Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації” від 26.04.2003 р. № 607

Редакція від 18.07.2012 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. № 607
Київ

Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації

Відповідно до статей 172 і 173 Митного кодексу України Кабінет Міністрів УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації (додається).
2. У пункті 15 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371), слово “семи” замінити словом “трьох”.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
Прем’єр-міністр України                                     В. ЯНУКОВИЧ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 607
 

ПОРЯДОК

організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації

 

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та умови проведення митних аукціонів; реалізації на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі товарів і транспортних засобів, що перейшли у власність держави, і товарів, строк зберігання яких під митним контролем закінчився, а власник не звернувся за ними в установлений Митним кодексом України строк (далі – товари), механізм оцінки та уцінки таких товарів і розрахунків за реалізовані товари, а також спосіб розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації.
2. Дія цього Порядку поширюється на:
1) товари, строк зберігання яких під митним контролем закінчився, а власник не звернувся за ними в установлений Митним кодексом України строк, крім товарів, не пропущених на митну територію України внаслідок заборон і обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезених з території України, і товарів, зазначених у пункті 62 цього Порядку;
2) підпункт 2 пункту 2 виключено
3) товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари – предмети порушення митних правил, крім товарів, зазначених у пункті 62 цього Порядку;
4) товари, від яких власник відмовився на користь держави, крім товарів, зазначених у пункті 62 цього Порядку, і товарів, що підлягають безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом.
3. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:
аукціонні товари – товари, що пропонуються для продажу на митних аукціонах;
комісійна винагорода – сума, що встановлюється на договірній основі між організатором митного аукціону та митним органом і не перевищує 20 відсотків суми коштів, одержаних від реалізації аукціонних товарів;
крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході торгів підвищується стартова та кожна подальша ціна оголошеного ліцитатором лота. Розмір кроку аукціону установлює організатор митного аукціону на кожний лот, але не менш як на 10 відсотків вище за попередню ціну;
ліцитатор – ведучий митного аукціону, який знає порядок і володіє технікою проведення торгів;
лот – одиниця товару, що виставляється для продажу на митному аукціоні, або партія аукціонних товарів, що пропонується для продажу як одне ціле. Кожному лоту надається свій номер, який зазначається в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону;
митний аукціон – спосіб продажу товарів, за яким власником товарів стає покупець, що в ході торгів запропонував за них найвищу ціну;
організатор митного аукціону – спеціалізоване підприємство незалежно від форми власності, з яким митним органом, що здійснив вилучення товарів чи зберігав їх,  укладено договір про реалізацію товарів. Обов’язковою умовою укладення договору є занесення підприємства до єдиного реєстру торговельних підприємств;
переможець митного аукціону – учасник митного аукціону, який у ході торгів запропонував за товари найвищу ціну;
покупець – переможець митного аукціону, який здійснив повні розрахунки за придбані на митному аукціоні товари;
продажна ціна лота – фактична ціна реалізації лота на митному аукціоні;
стартова ціна лота – ціна, яка формується виходячи з ціни аукціонних товарів (крім випадків, коли оцінка проводиться за регульованими цінами) і до якої входять суми податків і зборів, що підлягають сплаті під час переміщення цих товарів через митний кордон України, за ставками, що діють на день реалізації, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені з урахуванням витрат на підготовку та проведення аукціону;
учасник митного аукціону – юридична або фізична особа, зареєстрована відповідно до цього Порядку.

