Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14.08.2013 р. № 581

Редакція від 06.09.2013 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2013 р. № 581
Київ

Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини одинадцятої статті 33 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
 
Прем’єр-міністр України                          М. АЗАРОВ
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 581

ПОРЯДОК

здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій (далі – заходи з евакуації).
2. Відшкодування вартості послуг і розміру фактичних витрат суб’єкту господарювання та громадянину, понесених під час здійснення ними заходів з евакуації (далі – компенсація), здійснюється за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.
3. Право на компенсацію мають суб’єкти господарювання та громадяни, яким видано посвідчення про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу до здійснення заходів з евакуації (далі – посвідчення), оформлене згідно з додатком 1.
Посвідчення перед здійсненням заходів з евакуації реєструється відповідальною посадовою особою структурного підрозділу інфраструктури відповідного місцевого органу в спеціальному журналі, оформляється, підписується та видається водієві автотранспортного засобу.
Після завершення робіт відповідальна посадова особа структурного підрозділу інфраструктури відповідного місцевого органу вносить до посвідчення дані про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу та видає таке посвідчення водієві транспортного засобу під підпис у спеціальному журналі.
4. З метою завчасного визначення необхідної суми коштів для здійснення компенсації та своєчасного прийняття рішення про їх виділення з відповідного бюджету структурні підрозділи інфраструктури (спеціалізована служба цивільного захисту транспортного забезпечення) місцевого органу виконавчої влади разом з органом виконавчої влади у сфері економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим, головними управліннями, управліннями чи відділами інфраструктури та економічного розвитку і торгівлі місцевої держадміністрації (далі – структурні підрозділи інфраструктури та економічного розвитку і торгівлі та фінансів) та структурним підрозділом фінансів складають орієнтовні (прогнозовані) техніко-економічні розрахунки розміру фактичних (понесених) витрат суб’єктів господарювання та громадян під час здійснення ними заходів з евакуації (далі – орієнтовні техніко-економічні розрахунки) за формою, наведеною в додатку 2.
Орієнтовні техніко-економічні розрахунки є додатком до плану евакуації і складаються (коригуються) з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 р. № 318, під час розроблення (коригування) планів евакуації згідно з Положенням про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1980).
Орієнтовні техніко-економічні розрахунки складаються для кожного прогнозованого виду надзвичайної ситуації, які потребують обов’язкового здійснення заходів з евакуації.
Під час складання орієнтовних техніко-економічних розрахунків ураховуються діючі ціни на матеріальні ресурси і послуги з транспортного забезпечення.
5. Суб’єктам господарювання та громадянам здійснюється компенсація прямих витрат на оплату праці та матеріальних витрат, зокрема за вилучені транспортні засоби, які під час здійснення заходів з евакуації отримали наднормативне радіаційне, біологічне або хімічне забруднення і за результатами перевірки санітарно-епідеміологічної служби (радіологічної лабораторії) визнані такими, що не підлягають спеціальному обробленню і подальшій експлуатації, або транспортні засоби, що вийшли з ладу під час виконання заходів з евакуації у районах бойових дій і не підлягають ремонту.
Рішення про вилучення зазначених транспортних засобів приймається органом, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації:
на державному рівні – Кабінетом Міністрів України;
на регіональному рівні – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;
на місцевому рівні – районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, відповідними органами місцевого самоврядування;
на об’єктовому рівні – керівниками суб’єктів господарювання.
Оцінка вартості транспортних засобів здійснюється в порядку, установленому законодавством про оцінку майна та майнових прав.
6. Витрати суб’єктів господарювання та громадян, транспортні засоби яких залучалися для здійснення заходів з евакуації (робота транспортних засобів, розміри витрачання пально-мастильних та інших витратних матеріалів), розраховуються з урахуванням інформації, внесеної до посвідчень (додаток 1).
7. Витрати на здійснення заходів з евакуації залізничним, авіаційним або водним (морським, річковим) транспортом визначаються згідно з укладеними контрактами (договорами) між місцевими держадміністраціями (органами місцевого самоврядування) та органом, який здійснює управління такими видами транспорту:
залізничним транспортом – виходячи з установлених законодавством тарифів на перевезення пасажирів;
водним транспортом – згідно з укладеними контрактами відповідно до законодавства;
повітряним транспортом (чартерними рейсами) – за контрактами, укладеними відповідно до законодавства.
8. Орган, який прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації, у місячний строк після завершення таких заходів компенсує витрати суб’єктам господарювання та громадянам на підставі поданих ними заяв.
У заяві зазначаються такі відомості:
повне найменування суб’єкта господарювання (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб);
місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
ідентифікаційний код (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу Міндоходів та мають відмітку в паспорті);
реквізити банківського рахунка.
До заяви додаються:
посвідчення про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу у здійсненні заходів з евакуації (додаток 1);
висновок про непридатність транспортного засобу до подальшої експлуатації;
акт про вилучення транспортного засобу.
9. Орган, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації, розглядає заяви, подані суб’єктом господарювання та громадянином, які брали участь у здійсненні заходів з евакуації, протягом 10 робочих днів з дня їх подання.
У разі виникнення потреби в перевірці викладених у заяві фактів та з’ясуванні додаткових обставин заява розглядається протягом 20 робочих днів.
10. За результатами розгляду заяв і документів, поданих суб’єктами господарювання та громадянами, які брали участь у здійсненні заходів з евакуації, орган, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації, за участю структурних підрозділів інфраструктури, економічного розвитку і торгівлі та фінансів протягом 5 робочих днів уточнює орієнтовні техніко-економічні розрахунки та готує висновок про фактичні (понесені) витрати суб’єкта господарювання та громадянина під час здійснення заходів з евакуації за формою згідно з додатком 3.
Висновок підписує особа, на яку згідно з розподілом обов’язків в органі, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації, покладено завдання щодо організації здійснення заходів з евакуації, із зазначенням прізвища та ініціалів і скріплює підпис печаткою.
Висновок оформляється в трьох примірниках. Перший примірник видається суб’єкту господарювання або громадянину, другий – територіальному органу Казначейства, третій зберігається та обліковується за місцем його видачі.
11. Контроль за використанням коштів, виділених з відповідного бюджету для компенсації, здійснюється в установленому законодавством порядку.
12. Спори, пов’язані з виплатою компенсації, вирішуються в судовому порядку.
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 581
 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 36 Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1980), після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
“техніко-економічні розрахунки надання суб’єктом господарювання та громадянином транспортних послуг для вивезення основної частини населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, порядок забезпечення транспортних засобів пально-мастильними та іншими витратними матеріалами.”.
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять другий вважати абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім.
2. Пункт 16 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. № 308 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 597; 2002 р., № 44, ст. 2018), доповнити абзацом такого змісту: “здійснення заходів з евакуації.”.
 
Додатки розміщено тут
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14.08.2013 р. № 581

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>