Роз’яснення Державної служби статистики України “Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства” від 22.10.2014 р. № 17.4-12/37

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 22.10.2014 р. № 17.4-12/37
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату
В. О. Піщейко
22 жовтня 2014 року
Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства”
I. Загальні положення
1.1. Методологія складання показників, які містить форма № 1-підприємництво (коротка) (річна), базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі – ЄС) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) № 295/2008 від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) № 250/2009 та № 251/2009 від 11 березня 2009 року.
Поряд з найменуванням показників форми наведено їх кодові позначення, згідно з якими ці показники відповідно до вищезазначених регламентів ЄС передаються до Статистичної комісії Європейського Союзу (далі – код Євростату). Наприклад, поряд з показником “Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб” зазначено код Євростату 16.13.0.
1.2. Форма відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва (далі – спрощений План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за № 389/5580 (зі змінами), або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – План рахунків) та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185 та № 893/4186 (зі змінами), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також первинних документів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, необхідних для складання показників зі статистики праці.
1.3. Вартісні показники форми не включають інформацію щодо податку на додану вартість (далі – ПДВ), де одиницями вимірювання вартісного показника є тисячі гривень з одним десятковим знаком.
1.4. За відсутності даних форми відповідні рядки (графи) вміщають прочерки.
1.5. Форма відображає інформацію про результати діяльності (вартісні показники) з урахуванням своєї частки у спільній діяльності без створення юридичної особи, якщо підприємство є учасником спільної діяльності без створення юридичної особи.
1.6. Терміни в цих Роз’ясненнях уживаються в такому значенні:
Підприємство здійснює виробництво товарів і послуг, є самостійним у прийнятті рішень щодо використання своїх засобів і найбільш незалежним з огляду на фінансові та виробничі функції. Підприємство здійснює один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях. Підприємство складається з однієї або більше місцевих одиниць.
Група підприємств – це об’єднання юридичних осіб, пов’язаних між собою правовими та/або фінансовими зв’язками. У групи підприємств може бути більше одного центру прийняття рішень, особливо якщо це стосується виробничої політики, політики зі збуту, а також можуть бути централізованими певні аспекти фінансового менеджменту й оподаткування тощо.
Місцева одиниця – це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці (за поштовою адресою) і може належати тільки одній юридичній особі. Місцева одиниця здійснює економічну діяльність, в якій зайнято один чи декілька працівників (з урахуванням засновників або власників, які зайняті в цій економічній діяльності). До місцевої одиниці може належати: завод, фабрика, шахта, транспортна база, будівельний майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок, санаторій, дитячий табір відпочинку і оздоровлення, управління підприємством (головний офіс) тощо.
Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигід у майбутньому.
Замовник це одиниця, що вступає з іншою одиницею (підрядником) у договірні відносини, які передбачають виконання нею певних завдань, таких як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій.
Підрядник (субпідрядник) – це одиниця, що виконує певні завдання, такі як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій за договірними відносинами із замовником.
Економічна діяльність – процес виробництва продукції (товарів і послуг), здійснюваний з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.
Основним видом економічної діяльності вважається той вид економічної діяльності, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість.
Юридична особа – організація, створена і зареєстрована в порядку, встановленому законодавством.
1.7. Форма містить дані в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма місцевими одиницями цього підприємства незалежно від їх місцезнаходження.
II. Показники щодо структурних змін та інших подій, що відбулися на підприємстві у звітному році
(розділ 1 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна))
2.1. Рядок 100 показник “Господарська діяльність здійснювалась протягом |__|__|  місяців звітного року” вказує кількість місяців, протягом яких підприємство фактично здійснює господарську діяльність, спрямовану на виготовлення та/або реалізацію продукції (товарів, послуг). Цей рядок містить інформацію в цілих одиницях.
Блок “Основний вид економічної діяльності у звітному році” містить інформацію про фактично здійснювану підприємством економічну діяльність у звітному році.
2.2. Показники за рядками 101 – 104 визначають структурні зміни та інші події, які відбувались у звітному році та не спричинили за собою припинення юридичної особи:
рядок 101 показника “Зменшення активів унаслідок виділу частини майна для створення нового підприємства – юридичної особи” містить інформацію щодо виділення за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків для створення нового підприємства – юридичної особи;
рядок 102 показника “Збільшення активів унаслідок приєднання інших підприємств – юридичних осіб, які припинили свою діяльність” містить інформацію щодо приєднання інших підприємств – юридичних осіб, які при цьому припинені.
Якщо вищевказані зміни відбувались упродовж звітного року декілька разів, тоді у вищезазначеному рядку вміщуються дані станом на дату останньої зміни.
Рядок 103 вміщує позначку “V”, якщо показник “Узято в оренду основні засоби іншого підприємства” охоплює дані щодо взяття в оренду (оперативна або фінансова оренда) у звітному році основних засобів іншого підприємства – юридичної особи та/або земельних паїв фізичних осіб (у тому числі за договорами минулих років);
рядок 104 вміщує позначку “V”, якщо показник “Передано в оренду основні засоби свого підприємства” включає дані за звітний рік щодо надання в оперативну та/або фінансову оренду своїх основних засобів іншому підприємству (у тому числі за договорами минулих років).
