Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку” від 23.01.2015 р. № 14

Редакція: 30.01.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23 січня 2015 року № 14
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2015 року за № 105/26550

Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

Відповідно до статті 46 глави 2 розділу II та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1026 “Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за № 29/18767, та від 24 грудня 2010 року № 1030 “Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 86/18824.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Привалова Н. Є.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної фіскальної служби України (Герц В. І.) забезпечити надання Департаменту розвитку ІТ державної фіскальної служби України (Дзюбатий А. Б.) форми декларації акцизного податку в електронному вигляді відповідно до затвердженої декларації та алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки декларації з моменту державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.
В. о. Міністра
І. Уманський
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року № 14
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 2015 року за № 105/26550
ПОРЯДОК
заповнення та подання декларації акцизного податку
I. Загальні положення
1. Декларація акцизного податку (далі – Декларація) розроблена відповідно до статті 46 глави 2 розділу II та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
2. Декларація складається та подається особами, визначеними статтею 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку (далі – платник). Платники заповнюють та подають розділи та додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання із сплати акцизного податку, про що робиться відповідна відмітка у колонці “Ознака подачі” на останньому аркуші Декларації.
Платник відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише розділ Ґ та додаток 6 до Декларації.
3. Базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.
4. Об’єкти оподаткування акцизним податком та порядок визначення бази оподаткування встановлені статтями 213 та 214 розділу VI Кодексу, перелік підакцизних товарів (продукції) та розмір ставок акцизного податку встановлено статтею 215 розділу VI Кодексу.
II. Складення Декларації
1. Декларація складається платником у порядку, встановленому статтею 48 глави 2 розділу II Кодексу. Додатки до Декларації є її невід’ємною частиною.
2. Декларація складається із загальної частини, що містить необхідні обов’язкові реквізити платника, та шести розділів, що складаються платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків розрахунків для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку, а також розділу, що заповнюється працівниками Державної фіскальної служби України (далі – контролюючий орган) після подання Декларації. Порядок заповнення Декларації окремо за кожним розділом наводиться у розділі IV, а додатків – у розділі V цього Порядку.
3. У загальній частині Декларації платник вказує тип поданої Декларації (звітна, звітна нова, уточнююча), звітний (податковий) період, за який подається Декларація, а у разі уточнення показників попередніх звітних періодів – також звітний (податковий) період, що уточнюється. Для уточнюючої декларації звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.
4. У Декларації вказуються згідно з реєстраційними документами повне найменування та код за ЄДРПОУ для юридичної особи (відокремленого підрозділу) та прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта – для фізичної особи – платника податку. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Дані про податкову адресу зазначаються відповідно до вимог статті 45 глави 1 розділу II Кодексу. Місце провадження діяльності зазначають суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.
5. Декларація містить найменування контролюючого органу, до якого вона подається, дату подання, ініціали, прізвище, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) та підпис платника – фізичної особи або підписи посадових осіб платника, засвідчені печаткою платника (за наявності).
6. У Декларації зазначаються платники, перелік яких визначено статтею 212 розділу VI Кодексу.
7. Усі показники у Декларації (крім додатків) проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
8. Декларація підписується:
керівником платника або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу;
фізичною особою – платником або його законним представником.
9. Якщо платник вважає, що форма Декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу, він має право зазначити цей факт у додатку 9 до Декларації.
III. Подання Декларації до контролюючих органів
1. Платник самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у Декларації.
2. Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного періоду до контролюючого органу за місцем реєстрації такого платника. Місцем реєстрації платника, що є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, є місцезнаходження пункту продажу товарів.
3. Платником заповнюються лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції). Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності згідно зі статтею 212 Кодексу, то він подає одну Декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.
Відмітка про подання конкретного розділу Декларації та додатка до Декларації із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок проставляється на останньому аркуші Декларації.
4. Платник, який має діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право провадження діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язаний подавати Декларацію за кожний звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді.
5. Декларація подається до контролюючого органу особисто платником або уповноваженою ним особою, або надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або надається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
6. У разі надсилання Декларації поштою платник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.
7. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання Декларації.
Платник протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто на його вибір контролюючому органу другий примірник Декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.
8. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у Декларації, протягом строків, установлених Кодексом.
9. Під час прийняття Декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів платника, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу. Інші показники, зазначені в поданій декларації платника податку, до її прийняття перевірці не підлягають.
