Постанова Кабінету Міністрів України “Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження” від 07.05.2015 р. № 263

Редакція: 07.05.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07 травня 2015 року № 263

Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України “Про електроенергетику” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
купівля та продаж з 1 травня 2015 р. електричної енергії, переміщеної з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі — неконтрольована територія), на іншу територію України (далі — контрольована територія) та/або з контрольованої території на неконтрольовану територію (далі — різниця перетоків електричної енергії), здійснюється на контрольованій території оптовим постачальником електричної енергії та на неконтрольованій території суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії на електроустановках, розташованих на неконтрольованій території та визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості (далі — виробники електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території), та/або публічним акціонерним товариством “ДТЕК Донецькобленерго” у Донецькій області і товариством з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання” у Луганській області;
різниця перетоків електричної енергії враховується окремо за Донецькою та Луганською областями в точках обліку, які розташовані на контрольованій території.
2. Електрична енергія, яка виробляється на неконтрольованій території, продається на цій території суб’єктам електроенергетики, які провадять діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі — енергопостачальники, що провадять діяльність на неконтрольованій території), та/або споживачам електричної енергії відповідної області, та/або іншим суб’єктам господарювання, розташованим у відповідній області, згідно з умовами багатостороннього договору, що укладається між суб’єктами електроенергетики, що провадять діяльність на неконтрольованій території (далі — багатосторонній договір).
3. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління виробництвом, передачею, розподілом та постачанням електричної енергії і передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території здійснюються відокремленим підрозділом державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” — Донбаською електроенергетичною системою (далі — Донбаська електроенергетична система).
4. Порядок, механізм та принципи взаємодії суб’єктів електроенергетики, що виникають у зв’язку з виробництвом, передачею, постачанням, купівлею та продажем електричної енергії, порядок формування цін (тарифів), компенсації технологічних втрат електричної енергії під час передачі, а також розрахунків за електричну енергію, послуги з передачі та постачання електричної енергії, інші питання регулювання відносин у сфері електроенергетики на неконтрольованій території визначаються багатостороннім договором.
5. Суб’єкти електроенергетики, що одночасно провадять діяльність на контрольованій та неконтрольованій території, ведуть окремий бухгалтерський облік господарської діяльності на неконтрольованій та контрольованій території.
6. Розрахунки за електричну енергію між суб’єктами електроенергетики, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та/або споживачами, які перебувають на неконтрольованій території, виплата заробітної плати, закупівля палива та пально-мастильних матеріалів, здійснення інших витрат, пов’язаних з провадженням виробничої діяльності, здійснюються у грошовій (безготівковій і готівковій) формі та будь-якій іншій формі, ніж грошова, не забороненій законодавством (крім виплати заробітної плати).
7. Розрахунки за продаж різниці перетоків електричної енергії між оптовим постачальником і публічним акціонерним товариством “ДТЕК Донецькобленерго” та товариством з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання” на неконтрольованій території здійснюються у безготівковій формі через окремі поточні рахунки зазначених суб’єктів господарювання, відкриті в уповноваженому банку, та поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника.
8. Оптовий постачальник:
1) не здійснює купівлі та оплати електричної енергії у виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, крім купівлі різниці перетоків електричної енергії;
2) не здійснює продажу електричної енергії енергопостачальникам, що провадять діяльність на неконтрольованій території, у точках обліку електричної енергії, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості;
3) не здійснює купівлі та продажу електричної енергії, що переміщується міждержавними електричними мережами, які розташовані на неконтрольованій території та з’єднують об’єднану енергетичну систему України (або її частину) з енергосистемою суміжної країни;
4) здійснює продаж різниці перетоків електричної енергії у точках обліку, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості, на підставі договорів, укладених з публічним акціонерним товариством “ДТЕК Донецькобленерго” і товариством з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання”, та за середньозваженою ціною електричної енергії генеруючих компаній теплових електростанцій, яка склалася за два календарних місяці до місяця продажу різниці перетоків електричної енергії;
