Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України “Про унесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” від 15.08.2013 р. № 503/721

Редакція: 10.09.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15.08.2013, № 503/721

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2013 р. за № 1415/23947

Про унесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та з метою урегулювання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, що додаються.
2. Керівникам станцій швидкої медичної допомоги, що увійшли при створенні центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф до їх складу, у разі зменшення заробітної плати, яку вони отримували до реорганізації на час роботи на займаній посаді, виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за попереднім місцем роботи, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці, на період до зміни умов оплати праці, за яких нові розміри заробітної плати перевищать діючі.
3. Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України (О. Товстенко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2013 року.
 
Міністр соціальної
політики України                                             Н. Королевська
 
В. о. Міністра охорони
здоров’я України                                                 О. Толстанов
 
ПОГОДЖЕНО:      
 
Заступник Міністра
фінансів України   
 
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні                 Д. Олійник
 
Заступник Голови Спільного
представницького органу
об’єднань профспілок                                        С. М. Кондрюк
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України
15.08.2013 № 503/721
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2013 р. за № 1415/23947
 

ЗМІНИ

до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489

1. Пункт 1.3 розділу 1 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.4 – 1.10 вважати відповідно пунктами 1.3 – 1.9.
2. У розділі 2:
2.1. У пункті 2.2:
1) абзац другий підпункту 2.2.1 після слів та цифр “(визначеного з урахуванням норм пункту 1.6 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі і важкі умови праці),” доповнити словами та цифрами “заступнику керівника з медсестринства на 15 відсотків”;
2) у підпункті 2.2.3:
у підпункті “а” слова “підстанцій (відділень) швидкої медичної допомоги” замінити словами “відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги”, а слова “виїзних бригад швидкої медичної допомоги” замінити словами “бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги”;
підпункт “б” після слів “при кількості посад лікарів” доповнити словами “, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності,”;
в абзаці одинадцятому слова “станції швидкої медичної допомоги” замінити словами “центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги”;
3) у підпункті 2.2.4 слова “соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації” замінити словами “соціально-побутової адаптації та соціально-медичних послуг”, а слова “грошової та натуральної допомоги” замінити словами “адресної натуральної та грошової допомоги”;
4) у підпункті 2.2.5:
у позиції 2 таблиці слова “лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю” замінити словами “лікарі-інтерни, лікарі-стажисти за такими лікарськими спеціальностями: лікар-хірург (всіх найменувань), лікар-ендоскопіст, лікар-анестезіолог, лікар загальної практики – сімейний лікар”;
у позиції 4 таблиці слова “лікар-інтерн, лікар-стажист” замінити словами “лікар-інтерн, лікар-стажист за іншими лікарськими спеціальностями”;
виноску “*” після слів “лікар-радіолог” доповнити словами “лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики”;
5) у підпункті 2.2.8:
у позиції 1 таблиці слова “станцій (відділень) швидкої, невідкладної, екстреної медичної допомоги” замінити словами “центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги”;
позицію 2 таблиці після слів “зі стоматології” доповнити словами ” (у тому числі гігієністи зубні)”;
виноску “*” викласти у такій редакції:
“*Сестрам медичним, призначеним на посади сестер медичних загальної практики – сімейної медицини, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями “лікувальна справа”, “лікувальна справа (невідкладні стани)”, “акушерська справа”, “сестринська справа”, “сестринська справа (операційна)”;
6) виноску “*” до підпунктів 2.2.21 та 2.2.22 викласти у такій редакції:
“* Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, а кваліфікаційні категорії – відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78) Охорона здоров’я, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства охорони здоров’я від 29 березня 2002 року № 117″.
2.2. У підпункті 5 підпункту 2.4.5 пункту 2.4 слова “санітарно-епідеміологічних станцій” замінити словами “лабораторних центрів Держсанепідслужби України”.
3. У підпункті 3.4.8 пункту 3.4 розділу 3 слово “доплата” замінити словом “оплата”, а після слів “згідно з чинним законодавством” доповнити словами та цифрами ” (статті 72, 107 Кодексу законів про працю України)”.
4. У розділі 4:
4.1. У пункті 4.1:
1) у підпункті 4.1.1:
у позиції 2 таблиці після слів “Завідувачі терапевтичних, педіатричних відділень та відділень” доповнити словом “(амбулаторій)”;
у позиції 6 таблиці слова “станції (відділення) швидкої медичної допомоги” замінити словами “центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги”, а слова “виїзних бригад” замінити словами “бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та виїзних консультативних бригад”;
