Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання” від 28.05.2012 р. № 613

Редакція: 28.05.2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28 травня 2012 року № 613
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2012 р. за № 1307/21619

Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

Відповідно до Спеціального додатка А до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 року, глави 63 Митного кодексу України, підпункту 64 пункту 4 та підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про склади тимчасового зберігання, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 07 жовтня 2003 року № 674 «Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 року за № 1061/8382;

від 15 березня 2004 року № 189 «Про внесення змін і доповнень до Положення про склади тимчасового зберігання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 березня 2004 року за № 373/8972;

від 07 грудня 2006 року № 1088 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2006 р. за № 1339/13213;

від 13 травня 2009 року № 443 «Про затвердження Порядку ведення обліку та подання митним органам звітності щодо товарів на складах тимчасового зберігання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2009 року за № 471/16487.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр
Ю. Колобов
 

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 травня 2012 року № 613
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2012 р.за № 1307/21619

ПОЛОЖЕННЯ
про склади тимчасового зберігання

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає форму, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання (далі – СТЗ); вимоги до складських об’єктів, які можуть використовуватися як СТЗ; правила провадження діяльності СТЗ та порядок контролю за їх провадженням; порядок розміщення, зберігання та обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення на СТЗ.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

відкритий майданчик – спеціально обладнана та огороджена територія, призначена для зберігання товарів та розташована поза межами приміщень;

критий майданчик – крита, спеціально обладнана та огороджена територія, пристосована для зберігання товарів та розташована поза межами приміщень;

морозильна камера – будівля або апарат для заморожування і збереження харчових та інших швидкопсувних продуктів при температурі від -1°С до -35°С;

партія товарів – товари, що відправляються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом, що використовується під час перевезення вантажів відповідно до нормативно-правових актів з питань перевезення вантажів;

прилегла до СТЗ територія – огороджена або позначена на місцевості щитами з написами, стрічкою, розміткою незмивною фарбою територія з твердим покриттям, що прилягає до СТЗ та призначена для стоянки транспортних засобів, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, зважування товарів та транспортних засобів;

приміщення – весь об’єм або частина об’єму будівлі чи споруди, які є об’єктами нерухомого майна;

реєстр СТЗ (далi – Реєстр) – програмно-інформаційний комплекс Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі – ЄАІС) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи (далі – Держмитслужба України), призначений для накопичення, систематизації i зберігання відомостей про СТЗ;

система електронного обліку товарів на СТЗ – програмно-інформаційний комплекс утримувача СТЗ, побудований з використанням системи управління базами даних, призначений для ведення обліку товарів та транспортних засобів, що розміщуються, зберігаються та вивозяться з СТЗ;

складські об’єкти – складські приміщення, холодильники, морозильники, універсальні холодильні камери, резервуари, елеватори, криті чи відкриті майданчики, придатні для зберігання товарів і транспортних засобів;

універсальна холодильна камера – будівля або апарат для охолоджування або заморожування і збереження харчових або нехарчових  швидкопсувних продуктів при температурі від +5°С до -18°С;

утримувач складу організації – отримувача гуманітарної допомоги (далі – утримувач СГД) – організація, дані про яку внесено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги і у власності, користуванні якої перебуває склад органiзацiї – отримувача гуманітарної допомоги (далі – СГД);

утримувач СТЗ – суб’єкт господарювання, у власності, користуванні якого перебувають складські об’єкти СТЗ;

холодильна камера – будівля або апарат для охолоджування та збереження харчових та інших швидкопсувних продуктів при температурі від +1°С до +5°С.

Інші терміни вживаються в цьому Положенні у значенні, наведеному в Митному кодексі України (далі – МК України).

1.3. Відповідно до статті 437 МК України митниця, в зоні діяльності якої розташовані відповідні складські об’єкти СТЗ (далі – митниця), надає дозвіл на відкриття та експлуатацію СТЗ (далі – Дозвіл) відкритого або закритого типу.

1.4. У межах СТЗ та прилеглої до СТЗ території створюється зона митного контролю.

1.5. Утримувач СТЗ (СГД) створює належні умови для забезпечення схоронності товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ (СГД), відповідно до МК України.

1.6. У разі надходження товарів автомобільним транспортом на територію СТЗ відкритого типу прилегла до цього СТЗ територія або її частина визначається митницею як місце доставки товарів.

1.7. При виході з ладу системи відеоспостереження (далі – СВС) або її елемента (відеокамери) утримувач СТЗ повинен негайно вжити заходів щодо відновлення роботи СВС та письмово інформувати митницю про строк, коли СВС або її елементи не працювали.

1.8. На письмовий запит керівника митниці або уповноваженої ним особи утримувач СТЗ надає митниці відеоінформацію СВС на носіях, узгоджених із митницею, за період, вказаний у запиті.

1.9. Носії інформації з відеозаписами, наданими утримувачем СТЗ, зберігаються митницею не менше 365 днів з дати їх отримання. Після закінчення строку зберігання ці носії інформації повертаються утримувачу СТЗ.