2.3. Якщо за звітний рік не було жодної з вищенаведених подій, тоді рядок 105 уміщує позначку “V”.
III. Показники щодо розподілу статутного капіталу підприємства між засновниками (учасниками)
(розділ 2 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна))
3.1. Розділ 2 містить інформацію, зафіксовану в установчих документах щодо загальної вартості активів, які є внеском засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства. Для акціонерного товариства – це сума номінальної вартості всіх розміщених акцій.
Якщо для підприємства не передбачена фіксована сума статутного капіталу, то цей розділ уключає інформацію щодо суми фактичного внеску засновників до статутного капіталу підприємства.
Рядок 200 графи 1 містить загальну суму статутного капіталу станом на кінець звітного року (рахунок 40), а за рядками 201 – 206 – у розрізі засновників (учасників).
Цей розділ не відображає жодної інформації у разі відсутності статутного капіталу.
3.2. Якщо в статутному капіталі підприємства є участь юридичних осіб – резидентів та/або юридичних осіб – нерезидентів, форма містить інформацію щодо:
- юридичної особи, частка участі якої у статутному капіталі підприємства становить більше 50 % (найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичної особи – резидента); назва та код країни реєстрації (для юридичної особи – нерезидента) відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22 грудня 2010 року № 527, яка розміщена на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ “Методологія та класифікації”, підрозділ “Класифікації”));
- входження підприємства до складу групи підприємств із зазначенням найменування групи підприємств;
- голови групи (резидент або нерезидент; найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ, якщо голова групи – резидент; назва та код країни реєстрації, якщо голова групи – нерезидент).
Групою підприємств є певна кількість юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами контролю: підприємство А вважається контрольованим підприємством Б, якщо частка участі підприємства Б у статутному капіталі підприємства А становить більше 50 %.
Головою групи підприємств є юридична особа, яка за ланцюгом контролю є останньою і не контролюється жодною іншою юридичною особою.
Наприклад (умовно):
 
1. Група підприємств                                                         2. Група підприємств
із двох юридичних осіб                                                      із трьох і більше юридичних осіб
                                
3.3. Якщо підприємство на кінець звітного періоду володіє понад 50 % статутного капіталу однієї або декількох юридичних осіб – нерезидентів, тоді рядок 213 містить позначку “V”” у комірці “Так”, у протилежному випадку – у комірці “Ні”.
3.4. Якщо підприємство протягом звітного року здійснювало експорт-імпорт продукції (товарів, послуг), тоді рядки 214 та 215 уміщують відповідні позначки “V” у комірках “Так” чи “Ні”.
IV. Показники щодо кількості працівників, відпрацьованого часу та фонду оплати праці штатних працівників
(розділ 3 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна))
4.1. Рядок 300 показника “Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)” містить дані про середню кількість працівників підприємства за рік, які є сумою таких показників:
- середньооблікової кількості штатних працівників;
- середньої кількості зовнішніх сумісників (працівників, прийнятих за сумісництвом з інших підприємств);
- середньої кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами.
Показник середньої кількості працівників містить інформацію, сформовану відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами) (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників), з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (“Звітна документація” або “Респондентам” / “Звітно-статистична документація” / “Альбом форм державних статистичних спостережень” / “Ринок праці”).
Середньооблікова кількість штатних працівників за рік дорівнює сумі середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році, поділеній на 12.
При цьому середньооблікова кількість штатних працівників за місяць дорівнює сумі кількості штатних працівників підприємства за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого – по 28 або 29), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні, поділеній на число календарних днів відповідного місяця.
Кількість штатних працівників підприємства за вихідний, святковий і неробочий день відповідає рівню облікової кількості працівників за попередній робочий день.
Середньооблікова кількість штатних працівників ураховує всі категорії працівників підприємства, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Якщо підприємство працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створене після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), у формі вміщують дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників за рік, обчислені цим підприємством на загальних підставах, тобто в перерахунку на середньорічний показник, як це зазначено вище.
Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за рік дорівнює сумі середньої кількості цих працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році, поділеній на 12.
Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за місяць містить дані, які розраховані відповідно до методології визначення середньооблікової кількості штатних працівників, викладеної вище. При цьому показник форми, що відображає інформацію про працівників цих категорій, містить цілі одиниці незалежно від тривалості робочого часу протягом усього терміну дії договору. Кількість працівників за вихідний або святковий і неробочий день відповідає показнику на рівні робочого дня, що їм передував.
Показник щодо кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, не містить інформацію про фізичних осіб – підприємців, а також штатних працівників підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт з цим самим роботодавцем.