Організація митного аукціону

4. Визначення організатора митного аукціону здійснюється на тендерній основі комісією, утвореною митним органом. Членом комісії (за згодою) може бути представник фінансових органів.
5. Митний орган, що здійснив вилучення товарів чи зберігає їх, укладає з організатором митного аукціону договір про їх реалізацію за визначену комісійну винагороду.
Організатор митного аукціону повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації товарів (або зразків, відібраних від партії товарів), а також приміщення для проведення митного аукціону. Приміщення повинне відповідати торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам.
6. Для організації та проведення митного аукціону організатором митного аукціону утворюється аукціонний комітет під головуванням представника організатора митного аукціону. До складу комітету обов’язково включаються представники митного органу, що здійснив вилучення товарів або зберігає їх, а також фінансових органів. У разі реалізації конфіскованих товарів до складу аукціонного комітету включаються представники органу державної виконавчої служби, на яких покладено обов’язки з виконання рішення суду (судді) про конфіскацію товарів.
7. До повноважень аукціонного комітету належить:
проведення митного аукціону з додержанням вимог цього Порядку;
прийняття рішень про недопущення учасників митного аукціону до торгів у разі порушення ними вимог цього Порядку;
припинення митного аукціону або зняття з торгів окремих лотів;
оформлення результатів митного аукціону протоколом та його затвердження в день проведення аукціону;
визнання митного аукціону таким, що не відбувся.
8. Про дату засідання аукціонного комітету та перелік питань, що пропонуються для розгляду, секретар комітету повідомляє його членів не пізніше ніж за 10 днів.
9. Рішення аукціонного комітету приймаються на його засіданнях у присутності не менше двох третин його складу шляхом відкритого голосування більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
10. Рішення аукціонного комітету оформлюються протоколом, що підписується всіма членами комітету, які взяли участь у голосуванні.

Підготовка до проведення митного аукціону

11. Товари передаються для реалізації на митному аукціоні митним органом відповідно до договору, укладеного з організатором митного аукціону.
12. Прийняття аукціонних товарів здійснюється матеріально відповідальною особою організатора митного аукціону відповідно до акта опису, оцінки та передачі товарів та інших необхідних документів, що містять інформацію про аукціонні товари.
На товари, прийняті для продажу на митному аукціоні, уповноважені особи організатора митного аукціону складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни (додаток 1).
13. Для збільшення ціни лота аукціонний комітет установлює шкалу кроку аукціону. У процесі торгів збільшення початкової вартості лота (лотів) здійснюється тільки відповідно до шкали кроку аукціону.
14. Організатор митного аукціону визначає дату і час проведення митного аукціону. Строк підготовки до митного аукціону не повинен перевищувати одного місяця з дати прийняття товарів організатором митного аукціону.
15. Інформація про товари, що підлягають продажу на митному аукціоні, публікується не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення митного аукціону в місцевих, регіональних або загальнодержавних засобах масової інформації.
16. Інформація про товари, що підлягають продажу на митному аукціоні, повинна містити такі відомості:
найменування товарів, їх місцезнаходження;
технічні характеристики, рік випуску тощо;
стартову ціну продажу;
суму коштів, що вноситься учасником перед початком митного аукціону, назву банківської установи, адресу та номер рахунка, відкритого для їх внесення;
кінцевий строк прийняття заяв;
час і місце ознайомлення з товарами;
час і місце проведення митного аукціону;
адресу, номер телефону, час роботи організатора митного аукціону.
17. З моменту інформаційного повідомлення про проведення митного аукціону організатор митного аукціону дає можливість попередньо ознайомитися з аукціонними товарами всім фізичним і юридичним особам, що бажають узяти участь у митному аукціоні.
Аукціонні товари з інформаційними картками виставляються в спеціально відведеному для цього приміщенні для демонстрації перед учасниками митного аукціону.
18. Товари для продажу на митному аукціоні виставляються у вигляді лотів. Кількість лотів установлює аукціонний комітет. За стартову ціну продажу одиниці товарів приймається ціна, що встановлюється комісією, утвореною відповідно до пункту 7 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1280; 1999 р., № 21, ст. 951; 2000 р., № 4, ст. 117; 2001 р., № 52, ст. 2345, 2002 р., № 18, ст. 941), з додержанням вимог цього Порядку. На зазначені категорії товарів нараховуються податки і збори, що підлягають сплаті під час переміщення таких товарів через митний кордон України, за ставками, що діють на день реалізації, якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені.
19. Фізична або юридична особа, що виявила бажання зареєструватися як учасник митного аукціону, повинна сплатити реєстраційний внесок, розмір якого визначається організатором митного аукціону і який не може перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
20. Для участі в митному аукціоні фізична або юридична особа подає організаторові митного аукціону:
заяву на участь у митному аукціоні (додаток 2);
копію чи витяг з документа, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, а для юридичних осіб також копії чи оригінали документів, що підтверджують відповідні повноваження представника та присвоєння ідентифікаційного коду юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;
квитанцію про сплату реєстраційного внеску.
21. Відомості про учасників митного аукціону, які заносяться до книги реєстрації, повинні містити:
порядковий номер (відповідно до номера реєстрації);
для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
для юридичної особи – найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи, що наділений відповідними повноваженнями;
номер рахунка, назву та адресу банківської установи, до якої здійснено реєстраційні внески.
22. За результатами реєстрації учасники митного аукціону одержують картки з аукціонними номерами (відповідно до номера реєстрації), за якими вони беруть участь у митному аукціоні, із зазначенням на зворотному боці умов проведення митного аукціону та виготовлені друкарським способом вхідні квитки.
23. Відомості про учасників митного аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточних переможців митного аукціону.
24. Прийняття заяв на участь у митному аукціоні припиняється за 3 дні до початку митного аукціону.