ІІ. Вимоги до розташування та обладнання СТЗ та СГД

2.1. СТЗ розташовується на митній території України, окрім території пунктів пропуску через державний кордон України для міжнародного чи міждержавного автомобільного сполучення.

2.2. СТЗ може мати:

одну поштову адресу, якщо СТЗ складається з одного або декількох складських об’єктів;

декілька поштових адрес, якщо СТЗ складається з декількох складських об’єктів, що мають різні поштові адреси та огороджені нерозривно по периметру території СТЗ.

2.3. Якщо СТЗ складається з декількох складських об’єктів, дозволяється використовувати територію, прилеглу до одного з цих складських об’єктів як прилеглу територію до СТЗ.

2.4. Утримувач СТЗ повинен забезпечити:

наявність прилеглої до СТЗ території з твердим покриттям, обладнаної для стоянки транспортних засобів;

цілодобову охорону складських об’єктів або функціонування на них охоронної сигналізації;

обладнання складських об’єктів СТЗ ґратами на вікнах (за їх наявності);

функціонування протипожежної сигналізації на складських об’єктах (крім функціонування такої сигналізації на відкритих майданчиках), наявність засобів пожежогасіння;

наявність повірених засобів для зважування товарів (з урахуванням специфіки товарів), а на СТЗ, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, – повірених засобів обліку таких товарів і контролю за ними;

наявність рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної техніки (з урахуванням специфіки СТЗ);

можливість проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на СТЗ або на прилеглій до СТЗ території;

наявність і функціонування системи відеоспостереження (далі – СВС) за всіма воротами або дверними отворами СТЗ, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, в’їздом і виїздом з прилеглої до СТЗ території, фіксування такого відображення для виявлення несанкціонованого доступу до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також ведення архіву відеозаписів СВС;

безперешкодний доступ посадових осіб митниці до СВС;

наявність і функціонування на в’їзді та виїзді з прилеглої до СТЗ відкритого типу території контрольно-пропускної системи, до якої входять шлагбауми, електронні ваги та засоби автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на СТЗ (для СТЗ, ввезення або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом);

освітлення СТЗ та прилеглої до СТЗ території згідно із встановленими нормативними актами, санітарними нормами та правилами;

обладнання робочих місць для посадових осіб підрозділу митного оформлення (далі – ПМО) згідно із встановленими нормативно-правовими актами, санітарними нормами та правилами (у разі необхідності – розміщення ПМО на території СТЗ відкритого типу);

наявність каналів і засобів зв’язку для роботи посадових осіб ПМО та інших державних органів контролю у разі розміщення таких посадових осіб на території СТЗ;

обладнання СТЗ не менше ніж двома засобами нанесення забезпечення, один з яких повинен перебувати у віданні митниці, другий – у віданні утримувача СТЗ;

наявність на складських об’єктах СТЗ (місцях накладення забезпечення для резервуарів (елеваторів)) інформаційних вивісок – за зразками, наведеними в додатку 1 до цього Положення.

Умови обладнання та технічні характеристики СВС наведені в додатку 2 до цього Положення.

2.5. Якщо СТЗ входить до структури вантажного митного комплексу, дозволяється використовувати для обладнання СТЗ технічне обладнання, техніку, інфраструктуру та охорону, що забезпечують функціонування цього вантажного митного комплексу.

2.6. Тимчасове зберігання товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога, здійснюється з дозволу митного органу на СГД за таких умов:

дані про утримувача СГД повинні бути внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги;

наявності на СГД цілодобової охорони або функціонуючої охоронної сигналізації, засобів пожежогасіння;

обладнання СГД не менше ніж двома засобами нанесення забезпечення, один з яких повинен перебувати у віданні митниці, другий – у віданні утримувача СГД.

ІІІ. Порядок подання та розгляду заяв про надання Дозволу

3.1. Підприємство, яке має намір отримати Дозвіл, подає до митниці заяву про надання дозволу на відкриття та експлуатацію СТЗ (далі – Заява про надання Дозволу).

Форма Заяви про надання Дозволу наведена в додатку 3 до цього Положення.

3.2. До Заяви про надання Дозволу додаються:

перелік осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ;

засвідчені заявником копії:

документів, що підтверджують право власності, користування складськими об’єктами;

актів прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх встановлення);

наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ, а у разі відсутності власної охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на надання послуг з охорони власності та громадян (разом із копією договору надається і копія такої ліцензії);

дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових об’єктів та об’єктів іншого призначення;

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;

загальний план території, на якій розташовані складські об’єкти, що входять до складу СТЗ, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням розташування СВС, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, копій планів кожного складського об’єкта СТЗ (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання);

технологічної схеми контролю та обліку товарів (для СТЗ, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);

технологічних паспортів на прилади (вузли, обладнання) СВС;

технічних паспортів електронних ваг та засобів автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на СТЗ (для СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом).

3.3. Заява про надання Дозволу реєструється митницею в порядку, установленому Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

3.4. Розгляд Заяви про надання Дозволу здійснюється митницею у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації цієї заяви у митниці.

