відображається у зазначеній графі зі знаком “мінус”.
У графі 5 таблиці 3 додатка 4 “Нараховано єдиного внеску з початку року”.
Відображається сума нарахованого єдиного внеску наростаючим підсумком з початку року.
5. Заповнення таблиці 4 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на суми грошового забезпечення”
Таблиця заповнюється військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу.
У показнику “Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення” відображається кількість застрахованих осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу, яким у звітному місяці нараховано грошове забезпечення.
У рядку 1 таблиці 4 додатка 4 “Загальна сума грошового забезпечення”
Відображаються суми грошового забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок.
У рядку 2 таблиці 4 додатка 4 “Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)”
Відображаються нараховані суми грошового забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу у межах максимальної величини, з якої обчислюється єдиний внесок.
У рядку 3 таблиці 4 додатка 4 “Нараховано єдиного внеску, 34,7 %” відображається сума, визначена шляхом множення суми, зазначеної у рядку 2, на 34,7 %.
У рядку 4 таблиці 4 додатка 4 “Сума грошового забезпечення, з якого утримується єдиний внесок”
Відображається сума грошового забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу у межах максимальної величини, з якої утримується єдиний внесок.
У рядку 5 таблиці 4 додатка 4 “Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %”
Відображається сума утриманого єдиного внеску у розмірі 2,6 % із сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу за звітний місяць.
Рядок 6 таблиці 4 додатка 4 “Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)”
Відображається сума рядків 6.1 та 6.2.
Рядок 6.1 “34,7 %”
Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених нарахованих сум єдиного внеску, у рядку 3 таблиці 4 додатка 4 “Нараховано єдиного внеску, 34,7 %” за попередні звітні періоди.
Рядок 6.2 “2,6 %”
Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску, у рядку 5 таблиці 4 додатка 4 “Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %” за попередні звітні періоди.
Відображається сума донарахованого єдиного внеску у розмірі 2,6 %.
Рядок 7 таблиці 4 додатка 4 “Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2)”
Відображається сума рядків 7.1 та 7.2.
Рядок 7.1 таблиці 4 додатка 4 “34,7 %”
Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум єдиного внеску, у рядку 3 таблиці 4 додатка 4 “Нараховано єдиного внеску, 34,7 %” за попередні звітні періоди.
Відображається сума зайво нарахованого єдиного внеску у розмірі 34,7 %.
Рядок 7.2 таблиці 4 додатка 4 “2,6 %”
Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум єдиного внеску, у рядку 5 таблиці 4 додатка 4 “Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %” за попередні звітні періоди.
Відображається сума зайво утриманого єдиного внеску у розмірі 2,6 %.
Рядок “Зміст помилки”.
Вказується період, в якому виявлено помилку, а також сума та вид виплати, на яку не нараховано та/або зайво нараховано єдиний внесок.
За наявності декількох помилок описується кожна з них.
Рядок 8 таблиці 4 додатка 4 “Загальна сума єдиного внеску (рядки 3 + 5 + 6 – 7)”дорівнює сумі рядків 8.1 та 8.2.
Рядок 8.1 “Нараховано єдиного внеску 34,7 % (рядки 3 + 6.1 – 7.1)”
Відображається сума нарахованого у звітному місяці єдиного внеску у розмірі 34,7 %, яка перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду України в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску у розмірі 34,7 %.
Рядок 8.2 “Утримано єдиного внеску 2,6 % (рядки 5 + 6.2 – 7.2)”
Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,6 %.
Розділ II
Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами
Рядок 1 таблиці 4 додатка 4 “Загальна сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”
Рядок 2 таблиці 4 додатка 4 “Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)”
Рядок 3 таблиці 4 додатка 4 “Нараховано єдиного внеску, 33,2 %”
Рядок 4 “Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої утримується єдиний внесок”
Рядок 5 “Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2 %”
Рядок 6 “Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)”
Рядок 6.1 “33,2 %”
Рядок 6.2 “2 %”
Зміст помилки
Рядок 7 “Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2)”
Рядок 7.1 “33,2 %”
Рядок 7.2 “2 %”
Зміст помилки
Рядок 8 “Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)”
Рядок 8.1 “Нараховано єдиного внеску, 33,2 % (р. 3 + р. 6.1 – р. 7.1)”
Рядок 8.2 “Утримано єдиного внеску, 2 % (р. 5 + р. 6.2 – р. 7.2)”
Додаток до таблиці 4 звіту за ____________ місяць 20__ року
“Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення/заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 1. “Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т. ч. ______________ грн.”
Відображається сума рядків 1.1, 1.2.
Рядок 1.1. “33,2 % ________________ грн.”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках (нараховано страхових внесків у розмірі 33,2 % сум грошового забезпечення) у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 1.2. “0,5 – 2 % _______________ грн.”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку “Утримано” у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 2. “Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески, ______________ грн.”
Платник зазначає суми грошового забезпечення, на яке ним донараховано страхові внески.
Рядок 3. “Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т. ч. ______________ грн.”
Відображається сума рядків 3.1, 3.2.
Рядок 3.1. “33,2 % ________________ грн.”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках (нараховано страхових внесків у розмірі 33,2 % сум грошового забезпечення) у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 3.2. “0,5 – 2 % ________________ грн.”
Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку “Утримано” у звітності за періоди до 01.01.2011 року.
Рядок 4. “Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, ______________ грн.”
Платник зазначає суми грошового забезпечення, на які ним зайво нараховані страхові внески.
“Зміст помилки”
Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид грошового забезпечення, на який зайво нарахований єдиний внесок.
За наявності декількох помилок описується кожна з них.