Проведення митного аукціону

25. Митний аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором у формі публічних торгів. До початку торгів ліцитатор інформує учасників митного аукціону про товари, що підлягають реалізації, та умови їх продажу. Початком торгів вважається момент оголошення стартової ціни продажу лота, який першим виставлено на торги.
26. За кожним лотом, що виставляється на митному аукціоні, ліцитатор оголошує номер, зазначений в інформаційній картці, найменування товару, його стислу характеристику, стартову ціну і шкалу кроку аукціону.
Лот виставляється на торги за наявності не менше ніж двох учасників митного аукціону.
27. У разі коли протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни лота учасники митного аукціону не виявляють бажання придбати запропонований ліцитатором лот, він знімається з торгів на цьому митному аукціоні.
28. У ході торгів учасники митного аукціону повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи картку учасника з номером, повернутим до ліцитатора, або піднімаючи картку учасника з номером та пропонуючи одночасно свою ціну. Мовчання учасника митного аукціону, який першим підняв картку з номером, приймається ліцитатором як згода цього учасника з оголошеною ціною.
29. У разі коли ціна, запропонована учасником митного аукціону, який першим підняв картку з номером, є більшою від запропонованої ліцитатором ціни, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.
30. У разі коли протягом трьох хвилин після триразового оголошення останньої ціни вища ціна не пропонується, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну та аукціонний номер переможця, за яким його зареєстровано як учасника митного аукціону.
31. Учасникам митного аукціону і присутнім у залі особам забороняється розмовляти, пересуватися, вести пряму телевізійну трансляцію без відповідного дозволу на те організатора митного аукціону, фотографувати учасників під час проведення торгів, користуватися відеокамерами, засобами мобільного та пейджерного зв’язку, радіотелефоном тощо.
32. Під час митного аукціону аукціонний комітет забезпечує ведення протоколів щодо кожної аукціонної угоди (додаток 3), до яких заносяться номери і назви лотів, стартова і продажна ціна товарів, пропозиції учасників митного аукціону та відомості про переможців митного аукціону.
Протокол підписується ліцитатором і переможцем митного аукціону, що одержав право на придбання товару.
33. У протоколі проведення митного аукціону зазначаються суми коштів, що повинні бути сплачені за придбані товари переможцем митного аукціону, і номери рахунків (у разі сплати в безготівковій формі), на які переможцю митного аукціону потрібно внести кошти за придбані товари. Протокол передається до аукціонного комітету для затвердження.
34. Переможець митного аукціону, що відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у митному аукціоні. За умови достатньої кількості учасників митного аукціону торги за відповідним лотом поновлюються.
35. Митний аукціон може бути припинений і товари знято з продажу на вимогу будь-кого з учасників чи організатора митного аукціону в разі невиконання аукціонним комітетом вимог щодо змісту інформації про товари, передбаченої пунктом 16 цього Порядку, або порушення інших правил проведення митного аукціону, передбачених цим Порядком.
36. Придбані покупцем на митному аукціоні товари поверненню організаторові митного аукціону не підлягають.
37. Особи, які не є учасниками аукціону, можуть бути присутні на митному аукціоні за умови внесення ними вхідної плати. Розмір вхідної плати визначається організатором митного аукціону і не повинен перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Уцінка товарів та розрахунки за придбані на митному аукціоні товари