у позиції 7 таблиці слова “Станції, відділення екстреної медичної консультативної допомоги республіканської та обласних лікарень, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” замінити словами “Державний заклад “Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України”, а слова “лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою виїзних бригад незалежно від найменування посад, водії виїзних бригад” замінити словами “водії виїзної екстреної консультативної медичної допомоги”;
позицію 11 таблиці після слів “медико-соціальної експертизи” доповнити словами “крім фтизіопульмонологічних”;
підпункт 12 викласти у такій редакції:
“12. За лікарями бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги та відділень швидкої медичної допомоги у складі лікарень, які перейшли на посади головних лікарів, їх заступників з числа лікарів та керівників структурних підрозділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також за працівниками з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які перейшли на посади головного (старшого) фельдшера, фельдшера (медичної сестри) з інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги, зберігається надбавка за тривалість безперервної роботи у розмірах, що відповідають стажу роботи у бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги.”;
2) у підпункті 4 підпункту 4.1.2 слова “відділи (відділення) особливо небезпечних інфекцій санітарно-епідеміологічних станцій, санітарно-карантинні відділи та пункти санітарно-епідеміологічних станцій, які здійснюють карантинний догляд” замінити словами “відділення та лабораторії особливо небезпечних інфекцій лабораторних центрів Держсанепідслужби України, які здійснюють карантинний догляд.”;
3) у підпункті 4.1.3:
абзац другий підпункту 2 викласти у такій редакції:
“час військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту, служби у Держспецзв’язку, служби у підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового і начальницького складу на зазначених у підпункті 4.1.1 цього пункту посадах у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах України і колишнього СРСР, у тому числі період виконання інтернаціонального обов’язку, в органах внутрішніх справ і державної безпеки, перебування в партизанських загонах у період Великої Вітчизняної війни;”;
абзац п’ятий підпункту 3 викласти у такій редакції:
“період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку;”;
у підпункті 4:
абзац восьмий після слів “з дня звільнення” доповнити словами “із строкової військової служби”;
абзац одинадцятий після слів “на пенсію за віком” доповнити словами “, на пенсію за вислугу років”.
5. Колонку 18 таблиці додатка 1 до цих Умов після слів “за спецконтингент” доповнити словами “за вислугу років”.
6. У додатку 2:
6.1. У таблиці “Показники віднесення закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення до груп з оплатою праці керівних працівників”:
у позиції 8 слова “станції швидкої медичної допомоги, Українська станція та обласні центри екстреної медичної консультативної допомоги, територіальні центри медицини катастроф” замінити словами “Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги”;
позицію 11 викласти у такій редакції:
11. Лабораторні центри Держсанепідслужби України
Чисельність прикріпленого населення (тис. осіб)
Головний, республіканський, обласний, міський міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті
-
-
-
-
“.
6.2. У “Порядку установлення груп з оплати праці керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”:
1) у пункті 3:
абзаци перший – п’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци шостий – десятий вважати відповідно абзацами першим – п’ятим;
2) в абзаці третьому пункту 5 слова “відділень грошової та натуральної допомоги” замінити словами “відділень адресної натуральної та грошової допомоги”.
7. У додатку 3:
підпункт 4.2 пункту 4 виключити;
доповнити примітки новим пунктом 3 такого змісту:
“3. Посадові оклади лікарів незалежно від найменування посад, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування посад, професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, у закладах охорони здоров’я та їх структурних підрозділах, за винятком тих, що перелічені в пунктах 4, 5 цього додатка, підвищуються на 30 відсотків пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу з хворими на туберкульоз, із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять. Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом керівника структурного підрозділу”.
8. Позицію 2 таблиці 1 “Перелік закладів та посад, безпосередня робота в (на) яких з надання медичної допомоги тим, хто постраждав унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дає право на підвищення посадових окладів на 25 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці” додатка 5 викласти в такій редакції:
Перелік закладів
Посади
2. Лабораторні центри Держсанепідслужби України
Усі працівники незалежно від найменування посади, які працюють на забрудненій території, – 25 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи з дозиметричного, радіометричного та радіохімічного контролю, дезактивації джерел радіоактивних випромінювань
“.
 
Директор Департаменту економіки
та ресурсного забезпечення МОЗ України           В. П. Дуда
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України “Про унесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” від 15.08.2013 р. № 503/721

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>