6. Заповнення таблиці 5 додатка 4 “Відомості про трудові відносини осіб”
6.1. Таблиця 5 додатка 4 до Порядку “Відомості про трудові відносини осіб” призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Таблиця 5 додатка 4 до Порядку подається страхувальником у разі якщо протягом звітного періоду:
• було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців) із застрахованою особою;
• було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
• особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
• особі надано відпустку по вагітності і пологах;
• особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), таблиця 5 додатка 4 до Порядку не формується та не надається до органу Пенсійного фонду, в усіх інших випадках таблиця 5 подається обов’язково.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено та розірвано трудовий або цивільно-правовий договір, на таку ЗО запис про дату початку та дату припинення трудових або цивільно-правових відносин здійснюється у одному рядку.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку ЗО робиться два записи в таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий – із зазначенням дати початку трудових відносин.
У разі коли особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку по вагітності і пологах або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зазначається дата початку відпустки.
У разі коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка по вагітності і пологах або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зазначається дата закінчення відпустки.
Договір підряду відрізняється від договорів на надання послуг своїм предметом. Послугам притаманні ознаки, які відрізняють їх від результату робіт. А саме: послуга хоч і тісно пов’язана з особою виконавця та процесом вчинення ним певних дій (здійснення певної діяльності), але не збігається з самими діями (здійсненням діяльності) виконавця, існує як окреме явище – певне нематеріальне благо, споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, не набуваючи матеріалізованого вигляду (ч. 1 ст. 901 ЦК). Це означає, що послуга існує тільки тоді, коли вона надається.
Результат виконаної підрядником роботи – це матеріалізований об’єкт, що знаходить своє втілення в індивідуально визначених речах, бо робота виконується за завданням замовника, який має право у будь-який час перевіряти її хід і якість, не втручаючись у діяльність підрядника (ч. 1 ст. 849 ЦК). Матеріалізований результат знаходить своє відбиття і у створенні нової речі, і у поліпшенні якості або інших властивостей вже існуючої речі.
Відносини, що виникають з договору підряду, мають певні спільні ознаки з відносинами, які виникають з трудового договору. Це пояснюється тим, що в обох випадках і підрядник, і працівник здійснюють трудову діяльність, але сама діяльність останніх є принципово різною і регулюється самостійними галузями законодавства.
Враховуючи вищезазначене, відомості до таблиці 5 про початок та закінчення цивільно-правових відносин в рамках договору підряду (виконання робіт) заносяться відповідно до строків, зазначених у самому договорі, а в рамках договору про надання послуг – відповідно до акта про їх надання.
6.2. Формування реквізитів таблиці 5 додатка 4 здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються дані щодо трудових відносин, згідно із пунктом 6.1. цього розділу.
Реквізит 04. Тип – позначка “X”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:
• початкова, коли за певний звітний період таблиця подається вперше;
• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості по застрахованій особі поданого раніше звіту, в якому було допущено помилку в зазначенні номера облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА. При цьому в таблицю з типом “скасовуюча” вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом “початкова”. Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я, по батькові ЗО;
• додаткова, коли в таблиці 5 додатка 4 Порядку страхувальник не зазначив застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір за попередній період або періоди відпусток, або було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце, він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 5 – додаткова.
У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом – скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).
Реквізит 06. Громадянин України (1 – так; 0 – ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “Х”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.
Реквізит 07. Категорія особи – зазначається обов’язково відповідна категорія:
• 1 – наймані працівники (трудова книжка);
• 2 – наймані працівники (без трудової книжки);
• 3 – особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;
• 4 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
• 5 – особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах;
• 6 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Реквізит 08. Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр. NNNN – довільний набір латинських та українських літер, а також цифр).
Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Реквізити 10. Зазначається період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток.
Трудові відносини, відносини за договорами цивільно-правового характеру, дата початку та дата припинення: зазначається у відповідній графі день прийому на роботу або дата початку терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа розпочала трудову діяльність у звітному місяці та, відповідно, день звільнення з роботи або дата закінчення терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа припинила трудову діяльність у звітному місяці.
А також зазначається дата початку та дата закінчення періоду відпусток по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку та відпусток по вагітності і пологах.
Реквізит 11. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник, заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата (число місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин.
Реквізит 12. Підстава припинення трудових відносин – зазначається обов’язково при звільненні особи з категорією 1 та 2. Причина звільнення – стаття звільнення вибирається автоматично із довідника, який розроблено згідно з Кодексом законів про працю України, у разі якщо в довіднику не зазначено статтю звільнення, проставляється – інше.
Реквізит 13. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ – 01 і у клітинки РРРР – 2011).
Реквізит 14. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші, тобто кількість ЗО, по яких внесено дані про трудові відносини.
Реквізит 15. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 16. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
7. Заповнення таблиці 6 додатка 4 “Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам”
7.1. Таблиця 6 додатка 4 до Порядку “Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам” призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку.
Відображення суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами здійснюється в місяці її нарахування окремо за кожен місяць відповідно до механізму нарахування єдиного внеску, визначеного постановою правління Пенсійного фонду України № 21-5 27.09.2010 (із змінами), а саме:
1) визначається середньоденний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;
2) визначається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;
3) визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом для зазначеної категорії платників (33,2 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %);
4) визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває у відпустці та отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом (2 %).
7.2. Формування реквізитів таблиці 6 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 04. Тип – позначка “X”: вноситься у клітинку відповідного варіанта:
початкова, коли за певний звітний місяць таблиця подається вперше;
скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків якої було допущено помилку. При цьому в таблицю з типом “скасовуюча” вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом “початкова”. Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО, код категорії ЗО, тип нарахувань, місяць та рік, за який проведено нарахування, і ознака наявності спецстажу.