10. Посадова особа контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник, зобов’язана зареєструвати подану Декларацію датою її фактичного отримання за умови дотримання платником податку вимог статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.
11. Декларація, надана платником, вважається прийнятою за умови дотримання умов, визначених статтями 48 та 49 глави 2 розділу II Кодексу. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти Декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, забороняється.
12. У разі подання платником до контролюючого органу Декларації, заповненої з порушеннями вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті Декларації із зазначенням причин такої відмови: у разі отримання поштою або засобами електронного зв’язку – протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, у разі отримання особисто – протягом трьох робочих днів з дня її отримання.
13. У разі отримання відмови контролюючого органу у прийнятті Декларації платник має право подати нову Декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання або оскаржити рішення контролюючого органу у порядку, встановленому статтею 56 глави 4 розділу II Кодексу.
14. Незалежно від наявності відмови у прийнятті Декларації платник зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій Декларації, протягом строків, установлених Кодексом.
15. Якщо останній день строку подання Декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Граничні строки подання зазначеної декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.
16. У Декларації вказуються всі передбачені її формою показники, а у разі незаповнення через їх відсутність ставиться прокреслення.
17. Платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт недоплати – заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний надати:
або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої Декларації;
або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8) у складі звітної (звітної нової) Декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, і сплатити суму податкового зобов’язання за звітний (податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі п’яти відсотків суми такої недоплати до подання звітної (звітної нової) Декларації.
Якщо після подачі Декларації за звітний період платник подає нову Декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, штрафи, визначені пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу, не застосовуються.
18. У разі коли за результатами подання уточнюючого розрахунку виникає потреба повернення надміру сплаченого акцизного податку, таке повернення проводиться відповідно до порядку, визначеного наказом Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України від 30 грудня 2013 року № 882/1188 “Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 146/24923.
19. Відомості, наведені в Декларації, повинні підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.
IV. Порядок заповнення Декларації
1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у Декларації, що подається до контролюючого органу у строки, встановлені Кодексом. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником акцизного податку, не підлягає оскарженню.
2. Вступна частина Декларації заповнюється в порядку, визначеному у розділі II цього Порядку.
3. Розділ А “Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше” Декларації заповнюється платниками акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше в такому порядку:
1) у першій колонці рядків А1 – А10 зазначаються коди розділу та операцій із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями, пивом та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у другій колонці рядків А1 – А10 зазначається перелік операцій із виробленими на території України спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, із ввезеними на митну територію України алкогольними напоями, маркованими марками акцизного податку;
3) у третій колонці рядків А1 – А10 зазначаються коди показника додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до четвертої колонки цього розділу;
4) у четвертій колонці рядків А1 – А10 зазначаються суми акцизного податку, обчислені згідно з додатками 1, 3, які проставляються відповідно до номерів колонок додатків.
Суми акцизного податку, що зазначаються у четвертій колонці рядків А1 – А10, обчислюються за формою згідно з додатками 1, 3 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу А;
5) у рядках А11 та А12 зазначаються суми коригування податкових зобов’язань зі спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, розмір яких обчислюється за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації:
у рядках А11.1 та А12.1 відображається зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;
у рядках А11.2 та А12.2 відображається зменшення суми податку в інших випадках (передбачається коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
6) у рядку А13 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджені належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації (формується на підставі даних додатків 1 та 3 до Декларації);
7) у рядку А14 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатками 1 та 4 до Декларації;
8) у рядку А15 виробником спирту етилового проставляється сума пільг за наданими йому податковими векселями або за сумами акцизного податку, сплаченими виробником алкогольних напоїв грошовими коштами до отримання спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, проставляється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;
9) у рядку А16 зазначається сума усіх податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів, що визначається як сума рядків А1 – А10, за вирахуванням рядків А3, А11. У рядках А16.1 – А16.5 зазначаються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо зі спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше (окремо по алкогольній продукції, по якій акцизний податок сплачується при придбанні акцизних марок та за звітний місячний період), пива, вироблених на території України, виходячи з розрахунків за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації за тими операціями, які здійснює платник;
10) у рядку А17 зазначається сума усіх податкових зобов’язань із ввезених підакцизних товарів, що визначається як значення рядка А3, за вирахуванням рядка А12. У рядках А17.1, А17.2, А17.3 зазначаються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо з лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, пива, ввезених на митну територію України, виходячи з розрахунків у формі згідно з додатками 1, 3 до Декларації за тими операціями, які здійснює платник.