Заповнення показника “Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)” передбачає одночасне наведення у формі даних за показниками “Середньооблікова кількість штатних працівників”, “Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості”, “Витрати на оплату праці”, “Відрахування на соціальні заходи”, “Кількість відпрацьованих годин працівниками”.
Зв’язок із фінансовою звітністю за формами №№ 1, 1-м, 1-мс “Баланс”:
- показник у цілому по підприємству відповідає показнику “Середня кількість працівників”.
4.2. Рядок 301 показника “Середньооблікова кількість штатних працівників” містить дані із рядка 300 про середньооблікову кількість штатних працівників за рік, визначені згідно з пунктом 4.1 цих Роз’яснень.
4.3. Рядок 302 показника “Кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей” містить дані про кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей, які працюють самостійно або з іншими власниками.
Показник “Кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей” уключає:
- власників, засновників підприємства, тобто осіб, які активно беруть участь у роботі підприємства, прийнятті рішень та не одержують за це компенсацію у вигляді заробітної плати, за винятком тих, які не беруть участі у прийнятті рішень, або тих, основна діяльність яких здійснюється за межами цього підприємства;
- членів сімей, праця яких не оплачується, тобто осіб, які проживають у домашньому господарстві власника підприємства і працюють на цьому підприємстві або для нього без регулярної оплати праці.
4.4. Рядок 303 показника “Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості”містить дані щодо середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості, розраховані відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників. В еквівалент повної зайнятості перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному році. Він уключає як штатних працівників підприємства, так і тих, які не перебувають у штаті підприємства та залучені до роботи згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати праці.
Показник “Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості”, як правило, має менше значення, ніж показник “Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)” (ряд. 300 гр. 1 розд. 3). Виняток становлять випадки, коли працівники працюють більш ніж на одну ставку.
Приклад розрахунку показника “Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості”відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників:
“На підприємстві зайняті працівники, для яких встановлена різна тривалість робочого тижня. Для працівників заводоуправління вона становить 40 год. на тиждень, на виробництві (робочі місця зі шкідливими умовами праці) – 36 год., для працівників охорони встановлено підсумований облік робочого часу за квартал 496,5 год. В обліковому складі є працівник, молодший 18 років. Крім того, на підприємстві зайняті зовнішні сумісники та з 7 числа місяця укладено цивільно-правові договори на виконання робіт з 9 особами терміном на 2 місяці. Кількість календарних днів у місяці – 30, робочих – 22.
1) Розрахунок середньої кількості працівників, зайнятих згідно з цивільно-правовими договорами в еквіваленті повної зайнятості, здійснюється так:
24 календарні дні (починаючи з 7-го числа) х 9 осіб = 216 людино-днів; 216 : 30 = 7 осіб;
2) Розрахунок середньої кількості штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості наведено в таблиці.
Категорії працівників за нормою тривалості робочого часу
Норма тривалості робочого часу на одного працівника, годин на місяць
Оплачений робочий час, людино-години
У тому числі час надурочних робіт
Оплачений робочий час для розрахунку кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості
Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості
А
1
2
3
4 = 2 – 3
5 = 4 : 1
Зайняті:
на виробництві
158,4
63201,6
432
62769,6
396
у заводоуправлінні
176
10008
-
10008
57
охоронці
(496,5 : 3) = 165,5
2784
-
2784
17
молодь до 18 років
158,4
158,4
-
158,4
1
Усього штатних працівників
-
76152
432
75720
471
Крім того:
працівники, прийняті за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники)
176
440
-
440
2
працівники, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру
Х
Х
Х
Х
7
Усього
Х
Х
Х
Х
480
 
3) Округлення результатів обчислень для відображення у формах державних статистичних спостережень з праці здійснюється за правилом парної цифри. Округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює “4”, вона відкидається; якщо – більше або дорівнює “6”, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра “5”, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін.
У прикладі при розрахунку кількості зовнішніх сумісників маємо результат 440 : 176 = 2,5. При округленні – 2;
4) Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості 471 + 2 + 7 = 480 осіб.”
4.5. Рядок 304 показника “Кількість відпрацьованих годин працівниками” містить інформацію щодо кількості усіх фактично відпрацьованих працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників.
Кількість людино-годин, відпрацьованих надомниками, дорівнює добутку числа відпрацьованих людино-днів і тривалості робочого дня на підприємстві.
Цей рядок уключає в повному обсязі кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому підприємстві, що й основна робота (на 1,25, 1,5 ставки та ін.).
Кількість відпрацьованих людино-годин працівниками, які залучені до роботи згідно з договорами і облік робочого часу яких щоденно не ведеться, містить інформацію, розраховану так:
- для зовнішніх сумісників розрахунок показника – зважаючи на тривалість періоду, упродовж якого працівник виконував роботу (наприклад, два, чотири, дванадцять місяців), та встановлену для нього норму тривалості робочого часу;
- для працівників, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру – зважаючи на тривалість робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з договором до їх прийому) та норму тривалості робочого часу, встановлену на підприємстві.