При заповненні таблиці 6 додатка 4 з типом “скасовуюча” страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 6 додатка 4 з типом “початкова”, таким чином щоб суми заробітку та суми єдиного внеску в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному звітному періоді. В таблиці з типом “початкова” на правильний реєстраційний номер облікової картки платника податків, код категорії ЗО, тип нарахувань, місяць та рік, за який проведено нарахування, суми заробітку та суми єдиного внеску по даній ЗО повинні бути ідентичні тим даним, які попередньо були подані на невірний реєстраційний номер облікової картки платника податків. (Пункт 5.8 розділу V Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
Наприклад: страхувальником (29523587 ТОВ “Аладін”) було допущено помилку в номері облікової картки ЗО за ДРФО ДПА при формуванні звіту за 01 місяць 2011 року: замість 2978005524 було внесено 2978800552, заробіток за цей звітний місяць у застрахованої особи склав 7580,00 грн., відповідно сума єдиного внеску із заробітку дорівнює 272,88 грн.
Виправляємо допущену помилку наступним чином (див. додаток 1):
1. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом “скасовуюча” із зазначенням реквізитів із попередньо поданої таблиці 6 за січень місяць 2010 тільки застрахованої особи, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку.
2. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом “початкова” із зазначенням всіх необхідних реквізитів, але таким чином, щоб суми, зазначені в попередньо поданій таблиці 6 додатка 4 по цій застрахованій особі, не відрізнялися від сум, зазначених в таблиці 6 додатка 4, заповненій на вірний реєстраційний номер облікової картки платника податків застрахованої особи.
Реквізит 06. Громадянин України (1 – так; 0 – ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України, вноситься позначка “X”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.
Реквізит 07Чоловік – Ч, жінка – Ж: для застрахованих осіб чоловічої статі зазначається літера Ч, а для застрахованих осіб жіночої статі зазначається літера Ж.
Реквізит 08. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).
Реквізит 09. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником (для застрахованої особи, яка є найманим працівником на загальних підставах, вноситься значення коду, що дорівнює 1; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом на підприємстві, в установі або організації, для яких розмір нарахувань єдиного внеску відповідно до Закону становить 8,41 % – 2).
Якщо застрахованій особі протягом звітного періоду нараховувалася допомога по тимчасовій непрацездатності, то ця допомога відображається за окремим кодом категорії ЗО – це код 29 – особи, яким у звітному періоді нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Для осіб, обраних на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді та на яких не поширюється дія законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, зазначається код категорії ЗО – 12.
Реквізит 10. Тип нарахувань: зазначається відповідний код типу нарахувань від одиниці “1” до десяти “10” або поле залишається пустим. Якщо у звіті згідно з додатком 4 до Порядку відображаються суми заробітку (доходу, грошового забезпечення), допомога по тимчасовій непрацездатності, що нараховані у звітному місяці, поле “Тип нарахувань” залишається пустим.
Поле “Тип нарахування” заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 – 10:
Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду – середню заробітну плату за вимушений прогул.
Коди типу нарахувань 2 – 9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми страхових внесків.
У разі якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 – 5:
2 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;
3 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;
4 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;
5 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.
У разі якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року, на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 – 9:
6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
7 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
8 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
9 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.
Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.
Реквізит 11. Місяць та рік, за який проведено нарахування, – реквізит обов’язково повинен бути заповнений.
У тому числі з обов’язковим зазначенням періодів у зв’язку з нарахованою сумою: допомоги по тимчасовій непрацездатності; відпускних (припадає на майбутній місяць); з кодами типів нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а також при відображенні: сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах, кількості календарних днів тимчасової непрацездатності та днів без збереження заробітної плати.
Крім того, реквізит 11 заповнюється обов’язково для кодів категорій ЗО – 42, 43, 44, 45, де відображається період перебування ЗО у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Реквізит 12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Реквізит 13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності – зазначається кількість календарних днів з тимчасової непрацездатності (лікарняні листки) окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні тимчасової непрацездатності. Заповнюється, тільки коли зазначається код категорії ЗО – 29, 36, 37, 39. Реквізити 13, 14 та 15 заповнюються незалежно один від одного, тобто за наявності даних для заповнення названих реквізитів.
Крім того, реквізит 13 заповнюється для кодів категорій ЗО – 42, 43, 44, 45, де відображаються кількість календарних днів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Реквізит 14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати – зазначається кількість календарних днів відпустки, в яких перебувала особа за власний рахунок. Кількість календарних днів може бути відображено із знаком мінус “-” у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених в попередніх звітних періодах. Реквізит 14 заповнюється незалежно від реквізиту 15. Реквізити 13, 14 та 15 заповнюються незалежно один від одного, тобто за наявності даних для заповнення названих реквізитів.
Реквізит 15. Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця.
Заповнюється у кожному звітному періоді у реквізиті 15 т. 6, починаючи з 1 січня 2013 року, та використовується органами ПФУ для підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник відповідає кількість календарних днів від 1-го до 31 (28, 29, 30) залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин), значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.
Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати, т. д.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох та шести років. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).
Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за виключенням відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.
Крім того, реквізит 15 заповнюється обов’язково для кодів категорій ЗО – 42, 43, 44, 45, де відображається період перебування ЗО у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).
У разі якщо у звітному періоді жінка вийшла з відпустки по догляду за дитиною до трьох років та їй надано щорічну відпустку в цьому ж звітному періоді, в таблиці 6 відображають особу в одному рядку, в 10 реквізиті проставляють код типу нарахувань 10, в 15 реквізиті – кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, що дорівнює кількості календарних днів у звітному місяці (у разі звільнення то кількість днів зазначається до дати звільнення), в реквізитах 16, 17, 18 суми відпускних та суми єдиного внеску.
Договір підряду відрізняється від договорів на надання послуг своїм предметом. Послугам притаманні ознаки, які відрізняють їх від результату робіт. А саме: послуга хоч і тісно пов’язана з особою виконавця та процесом вчинення ним певних дій (здійснення певної діяльності), але не збігається з самими діями (здійсненням діяльності) виконавця, існує як окреме явище – певне нематеріальне благо, споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, не набуваючи матеріалізованого вигляду (ч. 1 ст. 901 ЦК). Це означає, що послуга існує тільки тоді, коли вона надається.
