Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження форми державної статистичної звітності № 2-ТП (водгосп)” від 30.09.1997 р. № 230

Редакція: 30.09.1997 р.

Про затвердження форми

державної статистичної звітності № 2-ТП (водгосп)

Наказ Державного комітету статистики України
від 30 вересня 1997 року № 230
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 1997 р. за № 480/2284
Відповідно до статті 12 Закону України “Про державну статистику” НАКАЗУЮ:
1. Затвердити і ввести в дію форму державної статистичної звітності № 2-ТП (водгосп) “Звіт про використання води” (квартальна) та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).
2. Розповсюдити та запровадити звітність на підприємства, організації, установи незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання, починаючи зі звіту за I квартал 1998 року.
3. Встановити, що забезпечення бланками звіту за формою № 2-ТП (водгосп) та Інструкцією щодо її заповнення, збір, розробка та контроль за достовірністю інформації здійснюється Державним комітетом України по водному господарству.
4. Державному комітету України по водному господарству не пізніше 15 березня після звітного періоду надсилати зведені статистичні дані форми № 2-ТП (водгосп) за звітний рік по Україні, регіонах, водних об’єктах, галузях економіки та формах власності Державному комітету статистики України.
5. Скасувати наказ Мінстату України від 09.08.93 № 176.
Голова Держкомстату                                               О. Г. Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Держводгоспу                            К. А. Алієв
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 30 вересня 1997 р. № 230
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 1997 р. за № 480/2284

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми № 2-ТП (водгосп)

1. Загальні положення

1.1. Дана Інструкція розроблена у відповідності із ст. 25 Водного кодексу і Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року і є обов’язковою для використання підприємствами (організаціями)-водокористувачами незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності.
Звіт підписує керівник підприємства (організації), який несе відповідальність за правильність складання звіту, достовірність наведених в ньому даних і своєчасне подання його за встановленими адресами.
Підприємства і організації, що звітують по формі № 2-ТП (водгосп), забезпечуються бланками форми і Інструкцією по її заповненню органами Держводгоспу України.
1.2. Державному обліку підлягає використання вод промисловими, будівельними, транспортними, сільськогосподарськими та іншими підприємствами, організаціями і установами (надалі – водокористувачі) незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, джерел водопостачання і приймачів зворотних вод. До них відносяться:
- всі без винятку водокористувачі, що здійснюють скид зворотних вод безпосередньо у поверхневі, підземні водні об’єкти, а також на поля фільтрації, накопичувачі, рельєф місцевості тощо, незалежно від обсягів скидів;
- всі водокористувачі, що забирають з природних водних об’єктів 50 куб. м на добу і більше. Охоплення обліком менших за обсягами водокористувачів вирішується обласною державною адміністрацією за поданням регіональних управлінь (відділів) комплексного використання водних ресурсів Держводгоспу України. Про прийняття такого рішення органи Держводгоспу України сповіщають водокористувача та його вищестоящу організацію;
- підприємства, що забирають воду з комунального (відомчого) водопроводу або інших водогосподарських систем і передають зворотні води комунальній (відомчій) каналізації при заборі ними 50 і більше кубічних метрів води на добу, а також водокористувачі, що мають оборотні системи водоспоживання загальною потужністю 1000 куб. м на добу і більше, незалежно від кількості забраної свіжої води.
Не є використанням вод проведення в акваторії водойм будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових, геолого-розвідувальних робіт, а також робіт по видобуванню корисних копалин, прокладці трубопроводів, кабелів тощо.
1.3. Всі водокористувачі, що включені в перелік звітуючих підприємств згідно п. 1.1, зобов’язані в термін, вказаний органами Держводгоспу України, але не пізніше 5 числа, наступного за звітним кварталом, подати звіти по формі № 2-ТП (водгосп) про використання води регіональним органам Держводгоспу України. Одночасно копії звітів подаються водокористувачами своїй вищестоящій організації, місцевим органам охорони навколишнього природного середовища та місцевим податковим адміністраціям. Згідно зі статтею 186(3) Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання статистичних даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними чи з запізненням, незабезпечення належного стану первинного обліку, порушення порядку ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України тягнуть за собою накладення на посадових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, штрафу в розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року – у розмірі від 5 до 10.
1.4. Звіт складається на основі первинної документації (журнали обліку по формах ПОД-11, ПОД-13), а також за даними відомчої форми звітності.
1.5. Форма № 2-ТП (водгосп) повинна бути заповнена чітко, розбірливо (заповнення олівцем неприпустимо). При відсутності окремих показників звіту ставляться прочерки.
Якщо в одній із таблиць форми № 2-ТП (водгосп) кількість рядків буде недостатньою, то додатково заповнюється необхідна кількість бланків: при цьому коди адресної частини форми повинні бути вказані одні й ті ж самі на кожному бланку і проставлений номер бланка.
1.6. Ліміти використання водних ресурсів, узгоджені з органами Держводгоспу України і затверджені державними органами охорони навколишнього природного середовища, відображаються в графі 8 таблиці 1 окремо по джерелах водопостачання.
1.7. Показники форми № 2-ТП (водгосп), що відображують об’єми забраної, використаної, переданої та втраченої води (гр. 2, 9, 17, 19, 20), а також сплачені до бюджету суми податків, відображаються наростаючим підсумком по кварталах в межах звітного року.
1.8. Звіти за перший, другий та третій квартали подаються тільки органам Держводгоспу та місцевим податковим адміністраціям. Звіти за четвертий квартал, в якому відображена річна інформація повністю, передаються в усі передбачені адреси.