4.6. Рядок 305 показника “Фонд оплати праці штатних працівників” містить інформацію про суму нарахованого фонду оплати праці штатних працівників, який складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, визначену згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713, з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (“Звітна документація” або “Респондентам” / “Звітно-статистична документація” / “Альбом форм державних статистичних спостережень” / “Ринок праці”).
V. Показники щодо діяльності підприємства
(розділ 4 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна))
5.1. Рядок 400 показника “Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ (рахунок 70 (без ПДВ))” містить дані про обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, визначений за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.
Цей показник уключає:
- вартість реалізованої продукції (товарів) як власного виробництва, так і товарів, придбаних для перепродажу (рахунок 70 (без ПДВ), якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунки 70, 71 (без ПДВ));
- вартість наданих послуг, у тому числі за договірними відносинами із замовником (рахунок 70 (без ПДВ));
- вартість пакування та транспортування продукції (товарів), що компенсується за рахунок покупця, відповідно до договору поставки, навіть якщо в рахунках до сплати ці суми вказані окремо (рахунок 74 (без ПДВ), якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунок 71, субрахунок 719 (без ПДВ));
- акцизний податок, інші податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ (рахунок 64 у частині зазначених податків та зборів), які відображено у р. 418 форми;
- надходження, що належать третім особам. Приклад. Промислове підприємство заключає договір із замовником про доставку йому своєї продукції по магістральній мережі залізниці. У даному випадку вартість транспортних послуг залізниці з поставки готової продукції до місця призначення (замовника) підприємство відображає у складі обсягу реалізованої продукції та витратах на виробництво промислового підприємства;
- доходи від здачі майна в оренду, якщо вони є результатом економічної діяльності.
Доходи від довгострокових контрактів (наприклад, будівельних контрактів) дорівнюють розміру зданих і прийнятих замовником у звітному році етапів робіт.
Цей показник для підприємств, які утримують на балансі житлово-комунальні й обслуговуючі господарства (електростанції, котельні) та заклади соціально-культурного призначення, послуги яких реалізуються за межі підприємства або своїм працівникам (членам їхніх сімей) на комерційній основі, також уключає до обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) вартість цих послуг (рахунок 70 (без ПДВ), якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунок 71 (без ПДВ)).
Цей показник не відображає:
- вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;
- суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво (уключаючи суми, отримані з бюджету на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян);
- фінансові доходи (дивіденди, відсотки, роялті), якщо фінансова діяльність не є основною для підприємства;
- суми попередньої оплати, авансу в рахунок оплати продукції (товарів, послуг);
- вартість зворотної тари;
- здійснення операцій з реалізації власних необоротних активів, одноразових операцій з реалізації оборотних активів, купівлі-продажу іноземної валюти тощо.
Показник форми щодо обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) не включає надані після дати реалізації знижки.
При здійсненні операцій із давальницькою сировиною показник містить інформацію про:
- обсяг реалізованої продукції підрядника, який уключає тільки вартість послуг із переробки давальницької сировини з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів як власного виробництва, так і покупних (без урахування вартості переробленої давальницької сировини);
- обсяг реалізації замовника, що визначений за вартістю виготовленої на давальницьких умовах продукції (товарів, послуг), власником якої він є, тобто до обсягів реалізованої продукції включається вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплата послуг з її переробки й інші, не зазначені вище витрати замовника з виробництва та реалізації цієї продукції та сума очікуваного прибутку.
5.2. Рядок 401 показника “Акцизний податок” містить інформацію із рядка 400 належної до сплати підприємствами – платниками акцизного податку суми акцизного податку, визначеної, зважаючи на обсяги реалізованої підакцизної продукції (товарів), за встановленими ставками (рахунок 64).
5.3. Рядок 402 показника “Вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства” містить інформацію про вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, а саме для її власного використання або з метою інвестування (рахунки 15, 23).
Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб є продукцією, що не реалізується за межі підприємства і використовується виключно цим підприємством (за винятком продукції, використаної для подальшої її переробки на цьому підприємстві). Оцінюючим критерієм для її вартості є виробнича собівартість продукції (робіт, послуг).
До інформації про продукцію, виготовлену для внутрішніх потреб, з метою інвестування свого підприємства та для її власного використання, відноситься інформація про:
- основні засоби, інші необоротні матеріальні й нематеріальні активи (програмне забезпечення) з терміном експлуатації більше року, а також послуги з їхнього поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первинно очікуваних від використання об’єкта основних засобів;
- енергія для власного споживання;
- продукція, що була спожита (використана) безпосередньо працівниками підприємства (членами їхніх сімей) на безоплатній основі.
5.4. Рядок 403 показника “З метою інвестування свого підприємництва” містить інформацію із рядка 402 про вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва з метою інвестування свого підприємства (рахунок 15 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунок 15, субрахунки 151, 152, 153, 154, 155).