Результат виконаної підрядником роботи – це матеріалізований об’єкт, що знаходить своє втілення в індивідуально визначених речах, бо робота виконується за завданням замовника, який має право у будь-який час перевіряти її хід і якість, не втручаючись у діяльність підрядника (ч. 1 ст. 849 ЦК). Матеріалізований результат знаходить своє відбиття і у створенні нової речі, і у поліпшенні якості або інших властивостей вже існуючої речі.
Відносини, що виникають з договору підряду, мають певні спільні ознаки з відносинами, які виникають з трудового договору. Це пояснюється тим, що в обох випадках і підрядник, і працівник здійснюють трудову діяльність, але сама діяльність останніх є принципово різною і регулюється самостійними галузями законодавства.
В таблиці 6 реквізит 15 заповнюється та зазначається кількість календарних днів перебування у цивільно-правових відносинах відповідно до договору підряду (виконання робіт) і зазначається щомісячно незалежно, чи були нарахування.
У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначається місяць та рік, за який необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою “скасовуючий”, яким скасовується неправильний показник та надається правильний збільшений.
Реквізити 13, 14 та 15 заповнюються незалежно один від одного, тобто за наявності даних для заповнення названих реквізитів.
Реквізит 16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця) (чисельник): вносяться суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату (крім відпускних, вони відображаються окремим рядком з типом нарахування – 10), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці” (далі – фонд оплати праці), та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, за якими здійснено державну реєстрацію її як підприємця); оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності та сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що нараховані застрахованій особі у звітному періоді.
Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).
Реквізит “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” по кожній окремій застрахованій особі формується та заповнюється з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:
а) фонд оплати праці;
б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);
в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
При цьому суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до вищезазначеного реквізиту як суми нарахованої заробітної плати до поля відповідного місяця тільки у сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в наступних рядках за першим рядком.
Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відображаються в окремих рядках з кодом категорії застрахованої особи 29, 36, 37, 39 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.
Суми виплат допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відображаються в окремих рядках з кодом категорій ЗО – 42, 43, 44, 45 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.
Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.
Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:
• при відображені сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за місяць, в якому особа перебувала на лікарняному;
• при відображені сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, а саме за ті місяці, в яких особа перебувала у відпустці або на лікарняному;
• при відображенні сторнованих сум допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах.
Відомості по застрахованих особах, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, відображаються у реквізитах “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” та “Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок” у звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування заробітної плати (доходу), в окремих рядках у розрізі кожного місяця та року, за який проведено нарахування заробітної плати (доходу). Зазначений порядок формування відомостей поширюється також на осіб, яким нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду – середню заробітну плату за вимушений прогул.
Щомісячні суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі, що не належить до науково-технічної, відображаються в іншому рядку. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку повинна містити запис на зазначену особу із зазначенням підстави ЗНТ024А1.
На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно із Законом (додаток 2 до Порядку), а також якщо нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні) та минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду – середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.
Реквізит 17. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок (знаменник): вносяться суми у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону. Реквізит “Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок” по кожній застрахованій особі формується виключно з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:
а) фонд оплати праці;
б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);
в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Внесення від’ємних значень здійснюється в аналогічному порядку, зазначеному для реквізиту 13.
Нараховані суми відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах, та нарахування з кодом типу нарахувань 1 відносяться до того місяця, за який вони нараховані. Відповідно до цього максимальна величина для таких нарахувань визначається за нормами законодавства, що діяли в місяці, за який ці суми нараховуються.
Максимальна величина по нарахованих сумах, які відображаються з кодами типів нарахувань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9, визначається за нормами законодавства та в розмірах, що діяли в місяці, в яких ці суми нараховані.
Реквізит 18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу): вносяться суми єдиного внеску із заробітної плати, доходу, нараховані відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, окремо по:
а) фонду оплати праці, в т. ч. окремо по:
- заробітна плата;
- щорічні та додаткові відпустки;
б) сумі винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);
в) сумі допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Реквізит 19. Ознака наявності трудової книжки (чисельник): позначка “X” вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника (платника), який подає звіт до органу Пенсійного фонду.
Реквізит 20. Ознака наявності спецстажу (знаменник): позначка “X” вноситься у випадку наявності у застрахованої особи підстав відповідно до діючого законодавства для обліку спеціального стажу або права на використання пільг щодо пенсійного забезпечення.
Реквізит 21. Ознака нового робочого місця: позначка “X” заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, заповнюється протягом 2 років.
Реквізит 22. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.
Реквізит 23. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ – 01 і у клітинки РРРР – 2011).
Реквізит 24. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 25. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
8. Заповнення таблиці 7 додатка 4 “Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства”
8.1. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.
У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується та не подається до органу Пенсійного фонду.
Відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років, подаються на загальних підставах.
Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.
8.2. Формування реквізитів таблиці 7 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код за ЄДРПОУ: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 04. Тип – позначка “X”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:
• початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;
• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом “скасовуюча” вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом “початкова”. Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО та код підстави для обліку спец стажу;
• додаткова, коли в таблиці 7 додатка 4 Порядку страхувальником було допущено помилку при заповненні даних, він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 7 – додаткова.
У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом – скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).
Реквізит 06. Громадянин України (1 – так; 0 – ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “X”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.
Реквізит 07. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).
Реквізит 08. Код підстави для обліку спецстажу: восьмирозрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України “Про пенсійне забезпечення” кодування здійснюється у такому порядку:
ідентифікатор нормативно-правового документа – три ключові літери (абревіатура), тобто – ЗПЗ;
стаття Закону - три цифри (номер статті), якщо це “Пенсії за віком на пільгових умовах”, то зазначається 013;
пункт статті Закону – одна літера, зокрема “працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць”, вноситься літера А.
У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).
Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Реквізит 10. Початок періоду: зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.
Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в таблиці 5 додатка 4 до Порядку саме для цієї застрахованої особи.
Реквізит 11. Кінець періоду: зазначається останнє число місяця (28 – 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади, або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.
Реквізит 12, 13. Заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.
Реквізит 14Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в Реквізитах 12, 13, тобто: кількість днів або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.
Реквізит 15. № наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається № наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема, санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.
Реквізит 16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається дата наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема, санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.
Реквізит 17. Ознака (СЕЗОН): у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки “сезон” залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці.
Код 1 – повністю в межах місяця; код 2 – незавершення в межах місяця; код 3 – завершення в межах місяця.
Реквізит 18. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ – 01 і у клітинки РРРР – 2011).
Реквізит 19Кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.
Реквізит 20. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 21. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
9. Заповнення таблиці 8 додатка 4 “Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства”
9.1. Таблиця 8 “Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства” щомісячно заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення і призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи сум грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати відповідно до законодавства.
Додаток 2 “Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” доповнено новими кодами:
34 – Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;
33 – Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.
9.2. Формування реквізитів таблиці 8 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код за ЄДРПОУ: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 04. Тип – позначка “X”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:
• початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;
• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків, де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом “скасовуюча” вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом “початкова”. Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я та по батькові ЗО, код категорії ЗО.
При заповненні таблиці 8 додатка 4 з типом “скасовуюча” страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 8 додатка 4 з типом “початкова” таким чином, щоб суми нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати відповідно до законодавства в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному місяці.
Реквізит 06. Громадянин України (1 – так; 0 – ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “X”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.
Реквізит 07. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).
Реквізит 08. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Реквізит 09. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником (для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, статті 11 та 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”) – зазначається код 24).
Реквізити 10, 11, 12. Дані про період отримання грошового забезпечення допомоги (компенсації), дата початку та дата закінчення: зазначаються дати початку та кінця періоду отримання грошового забезпечення у звітному місяці в форматі “01” або в попередньому періоді відповідно значенню наведеному в реквізиті 13.
Реквізит 13. Тип нарахувань – зазначаються типи 1 – 4:
• 1 – сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
• 2 – сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
• 3 – сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
• 4 – сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.
У разі якщо реквізит 13 заповнюється, то реквізити 10, 11, 12 не заповнюються.
Реквізит 14. Місяць та рік, за який проведено нарахування: обов’язкове поле для заповнення. Значення в цьому полі, відмінне від звітного періоду, допускається лише у зв’язку з нарахованою сумою у звітному місяці за попередні звітні періоди.
Реквізит 15. Загальна сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця): вносяться щомісячні загальні суми фактично нарахованого грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, а для осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, зазначається мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством.
Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).
Реквізит 16. Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок: вносяться суми, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Реквізит 17. Сума нарахованого єдиного внеску: вносяться суми єдиного внеску із заробітної плати, грошового забезпечення або доходу, нараховані відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Реквізит 18. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.
Реквізит 19. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ – 01 і у клітинки РРРР – 2011).
Реквізит 20. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 21. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
10. Заповнення таблиці 9 додатка 4 “Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу”
10.1. Таблицю 9 “Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу” щомісячно формують та подають до органів Пенсійного фонду страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внески за застрахованих осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.
Згідно з абзацом 3 підпункту 1 пункту 1 статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” нарахування та сплата єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.
10.2. Формування реквізитів таблиці 10 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код за ЄДРПОУ: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 04Тип – позначка “X”: вноситься у клітинку відповідного варіанта:
• початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;
• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків, де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом “скасовуюча” вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом “початкова”. Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я та по батькові ЗО, код категорії ЗО.
При заповненні таблиці 9 додатка 4 з типом “скасовуюча” страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 9 додатка 4 з типом “початкова” таким чином, щоб суми, зазначені в цих таблицях, не вплинули на загальний підсумок за даними звітності за відповідний місяць.
Реквізит 06. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).
Реквізит 07. Прізвище, ім’я та по батькові: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.
Реквізит 08. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником (для застрахованих осіб із числа осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України, – зазначається код 18).
Реквізити 9, 10, 11. Дані про період строкової служби у звітному місяці, дата початку та дата закінчення: зазначаються дати початку та кінця періоду проходження строкової служби у звітному місяці в форматі “01” або в попередньому періоді відповідно значенню, наведеному вреквізиті 12.
Реквізит 12. Місяць та рік, за який проведено нарахування: обов’язкове поле для заповнення. Значення в цьому полі, відмінне від звітного періоду, допускається лише у випадках, коли відомості про застраховану особу у попередніх звітних періодах помилково не були внесені.
Реквізит 13. Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством: вноситься сума мінімальної заробітної плати у відповідному місяці, встановлена законодавством.
Реквізит 14. Сума нарахованого єдиного внеску: вносяться суми єдиного внеску нараховані відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (33,2 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством).
Реквізит 15. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.
Реквізит 16. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ – 01 і у клітинки РРРР – 2011).
Реквізит 17. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
Реквізит 18. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.
II. Опис додатка 5 до Порядку “Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску”
1. Заповнення титульного аркуша додатка 5
ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.
Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (таблиця 1 або 2).
ФО – які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 01 травня року, наступного за звітним періодом.
Звітним періодом для них є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (таблиця 3).
ФО – підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 1 додатка 5 до цього Порядку. Протягом року у разі призначення пенсії подається звіт з позначкою “призначення пенсії” за період до дати формування заяви на призначення пенсії.
ФО – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 до цього Порядку. Протягом року у разі призначення пенсії подається звіт з позначкою “призначення пенсії” за період до дати формування заяви на призначення пенсії.
Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 до цього Порядку. Протягом року у разі призначення пенсії подається звіт з позначкою “призначення пенсії” за період до дати формування заяви на призначення пенсії.