3.5. Під час розгляду Заяви про надання Дозволу митниця перевіряє:

відповідність відомостей про реєстрацію заявника, зазначених у Заяві про надання Дозволу, інформації, що міститься в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації;

наявність поданих разом із Заявою про надання Дозволу документів за переліком, визначеним пунктом 3.2 цього розділу;

відповідність відомостей, зазначених у Заяві про надання Дозволу та поданих з нею документах, фактичним відомостям про складські об’єкти, їх розташування та облаштування.

3.6. З метою перевірки відомостей про складські об’єкти, їх розташування та облаштування митниця протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Заяви про надання Дозволу проводить у присутності уповноваженої посадової особи заявника огляд та фотографування складських об’єктів, прилеглої території та перевірку відповідності складських об’єктів відомостям, зазначеним у доданих до Заяви про надання Дозволу документах.

За результатами огляду складається акт огляду (далі – Акт огляду), форма якого затверджена відповідно до статті 343 МК України.

В Акті огляду не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

Копія Акта огляду надається утримувачу СТЗ (у разі якщо утримувачем СТЗ є фізична особа – підприємець – цій фізичній особі).

3.7. За результатами розгляду Заяви про надання Дозволу та з урахуванням відомостей, зазначених у Акті огляду, митниця приймає рішення про надання Дозволу.

Дозвіл оформлюється наказом митниці.

3.8. Протягом одного робочого дня з дня видання наказу митниці про надання Дозволу митниця засобами відомчої електронної пошти надсилає Держмитслужбі України лист-подання про внесення даних про СТЗ до Реєстру.

Лист-подання містить інформацію, зазначену в абзацах четвертому – дванадцятому пункту 6.3 розділу VI цього Положення.

До листа-подання додаються електронні копії:

Акта огляду;

фотографій складських об’єктів, зроблених під час огляду складських об’єктів відповідно допункту 3.6 цього розділу.

3.9. Держмитслужба України протягом одного робочого дня з дня отримання листа-подання митниці про внесення даних про СТЗ до Реєстру вносить запис про СТЗ до Реєстру та повідомляє митницю про включення СТЗ до Реєстру.

Реєстраційний номер СТЗ в Реєстрі формується ЄАІС Держмитслужби України автоматично.

3.10. Митниця письмово повідомляє заявника про включення СТЗ до Реєстру у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня отримання повідомлення Держмитслужби України, шляхом надсилання заявнику витягу з Реєстру, сформованого за допомогою ЄАІС Держмитслужби України.

Витяг з Реєстру містить інформацію, зазначену в абзацах другому – одинадцятому пункту 6.3 розділу VI цього Положення.

3.11. У разі прийняття митницею рішення щодо необхідності розміщення на СТЗ відкритого типу ПМО митниця узгоджує з утримувачем цього СТЗ дату початку розміщення та особливості функціонування ПМО.

3.12. При зміні будь-яких відомостей, окрім коду ЄДРПОУ, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), зазначених у Заяві про надання Дозволу або у документах, які додавались до цієї заяви, утримувач СТЗ повинен письмово повідомити про це митницю з поданням документів (або їх завірених копій), що підтверджують ці зміни.

3.13. Підставою для прийняття митницею рішення про відмову у наданні Дозволу є:

недостовірні дані, що містяться у Заяві про надання Дозволу та документах, поданих заявником разом із нею;

невідповідність складських об’єктів та їх облаштування вимогам цього Положення.

3.14. У разі прийняття митницею мотивованого рішення про відмову у наданні Дозволу митниця надсилає таке рішення заявнику в письмовій формі.

3.15. Оскарження рішення про відмову у наданні Дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.

IV. Переоформлення, зупинення дії Дозволу та його анулювання

4.1. Переоформлення Дозволу:

4.1.1. Переоформлення Дозволу здійснюється відповідно до статті 413 МК України.

4.1.2. Заява про переоформлення Дозволу подається митниці у порядку, передбаченому розділом ІІІ цього Положення.

Митниця у строки, встановлені пунктом 3.4 розділу III цього Положення, видає наказ про переоформлення Дозволу.

4.1.3. У строки, передбачені пунктом 3.8 розділу III цього Положення, митниця надсилає інформацію про переоформлення Дозволу засобами відомчої електронної пошти Держмитслужбі України разом із копією наказу митниці про таке переоформлення.

4.1.4. Держмитслужба України у строки встановлені пунктом 3.9 розділу III цього Положення, вносить необхідні відомості до Реєстру та повідомляє про це митницю.

4.2. Зупинення дії Дозволу:

4.2.1. Дія Дозволу може бути зупинена у випадках та у порядку, що встановлені статтею 412 МК України.

4.2.2. Невиконання підприємством вимог, встановлених МК України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України фіксується шляхом складання протоколу про порушення митних правил та/або акта, складання якого передбачено статтею 343 МК України.