5.5. Рядок 404 показника “Дохід від продажу основних засобів (без ПДВ)” містить інформацію про доходи від реалізації основних засобів, утримуваних для продажу (будинків, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів тощо) (рахунок 70, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунок 71, субрахунок 712, у частині реалізації основних засобів (без ПДВ)). Показник містить дані за фактичною ціною продажу без ПДВ.
Цей рядок не відображає вартість основних засобів, які надаються в оренду.
5.6. Рядок 405 показника “Субсидії та дотації на виробництво” містить інформацію про суми отриманих з бюджету субсидій (дотацій), пов’язаних із виробництвом та реалізацією продукції (товарів, послуг), згідно з розрахунком за рік (рахунки 48, 71, субрахунок 718).
Показник уключає:
- субсидії (дотації) на продукти, які надаються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених і реалізованих резидентами. Субсидії на продукти включають відшкодування підприємству збитків, які виникають у результаті того, що ціна продажу виробленої продукції встановлюється нижче середніх витрат виробництва;
- інші субсидії (дотації), пов’язані з виробництвом, – суми, які підприємство отримує з бюджету у зв’язку з його виробничою діяльністю, крім фінансування нагромадження, які розглядаються як капітальні трансферти.
Цей рядок уключає суми, отримані з бюджету на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян (наприклад, пов’язані з відпуском лікарських засобів за безкоштовними та пільговими рецептами, з оплатою проїзду на транспорті та житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян тощо).
5.7. Рядок 406 показника “Матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг, використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ)” відображає матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг (без ПДВ), що пов’язані з виробництвом продукції (товарів, послуг) і збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства (рахунки 23, 91, 96, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунки 23, 91, 92, 93, 94, у частині матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами – підприємцями).
Показник не включає вартість реалізованих товарів та послуг, яка ураховується у ряд. 415.
Основні вимоги до визнання, складу й оцінки витрат викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (зі змінами).
Інформація щодо матеріальних витрат (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрат на оплату послуг, використаних у виробництві продукції (товарів, послуг), включає вартість витрачених (спожитих):
- сировини та матеріалів, які входять до складу продукції (товарів, послуг) або є необхідними компонентами для виготовлення продукції (товарів, послуг);
- купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів (конструкцій та деталей), що призначені для комплектування продукції (товарів) та потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання;
- палива й енергії усіх видів, які використані на технологічні, інші виробничі та господарські потреби підприємства;
- тари для пакування виробленої продукції (товарів), крім зворотної тари;
- запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення поточних ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту;
- товарів, використаних для виробничо-господарських потреб;
- спеціального одягу, спеціального оснащення, призначеного для використання у виробництві продукції (товарів, послуг); матеріальних цінностей, які призначені на інші виробничі та господарські потреби (забезпечення працівників канцелярським приладдям, продуктами для лікувально-профілактичного харчування, мийними засобами, обслуговування відвідувачів на підприємствах харчування (столові прибори, посуд, серветки), вартість паперу для друкувальних пристроїв та інші малоцінні й швидкозношувані предмети, які не включені до запасів, але витрачені у звітному році);
- послуг виробничого характеру: здійснення сторонніми підприємствами та фізичними особами – підприємцями окремих операцій з виробництва, виготовлення й обробки продукції (лиття, кування, розкрій, пошив, обробка сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо); поточного ремонту будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів; проведення випробувань для визначення якості сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва (переміщення сировини, матеріалів, інструментів, інших видів вантажу по території підприємства) тощо;
- послуг (робіт), виконаних за договірними відносинами з підрядником, у тому числі оплата підприємствами-замовниками послуг із переробки давальницької сировини;
- послуг невиробничого характеру: поштової та кур’єрської діяльності; готелів та подібних засобів із тимчасового розміщування; ресторанів, кафе, їдалень тощо; видавничої діяльності; послуг телекомунікацій (електрозв’язку), уключаючи проводовий, безпроводовий та супутниковий електрозв’язок; з надання доступу до мережі Інтернет; фінансових послуг (крім сплати відсотків); орендної плати за будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки (крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка відноситься до податків та відображається у рядку 417 розділу 4); з оренди, купівлі, продажу, оцінювання нерухомого майна; у сферах права, бухгалтерського обліку й аудиту; архітектури та інжинірингу, технічних випробувань; наукових досліджень і розробок; рекламних послуг; з дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки; агентств із працевлаштування; туристичних агентств і туристичних операторів; охоронних служб; з обслуговування будинків і територій; органів державного управління; освіти; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги тощо.
Показник “матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства)та витрати на оплату послуг, використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ)” не враховує:
- вартість придбаних для перепродажу товарів і послуг, які реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві;
- визнані штрафи, пені, неустойки;
- сплачені відсотки;
- амортизацію.
5.8. Рядок 407 показника “Платежі підрядникам” містить інформацію із рядка 406, де підприємство-замовник відображає витрати, пов’язані з оплатою виконаних підрядником і прийнятих відповідно до договірних відносин робіт без ПДВ (із рахунку 68 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – із рахунку 63). У цьому рядку не відображається вартість робіт з монтажу основних засобів, оскільки ці витрати відносяться до капітальних інвестицій.