Протягом поточного року, за який термін подання звіту ще не настав, страхувальники, зазначені в пункті 3.2 розділу III Порядку, формують та подають звіт за періоди роботи до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії. При звітуванні за рік до 10 лютого або до 1 травня року, наступного за звітним періодом, такому страхувальнику необхідно сформувати та подати звіт, в якому необхідно зазначити повністю всі дані за звітний рік: з початку звітного року до кінця звітного року. Тобто, фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, яка протягом року зверталася до органів Пенсійного фонду за призначенням/перерахунком пенсії, звіт за рік буде складатися двічі: до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії та повний звіт за звітний рік (останній за датою подання звіт буде актуальним.)
На титульному аркуші додатка 5 зазначаються:
Реквізит 01. Звіт за рік: вказується звітний рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.
Реквізит 02. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: для фізичних осіб – підприємців вноситься десятирозрядний код, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Код вноситься із реєстраційних документів страхувальника.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).
Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.
ПІБ страхувальника: у поле без клітинок вноситься прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.
Реквізит 03. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником.
Реквізит 04. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник єдиного внеску.
Реквізит 05. Перелік таблиць звіту: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів.
Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.
У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.
У графі “Кількість рядків” для таблиць 1 – 5 додатка 5 нічого не зазначається, для таблиці 6 додатка 5 зазначається кількість заповнених рядків на аркушах.
У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів та рядків документів.
Реквізит 06. Страхувальник: у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.
Реквізит 07. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесенні відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.
Реквізит 08. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__ року (далі – Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості, занесені до реквізиту 08, та зазначається кількість аркушів документів, отриманих від страхувальника, разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи “Усього” реквізиту 06 плюс “+” один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.
Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом страхувальника та засвідчуються печаткою (за наявності). Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником і звіт передається до органу Пенсійного фонду.
2. Заповнення таблиці 1 додатка 5 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності”
При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне:
У таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.
Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.
Зазначена таблиця заповнюється фізичними особами – підприємцями, які нараховують єдиний внесок на суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.
У разі якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування, потрібно зазначити вид страхування у клітинці навпроти виду та проставити позначку “X”.
Також обов’язково повинно бути заповнено:
№ договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
Дата укладання договору “___” ____________ 20__ року
Дата початку дії договору “___” ____________ 20__ року
Дата закінчення дії договору “___” ____________ 20__ року
Дата розірвання договору “___” ____________ 20__ року
Таблиця заповнюється та подається страхувальником незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності, тобто платники, які припинили свою діяльність і не отримували доходу від підприємницької діяльності, також зобов’язані подавати таблицю.
У графі 2 таблиці 1 додатка 5 “Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації фізичної особи – підприємця” платники відображають фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць за себе.
Суми чистого доходу за відповідний місяць повинні відповідати сумам чистого доходу, зазначеному у Книзі обліку доходів та витрат платника.
У графі 3 таблиці 1 додатка 5 “Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини” відображається дохід, зазначений у графі 2, але в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.
При цьому, слід зазначити, що у графі 3 таблиці 1 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.
У графі 4 таблиці 1 додатка 5 “Розмір єдиного внеску” відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, – 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності – 36,6 %, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві – 36,21 %, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування – 38,11 %.
У графі 5 таблиці 1 додатка 5 “Сума нарахованого єдиного внеску (гр. 3 х гр. 4)”відображається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 4, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця.
У графі 6 таблиці 1 додатка 5 “Кількість днів тимчасової непрацездатності”відображається кількість календарних днів, коли особа перебувала на лікарняному.
У графі 7 таблиці 1 додатка 5 “Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами” відображається кількість календарних днів, коли особа перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.
Суми доплат до мінімального страхового внеску у таблиці не відображаються.
Платникам, які зобов’язані здійснити доплату до мінімального страхового внеску, органами Пенсійного фонду України для узгодження надсилається повідомлення-розрахунок, у якому зазначається розрахунок сум такої доплати, які підлягають сплаті за результатами підприємницької діяльності за звітний рік, і обов’язково заповнюють та подають таблицю 3 додатка 6 до Порядку.
“У тому числі нараховано по тарифу (сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 6): 34,7 % – __________________ грн.; 36,6 % – _________________ грн.; 36,21 % – _________________ грн.; 38,11 % – _________________ грн.” сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 6.
3. Заповнення таблиці 2 додатка 5 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)”
Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.
Зазначена таблиця заповнюється фізичними особами – підприємцями, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок).
У разі якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування, потрібно зазначити вид страхування у клітинці напроти виду та проставити позначку “X”.
Обов’язково зазначаються реквізити:
№ договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
Дата укладання договору “___” ____________ 20__ року
Дата початку дії договору “___” ____________ 20__ року
Дата закінчення дії договору “___” ____________ 20__ року
Дата розірвання договору “___” ____________ 20__ року
У графі 2 таблиці 2 додатка 5 “Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімальної заробітної плати” відображається сума, що визначається такими платниками самостійно для себе, розмір якої повинен бути не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, та не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
У графі 3 таблиці 2 додатка 5 “Розмір єдиного внеску” відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, – 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності – 36,6 %, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві – 36,21 %, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування – 38,11 %.
У графі 4 таблиці 2 додатка 5 “Усього до сплати (гр. 2 + гр. 3)” відображається сума нарахованого єдиного внеску, що підлягає сплаті, розрахована шляхом множення сум, зазначених у графах 2, 3.
У графі 6 таблиці 2 додатка 5 “Кількість днів тимчасової непрацездатності”відображається кількість календарних днів, коли особа перебувала на лікарняному.
У графі 7 таблиці 2 додатка 5 “Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами” відображається кількість календарних днів, коли особа перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.
“У тому числі нараховано по тарифу (сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 5): 34,7 % – __________________ грн.; 36,6 % – _________________ грн.; 36,21 % – _________________ грн.; 38,11 % – _________________ грн.” сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 5.
4. Заповнення таблиці 3 додатка 5 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно”
Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.