4. Розділ Б “Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)” заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів) в такому порядку:
1) у першій колонці рядків Б1 – Б8 зазначаються коди розділу та операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, тютюновою сировиною, тютюновими відходами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у другій колонці рядків Б1 – Б8 зазначається перелік операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, тютюновою сировиною, тютюновими відходами, в результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у третій колонці рядків Б1 – Б8 зазначаються коди показника додатків, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;
4) у четвертій колонці рядків Б1 – Б8 зазначаються суми акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, обчислені за формою згідно з додатками 1, 2, 5 до Декларації.
Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків Б1 – Б8 обчислюються за формою згідно з додатками 1, 2, 5 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Б;
5) у рядках Б9, Б10 зазначаються суми зменшення (коригування) податкових зобов’язань, розмір яких також обчислюється за формами згідно з додатками 1 та 2 до Декларації:
у рядках Б9.1 та Б10.1 відображається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів платнику податку, що раніше були відповідно реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;
у рядках Б9.2 та Б10.2 відображаються інші випадки коригування (зменшення (коригування) податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
6) у рядку Б11 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатками 1, 2, 4 до Декларації;
7) у рядку Б12 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатками 1, 2, 4 до Декларації;
8) у рядку Б13 зазначається сума усіх податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, що визначається як сума рядків Б1 – Б8, за вирахуванням рядків Б2 та Б9. У рядках Б13.1, Б13.2 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо за специфічною та адвалорною ставками акцизного податку для вироблених на території України тютюнових виробів;
9) у рядку Б14 зазначається сума усіх податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів), що визначається як значення рядка Б2, за вирахуванням рядка Б10. У рядках Б14.1, Б14.2 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо за специфічною та адвалорною ставками акцизного податку для ввезених на митну територію України тютюнових виробів.
Сума акцизного податку за адвалорною ставкою визначається як різниця між загальною сумою податкового зобов’язання (графа 17 додатка 2 до Декларації) та сумою акцизного податку за специфічною ставкою (графа 13 додатка 2 до Декларації).
5. Розділ В “Податкові зобов’язання з нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного (в тому числі біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу” заповнюється платниками акцизного податку з підакцизних нафтопродуктів та скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот у такому порядку:
1) у першій колонці рядків В1 – В9 зазначаються коди розділу та операцій з підакцизних товарів (продукції), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у другій колонці рядків В1 – В9 зазначається перелік операцій з підакцизних товарів (продукції), у результаті яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у третій колонці рядків В1 – В9 зазначаються коди показника додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;
4) у четвертій колонці рядків В1 – В9 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до Декларації.
Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків В1 – В9 обчислюються за формою згідно з додатком 1 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу В;
5) у рядку В10 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до Декларації:
у рядку В10.1 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику, що раніше були реалізовані, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;
у рядку В10.2 зазначаються суми зменшення податку в інших випадках (коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
6) у рядку В11 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації;
7) у рядку В12 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, наведеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації;
8) у рядку В13 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою для виробництва етилену згідно з пунктом 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу;
9) у рядку В14 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу за даними колонки 11 додатка 4 до Декларації;
10) у рядку В15 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які отримані як сировина для виробництва у хімічній промисловості, за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу за даними колонки 11 додатка 4 до Декларації;
11) у рядку В16 зазначається усього податкових зобов’язань, нарахованих з нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного (в тому числі біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот), що визначаються як сума рядків В1 – В9, за вирахуванням рядка В10. У рядках В16.1 – В16.6 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з бензинів моторних та інших нафтопродуктів (легкі, середні та важкі дистиляти), скрапленого газу природного, скрапленого газу (пропан або суміш пропану з бутаном) та інших газів, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот, інших товарів, визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу.
6. Розділ Г “Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів” заповнюється у такому порядку:
1) у першій колонці рядків Г1 – Г7 зазначаються коди розділу та операцій з підакцизних товарів (продукції), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у другій колонці рядків Г1 – Г7 зазначається перелік операцій з підакцизних товарів (продукції), у результаті яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у третій колонці рядків Г1 – Г7 зазначаються коди показника додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;
4) у четвертій колонці рядків Г1 – Г7 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до Декларації.
Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків Г1 – Г7 обчислюються за формою згідно з додатком 1 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Г;
5) у рядку Г8 зазначаються суми зменшення податкового зобов’язання з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до Декларації:
зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;
зменшення суми податку (в інших випадках коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
6) у рядку Г9 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, та підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг з акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1 та 4 до Декларації;
7) у рядку Г10 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1 та 4 до Декларації;
8) у рядку Г11 зазначається усього податкових зобов’язань (сума показників рядків Г1 – Г7, за вирахуванням значення рядка Г8).
У рядках Г11.1 – Г11.-7 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД); автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі; моторних транспортних засобів для перевезення вантажів; кузовів для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; мотоциклів (включаючи мопеди) та велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них; причепів та напівпричепів для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків; автомобілів, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.
7. Розділ Ґ “Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” заповнюється в такому порядку:
1) у першій колонці рядків Ґ1.1 – Ґ1.11 зазначаються коди розділу та операцій з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у другій колонці рядків Ґ1.1 – Ґ1.11 зазначається перелік операцій з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, в результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у третій колонці рядків Ґ1.1 – Ґ1.11 зазначаються коди показника додатків, що використовуються для обчислення суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, у тому числі лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, пива, тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну, та визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу бензинів моторних, інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких дистилятів), скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот, інших підакцизних товарів;
4) у четвертій колонці рядків Ґ1.1 – Ґ1.11 зазначаються обчислені за формою згідно з додатком 6 до Декларації суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, у тому числі лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, пива, тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну, та визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу бензинів моторних, інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких дистилятів), скрапленого газу (в тому числі скрапленого газу природного), речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як
70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот, інших підакцизних товарів;
5) у рядку Ґ2 зазначаються податкові зобов’язання в розрізі відповідних кодів місць здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами (КОАТУУ).
8. Розділ Д “Податкові зобов’язання з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії” заповнюється у такому порядку:
1) у першій колонці рядків Д1.1, Д1.2 та Д2.1, Д2.2 зазначаються коди розділу та операцій з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, оподаткування яких передбачені розділом VI Кодексу;
2) у другій колонці рядків Д1.1, Д1.2 та Д2.1, Д2.2 зазначається перелік операцій з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, в результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у третій колонці рядків Д1.1, Д1.2 зазначаються коди показника додатків, що використовуються для обчислення суми податкових пільг з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, дані яких вносяться до Декларації;
4) у третій колонці рядків Д2.1, Д2.2 зазначаються коди показника додатків, що використовуються для обчислення суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, дані яких вносяться до Декларації;
5) у четвертій колонці рядків Д1.1, Д1.2 та Д2.1, Д2.2 зазначаються суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, обчислені за формою згідно з додатком 7 до Декларації.
V. Додатки до Декларації
1. Додаток 1 “Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку” заповнюється в такому порядку:
1) у графі 2 “Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД” вказується код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;
2) у графі 3 “Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД” вказується назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;
3) у графі 4 “Фізичні характеристики товарів (продукції) (місткість)” вказується об’єм тари в літрах для підакцизних товарів, у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2203 – 2208 (крім 2207), у кілограмах вказується вага нетто упаковок (пачок) тютюнових виробів – у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2403;