Платежі підрядникам є платежі, які підприємство здійснює третім сторонам як відшкодування за товари, роботи, послуги.
5.9. Рядок 408 показника “Платежі агентствам з працевлаштування за послуги з підбору працівників” містить інформацію із рядка 406 щодо платежів агентствам із працевлаштування за надання ними послуг з підбору працівників для виконання тимчасових робіт (тобто з метою поповнення або заміни робочої сили підприємства на обмежені періоди часу).
5.10. Рядок 409 показника “Витрати з оперативної оренди (лізингу) зі строком більше одного року, крім орендної плати за земельні ділянки” містить інформацію із рядка 406 щодо орендних (уключаючи лізингові) платежів за орендоване (уключаючи прийняте в лізинг) майно (підприємства та інші майнові комплекси, будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки та інше майно) зі строком більше одного року відповідно до договору оренди.
Показник не включає платежі за договорами фінансового лізингу.
5.11. Рядок 410 показника “Орендна плата за земельні ділянки, крім орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” містить інформацію із рядка 406 щодо плати за оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) фізичних осіб згідно з договором оренди, тобто це платіж, який орендар сплачує орендодавцю за користування земельною ділянкою, земельною часткою (паєм) (крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка відноситься до податків та вміщує інформацію в рядку 417).
5.12. Рядок 411 показника “Амортизація” містить інформацію щодо суми амортизації основних засобів (крім земельних ділянок, які не підлягають амортизації), інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, яка нарахована відповідно до встановленого законодавством порядку та віднесена до витрат на виробництво (рахунки 23, 96 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунки 83, 91, 92, 93).
5.13. Рядок 412 показника “Витрати на оплату праці” вміщує інформацію про витрати на оплату праці (рахунки 47, 66 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунки 47, 66, 81).
Показник “Витрати на оплату праці” включає нараховану заробітну плату за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці усіх працівників.
Показник, на відміну від показника “Фонд оплати праці усіх працівників” ф. № 1-ПВ (місячна), також уключає дані щодо:
- витрат підприємства, що здійснюються згідно з чинним законодавством, на оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;
- щомісячних відрахувань на створення резерву відпусток (основної та додаткової);
- суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору;
- надбавки (польового забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має проїзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством.
5.14. Рядок 413 показника “Навчальні відпустки, у зв’язку з реорганізацією та скороченням штату, доплати в разі тимчасової непрацездатності” містить інформацію із рядка 412 про витрати на оплату навчальних відпусток, суми, виплачені звільненим працівникам у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією або ліквідацією підприємства, доплати до фактичного заробітку в разі тимчасової непрацездатності (крім оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, що здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок коштів роботодавця) тощо.
5.15. Рядок 414 показника “Відрахування на соціальні заходи” містить інформацію щодо суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування усіх працівників підприємства, що сплачується роботодавцем (рахунки 64, 82 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунки 65, 82), уключає суму витрат на пільгові пенсії.
Цей показник не вміщує внески на недержавне пенсійне забезпечення.
5.16. Рядок 415 показника “Вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу (без ПДВ)” уключає дані про вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві, незалежно від того, чи були вони у звітному році продані чи залишились у вигляді залишків. Показник щодо вартості товарів і послуг має відображення в цьому рядку за купівельною ціною без ПДВ (рахунок 26 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунок 28, у частині вартості товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу).
Показник “Вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу (без ПДВ)” включає:
- вартість покупних товарів, які реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві, за винятком надання їм привабливого і зручного для продажу вигляду (наприклад, пакування, перепакування товарів, миття, сортування, відбір, змішування, розлив у пляшки, фасування на дрібні партії тощо);
- вартість послуг, придбаних для подальшого перепродажу, зокрема прав на використання телекомунікаційних послуг (наприклад, перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг), послуг факсимільного зв’язку, прав на використання транспорту, нерухомого майна, місць або часу для реклами, туристичних путівок, стартових пакетів і скретч-карток поповнення рахунку зв’язку тощо.
Вартість товарів і послуг, придбаних підприємствами (комітентами, принципалами, довірителями) і переданих для реалізації іншому підприємству або фізичній особі – підприємцю (комісіонеру, агенту, повіреному), відображається у рядку 415 власниками цих товарів і послуг.
5.17. Рядок 416 показника “Витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім використаних в якості сировини та для перепродажу) (без ПДВ)” вміщує інформацію про вартість придбаних у звітному році енергопродуктів усіх видів, які використовуються як паливо та енергія та витрачаються для технологічних потреб виробництва, вироблення енергії (електричної, теплової, стисненого повітря та інших видів), опалення будівель, експлуатації сільськогосподарських машин і транспортних засобів, транспортних робіт із обслуговування виробництва, які виконуються транспортними засобами підприємства, незалежно від того, яка частина енергопродуктів була використана (витрачена) у звітному році на виробничі та господарські потреби або залишилась у вигляді залишків (рахунок 68 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунок 63).