Наказ митниці щодо зупинення дії Дозволу повинен містити:

причини та строк зупинення дії Дозволу;

вимогу до утримувача СТЗ щодо усунення недоліків із зазначенням відповідно до МК України кінцевої дати усунення таких недоліків (крім випадку зупинення дії Дозволу за заявою утримувача СТЗ);

попередження про подальше анулювання Дозволу у разі невиконання вимог, зазначених у цьому наказі (крім випадку зупинення дії Дозволу за заявою утримувача СТЗ).

4.2.3. Завірена копія наказу щодо зупинення дії Дозволу не пізніше 5 робочих днів вручається утримувачу СТЗ під його підпис на копії наказу, що залишається у справах митниці. У разі відмови утримувача СТЗ від такого підписання копія наказу про зупинення дії Дозволу направляється утримувачу СТЗ поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Копія наказу митного органу про зупинення дії Дозволу надсилається разом із супровідним листом до Держмитслужби України не пізніше наступного робочого дня після видання цього наказу.

4.2.4. При зупиненні дії Дозволу посадовою особою митниці до Реєстру вноситься така інформація:

причини та строк зупинення дії Дозволу;

номер та дата наказу митниці про зупинення дії Дозволу.

4.2.5. Розміщення нових партій товарів на СТЗ протягом строку зупинення дії Дозволу забороняється.

4.2.6. Якщо утримувач СТЗ до закінчення строку зупинення дії Дозволу усунув недоліки, він може звернутися до митниці із заявою про проведення огляду територій і приміщень СТЗ. Огляд проводиться митницею у строк, що не перевищує 3-х робочих днів з дня отримання такої заяви. Результати огляду оформляються у вигляді Акта огляду.

У разі виявлення відповідності СТЗ вимогам цього Положення, митниця, наступного робочого дня після складання Акта огляду, видає наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу митниці про зупинення дії Дозволу. У Реєстрі робиться відмітка про скасування зупинення дії Дозволу та вказуються номер і дата наказу митниці про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії такого Дозволу. Дата наказу митниці про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії Дозволу є кінцевою датою зупинення дії такого Дозволу.

4.3. Анулювання Дозволу:

4.3.1. Дозвіл може бути анульовано у випадках та у порядку, встановлених статтею 412 МК України.

4.3.2. Анулювання Дозволу оформлюється наказом митниці, в якому мають бути викладені підстави для такого анулювання.

4.3.3. У строки, передбачені пунктом 3.8 розділу III цього Положення, митний орган надсилає інформацію про анулювання Дозволу засобами відомчої електронної пошти Держмитслужбі України разом із копією наказу митниці про таке анулювання.

4.3.4. Держмитслужба України у строки, встановлені пунктом 3.9 розділу III цього Положення, вносить необхідні відомості до Реєстру та повідомляє про це митницю.

У Реєстрі СТЗ вказується також кінцева дата випуску товарів з СТЗ, визначена відповідно допункту 6.5 розділу VI цього Положення.

4.3.5. У разі скасування судом рішення митниці про анулювання Дозволу митниця у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня отримання рішення суду, яке набрало законної сили, інформує про це Держмитслужбу України для поновлення СТЗ у Реєстрі.

4.3.6. Реєстраційні номери СТЗ після анулювання Дозволу повторно не використовуються.

4.3.7. З дати анулювання Дозволу розміщення нових партій товарів на такий СТЗ не допускається.

V. Порядок контролю за провадженням діяльності СТЗ

5.1. Митниця відповідно до пунктів 5 і 6 частини першої статті 336 та статті 343 МК Україниздійснює контроль за дотриманням утримувачем СТЗ вимог МК України та вимог цього Положення.

Контроль за діяльністю СТЗ здійснюється шляхом проведення посадовими особами митниці огляду складських об’єктів СТЗ, у тому числі перевірки функціонування СВС, обліку товарів на СТЗ (далі – Огляд СТЗ).

Огляд СТЗ здійснюється на підставі затверджених керівником митниці річних планів проведення Оглядів СТЗ.

Річний план Оглядів СТЗ доводиться до відома утримувачів СТЗ, розташованих у зоні діяльності митниці, протягом п’яти робочих днів з дня його затвердження.

5.2. Огляд СТЗ може проводиться митницею поза планом у випадках, визначених пунктами 1-4 частини сьомої статті 346 МК України, та у випадку, якщо така перевірка проводиться відповідно до кримінального-процесуального законодавства у разі порушення кримінальної справи або у процесі провадження в адміністративній справі про порушення митних правил стосовно посадової особи цього підприємства.

5.3. Для здійснення Огляду СТЗ створюється комісія з посадових осіб митниці. У складі комісії повинно бути не менше ніж три посадових особи.

Огляд СТЗ проводиться на підставі наказу митниці.

Наказ про проведення Огляду СТЗ повинен містити такі відомості:

найменування митниці;

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, з обов’язковим визначенням керівника комісії;

найменування утримувача СТЗ;

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) утримувача СТЗ;

місцезнаходження СТЗ;

підстава для проведення перевірки;

строк проведення перевірки;

строк, у який керівник комісії з проведення Огляду СТЗ повинен доповісти керівнику митниці про результати перевірки.