38. Товари (лоти), виставлені та не продані на митному аукціоні протягом 15 календарних днів з дня інформаційного повідомлення про проведення митного аукціону або продані в кількості, що не перевищує 30 відсотків їх обсягу, підлягають уцінці, але не більше ніж на 20 відсотків їх вартості, визначеної в акті опису, оцінки та передачі товарів.
Уцінка товарів з обмеженим строком зберігання або користування проводиться у скорочені строки, залежно від їх споживчих властивостей.
39. Уцінка товарів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 цього Порядку, проводиться комісією, утвореною відповідно до пункту 7 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним митним органом, що здійснив вилучення товарів або зберігав їх. За результатами роботи комісії складається акт про уцінку товарів, що додається до акта опису, оцінки та передачі товарів. Уцінка товарів, зазначених у підпункті 2 пункту 2 цього Порядку, здійснюється відповідно до пунктів 12 і 13 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371).
40. Товари, на які згідно із законодавством установлено державні фіксовані та регульовані ціни, можуть бути уцінені лише до розміру їх мінімальної ціни, затвердженої в установленому порядку.
41. Товари, які виставлялися на продаж і не були продані протягом трьох митних аукціонів, знімаються з аукціонних торгів. Стосовно товарів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 цього Порядку, рішення про подальше розпорядження ними приймає Комісія, утворена митним органом, що здійснив вилучення товарів або зберігав їх, відповідно до пункту 7 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним. Розпорядження товарами, зазначеними у підпункті 2 пункту 2 цього Порядку, здійснюється відповідно до пункту 14 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби.
42. Відповідно до затвердженого протоколу проведення митного аукціону переможці митного аукціону здійснюють розрахунки за придбані на митному аукціоні товари з організатором митного аукціону готівкою або в безготівковій формі протягом трьох днів із дня затвердження протоколу (без урахування дня його затвердження, вихідних та святкових днів).
43. Оформлення продажу товарів на митному аукціоні за готівку та у безготівковій формі із застосуванням платіжних карток або платіжних чеків проводиться через реєстратори розрахункових операцій організатора митного аукціону.
44. Право власності на товари переходить до переможця митного аукціону після повного розрахунку за придбані товари.
45. Кошти, одержані від реалізації аукціонних товарів, зазначених у підпунктах 1, 2 і 4 пункту 2 цього Порядку, після вирахування сум комісійної винагороди перераховуються організатором митного аукціону, який реалізував зазначені товари, відповідно на рахунки митного органу протягом трьох днів (без урахування вихідних та святкових днів).
Кошти, одержані від реалізації аукціонних товарів, зазначених у підпункті 3 пункту 2 цього Порядку, протягом трьох днів (без урахування вихідних та святкових днів) перераховуються організатором митного аукціону на відповідний рахунок митного органу в повному обсязі для забезпечення стягнення вартості цих товарів.
Порядок розпорядження цими коштами здійснюється відповідно до Митного кодексу України.
46. У разі несвоєчасної сплати коштів за придбані на митному аукціоні товари аукціонним комітетом результат митного аукціону за відповідним лотом анулюється.
47. Після закінчення митного аукціону аукціонний комітет передає всі документи до бухгалтерії організатора митного аукціону. Копії цих документів передаються організатором митного аукціону митному органу, що здійснив вилучення товарів чи зберігав їх.
48. У разі несвоєчасного перерахування організатором митного аукціону коштів, одержаних від реалізації товарів, на відповідні рахунки митного органу для подальшого розрахунку з державним бюджетом організатор митного аукціону відповідно до договору, укладеного з цими органами, сплачує пеню в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення з належної до сплати суми.
49. У разі коли товари на митному аукціоні не були реалізовані, організатор митного аукціону повертає ці товари митному органу, з яким укладено договір про реалізацію товарів.

Оформлення аукціонних документів

50. Голова аукціонного комітету перевіряє правильність складення протоколів, нарахування відповідних сум за придбані товари і номерів рахунків (у разі внесення коштів у безготівковій формі), на які переможцям потрібно внести кошти за придбані товари, після чого у день проведення митного аукціону затверджує протокол.
51. Покупець на підставі протоколу здійснює перерахування коштів у визначеній сумі на розрахунковий рахунок організатора митного аукціону та одержує придбані товари в організатора митного аукціону або у відповідному митному органі, де вони зберігаються.
52. Після закінчення митного аукціону аукціонний комітет у разі реалізації товарів надсилає до митного органу, у якому зберігаються такі товари, протокол проведення митного аукціону та копії платіжних документів, що підтверджують оплату вартості товарів, для оформлення видачі придбаних товарів покупцю.
53. Після кожного проведеного митного аукціону аукціонний комітет наступного дня подає митному органу  звіт про результати митного аукціону.

