Наказ Міністерства доходів і зборів України “Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників” від 09.09.2013 р. № 458

Редакція від 01.10.2013 р.

Втратив чинність 19.12.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 09.09.2013 р. № 458
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 25.09.2013 р. за № 1646/24178

Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 24 листопада 2014 року № 1162)
Відповідно до статтей 5, 16, 19 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,
НАКАЗУЮ:
Затвердити Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників (додаються).
Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення наказу на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та у засобах масової інформації.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.
Міністр
О.В. Клименко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства доходів
і зборів України
від 09 вересня 2013 року № 458
Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 року
за № 1646/24178
Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
І. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464) та інших нормативно-правових актів.
2. Цим Порядком визначаються питання взяття на облік, внесення змін до облікових даних та зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в органах доходів і зборів (далі – платники єдиного внеску), надання органам доходів і зборів відомостей про клас професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд соціального страхування від нещасних випадків), надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску.
3. Порядок поширюється на платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 Закону № 2464.
4. Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється органом доходів і зборів шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.
5. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом № 2464 та Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (далі – Закон № 755).
ІІ. Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб – підприємців, на яких поширюється дія Закону № 755
1. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону № 755, здійснюється органом доходів і зборів за місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органом доходів і зборів.
2. У день отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755, орган доходів і зборів направляє відомості про юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб – підприємців до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від органу доходів і зборів, відносить до класу професійного ризику виробництва юридичну особу (її відокремлений підрозділ) або фізичну особу – підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідомлення про віднесення її до класу професійного ризику виробництва.
Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та змін до них, особи, відповідальні за організацію та виконання інформаційного обміну щодо надання органам доходів і зборів відомостей про клас професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування від нещасних випадків, визначаються спільними рішеннями Міністерства доходів і зборів України та Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, які оформлюються окремими протоколами обміну інформацією.
3. Відомості з реєстраційної картки, надані державним реєстратором, та інформація робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про віднесення юридичної особи (відокремленого підрозділу) або фізичної особи – підприємця до класу професійного ризику виробництва органом доходів і зборів вносяться до реєстру страхувальників.
Датою взяття на облік як платника єдиного внеску є дата внесення органом доходів і зборів запису щодо такого платника до реєстру страхувальників.
4. Дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку взаємного обміну інформацією передаються державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ органу доходів і зборів, в якому такого платника взято на облік, класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності, реєстраційного номера платника єдиного внеску.
Органи доходів і зборів передають дані про взяття на облік платників єдиного внеску Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку взаємного обміну інформацією.
Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та змін до них визначаються спільними рішеннями Міністерства доходів і зборів України, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які оформлюються окремими протоколами обміну інформацією.
5. Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб – підприємців, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичний осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), як платників єдиного внеску підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам (відокремленим підрозділам) та фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому Законом № 755.
6. У разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання виписки з Єдиного державного реєстру узгоджує клас професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за заявою, отриманою від платника єдиного внеску, у разі необхідності приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.
На підставі такого повідомлення орган доходів і зборів вносить до реєстру страхувальників запис про зміну класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску.
Дані про зміну класу професійного ризику виробництва органом доходів і зборів передаються державному реєстратору, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку взаємного обміну інформацією.
7. Бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, подають до органу доходів і зборів документи про підтвердження зазначеного статусу. Документи, отримані від платника, долучаються до облікової справи такого платника.
8. У разі отримання органом доходів і зборів від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів про юридичну особу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), орган доходів і зборів вносить відповідні зміни в реєстр страхувальників та передає відомості Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування.
У разі отримання відомостей  з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що стосуються зміни основного виду економічної діяльності, орган доходів і зборів у день отримання зазначених відомостей від державного реєстратора направляє ці відомості про юридичну особу (відокремлений підрозділ) або про фізичну особу – підприємця до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від органу доходів і зборів, у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва юридичної особи (відокремленого підрозділу) або фізичної особи – підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.
У разі отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва орган доходів і зборів направляє державному реєстратору, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування дані про зміну класу професійного ризику виробництва.