Цей рядок містить інформацію щодо вартості придбаних усіх видів енергії, продуктів нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі (паливо дизельне), мазути топкові важкі, мастила, масла тощо), газ природний, кам’яновугільний газ, доменний газ, вугілля кам’яне та буре, брикети вугільні, торф, дрова, кокс, коксик та інші види палива, для використання їх як палива, а не сировини.
Тобто цей показник не відображає вартість придбаних енергопродуктів, які використовуються як сировина (необхідний компонент) у процесі виробництва продукції (товарів, послуг), а також для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві.
У цьому рядку витрати на придбання енергопродуктів відображені за покупними цінами без ПДВ.
5.18. Рядок 417 показника “Податки та збори, пов’язані з виробництвом” містить інформацію щодо суми податків та зборів, пов’язаних з виробництвом, нарахованих відповідно до встановленого законодавством порядку, незалежно від кількості або вартості вироблених чи реалізованих товарів і послуг (рахунок 64).
До них відносяться екологічний податок, плата за користування надрами, плата за землю, збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір за першу реєстрацію транспортного засобу тощо.
Також складовою цього показника є збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок.
Цей рядок не відображає: податок на прибуток підприємств, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, суми ПДВ, акцизний податок.
5.19. Рядок 418 показника “Податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку” містить інформацію щодо суми податків та зборів, які пов’язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ і акцизного податку (рахунок 64).
До них відносяться збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу й аміаку територією України, а також збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв’язку тощо.
5.20. Рядок 420 показника “Дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ)”містить інформацію про дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду, коли замовником виступає інша юридична особа або фізична особа – підприємець (рахунок 70 (без ПДВ)), обрахований із загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) (рядок 400 графа 1 розділу 4).
Дані рядка відображають вартість підрядних робіт, виконаних для замовника з урахуванням обсягів субпідрядних робіт.
У разі надання підприємством послуг у будівництві (уключаючи організацію будівництва будівель) їх вартість ураховується в обсягах реалізованих будівельних робіт.
Інформація, що міститься у цьому рядку, стосується виключно будівельних підприємств.
5.21. Рядок 421 показника “Добові витрати” містить інформацію про добові витрати – витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи, понесені у зв’язку з відрядженнями, у межах граничних норм, передбачених законодавством (рахунок 37, субрахунок 372).
Рядок не відображає витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу) й оплату вартості проживання, які включено в рядок 406.
VI. Показники щодо запасів
(розділ 5 форми № 1-підприємництво (коротка) (річна))
6.1. Рядок 500 показника “Виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, уключаючи малоцінні та швидкозношувані предмети (без ПДВ)” графи 1 – 2 містить інформацію про залишки виробничих запасів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів, інструментів, господарського інвентарю, спеціального оснащення, спеціального одягу та інших матеріалів), призначених для використання у виробництві продукції (товарів, послуг), обраховану за фактичною собівартістю їх придбання без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 20 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунки 20, 22).
Якщо інформація стосується підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, то графи відображають залишки виробничих запасів (сировини та матеріалів, добрив, засобів захисту рослин та тварин, кормів, насіння та посадкового матеріалу тощо), що призначені для виробництва продукції (товарів, послуг).
Якщо інформація стосується підприємств, які здійснюють будівельну діяльність, то графи відображають інформацію із урахуванням залишків виробничих запасів на складах і будівельних майданчиках.
Ці графи не містять інформацію про вартість залишків придбаних товарів для перепродажу, ця інформація міститься у графах 1 – 2 рядка 503 розділу 5.
6.2. Рядок 501 показника “Незавершене виробництво” графи 1 – 2 містить інформацію про залишки незавершеного виробництва та незавершених робіт (послуг), напівфабрикатів власного виробництва відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 23 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунки 23, 25).
Оціночним критерієм цього показника є виробнича собівартість і він не містить у собі частини адміністративних витрат і витрат на збут, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” не входять до складу собівартості продукції, а є витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Цей показник (стосовно підприємств із тривалим циклом виробництва) не включає до свого складу вартість виконаних етапів, що прийняті замовником, оформлені відповідними документами і включені до обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг).
6.3. Рядок 502 графи 1 – 2 показника “Готова продукція” містить інформацію про залишки виробів власного виробництва на складах, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам (рахунок 26 у частині готової продукції або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунки 26, 27). Цей показник відображається за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною вартістю.
Інформація про продукцію, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, міститься у складі незавершеного виробництва.
6.4. Рядок 503 графи 1 – 2 показника “Товари та послуги для перепродажу (без ПДВ)” містить інформацію про залишки товарів і послуг, придбаних з метою перепродажу, за купівельною ціною без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 26 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, – рахунок 28, у частині залишків товарів і послуг, придбаних для перепродажу).
