Наказ Міністерства фінансів України “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44″ від 17.12.2014 р. № 1207

Редакція: 23.01.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 17 грудня 2014 року № 1207
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2014 року за № 1649/26426

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення повного висвітлення фінансової та бюджетної звітності і підвищення рівня її прозорості
НАКАЗУЮ:
1. У заголовку та в пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), слова «фінансової та бюджетної» замінити словами «фінансової, бюджетної та іншої».
2. Затвердити Зміни до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Чуприненко Р. С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.
Міністр
Н. Яресько
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2014 року № 1207
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2014 року за № 1649/26426
Зміни
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
1. У заголовку Порядку слова «фінансової та бюджетної» замінити словами «фінансової, бюджетної та іншої».
2. У главі 1:
1) в абзаці другому пункту 1.1 слова «фінансової та бюджетної» замінити словами «фінансової, бюджетної та іншої»;
2) пункт 1.10 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у рядках «Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».
У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;
3) пункт 1.14 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
«У разі неподання на звітну дату фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, до зведеної фінансової та бюджетної звітності включаються показники фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дванадцятим;
4) пункт 1.15 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності окремо подають зведену фінансову та бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.».
У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим.
3. У главі 2:
1) абзац сьомий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 виключити.
У зв’язку з цим абзаци восьмий – одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – десятим, а додаток 9 до Порядку виключити. Додатки 10–38 вважати відповідно додатками 9–37. У тексті Порядку посилання на
додатки 10–38 замінити посиланнями відповідно на додатки 9–37;
2) у пункті 2.2:
абзац п’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци шостий – дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – восьмим;
абзац восьмий виключити.
У зв’язку з цим додаток 35 до Порядку виключити, а додатки 36, 37 вважати відповідно додатками 35, 36. У тексті Порядку посилання на додатки 36, 37 замінити посиланнями відповідно на додатки 35, 36;
3) у пункті 2.4:
підпункт 2.4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19).».
У зв’язку з цим доповнити Порядок після додатка 18 новим додатком 19, що додається, а додатки 19–36 вважати відповідно додатками 20–37. У тексті Порядку посилання на додатки 19–36 замінити посиланнями відповідно на
додатки 20–37;
абзац вісімнадцятий підпункту 2.4.2 виключити;
4) у пункті 2.6:
у підпункті 2.6.1:
абзац другий підпункту «а» викласти в такій редакції:
«Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 18, 19) згідно з абзацами п’ятим, шостим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави;»;
в абзаці другому підпункту «б» слово «п’ятим» замінити словом «шостим»;
у підпункті 2.6.2:
в абзаці першому підпункту «а» слово «одинадцятим» замінити словом «десятим»;
у підпункті «б»:
в абзаці першому слово «десятим» замінити словом «дев’ятим»;
в абзацах другому і третьому слово «вісімнадцятим» замінити словом «сімнадцятим»;
5) у пункті 2.8 слова та цифри «та/або «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма № 4-5д) (додаток 9)» виключити;
6) у підпунктах «а» і «б» підпункту 2.11.2 пункту 2.11 слово «восьмим» замінити словом «сьомим».
4. У главі 3:
1) у пункті 3.1:
в абзаці тридцять восьмому розділу II «Оборотні активи» Активу слова «що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України» замінити словами «що перерахована в установленому порядку в національну валюту»;
у розділі ІІІ «Витрати» Активу:
абзац сьомий після слова «видатки» доповнити словами «та надання кредитів» та після слів «фактичних видатків» доповнити словами «та наданих кредитів»;
абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим;
в абзацах чотирнадцятому та п’ятнадцятому розділу ІІ «Зобов’язання» Пасиву слова «органів доходів і зборів» замінити словами «органів Державної фіскальної служби»;
абзац одинадцятий розділу ІІІ «Доходи» Пасиву виключити.
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом одинадцятим;
2) абзац п’ятнадцятий у Спеціальному фонді пункту 3.2 виключити.
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий – тридцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – двадцять дев’ятим;
3) у пункті 3.3:
абзац двадцять другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци двадцять третій – тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим – двадцять дев’ятим;
в абзаці двадцять сьомому слова «у тому числі сум фінансових казначейських векселів,» виключити;
в абзаці двадцять восьмому знаки, цифри та літеру «№ 4-5д;» і слова «, у тому числі проведених фінансовими казначейськими векселями,» виключити;
4) у пункті 3.5:
абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;
в абзацах сьомому та восьмому знаки, цифри та літери «№ 4-5д,» та «№ 4-5д;» виключити;
підпункт 3.5.5 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3.5.6, 3.5.7 вважати відповідно підпунктами 3.5.5, 3.5.6;
у підпункті 3.5.6:
в абзацах першому та другому знаки, цифри та літери «№ 4-5д;» та «; № 4-5д» виключити;
в абзаці п’ятому слова та цифри «, № 4-5д (додатки 7, 9)» замінити словом та цифрою «(додаток 7)»;
