Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів” від 01.06.2002 р. № 733

Редакція від 01.06.2002 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 червня 2002 р. № 733
Київ

Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

Відповідно до пункту 26 частини першої статті 7 Закону України “Про страхування” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (додаються).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
 
Прем’єр-міністр України                                     А. КІНАХ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2002 р. № 733
 

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА

проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

1. Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (далі – страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів) проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.
2. У цих Порядку і правилах поняття застосовуються відповідно до Законів України “Про страхування” і “Про перевезення небезпечних вантажів”.
3. Суб’єктами страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів є страхувальники, страховики та треті особи, яким заподіяна шкода під час перевезення небезпечних вантажів.
Страхувальники – це суб’єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:
відправник небезпечного вантажу – зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення;
перевізник небезпечного вантажу – юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;
одержувач небезпечного вантажу – зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.
Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.
Страховиками є юридичні особи – резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.
Треті особи – фізичні та юридичні особи, яким заподіяна шкода у зв’язку з настанням негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.
4. Об’єктом страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.
Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.
5. Страховий випадок – будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.
Усі майнові претензії чи позови щодо збитків, завданих однією подією, вважаються одним страховим випадком.
6. Відповідальність страховика починається з початком діяльності суб’єкта перевезення, пов’язаної з перевезенням небезпечного вантажу від місця його виготовлення до місця призначення, з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, з прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткотерміновим зберіганням вантажу на всіх етапах перевезення, і закінчується після завершення процесу перевезення.
7. Страховою сумою за страхуванням відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів є сума, в межах якої страховик зобов’язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або за його дорученням потерпілій третій особі.
Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу в таких розмірах:
Клас небезпечного вантажу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Неоподатковувані мінімуми доходів громадян
110
70
100
70
70
120
80
100
60
Страхові виплати поділяються:
1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб, – 50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова сума встановлюється:
у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
у разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи інвалідності – відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
2) на відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, – 30 відсотків страхової суми;
3) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, – 20 відсотків страхової суми.
8. Розмір страхових тарифів установлюється у відсотках страхової суми та визначається залежно від класу небезпечного вантажу та виду транспорту згідно з додатком 1.
Розмір страхового тарифу зазначається у договорі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (далі – договір страхування) залежно від обсягу небезпечних вантажів, що підлягають перевезенню, відстані перевезення, терміну страхування та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.
9. Страхувальник має право обирати страховика, з яким він буде укладати договір страхування.
10. Страхувальник зобов’язаний укласти договір страхування до початку діяльності, пов’язаної з перевезенням небезпечного вантажу.
Відправнику та одержувачу небезпечного вантажу на кожне перевезення видається окремий договір страхування, складений згідно з додатком 2, із зазначенням транспортного засобу та обсягу небезпечного вантажу.
Перевізник небезпечного вантажу зобов’язаний укласти договір страхування виходячи з обсягу небезпечного вантажу.
У разі коли перевізник виконує функції відправника та/або одержувача, він повинен застрахувати свою відповідальність у повному обсязі.
Порядок сплати страхового платежу визначається договором страхування.
Страховик має право одержати від страхувальника необхідну інформацію про обсяг перевезення небезпечних вантажів за попередній період страхування.
11. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов’язаний протягом двох робочих днів з дати повідомлення його про настання страхового випадку письмово повідомити про такий випадок страховика.
12. Для отримання страхового відшкодування страхувальник повинен подати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:
заяви про виплату страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку;
копії договору страхування;
платіжного документа, що підтверджує сплату страхових внесків;
акта (протоколу) уповноваженої комісії з розслідування страхового випадку;
дозволу або дозволів на перевезення окремих небезпечних вантажів, виданих спеціально уповноваженими органами виконавчої влади;
транспортного документа на перевезення небезпечного вантажу;
рішення суду про стягнення із страхувальника на користь потерпілих третіх осіб або підтверджуючих документів страхувальника та потерпілої третьої особи про врегулювання питання за участю страховика про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку без звернення до суду.
13. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє страхувальника та/або третю особу у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. Страховик не пізніше ніж через 10 днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 12 цих Порядку і правил, і складення страхового акта виплачує страхове відшкодування.
14. У разі укладення договорів страхування з кількома страховиками страховик відшкодовує збитки в розмірі, що не перевищує його частку в загальній сумі за всіма договорами страхування.
15. У разі настання страхового випадку страхова виплата здійснюється в межах страхової суми.
16. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:
вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку;
вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству.
17. Контроль за наявністю та правильністю укладення договорів страхування здійснюють центральні органи виконавчої влади, які згідно із законодавством мають повноваження щодо нагляду та контролю у сфері перевезення небезпечних вантажів, та уповноважені ними організації.
Без укладення договору страхування дозвіл на перевезення небезпечного вантажу автомобільним транспортом Державтоінспекцією МВС не видається.
 
Додатки розміщено тут
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів” від 01.06.2002 р. № 733

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>