4) у графі 5 “Фізичні характеристики товарів (продукції) (міцність, об’єм циліндра та інші показники)” вказується характеристика товару (продукції) залежно від його виду, групи або підгрупи (фактичний вміст спирту, об’єм циліндра тощо), яка необхідна для обчислення акцизного податку, для лікеро-горілчаних виробів, коньяку – вміст спирту (40 %, 60 % тощо); пива, винопродукції (крім коньяку) – літр; транспортних засобів – об’єм циліндра, тютюнової сировини (тютюнових відходів) та тютюнових виробів – кг, нафтопродуктів, скрапленого газу, альтернативного палива, біодизеля, бензолу, метанолу – 1000 кг, при декларуванні обсягів реалізації кузовів, причепів, транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, іншого – ця графа не заповнюється;
5) у графі 6 “Одиниця виміру товару (продукції) для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)” проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (алкогольні напої, пиво – шт. пляшок; нафтопродукти, скраплений газ, альтернативне паливо, біодизель, бензол, метанол – кг; тютюнова сировина та тютюнові відходи – кг; транспортні засоби, кузови, мотоцикли, причепи – шт.);
6) у графі 7 “Одиниця виміру товару (продукції) для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см)” вказується одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, яка використовується для обчислення акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, коньяк – літрів 100 % спирту; пиво, винопродукція (крім коняку) – літр; транспортні засоби – об’єм циліндра; нафтопродукти, скраплений газ природний, скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази, альтернативне паливо, біодизель, бензол, метанол – тонн; тютюнова сировина та тютюнові відходи – кг, кузови, причепи, мотоцикли та інші – шт.);
7) у графі 8 “Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), з переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль” проставляються оподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції) для обчислення акцизного податку за специфічними ставками, переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль;
8) у графі 9 “Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), з переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль” проставляються оподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту = гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, транспортних засобів, тютюнових виробів за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші 4 цифри 2403 = гр. 8 х гр. 5; для нафтопродуктів, скрапленого газу, альтернативного палива, біодизеля, бензолу, метанолу гр. 9 = гр. 8 / гр. 5, якщо г р. 5 = 0, то гр. 9 = гр. 8);
9) у графі 10 “Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), з переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль” проставляються неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції) для обчислення акцизного податку за специфічними ставками, переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль;
10) у графі 11 “Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), з переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль” проставляються неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту = гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, транспортних засобів, тютюнових виробів за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші 4 цифри 2403 = гр. 10 х гр. 5; для нафтопродуктів, скрапленого газу, альтернативного палива, біодизеля, бензолу, метанолу гр. 11 = гр. 10 / гр. 5, якщо гр. 5 = 0, то гр. 11 = г р. 10);
11) у графі 12 “Специфічна ставка акцизного податку з одиниці виміру (євро, грн)” проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу;
12) у графі 13 “Специфічна ставка акцизного податку для різних транспортних засобів, до яких застосовується коефіцієнт (євро)” проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці такого товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу, збільшені на коефіцієнт до ставки податку (г р. 13 = г р. 12 / 100 х коефіцієнт до ставки);
13) у графі 14 “Специфічна ставка акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн.)” проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 12), а для автомобілів, до ставок на які застосовується коефіцієнт (графа 13), розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) (наприклад: на 1 кг – для нафтопродуктів, на 1 двигун – для транспортних засобів, на 1 л – для алкогольних напоїв);
14) у графі 15 “Сума податкового зобов’язання, несплачена через отримання пільг, грн” проставляється сума податкового зобов’язання з акцизного податку в гривнях, яка обчислюється, виходячи з неоподатковуваних оборотів (графа 11) та встановленої ставки на одиницю виміру (графа 12), до ставок на які застосовується коефіцієнт (графа 13), і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України станом на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача), ввезення цього товару (продукції). Для перевірки: гр. 11 х гр. 12 (гр. 13) х курс євро (у разі встановленої ставки в євро) = гр. 10 х гр. 14 х курс євро (якщо ставка встановлена в євро);
15) у графі 16 “Сума податкового зобов’язання, яка підлягає сплаті до бюджету, грн” вказується сума податкового зобов’язання з акцизного податку, обчислена, виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції (графа 9) та встановленої ставки акцизного податку (графа 12), а для автомобілів, до ставок яких застосовується коефіцієнт (графа 13), і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України станом на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача), ввезення цього товару (продукції). Для перевірки: гр. 9 х гр. 12 (гр. 13) х курс євро (якщо ставка встановлена в євро) = гр. 8 х г р. 14 х курс євро (якщо ставка встановлена в євро).