5) здійснює купівлю різниці перетоків електричної енергії у точках обліку, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості, на підставі договорів, укладених з виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та за середньозваженою ціною електричної енергії генеруючих компаній теплових електростанцій, яка склалася за два календарних місяці до місяця купівлі різниці перетоків електричної енергії;
6) здійснює відповідно до законодавства погашення заборгованості за закуплену у виробників електричну енергію та послуги за диспетчерське (оперативно-технологічне) управління і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.
9. Виробники електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території:
1) здійснюють продаж виробленої ними електричної енергії енергопостачальникам, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та/або споживачам електричної енергії на неконтрольованій території, та/або іншим суб’єктам господарювання, розташованим на неконтрольованій території, відповідно до умов багатостороннього договору;
2) здійснюють продаж різниці перетоків електричної енергії з неконтрольованої території на контрольовану територію та отримують від оптового постачальника у повному обсязі кошти пропорційно обсягу виробництва кожного виробника електричної енергії у загальному обсязі електричної енергії, яка передана з неконтрольованої території на контрольовану територію відповідно до підпункту 5 пункту 8 цієї постанови.
10. Енергопостачальники, що провадять діяльність на неконтрольованій території:
1) здійснюють постачання електричної енергії усім споживачам, приєднаним до електричних мереж відповідних енергопостачальних підприємств, відповідно до умов багатостороннього договору;
2) отримують плату за передачу та постачання електричної енергії і компенсацію технологічних втрат електричної енергії;
3) здійснюють купівлю електричної енергії, яка відпускається виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, відповідно до умов багатостороннього договору;
4) здійснюють купівлю у Донбаської електроенергетичної системи послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою, а також з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території відповідно до умов багатостороннього договору;
5) здійснюють відповідно до законодавства погашення заборгованості за електричну енергію, закуплену в оптового постачальника.
11. Донбаська електроенергетична система:
1) веде окремий облік електричної енергії у точках обліку різниці перетоків електричної енергії, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості;
2) складає прогнозний та фактичний фізичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, баланси електричної енергії окремо за контрольованою та неконтрольованою територією і надає відповідну інформацію державному підприємству “Національна енергетична компанія “Укренерго”, оптовому постачальнику та усім сторонам багатостороннього договору;
3) здійснює розроблення та ведення щоденного заданого графіка навантаження в кожному розрахунковому періоді наступної доби для кожного виробника електричної енергії, що провадить діяльність на неконтрольованій території, в тому числі за кожним енергоблоком теплових електростанцій з дотриманням мінімально допустимого складу обладнання теплових електростанцій з урахуванням наявних запасів вугілля;
4) надає послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою, а також передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території;
5) здійснює на підставі звернення оптового постачальника заходи щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку в порядку, визначеному Міністерством енергетики та вугільної промисловості.
12. Міністерству енергетики та вугільної промисловості визначити відповідні переліки та порядок, передбачені цією постановою.
13. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та державним підприємством “Енергоринок” розробити та запровадити механізм накопичення запасів вугільної продукції для проходження осінньо-зимового періоду 2015/16 року із використанням коштів, нарахованих, але не виплачених оптовим постачальником виробникам електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та здійснення заходів щодо виключення із розрахунків на ринку електричної енергії виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, під час проведення остаточних розрахунків з виробниками електричної енергії за місяць, що передує набранню чинності цією постановою.
14. Установити, що дія постанов Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2005 р. № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 33, ст. 1989) та від 19 липня 2000 р. № 1136 “Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1227) не поширюється на неконтрольовану територію.
15. Ця постанова набирає чинності з 7 травня 2015 р. та діє до повного відновлення конституційного ладу України на неконтрольованій території.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
Постанова Кабінету Міністрів України “Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження” від 07.05.2015 р. № 263

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>