Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419″ від 10.07.2015 р. № 746

Не набрав чинності
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 липня 2015 року № 746
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р.
 за № 913/27358

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та у зв’язку з послідовним спрямуванням державної політики в галузі освіти до принципів державно-громадської моделі управління та гарантування свободи педагогічної діяльності НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, що додаються.
2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.
Міністр
С.М. Квіт
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 10 липня 2015 року № 746
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за № 913/27358
ЗМІНИ
до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах
1. У главі 2:
в абзаці другому пункту 2.1 слово «включає» замінити словами «може включати»;
у пункті 2.2:
абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим;
у підпункті 2.2.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2.2.1. Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти (далі – робочі навчальні плани) – це документи, розроблені відповідно до типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії (далі – типові навчальні плани), що містять код і професійну назву роботи (спеціальності) згідно із затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів» Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, освітній рівень вступника до ПТНЗ, строк навчання, графік навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, перелік навчальних предметів та кількість годин, відведених на них, послідовність їх вивчення, загальний фонд навчального часу, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, планований рівень професійної кваліфікації випускника.»;
абзаци другий-четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом другим;
в абзаці другому після слова «влади» доповнити словами «, що забезпечує формування державної політики»;
у підпункті 2.2.2:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2.2.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета (далі – робоча навчальна програма) – це документ, що визначає зміст і обсяг знань та умінь учнів, слухачів, розроблений викладачем ПТНЗ, погоджується відповідною методичною комісією. Викладач має право на розроблення власної (авторської) робочої навчальної програми або її створення відповідно до типової з урахуванням варіативного компонента. Головним критерієм якості робочої навчальної програми з навчального предмета є досягнення запланованого результату вивчення теми та предмета шляхом реалізації змісту. Робочі навчальні програми із загальноосвітніх предметів розробляються на основі типових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки професії та регіональної компоненти.»;
у першому реченні абзацу другого слова «включає завдання особистісно-орієнтованого навчання» замінити словами «розроблений майстром виробничого навчання ПТНЗ, погоджений відповідною методичною комісією»;
доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:
«Майстер виробничого навчання має право на розроблення власної (авторської) робочої навчальної програми або її створення відповідно до типової з урахуванням варіативного компонента, що включає зміни в техніці та технологіях, притаманні відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, пропозиції замовників кадрів.
Головним критерієм якості робочої навчальної програми з професійно-практичної підготовки є створення передумов для досягнення запланованого результату в опануванні практичними уміннями та навичками.»;
підпункт 2.2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Викладач має право змінювати розподіл годин між темами, що зазначені в типових навчальних планах.»;
підпункт 2.2.5 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2.2.6-2.2.8 вважати відповідно підпунктами 2.2.5-2.2.7;
у підпункту 2.2.5:
в абзаці першому:
після абревіатури «ПТНЗ» доповнити словами «не є обов’язковим документом»;
після слова «розробляється» доповнити словами «за умови економічних обґрунтувань»;
слова «переліку навчально-виробничих робіт відповідного тарифно-кваліфікаційного розряду,» виключити;
абзац четвертий виключити;
у підпункті 2.2.7:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Зміни в розкладі занять затверджуються заступником керівника ПТНЗ.»;
абзац п’ятий виключити.
У главі 3:
в абзаці другому пункту 3.9 слово «оплачуваних» виключити;
в абзаці першому пункту 3.10 слова «забезпечують їм оплату праці згідно з встановленими умовами оплати праці» замінити словами «здійснюють оплату праці відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт».
У главі 4:
у пункті 4.1:
в абзаці першому слова «рівень їхньої кваліфікаційної атестації» замінити словами «їх кваліфікаційну атестацію»;
в абзаці сьомому слова «Форми і періодичність» замінити словами «Періодичність і форми»;
абзац восьмий виключити;
у пункті 4.2:
в абзаці першому слова «обирають форми контролю за якістю здійснення педагогічними працівниками навчально-виробничого процесу відповідно до їх функціональних обов’язків, робочих навчальних планів та робочих навчальних програм» замінити словами «здійснюють заходи щодо забезпечення якості освіти у професійно-технічних навчальних закладах».
У главі 6:
у назві слово «загальнотехнічної» замінити словом «загальнопрофесійної»;
пункт 6.6 виключити.
У зв’язку з цим пункти 6.7-6.23 вважати відповідно пунктами 6.6-6.22;
пункт 6.7 виключити.
У зв’язку з цим пункти 6.8-6.22 вважати відповідно пунктами 6.7-6.21.
2. У главі 9:
абзац перший пункту 9.3 після слова «предметів» доповнити словами «професійно-теоретичної підготовки»;
пункт 9.7 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особи, що завершили курс навчання у ПТНЗ і не пройшли кваліфікаційну атестацію, мають право протягом року після закінчення строку навчання подати заяву на повторну кваліфікаційну атестацію. Навчальний заклад на підставі поданої заяви організовує повторну кваліфікаційну атестацію.».
Директор департаменту
професійно-технічної освіти
В.В. Супрун
Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419″ від 10.07.2015 р. № 746

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>