Зазначена таблиця заповнюється ФО – підприємцями, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 01 травня року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік.
У разі якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування, потрібно зазначити вид страхування у клітинці напроти виду та проставити позначку “X”.
Також обов’язково повинно бути заповнено:
№ договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
Дата укладання договору “___” ____________ 20__ року
Дата початку терміну дії договору “___” ____________ 20__ року
Дата закінчення дії договору “___” ____________ 20__ року
Дата розірвання договору “___” ____________ 20__ року
У графі 2 таблиці 3 додатка 5 “Сума доходу, заявлена в податковій декларації”відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за результатами звітного року, який визначено за нормами Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, без врахування максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок.
У графі 3 таблиці 3 додатка 5 “Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску” відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за результатами звітного року, який визначено за нормами Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, з урахуванням максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок.
При цьому слід зазначити, що у графі 3 таблиці 3 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.
У графі 4 таблиці 3 додатка 5 “Розмір єдиного внеску” відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, – 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності – 36,6 %, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві – 36,21 %, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування – 38,11 %.
У графі 5 таблиці 3 додатка 5 “Сума нарахованого єдиного внеску (гр. 3 х гр. 4)”відображається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 3, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця.
У графі 6 таблиці 3 додатка 5 “Кількість днів тимчасової непрацездатності”відображається кількість календарних днів, коли особа перебувала на лікарняному.
У графі 7 таблиці 3 додатка 5 “Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами” відображається кількість календарних днів, коли особа перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.
“У тому числі нараховано по розміру (сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 5): 34,7 % – __________________ грн.; 36,6 % – _________________ грн.; 36,21 % – _________________ грн.; 38,11 % – _________________ грн.” сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 5.
5. Заповнення таблиці 4 додатка 5 “Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства”
7.1. Таблиця 6 додатка 5 до Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.
У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 6 не формується та не подається до органу Пенсійного фонду.
Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.
7.2. Формування реквізитів таблиці 6 додатка 5 до Порядку здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу II для аналогічного реквізиту.
Реквізит 02. Звітний рік: дивитись підрозділ 1 розділу II для аналогічного реквізиту.
Реквізит 03. Тип – позначка “X”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:
початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;
скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків, де було допущено помилку. При цьому в таблицю з типом “скасовуюча” вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом “початкова”. Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО та код підстави для обліку спецстажу.
Реквізит 04. Місяць – зазначається місяць, в якому була підстава для обліку спецстажу.
Реквізит 05. Код підстави для обліку спецстажу: восьмирозрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України “Про пенсійне забезпечення” кодування здійснюється у такому порядку:
ідентифікатор нормативно-правового документа – три ключові літери (абревіатура), тобто – ЗПЗ;
стаття Закону - три цифри (номер статті), якщо це “Пенсії за віком на пільгових умовах”, то зазначається 013;
пункт статті Закону – одна літера, зокрема “працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць”, вноситься літера А.
У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).
Реквізит 09. Початок періоду (день/місяць): зазначається 01 число січня місяця у форматі “01/01″, якщо застрахована особа працювала за особливих умов у попередніх звітних періодах, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.
Якщо застрахована особа розпочала роботу за особливих умов у звітному періоді, то зазначається день та місяць початку такої роботи.
Реквізит 10. Кінець періоду (день/місяць): зазначається останнє число року у форматі “31/12″, якщо застрахована особа працювала за особливих умов протягом звітного періоду, або день припинення діяльності чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.
Реквізити 11, 12. Заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.
Реквізит 13. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в Реквізитах 11, 12 тобто: кількість днів або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.
Реквізит 14. Ознака (СЕЗОН): у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки “сезон” залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці.
Код 1 – повністю в межах місяця; код 2 – незавершення в межах місяця; код 3 – завершення в межах місяця.
III. Опис додатка 6 до Порядку “Звіт про суми єдиного внеску, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України”
1. Заповнення титульного аркуша додатка 6
Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 2 – 14 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, особистого селянського господарства – на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, формують та подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору.
Звітним періодом є тривалість дії договору, а у разі якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), – період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди.
Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.
Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду самі за себе звіт згідно з таблицею 2 додатка 6 до цього Порядку про суми такої доплати.
ФО – підприємці, які здійснюють доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням – розрахунком, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.
ФО – підприємці, яким за результатами проведеної перевірки (звірки) збільшено або зменшено зобов’язання, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 4 додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця після здійснення відповідних розрахунків. У разі якщо звіт подається за декілька років одночасно, формується один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 4 додатка 6 до цього Порядку.
На титульному аркуші додатка 6 зазначаються:
Реквізит 01. Рік, у якому подається звіт: вказується рік (чотири цифри). Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 6.
Реквізит 02. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).
Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 6.
П. І. Б. страхувальника: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Місце проживання – заповнюється обов’язково.
Реквізит 04. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником.
Реквізит 05. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.
Реквізит 06. № договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування: зазначається № з копії договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, який було укладено фізичною особою з органом Пенсійного фонду за місцем проживання.
Дата укладання договору “___” ____________ 20__ року
Дата початку дії договору “___” ____________ 20__ року
Дата закінчення дії договору “___” ____________ 20__ року
Дата розірвання договору “___” ____________ 20__ року
Сплата добровільних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за попередній період згідно з договором про добровільну участь з “___” ____________ 20__ року до “___” ____________ 20__ року
Дата здійснення сплати “___” ____________ 20__ року
Дата здійснення доплати через установи банків: зазначається дата з квитанції, яка завірена банківською установою.
Реквізит 12. Перелік таблиць звіту: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів.
У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.
У графі “Кількість рядків” для додатка 6 нічого не зазначається.
У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів.
Реквізит 13. Підпис та П. І. Б. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 6.
Реквізит 14. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесенні відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.