2. Додаток 2 “Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно” заповнюється в такому порядку:
1) у графі 2 “Код товару згідно з УКТ ЗЕД” вказуються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на які підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу встановлено ставки акцизного податку;
2) у графі 3 “Опис товару згідно з УКТ ЗЕД” вказується назва товару відповідно до зазначеного у графі 2 коду товару згідно з УКТ ЗЕД;
3) у графі 4 “Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)” вказується перелік підакцизних товарів за власною назвою, на які встановлено максимальні роздрібні ціни, відповідно до декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;
4) у графі 5 “Максимальна роздрібна ціна (далі – МРЦ) без ПДВ та з урахуванням акцизного податку” вказуються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником в установленому порядку, що набрали чинності у звітному періоді, за вирахуванням податку на додану вартість;
5) у графі 6 “Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ” вказуються кількість штук сигарет (цигарок), сигар тощо у пачці та вміст тютюну, в кг, у пачці, коробці за кожною власною назвою, на яку встановлено МРЦ;
6) у графі 7 “Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на які встановлено МРЦ” вказуються обсяги реалізованого (переданого), ввезеного товару за кожною власною назвою, на яку встановлено МРЦ;
7) у графі 8 “Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками (гр. 5 х гр. 7)” проставляються обороти з реалізації (передачі), ввезення в гривнях, обчислені, виходячи з кількості товару за кожною власною назвою та МРЦ без ПДВ та з урахуванням акцизного податку;
8) у графі 9 “Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку (гр. 6 х гр. 7)” вказуються фактичні обсяги реалізованого (переданого), ввезеного в одиницях виміру товару, на який встановлено специфічні ставки податку для обчислення суми акцизного податку;
9) у графі 10 “Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом, адвалорні” проставляються розміри адвалорних ставок акцизного податку у відсотках, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
10) у графі 11 “Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом, специфічні” проставляються специфічні ставки акцизного податку у гривнях, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
11) у графах 12, 13 та 14 “Сума акцизного податку, обчислена за адвалорними ставками, за специфічними ставками, загальна сума податку” проставляються суми акцизного податку у гривнях, обчислені окремо за адвалорною ставкою, за специфічною ставкою, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома ставками одночасно;
12) у графі 15 “Мінімальне податкове зобов’язання, встановлене Кодексом” проставляється у гривнях розмір податкового зобов’язання, встановлений підпунктом 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
13) у графі 16 “Мінімальне податкове зобов’язання з обсягів товару (г р. 15 х гр. 9: 1000)” проставляється у гривнях мінімальне податкове зобов’язання, обчислене, виходячи з обсягів товару;
14) у графі 17 “Сума акцизного податку з обсягів товару (гр. 14 або гр. 16, яка з них має більше значення)” проставляються у гривнях суми податкового зобов’язання, які визначаються шляхом порівняння обчислених сум податку за двома ставками у графі 14 та мінімального податкового зобов’язання з обсягів товару у графі 16 і до нарахування приймається та сума, яка має більше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Кодексу).
3. Додаток 3 “Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)” заповнюється в такому порядку:
1) у графі 2 “Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД” указується код алкогольних напоїв, на які підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Кодексу встановлено ставки акцизного податку;
2) у графі 3 “Опис товару (продукції) за УКТ ЗЕД” вказується назва алкогольних напоїв згідно з УКТ ЗЕД;
3) у графі 4 “Вміст спирту (%)” вказується вміст спирту в конкретному виді алкогольних напоїв (40 %, 30 % тощо);
4) у графі 5 “Ємність пляшки (л)” вказується ємність пляшки алкогольних напоїв у літрах (0,5 л, 0,7 л тощо);
5) у графі 6 “Кількість пляшок” вказується кількість пляшок за кожною назвою алкогольних напоїв (100, 500 тощо);
6) у графі 7 “Оподатковуваний оборот (л), усього” вказується оподатковуваний оборот алкогольних напоїв у літрах (гр. 5 х гр. 6);
7) у графі 8 “Оподатковуваний оборот (л) у перерахунку на 100-відсотковий спирт” зазначається оподатковуваний оборот алкогольних напоїв, перерахований на 100-відсотковий спирт (гр. 4 х гр. 7: 100);
8) у графі 9 “Ставки акцизного податку (у гривнях за 1 л 100-відсоткового спирту)” проставляється ставка акцизного податку в гривнях, встановлена у підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
9) у графах 10 – 16 визначається сума податкового зобов’язання, яка підлягає сплаті з алкогольних напоїв, при виробництві яких використовується спирт етиловий:
у графі 10 вказується сума акцизного податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у статті 225 розділу VI Кодексу, термін оплати яких настав у звітному періоді (або фактично погашених у звітному місяці), або проставляється сума, попередньо сплачена грошовими коштами без оформлення податкового векселя. Якщо така сума акцизного податку відрізняється від суми акцизного податку, зазначеної в акті про фактично отриману кількість спирту та розрахунку акцизного податку, в графі 10 вказується сума з такого акта;
графи 11 – 14 додатка заповнюються на основі таких документів, що складаються платником податку:
акта про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту, який складається на акцизному складі лікеро-горілчаного підприємства за участю представника контролюючого органу;
розрахунку суми зменшення акцизного податку на суму податку, розраховану, виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку;
у графі 11 вказується сума акцизного податку, розрахована, виходячи з фактичних втрат спирту при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку, на яку зменшується сума податкового зобов’язання;
у графі 12 вказується сума акцизного податку, обчислена у зв’язку із зміною ставок акцизного податку, на яку зменшується або збільшується сума акцизного податку;
у графі 13 вказується сума акцизного податку, нарахована з експортних операцій, з реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв магазинам безмитної торгівлі, на яку зменшується сума акцизного податку, зазначена у векселі або попередньо сплачена грошовими коштами, у разі підтвердження таких операцій належно оформленими митними деклараціями;
у графі 14 вказується сума акцизного податку, розрахована, виходячи з обсягів фактично повернутого невиправного браку, на яку зменшується сума акцизного податку;
у графі 15 вказується сума податку, визначена внаслідок інших нарахувань, які підлягають сплаті в звітному місяці і не підтверджуються попередньою сплатою або виданим податковим векселем;
у графі 16 “Сума податкового зобов’язання підлягає сплаті до бюджету, грн” вказується сума акцизного податку, що визначається в підсумку (гр. 10 – гр. 11 (+ або -) гр. 12 – гр. 13 – гр. 14 + гр. 15) та яка вноситься до розділу А Декларації.
