Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення” від 14.08.2015 р. № 706

Не набрав чинності
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14 серпня 2015 року № 706
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2015 р. за № 1055/27500

Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

Відповідно до абзацу третього підпункту 39.5.1.1 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій;
Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л.
В.о. Міністра
І. Уманський
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 14 серпня 2015 року № 706
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2015 р. за № 1056/27501
ПОРЯДОК
проведення моніторингу контрольованих операцій
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає напрями та особливості здійснення контролюючими органами моніторингу контрольованих операцій (далі – Моніторинг), який проводиться відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
2. Цілями Моніторингу як складової частини податкового контролю за трансфертним ціноутворенням є:
встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;
виявлення потенційних ризиків трансфертного ціноутворення;
проведення аналізу ризиків заниження платником податків податкових зобов’язань;
забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою подання звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення.
3. Моніторинг здійснюється шляхом:
спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій;
аналізу інформації про здійснені контрольовані операції, звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення, поданої платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу;
аналізу інформаційних джерел, що містять інформацію та відомості про господарську діяльність платників податків та/або необхідні для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».
4. Під час здійснення Моніторингу контролюючі органи використовують:
джерела інформації відповідно до підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу І Кодексу;
програмні продукти та інформаційні масиви центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
інформацію про здійснені контрольовані операції, звіти про контрольовані операції та документацію з трансфертного ціноутворення, які надаються платниками податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу;
інформацію (матеріали і відомості) контролюючих органів;
інформацію (матеріали і відомості) органів державної влади України, державних (уповноважених) органів інших країн;
будь-яку публічну інформацію про можливі ризики заниження платниками податків податкових зобов’язань під час здійснення контрольованих операцій.
5. З метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»  посадові особи контролюючого органу під час проведення аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення мають право проводити опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків відповідно до вимог цього Порядку.
ІІ. Спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій
1. Спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, проводиться контролюючим органом шляхом порівняння рівня цін та умов, що застосовуються платниками податків у контрольованій операції, із рівнем ринкових цін та умов у неконтрольованій(их) операції(ях), з метою встановлення операцій, в яких наявний ризик відхилення договірних цін та умов, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, від рівня ринкових цін та умов та проведення аналізу ризикових операцій з метою виявлення заниження платником податків податкових зобов’язань.
2. З метою проведення спостереження контролюючі органи можуть збирати та накопичувати інформацію, що є загальнодоступною, про ринкові ціни на товари (роботи, послуги) та створювати інформаційні продукти та бази даних для зберігання та узагальнення такої інформації.
3. Під час спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, проводиться аналіз інформації щодо самостійного коригування ціни контрольованої(их) операції(й) відповідно до наданих платником податків податкових декларацій або відповідних уточнюючих розрахунків.
4. Якщо аналіз контрольованих операцій свідчить про можливе заниження платником податків податкових зобов’язань у зовнішньоекономічних контрольованих операціях та інформація, яка може це підтвердити, може бути надана компетентними органами іноземної країни, контролюючий орган ініціює направлення письмового запиту до компетентних органів іноземної країни.
5. Результати спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, використовуються для подальшого аналізу звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу, та вирішення питання призначення перевірки контрольованих операцій.
ІІІ. Аналіз звітів про контрольовані операції
1. Контроль за наданням звітів про контрольовані операції (далі – Звіти) та повнотою відображення контрольованих операцій в поданих Звітах здійснюється контролюючим органом, в якому перебуває на обліку платник податків.
2. Контроль за наданням Звітів:
1) контролюючий орган з використанням інформаційних ресурсів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, з урахуванням критеріїв визначення господарських операцій контрольованими, встановлених підпунктом 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Кодексу, до 01 травня року, що настає за звітним, формує переліки платників податків, господарські операції яких підпадають під критерії контрольованих;
2) за результатами співставлення переліків, сформованих відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього розділу, та реєстру поданих платниками податків Звітів визначаються платники податків, щодо яких існує ризик ненадання Звіту або невключення до наданого Звіту усіх контрольованих операцій, проведених платником податків протягом звітного року;
3) з метою з’ясування обставин та встановлення факту неподання платником податків Звіту або невключення до поданого Звіту усіх контрольованих операцій, контролюючий орган, в якому такий платник перебуває на обліку, направляє письмовий запит платнику податків про подання інформації відповідно до пункту 73.3 статті 73 глави 7 розділу ІІ Кодексу;
4) за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та 78.1.2 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу ІІ Кодексу, контролюючий орган проводить документальну позапланову перевірку з метою фіксації порушення платником податків вимог підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу;
5) у разі встановлення контролюючим органом при виконанні функцій податкового контролю фактів проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які не подано або які не включено до поданого Звіту, він надсилає повідомлення про виявлені контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше 5 робочих днів з дня виявлення таких операцій.
3. Аналіз поданих Звітів:
1) аналіз Звітів проводиться контролюючим органом з використанням інформаційних джерел, визначених пунктом 4 розділу І цього Порядку, та результатів спостереження за цінами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, проведеного відповідно до розділу ІІ цього Порядку;
2) під час проведення аналізу Звітів враховуються результати фінансово-господарської діяльності платника податків, зокрема, але не виключно: збитковість протягом трьох попередніх років, середньогалузеві показники рентабельності, проведення господарських операцій, не типових для поточної діяльності платника, та інше;
3) якщо аналіз Звітів свідчить про невідповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», визначеному пунктом 39.1 статті 39 розділу І Кодексу, контролюючий орган ініціює перед центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, направлення запиту до платників податків щодо подання документації з трансфертного ціноутворення (далі – Документація) відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу;
4) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами розгляду звернення контролюючого органу приймає рішення про направлення запиту платнику податків щодо подання Документації або недоцільності його направлення, про що інформує ініціатора запиту;
5) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами аналізу Звітів з урахуванням результатів спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, може самостійно прийняти рішення про направлення запиту платнику податків про надання Документації, про що інформує контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.
ІV. Аналіз документації з трансфертного ціноутворення, поданої платником податків
1. Контролюючий орган після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення щодо направлення запиту платнику податків про подання Документації здійснює контроль за дотриманням платником податків строків, встановлених підпунктом 39.4.4 пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу.
2. Контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку, після отримання Документації  разом із контролюючим органом вищого рівня проводить її аналіз, під час якого, зокрема, перевіряє:
повноту розкриття інформації, наведеної платником податків у Документації, та її відповідність вимогам підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу;
достатність та повноту обґрунтувань, наведених платником податків у Документації, що дає змогу дослідити відповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».
3. Результати аналізу разом із Документацією протягом 15 робочих днів з дати її отримання направляються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
4. У разі коли подана платником податків Документація не містить інформації в обсязі, передбаченому підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу, або належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, надсилає такому платнику податків запит з вимогою додатково надати протягом 30 календарних днів з моменту його отримання інформацію та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».
5. Результати аналізу Документації, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», використовуються під час прийняття рішення про проведення перевірки контрольованих операцій та відповідно до підпункту 78.1.14 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу ІІ Кодексу є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.
В.о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку

Ю.П. Романюк

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 14 серпня 2015 року № 706
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2015 р. за № 1056/27501
ПОРЯДОК
опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення
1. Цей Порядок розроблено на виконання абзацу третього підпункту 39.5.1.1 підпункту 39.5.1 та абзацу першого підпункту 39.5.2.13 пункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
2. Цей Порядок визначає послідовність дій контролюючих органів та платників податків при організації та проведенні опитування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (далі – опитування).
3. Контролюючий орган, що проводить аналіз звітів про контрольовані операції, інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації), документації з трансфертного ціноутворення або перевірку контрольованих операцій, самостійно визначає необхідність проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, етапи опитування та обсяг питань, за якими необхідно провести таке опитування.
4. Опитування проводиться з метою дослідження дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» відповідно до пункту 39.1 статті 39 розділу І Кодексу під час проведення ним контрольованих операцій, зокрема, перевіряється відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», об’єктивність та повнота проведення платником податків економічного та функціонального аналізу контрольованої операції та відображення відповідної інформації у звіті про контрольовані операції та/або інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації) та/або в документації з трансфертного ціноутворення.
5. Рішення про проведення опитування приймається:
під час аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу, керівником (заступником керівника) контролюючого органу;
під час проведення перевірки контрольованої операції посадовою особою, яка проводить перевірку платника податків. У разі необхідності проведення опитування платників податків, які є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, рішення про проведення опитування такого платника приймається  керівником (заступником керівника) контролюючого органу, який проводить перевірку.
6. Контролюючим органом визначаються перелік питань для опитування і уповноважена або посадова особа, та/або працівник платника податків, які були відповідальні за прийняття рішень за відповідними напрямами його господарської діяльності, та/або готували (оформляли), підписували відповідні документи (контракти, договори, угоди, фінансову, технічну та іншу документацію), що пов’язані з контрольованою операцією, та/або готували звіт про контрольовані операції, інформацію про здійснені контрольовані операції (додаток до декларації) та/або документацію з трансфертного ціноутворення.
7. Повідомлення щодо проведення опитування:
1) повідомлення про прийняі контролюючим органом рішення щодо проведення опитування направляються платникам податків рекомендованими листами з повідомленням про вручення або особисто вручаються платникам податків або їх законним чи уповноваженим представникам;
2) у повідомленні про проведення опитування зазначаються  уповноважена, посадова особа та/або працівник платника податків, якого запрошують для опитування; дата, час та місце проведення опитування та контактні дані уповноваженої, посадової особи та/або працівника платника податків, відповідальної за організацію та/або проведення опитування;
3) разом з повідомленням про проведення опитування контролюючим органом платнику податків може надсилатися (вручатися) орієнтований перелік питань для опитування;
4) повідомлення щодо проведення опитування надсилається платнику податків не менше ніж за 7 календарних днів до дати проведення опитування або вручається не менше ніж за 2 робочих дні до дати проведення опитування.
8. Опитування проводиться шляхом очної зустрічі посадової особи контролюючого органу та відповідної уповноваженої, посадової особи або працівника платника податків.
9. Місце проведення опитування:
опитування, рішення про проведення якого прийнято під час аналізу звітів про контрольовані операції, інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації) та/або документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу І Кодексу, проводиться у приміщенні  контролюючого органу;
опитування, рішення про проведення якого прийнято під час проведення перевірки платника податків, проводиться у приміщенні платника податків за місцем проведення перевірки;
опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, який є стороною контрольованої операції, що перевіряється, проводиться у приміщенні контролюючого органу, в якому такий платник перебуває на обліку.
10. Платник податків зобов’язаний сприяти контролюючому органу у проведенні опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків.
11. Платник податків у разі неможливості присутності на опитуванні будь-якої з визначених податковим органом уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків інформує про це контактну особу контролюючого органу не менше ніж за один робочий день до дати проведення опитування, письмово повідомляє про причини такої неможливості та вживає заходів щодо узгодження місця, дати та часу проведення опитування таких осіб.
12. Результати опитування оформляються протоколом опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, який складається у двох примірниках та підписуються посадовою(ими) особою(ами) контролюючого органу, яка(які) проводила(и) опитування, та опитуваним(и). Протокол складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.
Другий примірник протоколу опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення вручається опитуваному(ним), про що в першому примірнику робиться відповідний запис.
13. У разі відмови уповноваженої, посадової особи або працівника платника податків від надання пояснень під час опитування та/або підписання протоколу опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Такий акт реєструється у відповідному журналі реєстрації актів контролюючого органу.
В.о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку

Ю.П. Романюк

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення” від 14.08.2015 р. № 706

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>