Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога” від 11.07.2013 р. № 587

Втрата чинності: 28.05.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 липня 2013 року № 587

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2014 року № 103

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 року № 288)
Відповідно до статті 28 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів Українипостановляє:
1. Затвердити:
Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, що додається;
перелік професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається одноразова адресна допомога молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, згідно з додатком.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям подавати щороку в разі потреби Міністерству соціальної політики пропозиції щодо внесення змін до переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), затвердженого цією постановою, з метою подання Кабінетові Міністрів України відповідного проекту акта.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2015 року.
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 103)
Прем’єр-міністр України
М. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 року № 587
ПОРЯДОК
надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах
1. Цей Порядок визначає механізм надання молодим працівникам, які уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах (далі – заклади, підприємства, установи та організації), одноразової адресної допомоги (далі – допомога) за професіями (спеціальностями, напрямами підготовки) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про зайнятість населення”.
3. Допомога надається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету у готівковій формі.
4. Переліки молодих працівників, яким повинна бути надана допомога, із зазначенням прізвища, імені, по батькові таких працівників, дати народження, коду та назви спеціальності, дати видачі диплома, даних про посаду та місце роботи подаються щороку до 1 грудня:
закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, – таким міністерствам, органам;
іншими закладами, підприємствами, установами та організаціями – Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і районним держадміністраціям.
На підставі зазначених переліків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і районні держадміністрації визначають кількість молодих працівників та обсяг коштів, необхідний для надання допомоги, в межах відповідних бюджетних призначень і спрямовують такі кошти закладам, підприємствам, установам та організаціям.
5. Для отримання допомоги молодий працівник подає керівникові закладу, підприємства, установи та організації відповідну заяву.
6. У разі отримання допомоги молодий працівник втрачає право на отримання одноразової адресної грошової допомоги відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 39, ст. 2623) і від 11 травня 2011 р. № 524 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 38, ст. 1558).
7. У разі відмови молодого працівника, якому надана допомога, приступити до роботи за призначенням, звільнення його за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, або за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у закладі, на підприємстві, в установі та організації такий працівник повертає суму фактично отриманої допомоги закладу, підприємству, установі та організації, які її надали, з метою повернення до державного бюджету.
Молодий працівник має право не повертати суму фактично отриманої допомоги закладу, підприємству, установі та організації, які її надали:
у разі невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок хвороби або інвалідності, що перешкоджає її виконанню;
дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, у разі розірвання ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість;
у разі повної ліквідації закладу, підприємства, установи та організації.
8. Звіт про виплату допомоги подається щороку до 15 лютого:
закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, – таким міністерствам, органам;
іншими закладами, підприємствами, установами та організаціями – райдержадміністраціям для подальшого подання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям.
9. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації подають щороку до 25 березня Мінфіну узагальнену інформацію про надання допомоги.
10. Заклади, підприємства, установи та організації подають райдержадміністраціям інформацію про укладення трудових договорів з молодими працівниками.
Райдержадміністрації ведуть облік молодих працівників, які отримали допомогу.
Інформація про таких працівників зберігається протягом трьох років з дня укладення ними трудових договорів.
11. Відповідальність за виплату допомоги несуть керівники закладів, підприємств, установ та організацій, які уклали трудові договори з молодими працівниками.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 року № 587
ПЕРЕЛІК
професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається одноразова адресна допомога молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах
Найменування професії (спеціальності, напряму підготовки)
Код згідно з Класифікатором професій (спеціальностей, напрямів підготовки)
Майстер виробничого навчання
3340
Дошкільна освіта
5.01010101
6.010101
7.01010101
8.01010101
Початкова освіта
5.01010201
6.010102
7.01010201
8.01010201
Технологічна освіта
5.01010301
6.010103
7.01010301
8.01010301
Професійна освіта (за профілем)
5.01010401
6.010104
7.01010401
8.01010401
Корекційна освіта (за нозологіями)
6.010105
7.01010501
8.01010501
Соціальна педагогіка
5.01010601
6.010106
7.01010601
8.01010601
Фізичне виховання*
5.01020101
6.010201
7.01020101
8.01020101
Здоров’я людини*
6.010203
7.01020301
8.01020301
Хореографія*
Хореографія (за видами)*
5.02020201
6.020202
7.02020201
8.02020201
Музичне мистецтво*
Музичне мистецтво (за видами)*
5.02020401
6.020204
7.02020401
8.02020401
Образотворче мистецтво*
Образотворче мистецтво (за видами)*
5.02020501
6.020205
7.02020501
8.02020501
Дизайн*
Дизайн (за видами)*
6.020207
7.02020701
8.02020701
Декоративно-прикладне мистецтво*
Декоративно-прикладне мистецтво (за видами)*
6.020208
7.02020801
8.02020801
Філософія*
6.020301
7.02030101
8.02030101
Богослов’я (теологія із зазначенням конфесій)*
6.020304
7.02030103
8.02030103
Історія*
6.020302
7.02030201
8.02030201
Філологія*
6.020303
Українська мова і література*
7.02030301
8.02030301
Мова і література (із зазначенням іноземної мови)*
7.02030302
8.02030302
Психологія*
6.030102
7.03010201
8.03010201
Практична психологія*
Практична психологія (за видами)*
6.030103
7.03010301
8.03010301
Хімія*
6.040101
7.04010101
8.04010101
Біологія*
6.040102
7.04010201
8.04010201
Геологія*
6.040103
7.04010301
8.04010301
Географія*
6.040104
7.04010401
8.04010401
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*
Екологія та охорона навколишнього середовища*
6.040106
7.04010601
8.04010601
Математика*
Математика (за напрямами)*
6.040201
7.04020101
8.04020101
Фізика*
Фізика (за напрямами)*
6.040203
7.04020301
8.04020301
Прикладна фізика*
Прикладна фізика (за галузями використання)*
6.040204
7.04020401
8.04020401
Інформатика*
6.040302
7.04030201
8.04030201
Лікувальна справа
5.12010101
7.12010001
8.12010001
Педіатрія
7.12010002
8.12010002
Медико-профілактична справа
5.12010103
7.12010003
8.12010003
Медична психологія
7.12010004
8.12010004
Стоматологія
5.12010104
7.12010005
8.12010005
Акушерська справа
5.12010105
Стоматологія ортопедична
5.12010106
Стоматологічна справа
5.12010107
Сестринська справа
5.12010102
6.120101
8.12010006
Лабораторна діагностика
5.12010201
6.120102
8.12010007
Фармація
5.12020101
6.120201
7.12020101
8.12020101
Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук
5.12020102
Виробництво фармацевтичних препаратів
5.12020103
Клінічна фармація
7.12020102
8.12020102
Технології фармацевтичних препаратів
7.12020103
8.12020103
____________
* Спеціальності, напрями підготовки, за якими молоді працівники працюватимуть на посадах педагогічних працівників у закладах, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані в селах і селищах, відповідно до профілю підготовки.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога” від 11.07.2013 р. № 587

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>