Інформація щодо залишків товарних запасів охоплює всі місця зберігання (на оптових і розподільчих базах, складах, овочесховищах, у морозильниках, магазинах, кіосках тощо).
Цей показник не включає запаси товарів і послуг, наданих третіми особами на умовах комісії.
Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства” від 16.08.2013 № 18.1-12/11 є недійсними.
Директор департаменту
структурної статистики та
статистики фінансів підприємств

І. М. Жук

 
 
Додаток
 
Таблиця порівнянності показників форми до аналогічних показників діючої фінансової та іншої статистичної звітності
(по підприємствах – юридичних особах)
Показники
ф. № 1-підприємництво (коротка) (річна)
Фінансова та інша статистична звітність
Усього статутний капітал на кінець звітного року, тис. грн.
розд. 2 гр. 1 ряд. 200             Ј
ф. № 1 ряд. 1400 гр. 4 (або фф. № 1-м, 1-мс ряд. 1400 гр. 4)
Середня кількість працівників, осіб
розд. 3 гр. 1 ряд. 300             =
ф. № 1 ряд. 001 (або фф. № 1-м, 1-мс ряд. 001)
Амортизація, тис. грн.
розд. 4 гр. 1 ряд. 411             =
ф. № 2 гр. 3 ряд. 2515
Витрати на оплату праці, тис. грн.
розд. 4 гр. 1 ряд. 412             =
ф. № 2 гр. 3 ряд. 2505
Відрахування на соціальні заходи, тис. грн.
розд. 4 гр. 1 ряд. 414             =
ф. № 2 гр. 3 ряд. 2510
Виробничі запаси, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 500         =
ф. № 1 ряд. 1101 гр. 3, 4 1
Виробничі запаси, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 500         Ј
ф. № 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 (або фф. № 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)
Запаси незавершеного виробництва, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 501         =
ф. № 1 ряд. 1102 гр. 3, 4 1
Запаси незавершеного виробництва, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 501         Ј
ф. № 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 (або фф. № 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)
Запаси готової продукції, тис. грн.
розд. 5 гр. 1 – 2 ряд. 502        =
ф. № 1 ряд. 1103 гр. 3, 4 1
Запаси готової продукції, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 502         Ј
ф. № 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4
Запаси готової продукції, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 502         Ј
ф. № 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 (або фф. № 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)
Запаси товарів та послуг для перепродажу, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 503         =
ф. № 1 ряд. 1104 гр. 3, 4 1
Запаси товарів та послуг для перепродажу, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 503         Ј
ф. № 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4
Запаси товарів та послуг для перепродажу, тис. грн.
розд. 5 гр. 1, 2 ряд. 503          Ј
ф. № 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 (або фф. № 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)
Виробничі запаси, запаси незавершеного виробництва, готової продукції, товарів та послуг для перепродажу, тис. грн.
розд. 5 гр. 1 рядки                 =
(500 + 501 + 502 + 503)
ф. № 1 ряд. 1100 гр. 3 (або ф. № 1-м ряд. 1100 гр. 3)
розд. 5 гр. 2 рядки                 =
(500 + 501 + 502 + 503)
ф. № 1 ряд. 1100 гр. 4 (або ф. № 1-м ряд. 1100 гр. 4)
Дохід від продажу основних засобів (без ПДВ), тис. грн.
розд. 4 ряд. 404 гр. 1             Ј
ф. № 2, 2-м ряд. 2120 гр. 3
Субсидії та дотації на виробництво, тис. грн.
розд. 4 ряд. 405 гр. 1             Ј
ф. № 2, 2-м ряд. 2120 гр. 3
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грн.
коди 41.10 – 43.99
розд. 4 гр. 1 ряд. 400    > або =
е гр. 1 ряд. 02 розд. 2 ф. № 1-кб (місячна) звітів за квітень, липень, жовтень та січень наступного за звітним року
платежі підрядникам, тис. грн.
коди 41.10 – 43.99
розд. 4 гр. 1 ряд. 407    > або =
е гр. 1 ряд. 021 розд. 2 ф. № 1-кб (місячна) звітів за квітень, липень, жовтень та січень наступного за звітним року
Витрати на оплату праці, тис. грн.
розд. 4 гр. 1 ряд. 412    > або =
рядок 1020 графа 2 ф. № 1-ПВ (місячна) за 12 міс.
Середня кількість працівників в еквіваленті повної занятості, осіб
розд. 3 гр. 1 ряд. 303              =
ряд. 1010 гр. 2 ф. № 1-ПВ (місячна) за 12 міс.
Кількість відпрацьованих годин працівниками, людино-годин
розд. 3 гр. 1 ряд. 304    > або =
ряд. 1060 гр. 2 ф. № 1-ПВ (місячна) за 12 міс.
 
____________
1 У разі заповнення показника (ряд. 1101, 1102, 1103, 1104) у фінансовій звітності.
Роз’яснення Державної служби статистики України “Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства” від 22.10.2014 р. № 17.4-12/37

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>