4. Додаток 4 “Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою” заповнюється в такому порядку:
1) у графі 2 “Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД” указується код підакцизних товарів (продукції);
2) у графі 3 “Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД” вказується назва підакцизних товарів (продукції);
3) у графі 4 “Одиниця виміру товару (продукції) (л, кг, куб. см, шт.)” проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника;
4) у графі 5 “Кількість товару (продукції) (л, кг, куб. см, шт.)” вказується кількість підакцизних товарів (продукції);
5) у графі 6 “Вміст спирту (%) в алкогольних напоях” вказується вміст спирту в конкретному виді алкогольних напоїв;
6) у графі 7 “Кількість у перерахунку на 100-відсотковий спирт (л)” вказується кількість алкогольних напоїв у перерахунку на 100-відсотковий спирт;
7) у графі 8 “Код пільги згідно з довідником пільг” вказується код пільги з акцизного податку відповідно до довідника податкових пільг;
8) у графах 9 – 11 “Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що звільняються від оподаткування, не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою, грн” вказується нарахована сума пільг акцизного податку з операцій з підакцизними товарами (продукцією), що звільняються від оподаткування, не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою;
9) у графах 12 та 13 “Реквізити отримувача товару (продукції), у тому числі при передачі для власного споживання та нерезидента” вказуються реквізити отримувача підакцизного товару (продукції) зі звільненням від оподаткування акцизним податком;
10) у графах 14 – 16 “Документи, що підтверджують операції, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою” зазначаються реквізити митної декларації, що підтверджують операції з вивезення (експорту), ввезення (імпорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, або обліковий номер податкового векселя, відповідно до якого відвантажено/ввезено підакцизну продукцію без сплати акцизного податку.
5. Додаток 5 “Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів” заповнюється і подається лише до розділу Б Декларації в такому порядку:
1) у графі 2 “Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД” вказується код тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;
2) у графі 3 “Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД” вказується власна назва тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;
3) у графі 4 “Одиниця виміру товару (продукції) для визначення оподатковуваного обороту (шт., кг)” проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника;
4) у графі 5 “Оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, шт., кг” вказується оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції) в кількісних одиницях виміру (шт., кг);
5) у графі 6 “Сума податкового зобов’язання, нарахована за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, грн” вказується сума податкового зобов’язання, нарахована платником податку за попередній звітний період з реалізації тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції);
6) у графі 7 “Середньозважена сума податкового зобов’язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, але не менше мінімального акцизного податкового зобов’язання, грн ((гр. 5: гр. 4) х 20)” зазначається середньозважена сума податкового зобов’язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну за кожною власною назвою товару (продукції) за попередній звітний період;
7) у графі 8 “Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів, шт.” вказується кількість втрачених марок акцизного податку, придбаних під планові обсяги для маркування тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції);
8) у графі 9 “Сума акцизного податку, сплачена при придбанні марок акцизного податку, які були втрачені, грн” зазначається сума акцизного податку, яка була сплачена при придбанні втрачених марок акцизного податку;
9) у графі 10 “Сума акцизного податку, що підлягає сплаті з кількості втрачених марок акцизного податку, грн” зазначається сума акцизного податку, обчислена, виходячи із середньозваженої суми податкового зобов’язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну за попередній звітний період, та кількості втрачених марок акцизного податку і сум акцизного податку, сплачених при придбанні марок акцизного податку, які були втрачені.