в абзаці десятому слова «за офіційним курсом Національного банку України, що склався на звітну дату» замінити словами «в установленому порядку»;
в абзаці п’ятнадцятому слова «у тому числі фінансовими казначейськими векселями,» виключити;
в абзаці шістнадцятому слова «на звітну дату» замінити словами «в установленому порядку»;
абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«у графах «Касові за звітний період (рік)» форми № 4-4д (додаток 8) та «Касові за звітний період (рік), усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;»;
в абзаці двадцять третьому:
слова та цифри «, № 4-5д (додатки 6, 8, 9)» замінити словом і цифрами «(додатки 6, 8)»;
слова «, видатки, розрахунки за якими проведені фінансовими казначейськими векселями,» виключити;
абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
«Одержувачі бюджетних коштів у формах № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м (додатки 6, 7) графу «Фактичні за звітний період (рік)» та у формі № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) графи «Фактичні за звітний період (рік) – ін. валюта» і «Фактичні за звітний період (рік) – грн» не заповнюють.»;
в абзаці тридцять другому слово та цифри «, № 4-5д (додатки 7, 9, 10)» замінити словом і цифрами «(додатки 7, 9)».
5. У главі 4:
1) абзац тринадцятий пункту 4.2 після слів «за минулий рік» доповнити словами «, інформація про повноту включення до зведеної фінансової та бюджетної звітності показників фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери управління, у тому числі що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції»;
2) після пункту 4.6 доповнити главу новим пунктом 4.7 такого змісту:
«4.7. Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19). Довідка складається та подається до органу Казначейства розпорядниками бюджетних коштів, які отримували від підприємств (організацій, установ) – постачальників матеріальні цінності та передавали їх на відповідальне зберігання. У цій довідці наводиться інформація про необоротні активи та запаси, які передані розпорядниками бюджетних коштів на відповідальне зберігання підприємствам (організаціям, установам) на підставі договору в розрізі субрахунків. У складі зведеної квартальної та річної фінансової і бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.
У розділі І «Необоротні активи» цієї довідки наводиться інформація про необоротні активи, зазначені у рядках 122, 132 «Первісна (переоцінена) вартість» розділу І «Необоротні активи» Активу Балансу (форма № 1) (додаток 1), які передані на відповідальне зберігання.
У розділі ІІ «Запаси» наводиться інформація про запаси, зазначені у рядках 150 «Матеріали і продукти харчування», 160 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 170 «Інші запаси» розділу ІІ «Оборотні активи» Активу Балансу (форма № 1) (додаток 1), які передані на відповідальне зберігання.».
У зв’язку з цим пункти 4.7–4.23 вважати відповідно пунктами 4.8–4.24;
3) пункт 4.24 виключити.
6. Главу 5 після слів «зараховується до бюджету» доповнити словами «та подається до органів Казначейства і розпорядників вищого рівня у терміни, встановлені для фінансової звітності».
7. У тексті Порядку:
слова «тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» замінити словами «програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)»;
слова «та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями» виключити.
8. Додатки 1, 28, 29, 33 та 36 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.
9. У додатку 2 до Порядку рядок 160 виключити.
10. У додатку 3 до Порядку рядок 260 виключити.
11. У додатках 4–7, 9–11 до Порядку:
слова «Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» замінити словами «Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*»;
доповнити додатки новою виноскою такого змісту:
«*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».
12. У додатках 17 та 32 до Порядку слова «Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів» замінити словами «Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».
Директор Департаменту
державного бюджету
В. П. Лозицький
 
Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)
Додаток 2
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1)
Додаток 3
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)
Додаток 4
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
Додаток 5
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
Додаток 6
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)
Додаток 7
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
Додаток 9
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац сьомий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)
Додаток 10
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
Додаток 11
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац дев’ятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)
Додаток 17
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.4.1 пункту 2.4)
Додаток 19
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац шостий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)
Додаток 28
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац десятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)
Додаток 29
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац одинадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)
Додаток 33
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац п’ятнадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)
Додаток 36
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.5)
Наказ Міністерства фінансів України “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44″ від 17.12.2014 р. № 1207

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>