Строк проведення Огляду СТЗ визначається з урахуванням кількості складських об’єктів, що входять до складу СТЗ, характеристик складських об’єктів (площі, об’єму), а також обсягів товарів, що зберігаються на СТЗ.

Максимальний строк здійснення Огляду СТЗ становить 5 робочих днів.

5.4. Для здійснення Огляду СТЗ посадовим особам митниці на підставі наказу митниці видається посвідчення на право здійснення такого контролю, форму якого наведено в додатку 4до цього Положення (далі – Посвідчення).

Посвідчення завіряється підписом керівника митниці, гербовою печаткою та реєструється посадовими особами митниці в журналі обліку Посвідчень.

5.5. За результатами проведеного Огляду СТЗ складається Акт огляду.

В Акті огляду не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

Копія Акта огляду надається утримувачу СТЗ (у разі якщо утримувачем СТЗ є фізична особа – підприємець – цій фізичній особі).

5.6. Інформація, що міститься в Акті огляду, не підлягає розголошенню, а також передаванню в інші органи, за винятком випадків, передбачених законодавством.

5.7. Проведення Оглядів СГД здійснюється у порядку, визначеному цим розділом.

VІ. Ведення Реєстру СТЗ

6.1. Реєстр містить таку інформацію:

реєстраційний номер СТЗ, що складається з 8 знаків і формується за такою схемою:

X/XXXХ/Х/ХХ,

де X (знак 1) – латинський символ «S», який вказує на належність цього реєстраційного номера до СТЗ;

ХХХX (знаки 2 – 5 реєстраційного номера СТЗ формуються в порядку зростання, починаючи з 0001) – порядковий номер СТЗ у загальному переліку СТЗ;

Х (знак 6) – літерний код типу СТЗ: V – СТЗ відкритого типу; Z – СТЗ закритого типу;

ХХ (знаки 7-8) – у разі отримання суб’єктом господарювання дозволу на відкриття та експлуатацію СТЗ в перший раз зазначається «00», у разі зміни даних, які потребують переоформлення такого дозволу, – «01», при переоформленні його вдруге – «02» тощо.

6.2. Внесення інформації до Реєстру здійснюється посадовою особою Держмитслужби України, крім випадку, передбаченого підпунктом 4.2.4 пункту 4.2 розділу IV цього Положення.

6.3. Реєстр ведеться в електронному вигляді за допомогою програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України та містить таку інформацію:

реєстраційний номер СТЗ (формується відповідно до пункту 6.1 розділу VI цього Положення);

дату внесення інформації до Реєстру;

найменування юридичної особи або ім’я фізичної особи – підприємця утримувача СТЗ та його код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

найменування/прізвище ім’я по батькові утримувача СТЗ;

місцезнаходження/місце проживання утримувача СТЗ та адресу його електронної пошти;

адресу місцезнаходження СТЗ;

найменування митниці, яка здійснює контроль за діяльністю СТЗ;

тип складського об’єкта (приміщення, холодильна, морозильна або універсальна холодильна камера, резервуар, елеватор, критий чи відкритий майданчик);

кількість складських об’єктів (кожного типу окремо);

площу (у квадратних метрах) або об’єм для резервуарів та елеваторів (у кубічних метрах) складського об’єкта;

кінцеву дату користування складським об’єктом утримувачем СТЗ (у разі якщо складські об’єкти не належать утримувачу СТЗ на праві власності);

дату, з якої зупиняється дія Дозволу, причину зупинення дії Дозволу, дату та номер наказу митниці про зупинення дії Дозволу (у випадку зупинення);

дату, до якої зупиняється дія Дозволу (у випадку зупинення);

дату анулювання Дозволу, підстави для анулювання Дозволу, дату та номер листа митниці про анулювання Дозволу (у випадку анулювання);

дату виключення СТЗ з Реєстру, дату та номер листа митниці про виключення СТЗ з Реєстру (у випадку виключення);

кінцеву дату випуску товарів після анулювання Дозволу (у випадку анулювання);

реквізити судового рішення щодо поновлення Дозволу в Реєстрі (у випадку отримання такого рішення).

6.4. Для унесення до Реєстру змінених відомостей про СТЗ або його утримувача (передбачених пунктом 6.3 розділу VI цього Положення) митницею надсилається до Держмитслужби України лист-повідомлення засобами відомчої електронної пошти у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації в митниці листа утримувача СТЗ про зміну відомостей про СТЗ.

Зміни до Реєстру вносяться посадовими особами Держмитслужби України без зміни перших 6 знаків реєстраційного номера СТЗ протягом одного робочого дня з моменту отримання письмового повідомлення митницею.

6.5. У разі анулювання рішення митниці про надання Дозволу до Реєстру заноситься визначена митницею кінцева дата вивезення товарів з СТЗ з урахуванням максимального строку тимчасового зберігання товарів на СТЗ, визначеного відповідно до статті 204 МК України.

