Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 02.02.2015 р. № 21

Редакція: 10.03.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02 лютого 2015 року № 21
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2015 р. за № 185/26630

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н. Г.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.
Міністр
Н. Яресько
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Державної регуляторної
служби України
К. Ляпіна
 

 

Голова Державної фіскальної
служби України
І. О. Білоус
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 02 лютого 2015 року № 21
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2015 р. за № 185/26630
Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
1. У розділі III:
1) у пункті 3.3 після слів “є платником єдиного податку” доповнити словами “першої – третьої групи”;
2) у пункті 3.6:
абзаци другий та третій викласти у такій редакції:
“ставкою єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, є ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотків;
ставкою єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість, є ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 4 відсотків”;
у підпункті 2 слова “або четвертої” виключити, а слова та цифри “5 відсотків, а також платник єдиного податку п’ятої або шостої групи, який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 7 відсотків” та “абзацу восьмому” замінити словами та цифрою “4 відсотків” та “абзацу четвертому” відповідно;
в абзаці другому підпункту 3 слова “третьої – шостої груп” та “абзацу восьмому” замінити словами “третьої групи” та “абзацу четвертому” відповідно;
у підпункті 4:
абзац перший викласти у такій редакції:
“4) не зареєстровані платниками ПДВ платники єдиного податку першої – другої груп, які перевищили у календарному кварталі обсяг доходу, визначений для відповідної групи платників у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, та з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, що встановлена для третьої групи і передбачає сплату податку на додану вартість, реєструються платниками ПДВ з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу”;
абзаци другий – четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами другим та третім;
в абзаці другому слова “абзаців другого – четвертого” замінити словами “абзацу першого”;
у підпункті 5:
в абзаці першому слова “першої – шостої” замінити словами “першої – третьої”;
в абзаці другому слова “третьої – шостої груп” замінити словами “третьої групи”;
доповнити пункт новим підпунктом 6 такого змісту:
“6) платник єдиного податку четвертої групи реєструється платником ПДВ (у тому числі як суб’єкт спеціального режиму оподаткування) за загальними правилами, встановленими Кодексом та цим Положенням, незалежно від дати (періоду) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником єдиного податку четвертої групи.
Реєстраційна заява подається у строки, встановлені для обов’язкової або добровільної реєстрації.”;
3) пункт 3.10 після слів та цифр “(пункт 5.1 розділу V цього Положення)” доповнити словами та цифрами “а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 – 183.7 статті 183 розділу V Кодексу”;
4) абзац перший пункту 3.11 замінити шістьма новими абзацами такого змісту:
“3.11. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до Реєстру запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:
з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ;
з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку;
з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
з дня внесення запису до Реєстру у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом сьомим;
в абзаці сьомому слова та цифру “5 робочих днів” замінити словами та цифрою “3 робочих дні”;
5) пункт 3.12 викласти у такій редакції:
“3.12. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті, визначеній у пункті 3.11 цього розділу”.
2. У пунктах 4.2 та 4.4 розділу IV слова та цифру “5 робочих днів” замінити словами та цифрою “3 робочих дні”.
3. У розділі V:
1) абзац другий пункту 5.3 доповнити другим реченням такого змісту: “Таку заяву платники ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.”;
2) у підпункті 2 пункту 5.5:
в абзаці третьому слово та цифри “підпункту 293.3.1″ виключити;
абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;
в абзаці четвертому слова “абзацу восьмому” замінити словами “абзацу четвертому”;
в абзаці п’ятому слова “третьої – шостої груп” та “інших груп платників єдиного податку” замінити словами “третьої групи” та “першої або другої групи, чи обирає ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку” відповідно;
3) пункт 5.14 викласти у такій редакції:
“5.14. У разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ”.
4. У розділі VI:
1) у підпункті “б” пункту 6.10 слова та цифри “5 відсотків (для платників єдиного податку четвертої групи) або у розмірі 7 відсотків (для платників єдиного податку шостої групи)” замінити словами та цифрою “4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи)”;
2) в абзаці другому пункту 6.20 слова та цифри “5 відсотків (для платників єдиного податку четвертої групи) або у розмірі 7 відсотків (для платників єдиного податку шостої групи)” замінити словами та цифрою “4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи)”, а слова та цифри “підпункту 293.3.1 або підпункту 2 підпункту 293.3.2″ виключити.
5. У тексті Положення слова “виписку податкових накладних” замінити словами “складання податкових накладних”.
6. У додатку 1 до Положення:
1) у розділі 6 цифру “5” замінити цифрою “3”;
2) додаток до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість викласти у такій редакції:
“Додаток
до реєстраційної заяви платника податку на
додану вартість
Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу
Пункти, статті Кодексу
Норма Кодексу
Пункт 181.1 статті 181 розділу V Кодексу
Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи
Підпункт 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу
Особа проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством
Абзац перший пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу
Особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, реєструється як платник податку добровільно
Пункт 209.11 статті 209 розділу V Кодексу
Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)
Підпункт “а” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу, крім випадку, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу
Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) не перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)
Абзац перший пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу
Особа переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку*
Аркуш 1, сторінка 1
Пункти, статті Кодексу
Норма Кодексу
Підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу
Платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*
Підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу
Платник єдиного податку другої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*
Підпункт “в” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу
Особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*
Підпункт “б” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу
Платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), добровільно змінює ставку єдиного податку та з початку наступного календарного кварталу буде застосовувати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість
Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу
Платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*
Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу
Платник єдиного податку другої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*
Підпункт 2 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу
Особа підлягає реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством
(зазначити) __________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________
* У разі обрання цієї позиції одночасно має бути обрана одна із попередніх позицій, що відповідає статті 181 або 182 розділу V Кодексу та стосується відповідно умов обов’язкової або добровільної реєстрації.
Аркуш 1, сторінка 2″.
7. Додаток до заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у додатку 3 до Положення викласти у такій редакції:
Додаток
до заяви про анулювання реєстрації платника податку на
додану вартість
Причини анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Пункти, статті Кодексу
Норма Кодексу
Підпункт “а” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Будь-яка особа, зареєстрована як платник податку на додану вартість протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розділом V Кодексу
Підпункт “б” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Особа прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу
Підпункт “б” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Особа прийняла рішення про припинення в результаті перетворення та затвердила передавальний акт відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу (дата завершення перетворення є датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення)
Підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Фізична особа – підприємець є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу
Підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Особа є платником єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу, і не переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість
Підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Фізична особа – підприємець, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу
Підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Фізична особа – підприємець є платником єдиного податку третьої групи та відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи
Підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Платник єдиного податку третьої групи відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно обирає ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку
Аркуш 1, сторінка 1
Пункти, статті Кодексу
Норма Кодексу
Підпункт “г” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Особа, зареєстрована як платник податку на додану вартість, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту (непотрібне закреслити)
Підпункт “ґ” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, визнані рішенням суду недійсними
Підпункт “д” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи – банкрута
Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Платник податку на додану вартість ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання)
Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Особу звільнено від сплати податку на додану вартість за рішенням суду
Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Податкову реєстрацію особи анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду
Підпункт “є” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Фізична особа, зареєстрована як платник податку на додану вартість, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність
Підпункт “ж” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (непотрібне закреслити)
Підпункт “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників податку, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу)
Підпункт “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
Закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платника податку на додану вартість
Аркуш 1, сторінка 2″.
8. У розділі 3 додатка 9 до Положення слова та цифри “підпункту 293.3.1 та підпункт 2 підпункту 293.3.2″ виключити.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 02.02.2015 р. № 21

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>