Постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з електронними грошима” від 24.07.2015 р. № 481

Редакція: 29.07.2015 р.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 липня 2015 року № 481

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з електронними грошима

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 15 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, статті 4 Закону України “Про державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні” та з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, пов’язаної з випуском та використанням електронних грошей, Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року № 481, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1336/18631 (далі – Зміни), що додаються.
2. У Тарифах на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208) (зі змінами), у найменуванні послуги під номером 53 слова “та емітенту електронних грошей документа, що свідчить про узгодження правил використання електронних грошей” виключити.
3. Банкам – емітентам електронних грошей, які узгодили з Національним банком України правила використання електронних грошей, протягом 90 календарних днів із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до Змін.
4. Рішення про належність окремих видів операцій, що здійснюються на ринку фінансових послуг, до послуг з електронними грошима приймається шляхом прийняття окремої постанови Правління Національного банку України.
5. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.
Голова
В.О. Гонтарева
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 24 липня 2015 року № 481
Зміни до
Положення про електронні гроші в Україні
1. У пункті 1.3 глави 1:
в абзаці п’ятому слова “емітент – банк” змінити словами “емітент – банк-резидент”;
пункт після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
“емітент-нерезидент – особа, яка здійснює випуск електронних грошей за межами України для їх використання в міжнародній системі інтернет-розрахунків, відомості щодо якої внесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – Реєстр)”.
У зв’язку з цим абзаци шостий – двадцятий уважати відповідно абзацами сьомим – двадцять першим;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
“наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі – наперед оплачена картка) – матеріальний або віртуальний засіб, що містить електронний пристрій з електронними грошима або забезпечує доступ до електронних грошей, що зберігаються на електронному пристрої”;
в абзаці п’ятнадцятому слова “платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – Реєстр)” виключити.
2. У пункті 2.4 глави 2:
в абзаці другому цифри “2000” замінити цифрами “4000”;
в абзаці третьому цифри “8000” замінити цифрами “14000”;
в абзаці четвертому цифри “35000” замінити цифрами “62000”.
3. Главу 5 доповнити двома новими пунктами такого змісту:
“5.5. На письмову вимогу представників Національного банку емітент зобов’язаний забезпечити доступ до бухгалтерських та інших первинних документів у паперовій або електронній формі, які дають змогу перевірити дотримання емітентом вимог, передбачених цим Положенням.
5.6. Емітент, який має намір під час здійснення операцій з електронними грошима використовувати знак (торговельну марку, комерційне найменування тощо), який відрізняється від найменування, зазначеного в правилах використання електронних грошей, узгоджених із Національним банком, зобов’язаний за 30 календарних днів до початку використання нового найменування письмово повідомити про це Національний банк”.
4. У главі 6:
1) підпункт 2 пункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
“заходи із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до законодавства України (у тому числі щодо виявлення та зупинення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій)”;
2) абзац третій пункту 3 виключити;
3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
“Національний банк надає заявникові / заявникові – члену / учаснику міжнародної платіжної системи документ про узгодження правил використання електронних грошей”;
4) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
“віднесення банку до категорії неплатоспроможних”.
5. Доповнити Положення двома новими главами такого змісту:
7. Порядок відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей
1. Відкликання Національним банком в емітента банківської ліцензії є підставою для втрати чинності документом про узгодження правил використання електронних грошей. Емітент зобов’язаний припинити всі операції з електронними грошима після відкликання банківської ліцензії.
2. Національний банк має право відкликати документ про узгодження правил використання електронних грошей за таких підстав:
1) установлення факту узгодження правил використання електронних грошей або змін до цих правил на підставі недостовірних даних;
2) порушення емітентом вимог законів України або нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють випуск та використання електронних грошей;
3) нездійснення емітентом діяльності, пов’язаної з випуском електронних грошей, протягом одного року з дати отримання документа про узгодження правил використання електронних грошей.
3. Національний банк надсилає емітенту рекомендований лист з повідомленням про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей із зазначенням підстав.
4. Емітент, який здійснював випуск електронних грошей, після отримання рекомендованого листа Національного банку про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей зобов’язаний припинити випуск та інші операції з електронними грошима (крім операцій з погашення) у встановлений Національним банком строк.
8. Порядок здійснення операцій з електронними грошима, випущеними емітентом-нерезидентом
1. Користувач має право використовувати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом як засіб платежу за товари на користь нерезидента, у міжнародній системі інтернет-розрахунків.
2. Торговець має право приймати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, як засіб платежу від покупця-нерезидента за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує перерахування цих електронних грошей одночасно з їх погашенням шляхом перерахування коштів на рахунок торговця в банку-резиденті”.
Директор Департаменту
платіжних систем
Н.Г. Лапко
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Голови
Національного банку України
Я.В. Смолій
Постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з електронними грошима” від 24.07.2015 р. № 481

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>