6.6. Оскарження рішення про виключення СТЗ з Реєстру здійснюється у порядку, встановленому законом.

6.7. У разі скасування судом рішення митниці про анулювання Дозволу такий СТЗ поновлюється у Реєстрі шляхом внесення реквізитів судового рішення до Реєстру.

6.8. Припинення діяльності митниці або зміна зони її діяльності не є перешкодою для продовження експлуатації СТЗ. У цьому разі Держмитслужбою України вносяться зміни до Реєстру щодо зміни митниці, яка здійснює контроль за діяльністю СТЗ.

6.9. Дані щодо місця проживання фізичної особи – підприємця утримувача СТЗ, його реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) оприлюдненню не підлягають.

VІІ. Порядок розміщення та зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на СТЗ (СГД)

7.1. Для розміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення на СТЗ (СГД) до митного органу подаються:

єдиний уніфікований документ на розміщення та тимчасове зберігання товарів, що містить опис цих товарів, на підставі товаротранспортних документів відповідно до статті 202 МК України за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення (далі – ЄУД);

товаротранспортні документи (коносамент (Bill of Lading), авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна (CMR), залізнична накладна (СМГС і ЦІМ)).

Допускається розміщення перевізниками товарів на СТЗ, розташованих на територіях портів та аеропортів, на підставі поданих товаротранспортних документів (коносамента, авіаційної вантажної накладної) без подання ЄУД.

7.2. Разом із ЄУД утримувач СГД подає митному органу:

засвідчені ним копії документів, що підтверджують: право власності, користування складськими об’єктами; наявність цілодобової охорони або функціонуючої охоронної сигналізації, засобів пожежогасіння;

фотографії, що підтверджують обладнання СГД не менше ніж двома засобами нанесення митного забезпечення, один з яких повинен перебувати у віданні митного органу, другий – у віданні утримувача СГД.

7.3. Рішення про розміщення товарів приймає:

на СТЗ – уповноважена посадова особа ПМО, у зоні діяльності якого розташований такий СТЗ, – невідкладно після перевірки поданих документів та встановлення дотримання вимогКодексу;

на СГД – керівник ПМО або уповноважена ним особа цього підрозділу, у зоні діяльності якого розташований такий СГД, – невідкладно після перевірки поданих документів та встановлення дотримання вимог Кодексу та пункту 7.5 розділу VII цього Положення.

7.4. Прийняте посадовою особою митного органу рішення про розміщення товарів на СТЗ засвідчується відбитком штампа „Під митним контролем” посадової особи митного органу.

Відбиток штампа „Під митним контролем” проставляється на:

ЄУД – у разі розміщення товарів на СТЗ, що розташовані на митній території України, крім розташованих на територіях портів та аеропортів;

товаротранспортних документах – у разі розміщення товарів на СТЗ, розташованих на територіях портів та аеропортів.

7.5. При першому розміщенні товарів гуманітарної допомоги на СГД митний орган має право провести у присутності уповноваженої посадової особи утримувача СГД огляд та фотографування складських об’єктів, прилеглої території та перевірку відповідності складських об’єктів відомостям, зазначеним у доданих до ЄУД документах.

За результатами огляду складається Акт огляду.

В Акті огляду не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

Копія Акта огляду надається утримувачу СГД.

7.6. Прийняття товарів на тимчасове зберігання на СТЗ здійснюється утримувачем СТЗ.

7.7. У разі виявлення утримувачем СТЗ під час прийняття товарів на тимчасове зберігання:

невідповідності відомостей, вказаних у товаросупровідних документах на товари, самим товарам;

пошкодження товарів;

пошкодження упаковки товарів, та/або пошкодження маркування цих товарів -

негайно інформує про це митний орган, посадова особа якого прийняла рішення про розміщення товарів на СТЗ.

За результатами огляду складається Акт про виявлені факти невідповідності товарів відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, пошкодження товарів, або їх упаковки, або їх маркування (далі – Акт про невідповідність) за формою, визначеною додатком 6 до цього Положення.

Копія Акта про невідповідність надається:

посадовій особі утримувача СТЗ, яка здійснює приймання товарів на тимчасове зберігання;

особі, яка розміщує товари на СТЗ.

Оригінал Акта про невідповідність зберігається у справах митного органу протягом 1095 днів з дати його складення.

За наявності підстав, передбачених статтею 338 МК України та постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 „Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України”, за письмовим рішенням керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, здійснюється огляд товарів, за результатами якого складається Акт огляду (переогляду).

7.8. Підставою для відмови митного органу в розміщенні товарів гуманітарної допомоги на СГД є невиконання вимог пункту 2.6 розділу II та пункту 7.2 розділу VII цього Положення.

7.9. На строк тимчасового зберігання товарів гуманітарної допомоги на СГД створюється тимчасова зона митного контролю.

7.10. Утримувач СТЗ (СГД) забезпечує окреме зберігання різних партій товарів.