9. Відокремлені підрозділи обліковуються як страхувальники з урахуванням таких особливостей.
У разі отримання повідомлення від державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи такий новостворений підрозділ обліковується з приміткою “Неплатник”.
У разі прийняття юридичною особою рішення про виділення відокремленого підрозділу на окремий баланс та перехід до самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення орган доходів і зборів за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. У зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується як платник єдиного внеску.
Якщо юридичною особою прийнято рішення про реорганізацію відокремленого підрозділу – страхувальника в такий підрозділ, який не має обов’язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами, юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення орган доходів і зборів за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.  У цьому випадку в разі відсутності заборгованості на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується з приміткою “Неплатник”.
Наявність у відокремленого підрозділу окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами може бути встановлена органом доходів і зборів під час проведення перевірки платника єдиного внеску, при опрацюванні його звітності.
Дані про взяття на облік відокремленого підрозділу з приміткою “Платник/Неплатник” органом доходів і зборів передаються Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку взаємного обміну інформацією.
ІІІ. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755
1. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, органом доходів і зборів здійснюється за місцезнаходженням чи місцем проживання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви про взяття на облік платником єдиного внеску за формою № 1 – ЄСВ згідно з додатком 1.
2. Платники єдиного внеску (фізичні особи) до заяви за формою        № 1 – ЄСВ (додаток 1) за наявності подають копію трудового договору з найманим працівником чи копію договору цивільно-правового характеру з фізичною особою. Копії зазначених документів звіряються працівником органу доходів і зборів з їх оригіналами.
3.  На основі документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, вносяться відповідні записи в реєстр страхувальників, а одержані копії документів підшиваються до облікової справи платника єдиного внеску.
У день отримання заяви та інших відомостей від осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, орган доходів і зборів направляє такі відомості до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від органу доходів і зборів, відносить до класу професійного ризику виробництва осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідомлення про віднесення їх до класу професійного ризику виробництва.
4. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, органом доходів і зборів наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2 – ЄСВ згідно з додатком 2, в якому зазначається клас професійного ризику виробництва.
5. У разі зміни найменування, прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, форми власності, місцезнаходження, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін подати до органу доходів і зборів заяву за формою № 1 – ЄСВ з приміткою “Зміни”. До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.
У разі якщо зміни про платника єдиного внеску стосуються зміни основного виду його діяльності, то у день отримання зазначених відомостей орган доходів і зборів направляє ці відомості про платника єдиного внеску до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від органу доходів і зборів, у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.
6. Орган доходів і зборів вносить відповідні зміни в реєстр страхувальників та не пізніше наступного робочого дня безоплатно надсилає (вручає) платнику єдиного внеску нове повідомлення за формою № 2 – ЄСВ (додаток 2) з приміткою “Зміни”.
7. У разі незгоди платника єдиного внеску з віднесенням до відповідного класу професійного ризику виробництва платник здійснює його узгодження з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
8. Дані про взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, та зміни в реєстрі страхувальників органом доходів і зборів передаються Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку взаємного обміну інформацією.
ІV. Зняття з обліку платників єдиного внеску – юридичних осіб (відокремлених підрозділів) та фізичних осіб – підприємців
1. Процедури щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з припиненням платника єдиного внеску органом доходів і зборів розпочинаються та проводяться в разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):
відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;
відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення про закриття відокремленого підрозділу;
відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності;
судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника єдиного внеску, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів такого платника, зміну мети установи, реорганізацію платника єдиного внеску.
При отриманні одного із зазначених документів (відомостей) орган доходів і зборів вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.
2. Після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей згідно з пунктом 1 цього розділу орган доходів і зборів проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.
У день отримання від державного реєстратора відповідних відомостей органи доходів і зборів повідомляють Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про проведення заходів, пов’язаних з припиненням платника єдиного внеску.
3. На основі акта перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску платник здійснює остаточні розрахунки.
Після проведення позапланової документальної перевірки платника єдиного внеску, здійснення ним розрахунків орган доходів і зборів складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою    № 3 – ЄСВ згідно з додатком 3.