2. Особливості обліку окремих видів водокористування

2.1. При складанні звітів по гідровузлах у формі № 2-ТП (водгосп) показується тільки обсяг води, забраної для виробничих і господарсько-побутових потреб (водопостачання майстерень, гаражів, селищ та інших об’єктів, що знаходяться на балансі гідровузлів). Вода, що пропускається через споруди гідровузла для виробітку електроенергії, шлюзування суден, пропуску риби, підтримання судохідних глибин, забезпечення санітарних умов в нижньому б’єфі та інших потреб, що не зв’язані з відбором води із природних об’єктів, не враховуються.
2.2. Підприємства-теплоенергетики, що забирають і передають воду в теплові мережі на заповнення і підживлення, звітують про вказаний обсяг води в графах 2 – 5, 8, 9, 11 таблиці 1. Вода, що циркулює в системах теплопостачання, обліку не підлягає. Обсяг води, що передається підприємствам теплоенергетики, комунальним і іншим підприємствам для гарячого водопостачання населення, показується в графах 2 – 5, 16, 17, 20 таблиці 1.
2.3. Управління (трест) водопроводу і каналізації та інші підприємства при складанні звіту показують в таблиці 1 загальні обсяги забраної води і одержаної води, обсяги використаної води на водопровідних і каналізаційних станціях і інших підвідомчих підприємствах, обсяги переданої води для забезпечення холодною і гарячою водою населення і споживачів, які самостійно не звітують по формі № 2-ТП (водгосп), втрати води при транспортуванні, а обсяги і якість скинутих зворотних вод – в таблиці 2. Якщо управління (трести) водопроводу і каналізації і інші підприємства забирають і передають воду водокористувачам, які самі звітують по формі № 2-ТП (водгосп), її обсяг показується в графах 2 – 5, 16, 17, 20 таблиці 1. Перелік водокористувачів, що самостійно звітують про використання води, згідно з Критеріями охоплення водокористувачів, подаються управлінням (трестам) водопроводу і каналізації регіональними органами Держводгоспу України.
2.4. Управління експлуатації магістральних каналів в таблиці 1 показують обсяги забору води із природного водного об’єкта в магістральний канал (гр. 2 – 5), використання води на власні потреби (гр. 8 – 15), втрати в руслі каналу (гр. 20), передачу води іншим водоспоживачам в точках водовиділення (гр. 17), а в таблиці 2 – скид із магістрального каналу у водний об’єкт.
2.5. Управління зрошувальних систем (УЗС) в таблиці 1 відображають загальний обсяг забору води із водних об’єктів або магістральних каналів (гр. 2 – 5), втрати в міжгосподарських каналах (гр. 20), використання на власні потреби (гр. 8 – 15), передачу води господарствам в точках водовиділу (гр. 17), а в таблиці 2 – скиди із міжгосподарських колекторів у водні об’єкти або магістральні канали (гр. 2 – 19).
2.6. Сільськогосподарські водокористувачі, що одержують воду із міжгосподарських і магістральних каналів, в таблиці 1 показують обсяги вод, одержаних від УЗС в точках водовиділу (гр. 2 – 5), використання води на зрошення і інші власні потреби (гр. 8 – 15), передачу колекторно-дренажних і інших вод УЗС або господарствам (гр. 16 – 19), а в таблиці 2 – скид колекторно-дренажних і інших вод (гр. 2 – 19).
2.7. Сільськогосподарські водокористувачі, які мають власні водозабори із природних водних об’єктів, звітують по формі № 2-ТП (водгосп) в загальному порядку згідно з даною Інструкцією.
2.8. У випадку забору свіжої води і передачі її без використання для підживлення річок і каналів, водосховищ тощо (транзит води), обсяги вказаної води показуються в графах 2 – 5, 16, 17 таблиці 1 і в гр. 2 таблиці 2. Кодування транзитних вод проводиться у відповідності з пунктом 3.8.
2.9. При заборі води із підземних водоносних горизонтів обсяг води показується сумарно, незалежно від кількості свердловин.
2.10. Водокористувачі, що одночасно забирають воду при видобуванні корисних копалин і водовідливі, звітують про вказаний обсяг в такому порядку:
- при використанні цієї води на власні потреби і (або) передачі води іншим водокористувачам її обсяг відображається у відповідних графах таблиці 1, а скид цієї води у водний об’єкт – в таблиці 2;
- пластова вода, забрана попутно з корисними копалинами, використана на власні потреби і закачана після використання назад для підтримання пластового тиску, вважається повторно використаною водою, а її обсяги відображаються тільки в таблиці 3 (рядок 32).
2.11. Обсяги води, попутно забраної при видобуванні корисних копалин і скинутої без використання в поверхневі або підземні водні об’єкти, показуються в таблицях 1 і 2 форми. Графи 16 і 17 в даному випадку не заповнюються і код ТР не проставляється. При здійсненні транзиту шахтно-рудних вод з метою підживлення річок, каналів, водосховищ тощо, заповнення таблиць 1 і 2 здійснюється у відповідності з п. 2.8 Інструкції.
2.12. Обсяг зворотної води, що одержується від інших водокористувачів з метою очистки, враховується в таблиці 1 форми (графи 2 – 5) і таблиці 2 (графи 2 – 20). В графі 16 таблиці 1 проставляється код СТ.
2.13. Обсяг одержаних, використаних і відведених колекторно-дренажних вод показується у відповідних графах таблиць 1 і 2 форми. При складанні звіту по колекторно-дренажних водах в графі “Д” форми таблиці 1 і 2 обов’язково проставляється код якості води КД.