Товари, що можуть завдати шкоди iншим товарам, або тi, що потребують особливих умов зберiгання, повиннi зберігатись на (в) спецiально пристосованих для цього складських об’єктах.

7.11. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ (СГД) починається з дня їх фактичного розміщення на СТЗ (СГД) та закінчується днем:

завершення їх митного оформлення в обраний декларантом митний режим;

передачі їх на склад митного органу.

Строк тимчасового зберігання товарів не переривається при переміщенні товарів з одного СТЗ (СГД) на інший.

Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ (СГД) встановлюється відповідно до статті 204 МК України.

7.12. Митний орган встановлює строк для вивезення товарів із СТЗ, виходячи з можливостей складських об’єктів СТЗ, наявних засобів для транспортування товарів, навантажувально-розвантажувальної техніки.

7.13. У разі продовження митним органом строків тимчасового зберігання товарів на СТЗ (СГД) у порядку, встановленому частиною третьою статті 204 МК України, посадова особа митного органу вносить нову дату закінчення строку тимчасового зберігання товарів на СТЗ (СГД) до відповідного програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України.

7.14. Товари гуманітарної допомоги можуть зберігатися на СГД у транспортному засобі, у якому вони були доставлені.

7.15. Вивезення за межі митної території України або знищення неякісних і непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги, розміщених на СГД, здійснюється згідно зі статтею 9Закону України „Про гуманітарну допомогу”.

VІІІ. Порядок ведення обліку та подання митним органам звітності щодо товарів на СТЗ (СГД)

8.1. Утримувач СТЗ веде облік товарів, що розміщуються, зберігаються на СТЗ і випускаються з нього, в системі електронного обліку товарів на СТЗ, що містить таку інформацію:

8.1.1. Відомості про розміщення товару на СТЗ:

номер і дата документа, на підставі якого товар був розміщений на СТЗ;

код документа відповідно до класифікатора документів, що використовуються митними органами під час заповнення митної декларації;

дата початку тимчасового зберігання товару;

код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД (за наявності);

найменування товару.

8.1.2. Кількість товару, розміщеного на СТЗ:

вага нетто, кг;

кількість місць, шт.;

код додаткової одиниці виміру;

кількість у додаткових одиницях виміру.

8.1.3. Вартість товару, розміщеного на СТЗ:

код валюти контракту;

фактурна вартість у валюті контракту.

8.1.4. Відомості про випуск товарів із СТЗ:

документ, на підставі якого товар випущено із СТЗ (код документа, номер, дата);

код товару згідно з УКТ ЗЕД (за наявності).

8.1.5. Кількість товару, випущеного із СТЗ:

вага нетто, кг;

кількість місць, шт.;

код додаткової одиниці виміру;

кількість у додаткових одиницях виміру.

8.1.6. Вартість товару, випущеного із СТЗ:

код валюти контракту;

фактурна вартість у валюті контракту (за наявності);

митний режим або код переміщення товару із СТЗ.

8.1.7. Дата закінчення терміну тимчасового зберігання товару.

8.1.8. Дата закінчення терміну тимчасового зберігання товарів, продовженого митним органом.

8.2. Утримувач СТЗ забезпечує доступ посадових осіб митного органу до інформації, що міститься в системі електронного обліку товарів на СТЗ.

8.3. Утримувач СТЗ щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, подає митному органу звіт про рух товарів на СТЗ (далі – Звіт) за попередній місяць за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.

Структура та формат передавання даних розміщуються на веб-сайтi Держмитслужби України в Iнтернетi за адресою www.customs.gov.ua.

8.4. Звіт заповнюється утримувачем СТЗ за допомогою програмного забезпечення та подається у паперовому вигляді разом з його електронною копією або подається виключно в електронному вигляді за наявності в утримувача СТЗ цифрового електронного підпису.

8.5. Посадова особа митного органу приймає та перевіряє Звіт, поданий утримувачем СТЗ.

У разі надання звіту в паперовому вигляді посадова особа митного органу засвідчує його своїм підписом і проставляє дату перевірки.

8.6. Після перевірки Звіту посадова особа митного органу вносить інформацію до відповідного програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України.

8.7. Заповнення утримувачем СТЗ граф Звіту:

до графи 1 заносяться номер і дата ЄУД, товаротранспортних документів;

до графи 2 вноситься код документа, номер якого внесено до графи 1, згідно з класифікатором документів, що використовуються під час заповнення митної декларації;

у графі 3 зазначається дата розміщення товару на тимчасове зберігання;

до графи 4 вноситься код товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД (за наявності);

до графи 5 вноситься комерційне або загальне найменування товару згідно з товаротранспортними документами;

графи 6-9 містять відомості про кількісні характеристики товару, розміщеного на СТЗ (вагу нетто в кілограмах, кількість місць, код додаткової одиниці виміру такого товару, а також кількість товару в цих одиницях виміру (за наявності таких відомостей));