4. У разі якщо платник не здійснив розрахунків щодо єдиного внеску, то орган доходів і зборів видає голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквідатору рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 4 – ЄСВ згідно з додатком 4.
5. За наявності заборгованості в платника єдиного внеску, державна реєстрація якого припиняється, орган доходів і зборів до закінчення строку заявлення вимог кредиторами повинен надіслати державному реєстратору повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за формою № 5 – ЄСВ згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням причин заперечення органу доходів і зборів щодо здійснення такої процедури.
6. Причинами заперечень органу доходів і зборів щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної       особи – підприємця можуть бути:
наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
неможливість проведення перевірки із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують неможливість її проведення (неможливо здійснити перевірку платника у зв’язку з відсутністю його за місцезнаходженням, ненаданням бухгалтерських документів тощо);
наявність судових спорів між платником єдиного внеску та органом доходів і зборів чи кримінального впровадження за фактами умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
інші заперечення в межах повноважень органів доходів і зборів, визначених статтею 13 Закону № 2464.
Якщо причиною заперечення органу доходів і зборів щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної       особи – підприємця є неможливість проведення перевірки, то повідомлення за формою № 5 – ЄСВ має бути направлено не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи (повідомлення про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності).
7. У разі усунення причин та обставин, які були підставою для заперечень органу доходів і зборів щодо здійснення державної реєстрації припинення платника, орган доходів і зборів не пізніше десяти робочих днів з дати, коли він дізнався про усунення обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відкликає повідомлення за формою № 5 – ЄСВ (додаток 5), про що направляє державному реєстратору повідомлення про відкликання заперечень щодо проведення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за формою № 6 – ЄСВ згідно з додатком 6.
8. Після надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, фізичної особи – підприємця або повідомлення про закриття відокремленого підрозділу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, якщо на дату отримання такого повідомлення відсутній борг та закриті картки особових рахунків такого платника, орган доходів і зборів знімає платника єдиного внеску з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.
Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску органом доходів і зборів передаються до державного реєстратора, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
9. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця орган доходів і зборів у місячний строк з дати надходження такого повідомлення повинен надіслати державному реєстратору довідку за формою № 3 – ЄСВ (додаток 3) або повідомлення № 5 – ЄСВ (додаток 5).
Довідка за формою № 3 – ЄСВ (додаток 3) формується, якщо після проведення позапланової документальної перевірки платника (у разі проведення) та закінчення законодавчо визначених строків сплати встановлено відсутність заборгованості.
У разі усунення причин та обставин, які були підставою для заперечень органу доходів і зборів щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення платника, орган доходів і зборів не пізніше десяти робочих днів з дати, коли він дізнався про усунення обставин, які були підставою для заперечень проти проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення платника єдиного внеску, відкликає повідомлення за формою № 5 – ЄСВ (додаток 5), про що направляє державному реєстратору повідомлення за формою № 6 – ЄСВ (додаток 6).
Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску орган доходів і зборів знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.
Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску передаються до державного реєстратора, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
V. Зняття з обліку платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755
1. У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення подати до органу доходів і зборів заяву про зняття з обліку за формою № 7 – ЄСВ згідно з додатком 7 та копії таких документів:
розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;
розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;
розпорядчого документа про припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи.
Фізична особа знімається з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи – платника або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови відсутності в такої особи боргу.
2. У разі отримання заяви від платника єдиного внеску про зняття з обліку орган доходів і зборів повідомляє Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку.
Відповідні органи Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у строк не пізніше десяти днів надають відповідному органу доходів і зборів довідку про наявність або відсутність у платника єдиного внеску заборгованості за формою № 8 – СК згідно з додатком 8.
3. Отримавши заяву за формою № 7 – ЄСВ (додаток 7), орган доходів і зборів у строк, зазначений у пункті 1 цього розділу, проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску або звірення розрахунків з фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно. На основі акта перевірки або акта звірки платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки з органом доходів і зборів.
4. У разі встановлення заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, орган доходів і зборів складає у трьох примірниках довідку про борг за платежами до органу доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий – правонаступнику, якщо він є.
5. Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу доходів і зборів за місцем взяття на облік платника єдиного внеску, що підлягає ліквідації, і правонаступника.
6. Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску орган доходів і зборів знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.
Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску передаються Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку взаємного обміну інформацією.
Директор Департаменту розвитку ІТ,
електронних сервісів та обліку платників
О.В. Теньков
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства доходів
і зборів України
від 09 вересня 2013 року № 458
Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 року
за № 1647/24179
Положення про реєстр страхувальників
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 16, 19 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464) та інших нормативно-правових актів.
2.  У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі № 2464 та  Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (далі – Закон № 755).
3. Це Положення визначає організацію ведення реєстру страхувальників з метою забезпечення ведення обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в органах доходів і зборів (далі – платники єдиного внеску), їх ідентифікації, накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про платників єдиного внеску, порядок надання інформації з реєстру страхувальників суб’єктам інформаційних відносин.
4. Суб’єктами інформаційних відносин є:
Міністерство доходів і зборів України, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.
5. Створення реєстру страхувальників забезпечує:
облік платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 1, 4, 5 частини першої статті 4 Закону № 2464;
взаємодію з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
6. Міністерство доходів і зборів України формує та веде реєстр страхувальників.
II. Формування даних реєстру страхувальників
1. Джерела формування реєстру страхувальників визначено статтею 18 Закону № 2464.
2. Облік платників єдиного внеску в реєстрі страхувальників здійснюється в порядку, визначеному статтею 5 Закону № 2464.
3. Органи доходів і зборів та державні реєстратори здійснюють взаємодію щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), підтвердження відомостей про юридичну особу (відокремлений підрозділ) та фізичну особу – підприємця.
Відомості з Єдиного державного реєстру, отримані органами доходів і зборів, проходять контроль щодо коректності використання реєстраційних номерів облікових карток платників та відповідності наданих кодів класифікаційних ознак класифікаторам та довідникам.
Відомості з Єдиного державного реєстру, що пройшли перевірки, вносяться до реєстру страхувальників.
4.  До реєстру страхувальників вносяться відомості, які необхідні для обліку платників єдиного внеску, їх зобов’язань та сплати єдиного внеску:
найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи);
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в пасторті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
місцезнаходження (для юридичної особи) та місце реєстрації місця проживання або місце фактичного проживання (для фізичної особи);
основний вид економічної діяльності;
клас професійного ризику виробництва;
код та назва категорії страхувальника;
реєстраційний номер платника єдиного внеску;
дата взяття на облік платника єдиного внеску;
дані про реєстрацію трудового договору з найманим працівником;
дані договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
дата зняття з обліку;
підстава зняття з обліку;
інша інформація, необхідна для обліку платників єдиного внеску, їх зобов’язань та сплати єдиного внеску.
5.  Міністерство доходів і зборів України оприлюднює на власному офіційному веб-порталі дані з реєстру страхувальників про взяття на облік платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва.
6.  Внесення даних про смерть платника єдиного внеску до реєстру страхувальників здійснюється органами доходів і зборів на підставі відповідних відомостей державного органу реєстрації актів цивільного стану, що подаються протягом десяти робочих днів після реєстрації смерті платника єдиного внеску відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940. Процедура надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про смерть платника єдиного внеску визначається відповідними спільними рішеннями суб’єктів інформаційних відносин, які оформлюються окремими протоколами обміну інформацією.
III. Зберігання та використання інформації з реєстру страхувальників
1. Відомості про платника єдиного внеску зберігаються в реєстрі страхувальників протягом п’яти років з дати зняття його з обліку.
2.  Інформація з реєстру страхувальників використовується з додержанням вимог Закону України “Про інформацію” виключно для потреб, визначених статтею 17 Закону № 2464.
3. Обмін інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється на безоплатній основі за відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами обміну інформацією.
4.  Міністерство доходів і зборів України забезпечує захист інформації реєстру страхувальників відповідно до статті 21 Закону № 2464.
Директор Департаменту розвитку ІТ,
електронних сервісів та обліку платників
О.В. Теньков
 
Додатки:а
Наказ Міністерства доходів і зборів України “Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників” від 09.09.2013 р. № 458

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>