Реквізит 15. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__ року (далі – Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості, занесені до реквізиту 09, та зазначається кількість аркушів документів, отриманих від страхувальника, разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи “Усього” реквізиту 06 плюс “+” один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.
Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником і звіт передається до органу Пенсійного фонду.
2. Заповнення таблиці 1 додатка 6 “Відомості про суми добровільних внесків передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті”
Реквізит 01. Рік за який формується звіт У разі якщо звіт подається за декілька років одночасно, формується один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 1 додатка 6.
Реквізит 02. реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.
Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Тип форми – позначка “X”: вноситься у клітинку початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше.
Категорія застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи.
У разі якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування, потрібно зазначити вид страхування у клітинці напроти виду та проставити позначку “X”.
“Місяць, за який проведено нарахування” – заноситься місяць, за який особа добровільно сплатила суми добровільних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
“Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат” – загальна сума, яка була добровільно сплачена на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з якої сплачено страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць.
“Сума добровільних внесків” зазначається не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру страхового внеску;
“Усього повних днів для стажу” для особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зазначається кількість календарних днів у відповідності з даними про дію договору у звітному році.
3. Заповнення таблиці 2 додатка 6 “Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску”
Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду самі за себе звіт згідно з таблицею 2 додатка 6 до Порядку про суми такої доплати.
Вихідний номер у страхувальника: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.
Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Тип форми – позначка “X”: вноситься у клітинку початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше.
Категорія застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи (для осіб, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, код – 17).
“Місяць та рік за який проведено нарахування” - заноситься місяць та рік, за який особа доплачує суми до мінімального страхового внеску
“Сума, з якої сплачено внесок” – загальна сума, яка була сплачена на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з якої сплачено страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць.
“Сума доплати” – зазначається сума доплати до суми мінімального страхового внеску.
4. Заповнення таблиці 3 додатка 6 “Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком”
ФО – підприємці, які здійснюють доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням-розрахунком, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.
Вихідний номер у страхувальника: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.
Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Тип форми – позначка “X”: вноситься у клітинку початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;
Категорія застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи (ФО – підприємці, які здійснюють доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням-розрахунком, код – 35).
“Місяць та рік за який проведено нарахування”: заноситься місяць та рік, за який особа доплачує суми до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням розрахунком
“Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат” – загальна сума, яка була сплачена на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з якої сплачено страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць.
“Сума доплати до мінімального страхового внеску”: зазначається сума доплати до мінімального страхового внеску.
5. Заповнення таблиці 4 додатка 6 “Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)”
ФО – підприємці, яким за результатами проведеної перевірки (звірки) збільшено або зменшено зобов’язання, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 4 додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця після здійснення відповідних розрахунків.
У разі якщо звіт подається за декілька років одночасно, формується один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 4 додатка 6 до цього Порядку.
Вихідний номер у страхувальника: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.
Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Тип форми – позначка “X”: вноситься у клітинку початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;
“Місяць та рік за який проведено нарахування”: заноситься місяць та рік, за який особа доплачує суми або знімає зайві
“Сума, з якої розраховано зобов’язання за страховими внесками” – загальна сума, з якої було розраховано зобов’язання за страховими внесками.
“Сума зобов’язань”: зазначається сума зобов’язань, яку потрібно доплатити або повернути.
IV. Опис додатка 7 до Порядку “Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання”
1. Заповнення титульного аркуша додатка 7
У разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою страхувальники, зазначені в пунктах 3.1, 3.2 цього розділу, та члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, які зазначені в пункті 3.5 цього розділу, формують та подають звіт протягом п’яти робочих днів після дати складання акта настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4.
У Звіті про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання зазначається розрахунковий період за останні шість місяців, що передують місяцю, в якому стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.
На титульному аркуші додатка 7 зазначаються:
Реквізит 01. Місяць та рік, в якому подається звіт.
Реквізит 02. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).
Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 7.
Найменування страхувальника / П. І. Б. страхувальника: вносяться назва страхувальника або повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Місце проживання – заповнюється обов’язково.
Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником.
Код основного виду економічної діяльності: заповнюється згідно довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої органом статистики для юридичних осіб, для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників згідно КВЕД, зазначений ним при державній реєстрації.
Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.
Перелік таблиць звіту: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів.
У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.
У графі “Кількість рядків” для додатка 6 нічого не зазначається.
Підпис та П. І. Б. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 7.
Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесенні відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.
Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__ року (далі – Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості, занесені до реквізиту 09, та зазначається кількість аркушів документів, отриманих від страхувальника, разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи “Усього” реквізиту 06 плюс “+” один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.
Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником і звіт передається до органу Пенсійного фонду.
2. Заповнення таблиці 1 додатка 7 “Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійного захворювання”
Реквізит 01. Місяць та рік, в якому подається звіт.
Реквізит 02Реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.
Найменування страхувальника або Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться назва страхувальника або повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.
Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).
Код категорії застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи.
Громадянин України: зазначається так чи ні.
Дата дати складання акта настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4.
Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи, за якою вона працювала до настання страхового випадку: зазначити назву професії.
Період трудових відносин: зазначити дату початку та дату закінчення трудових відносин.
У Звіті про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання зазначається розрахунковий період за останні шість місяців, що передують місяцю, в якому стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.
“Місяць, за який проведено нарахування”: заноситься місяць, за який проведено нарахування.
“Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин**)” – до поважних причин належать тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.
“Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок (не враховуючи суми виплати***), грн.” – під сумами виплати, що не враховуються, маються на увазі виплати по тимчасовій непрацездатності, відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.
“Відмітка про сплату єдиного внеску (так, ні)”: проставляється так або ні, враховуючи, чи були сплачені внески.
Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж

О. Б. Ніколаєв

 

 

Директор департаменту
надходження доходів
В. В. Литвиненко
Роз’яснення Пенсійного фонду України “Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України” від 13.08.2013 р.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>