Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору” від 14.05.2015 р. № 378

Не набрав чинності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 травня 2015 року № 378

Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору

Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів Українипостановляє:
1. Затвердити Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, що додається.
2. Міністерству фінансів протягом місяця забезпечити прийняття власних нормативно-правових актів,  зокрема стосовно визначення порядку ведення місцевими фінансовими органами бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, а також порядку складення і подання до органів Державної казначейської служби фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів в частині коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, що обслуговуються в установах банків державного сектору.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 року № 378
ПОРЯДОК
обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ (далі — кошти) в установах банків державного сектору (далі — банки), а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів і складення звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про банки і банківську діяльність” та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес і банківську діяльність. Для цілей цього Порядку термін “установа банку державного сектору” вживається як державний банк у значенні, наведеному в Законі України “Про банки і банківську діяльність”, або банк, у якому держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів.
3. Обслуговування коштів у банках здійснюється на підставі договору банківського рахунка, що укладається між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за умови прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого бюджету. Таке рішення приймається до початку бюджетного періоду і протягом такого періоду не змінюється.
4. У разі обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи та розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів забезпечують виконання місцевих бюджетів за видатками згідно з порядком, передбаченим статтею 46 Бюджетного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
5. Під час обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, органи Казначейства та банки забезпечують проведення процедур та здійснення повноважень, визначених Законом України “Про здійснення державних закупівель”.
Банкам під час оплати за договорами про закупівлю разом із розрахунковим документом надаються документи щодо державних закупівель відповідно до Законів України “Про здійснення державних закупівель” та “Про банки і банківську діяльність”. У разі їх невідповідності вимогам зазначених Законів розрахунковий документ вважається оформленим неналежним чином.
6. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи та/або розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів відкривають в банках необхідну кількість поточних рахунків для зарахування коштів відповідно до класифікації власних надходжень бюджетних установ та здійснення витрат згідно із законодавством (далі — банківські рахунки).
7. У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ або порядок їх зарахування/використання, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів та/або місцеві фінансові органи відкривають/закривають рахунки згідно із внесеними змінами.
8. Включення банками до виписок з поточних рахунків клієнтів інших додаткових реквізитів, ніж тих, що визначені Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 254, повинно передбачатися договором між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів.
9. Інформація про відкриті/закриті банківські рахунки (найменування місцевого фінансового органу або розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунка, дата відкриття/закриття рахунка, найменування установи банку, МФО та місцезнаходження установи банку) в обов’язковому порядку в триденний строк доводиться місцевими фінансовими органами та/або розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до органів Казначейства, розпорядниками бюджетних коштів — до місцевих фінансових органів.
10. Відкриття/закриття банківських рахунків здійснюється відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління  Національного банку України від 12 листопада 2003 р.  № 492.
11. Оформлення розрахункових документів місцевих фінансових органів та розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у банках здійснюється відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22.
За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у розрахунковому документі, відповідає місцевий фінансовий орган або розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.
Реквізит “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес, та повинен містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється переказ бюджетних коштів, зокрема інформацію про коди тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків бюджету, а також економічну сутність платежу.
12. Залишки бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів (у частині бюджету розвитку) та рахунках розпорядників бюджетних коштів (у частині власних надходжень бюджетних установ), які утворилися на кінець бюджетного періоду, що передує переходу на банківську форму обслуговування бюджетних коштів, залишаються на єдиному казначейському рахунку і за рішенням місцевої ради використовуються у наступному бюджетному періоді місцевими фінансовими органами (розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів) відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому законодавством порядку.
13. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ перераховуються місцевими фінансовими органами (розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів) з банківських рахунків на рахунки, відкриті в органах Казначейства, з урахуванням вимог статті 57 Бюджетного кодексу України. Після проведення зазначених операцій банківські рахунки закриваються в установленому законодавством порядку.
Особливості обслуговування коштів бюджету розвитку в банках
14. Для щоденного акумулювання надходжень до бюджету розвитку і здійснення розрахунково-касових операцій з цими надходженнями місцевим фінансовим органом у банку відкривається поточний рахунок, на який органами Казначейства у регламентований час переказуються кошти, які надійшли протягом робочого дня на рахунки, відкриті в органах Казначейства, відповідно до класифікації доходів бюджету для зарахування надходжень до бюджету розвитку.
15. Місцевий фінансовий орган здійснює контроль за зарахуванням до бюджету розвитку надходжень, визначених частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.
16. Повернення платникам коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень до бюджету розвитку, здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 3 вересня 2013 р. № 787. У разі здійснення операцій з повернення коштів з бюджету до місцевого фінансового органу подається відповідна заява, яка складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання) та його реквізити, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб переказу коштів з бюджету.
17. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду та у межах фактичних надходжень на банківські рахунки місцеві фінансові органи здійснюють розподіл коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом надання банкам розрахункових документів за кожним головним розпорядником бюджетних коштів окремо.
18. Кошти трансфертів (субвенцій), що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, залишаються на єдиному казначейському рахунку та використовуються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку.
19. Після завершення бюджетного періоду розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів зберігають невикористані залишки коштів бюджету розвитку для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.
Залишки коштів капітальних трансфертів (субвенцій), отриманих з інших місцевих бюджетів, зберігаються розпорядником бюджетних коштів на відповідних рахунках, відкритих у банках, для покриття витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення за умови наявності відповідного положення у рішенні про місцевий бюджет, з якого вони надані. У разі відсутності такого положення розпорядник бюджетних коштів повертає невикористані залишки коштів бюджету, з якого вони надані, шляхом надання банку розрахункових документів із зазначенням у реквізиті “Призначення платежу” причин та підстав для повернення таких коштів.
Особливості обслуговування власних надходжень бюджетних установ у банках
20. Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі копій виписки банку з рахунка клієнта про надходження коштів на рахунки, відкриті в установах банків, та довідки про зміни до кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.
Розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та витрат у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.
Органи Казначейства ведуть облік таких змін та відображають у звітності про виконання місцевого бюджету планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів.
21. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, коли їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами. Переказ таких коштів здійснюється на підставі розрахункових документів лише в межах одного коду тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень.
22. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів у натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства в установленому порядку довідку про надходження у натуральній формі.
23. Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій із власними надходженнями бюджетних установ несуть розпорядники бюджетних коштів згідно із законом.
Особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів і складення звітності про виконання місцевих бюджетів щодо коштів, що обслуговуються в банках
24. Місцеві фінансові органи та/або розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік коштів, що обслуговуються в банках, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в установленому порядку.
Місцеві фінансові органи ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень до бюджету розвитку на рахунки, відкриті в банках, у розрізі видів надходжень (кодів класифікації доходів) та сум коштів, перерахованих розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів місцевого бюджету для здійснення ними витрат за рахунок таких коштів.
Розпорядники бюджетних коштів протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, для відображення в бухгалтерському обліку виконання відповідного бюджету операцій із надходження та використання коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, що здійснюються через банківські рахунки, подають до органів Казначейства відповідну інформацію про операції в національній валюті у порядку, визначеному законодавством.
25. Складення та подання до органів Казначейства місцевими фінансовими органами та розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності в частині коштів, що обслуговуються в банках, здійснюється у визначеному законодавством порядку.
26. Органи Казначейства складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами після зведення та консолідації отриманої від місцевих фінансових органів та/або розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів звітності за коштами, що обслуговуються в банках. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів, фінансових органів місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору” від 14.05.2015 р. № 378

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>