графи 10 і 11 містять відомості про вартісні показники товару, розміщеного на СТЗ (цифровий код валюти договору (контракту) або інвойсу та фактурна вартість товару в цій валюті) (за наявності);

графи 12-14 містять реквізити документа, що був підставою для вивезення товару із складу (код документа згідно з класифікатором документів, що використовуються під час заповненнямитної декларації);

у графі 15 зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (за наявності);

до граф 16-21 вноситься інформація про кількісні та вартісні показники товару, випущеного із СТЗ (за наявності);

до графи 22 вноситься митний режим, зазначений у митній декларації; у разі оформлення іншого документа, ніж митна декларація, зазначаються такі коди:

«20» – у разі переміщення товару із СТЗ на склад митного органу;

«30» – у разі переміщення товару із СТЗ на інший СТЗ;

«50» – у разі надіслання товару до іншого митного органу (не на СТЗ) з оформленням відповідного документа контролю доставки;

«60» – у разі надіслання міжнародних експрес-відправлень до іншого митного органу за єдиним транспортним документом;

«00» – інші випадки;

до графи 23 вноситься дата закінчення строку тимчасового зберігання товару на СТЗ;

у графі 24 зазначається дата закінчення строку тимчасового зберігання товару на СТЗ у разі продовження митним органом таких строків.

8.8. При розміщенні товарів на СТЗ, розташованих у портах та аеропортах, графи 4, 5, 9, 10, 11 Звіту заповнюються лише за наявності відповідної інформації у товаротранспортних документах, поданих при розміщенні товару на СТЗ.

8.9. Посадові особи митних органів, які здійснюють контроль за переміщенням товарів через СТЗ, забезпечують своєчасність внесення інформації зі Звіту до ЄАІС Держмитслужби України.

8.10. У разі продовження митним органом строку тимчасового зберігання товарів на СТЗ посадова особа утримувача СТЗ вносить нову дату закінчення строку тимчасового зберігання товарів на СТЗ до системи електронного обліку товарів на СТЗ.

8.11. Утримувач СГД веде облік товарів, що розміщуються, зберігаються на СГД, відповідно до вимог, установлених цим розділом.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

 
Додаток 1
до Положення про склади
тимчасового зберігання
dod1_613_(dt-kt.com)

3. Вивіски виготовляються на жорсткій основі. Написи виконуються на синьому фоні жовтою фарбою.

4. Вивіска „Склад тимчасового зберігання” містить напис „СКЛАД ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ” та найменування утримувача СТЗ.

5. Вивіска „Зона митного контролю” містить написи „ЗОНА МИТНОГО КОНТРОЛЮ”, „ВХІД ТА ОПЕРАЦІЇ З ТОВАРАМИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З ДОЗВОЛУ МИТНИЦІ”.

6. Розміри вивісок: ширина – 60 см; висота – 42 см; висота літер написів – до 10 см.

7. Вивіски розміщуються на видному місці у безпосередній близькості до складських об’єктів СТЗ.

Додаток 2
до Положення про склади
тимчасового зберігання

I. Умови обладнання СВС

1. Утримувач СТЗ відкритого типу повинен облаштувати такий склад СВС.

2. СТЗ закритого типу можуть бути облаштованими СВС на бажання утримувача.

У разі зберігання на СТЗ закритого типу живих тварин такі склади облаштовуються СВС обов’язково.

3. Схема розміщення відеокамер та їх кількість погоджуються з керівником митного органу.

4. Кількість відеокамер повинна бути достатньою для фіксації:

всіх в’їздів і виїздів з СТЗ;

усіх воріт або дверних отворів СТЗ, через які здійснюється ввезення або вивезення товарів;

місць накладення (зняття) митного забезпечення на СТЗ.

5. Відеокамери повинні бути підключені до детекторів руху.

6. Місце розміщення відеокамер визначається з урахуванням особливостей конструкції складських об’єктів, призначених для зберігання товарів.

7. Відеоінформація СВС повинна зберігатися утримувачем СТЗ не менше 365 днів з дати її отримання.

II. Технічні характеристики СВС

1. Відеозаписувальні пристрої повинні:

забезпечувати чітке зображення відеозапису за будь-яких погодних умов, часу доби та освітлення (при температурі від -30°C до +40°C);

бути стаціонарними та захищеними від зовнішніх електромагнітних випромінювачів і грозових розрядів.

2. СВС повинні бути постійно увімкнені в режимі „очікування” та за сигналом детектора руху автоматично здійснювати відеозапис.

3. СВС повинні технологічно обслуговуватися для забезпечення збереження запису.

4. Кадри відеозапису повинні записуватись із зазначенням часу та дати запису.

5. Відеозапис повинен мати розподільчу здатність не менше 704 х 576 пікселів.

6. Швидкість реєстрації відеоінформації повинна бути не менше ніж 1 кадр/с. на канал.

Додаток 3

до Положення про склади
тимчасового зберігання
Додаток 4
до Положення про склади
тимчасового зберігання
Додаток 5
до Положення про склади
тимчасового зберігання
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання” від 28.05.2012 р. № 613

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>