6. Додаток 6 “Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів із обов’язковим зазначенням відповідного коду за КОАТУУ в такому порядку:
1) у графі 2 “Вид товару” вказується назва товару (продукції), який (яку) статтею 215 розділу VI Кодексу віднесено до підакцизних;
2) у графах 3, 4 “Вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування” вказується:
графа 3 – загальна вартість (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків;
графа 4 – вартість (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів у роздрібній торговельній мережі споживачам незалежно від форми розрахунків для їх комерційного використання, тобто для подальшої реалізації кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання;
3) у графі 5 “Вартість підакцизних товарів до оподаткування, грн (гр. 3 -
гр. 4)” вказується різниця між графами 3 та 4 цього розрахунку;
4) у графі 6 “Ставка податку, %” проставляється розмір ставок акцизного податку у відсотках, встановлених підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
5) у графі 7 “Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн (гр. 5 х гр. 6)” вказується сума акцизного податку, що визначається шляхом множення графи 5 на графу 6.
7. Додаток 7 “Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії” заповнюється в такому порядку:
1) у графах 2, 3 “Код товару згідно з УКТ ЗЕД” та “Опис товару згідно з УКТ ЗЕД” вказуються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД відповідно до підпункту 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
2) у графах 4, 5 вказується сума відповідно до акта прийому-передачі електроенергії, відпущеної для оптового постачальника електричної енергії на митній території України або на експорт відповідно;
3) у графах 6, 7 вказується сума відповідно до акта прийому-передачі електроенергії, відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії на митній території України або на експорт відповідно;
4) у графі 8 “Ставка акцизного податку” проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
5) у графі 9 “Сума податкового зобов’язання, грн” вказується сума акцизного податку, що визначається шляхом множення граф 4, 6 на графу 8;
6) у графі 10 “Сума податкового зобов’язання, грн” вказується сума акцизного податку, що не підлягає сплаті до бюджету і визначається шляхом множення граф 5, 7 на графу 8.
8. Додаток 8 “Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах” (далі – розрахунок) подається до уточнюючої Декларації і заповнюється в такому порядку:
у верхньому куті першої сторінки обов’язково зазначаються розділ Декларації, код операції та звітний період, у якому подається уточнююча Декларація; у спеціально відведених полях зазначаються реквізити платника, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта та вказується місцезнаходження (місце проживання); код за КОАТУУ заповнюється лише у разі виправлення показників розділу Д Декларації;
розрахунок містить шість розділів: А, Б, В, Г, Ґ, Д, що розділені на колонки, до яких заносяться дані про суму податку відповідних рядків розділів А, Б, В, Г, Ґ, Д Декларації з нарахованими сумами податку окремо.
Наприклад, по розділу А до шести окремих колонок розрахунку заносяться суми податку відповідно до кодів бюджетної класифікації: із спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше та пива, зазначені у колонках А16.1, А16.2, А16.3, А16.4, А 16.5, А17.1, А17.2, А17.3;
1) у рядку 1 розрахунку вказуються суми податку, зазначені в Декларації, показники за період, у якому виявлено помилку;
2) у рядку 2 розрахунку зазначаються виправлені суми податку, зазначені в уточнюючій Декларації у звітному періоді, що заповнюється в такому самому порядку, що й рядок 1;
3) у рядку 3 розрахунку зазначаються суми податку, які збільшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;
4) у рядку 4 розрахунку зазначаються суми податку, які зменшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;
5) у рядку 5 розрахунку зазначається нарахована сума штрафу у розмірі 3 відсотки відповідно до підпункту “а” абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу у разі, якщо у рядку 3 розрахунку зазначається збільшення податкових зобов’язань за рахунок уточнення;
6) у рядку 6 зазначається сума штрафу в розмірі 5 відсотків від суми недоплати відповідно до підпункту “б” абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу у разі подання звітної Декларації, що визначається у розмірі 5 відсотків від числового значення рядка 3;
7) у рядку 7 зазначається сума пені, що нараховується платником самостійно у порядку, встановленому відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу, у разі якщо у рядку 3 розрахунку зазначається збільшення податкових зобов’язань за рахунок уточнення.
9. Додаток 9 “Зразок доповнення до Декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу” подається у разі, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу.
У рядку 1 зазначається зміст доповнення до Декларації, яке складене за довільною формою, з поясненням мотивів його подання.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку” від 23.01.2015 р. № 14

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>