Визнання митного аукціону таким, що не відбувся

54. Митний аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:
відсутності покупців або за наявності тільки одного учасника митного аукціону;
несплати переможцем митного аукціону в установлені строки повністю належної суми за придбані товари, зазначеної в протоколі;
порушення умов проведення митного аукціону, визначених цим Порядком.
55. У разі визнання митного аукціону таким, що не відбувся, його організатор протягом трьох днів письмово повідомляє про це митний орган, яким товари були передані на митний аукціон.

Відповідальність та розв’язання спорів

56. Відповідальність за зберігання аукціонних товарів у період від їх прийняття на митний аукціон до видачі покупцю несе організатор митного аукціону.
57. Відповідальність за відповідність товарів характеристиці, зазначеній в інформаційній картці, несе організатор митного аукціону згідно із законодавством.
58. Спори, що виникають під час продажу товарів на митному аукціоні, розв’язуються аукціонним комітетом або в судовому порядку.

Реалізація товарів на товарних біржах або через підприємства торгівлі

59. Товари, щодо яких відповідно митним органом, що здійснив вилучення або зберігав їх, прийнято рішення про недоцільність реалізації на митних аукціонах, зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 цього Порядку, реалізуються через товарні біржі або торговельні підприємства, з якими укладено угоди про їх реалізацію відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, а товари, зазначені в підпункті 2 пункту 2 цього Порядку, реалізуються відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби. Реалізація здійснюється з нарахуванням усіх належних податків і зборів, які підлягають сплаті під час переміщення цих товарів через митний кордон України, за ставками, що діють на день реалізації, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені.
60. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари – предмети порушення митних правил, вилучені відповідно до Митного кодексу України, підлягають реалізації з урахуванням строку їх придатності через торговельні підприємства, товарні біржі.
61. Товарні біржі або торговельні підприємства, з якими укладено договори про реалізацію товарів, протягом трьох днів (без урахування вихідних та святкових днів) перераховують кошти за реалізовані товари, одержані від покупця, на відповідний рахунок митного органу за вирахуванням суми комісійної винагороди, яку визначено договором про реалізацію та яка становить не більше ніж 20 відсотків фактичної ціни реалізації. Податки і збори, контроль за справлянням яких покладено на митні органи, товарними біржами і торговельними підприємствами перераховуються на відповідні рахунки митних органів для подальшого розрахунку з державним бюджетом.

Розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації

62. Реалізації не підлягають:
предмети, що мають історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність;
предмети релігійного культу;
лікарські та медичні препарати;
наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори;
валютні цінності (валюта України та іноземна валюта);
алкогольні напої та тютюнові вироби;
товари, заборонені до реалізації в Україні згідно із законодавством;
товари, включені до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за переліком, визначеним Держрезервом.
63. Розпорядження зазначеними у пункті 62 цього Порядку товарами здійснюється згідно із законодавством у такий спосіб:
1) предмети, що мають історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність, предмети релігійного культу безоплатно передаються закладам науки і культури або релігійним організаціям;
2) лікарські та медичні препарати, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори знищуються або безоплатно передаються органом, що здійснив вилучення, державним чи комунальним закладам охорони здоров’я;
3) валютні цінності (валюта України та іноземна валюта) після їх переходу у власність держави перераховуються уповноваженими банками до державного бюджету в установленому порядку залежно від виду валютних цінностей;
4) тютюнові вироби підлягають знищенню, алкогольні напої – знищенню або промисловій переробці. Порядок знищення або промислової переробки встановлюється Кабінетом Міністрів України;
5) товари, заборонені згідно із законодавством до реалізації в Україні, утилізуються або знищуються у порядку, встановленому законодавством;
6) товари, включені до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за переліком, визначеним Держрезервом, безоплатно передаються до державного резерву для подальшого розпорядження в установленому порядку.
Товари, які є сировиною для виробництва продукції, включеної до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, безоплатно передаються до державного резерву. Держкомрезерв в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, визначає підприємства, що входять до системи державного резерву, які здійснюватимуть придбання, переробку та подальшу реалізацію цих товарів або закладення їх до державного резерву.
 
Додатки розміщено тут
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації” від 26.04.2003 р. № 607

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>