3. Кодування

3.1. Код галузі економіки, до якої відноситься водокористувач, що звітує, визначається по загальнодержавному класифікатору. При кодуванні об’єктів ставкового рибного господарства промислових міністерств і відомств, а також ставкового господарства агропромислового комплексу, проставляється код галузі 21610.
3.2. Код території визначається по загальнодержавному класифікатору.
3.3. Код міністерства (відомства), концерну, асоціації, а також управління, тресту визначається за даними органів Держводгоспу України.
3.4. Код підприємства, організації формується із шести знаків (в залежності від кількості водокористувачів в Переліку підприємств, організацій, установ, використання вод якими підлягає державному обліку).
Перші два знаки є кодом області (п. 3.2). Подальші чотири знаки означають порядковий номер водокористувача по даній області.
Приклад: водокористувач знаходиться в Черкаській області (код 71) і внесений в Перелік під № 7. Код водокористувача 710007.
Коди підприємств-водокористувачів в системі державного обліку використання води (ДОВВ) присвоюються за вказаними правилами регіональними управліннями і відділами комплексного використання водних ресурсів Держводгоспу України.
3.5. Кодування поверхневих водних об’єктів провадиться на основі класифікатора басейнів морів, річок, озер і каналів.
3.6. Код водогосподарської дільниці визначається за Переліком водогосподарських дільниць, затвердженому Держводгоспом України.
3.7. Коди типу джерела водопостачання і приймача зворотних вод:
               Код                        Тип джерела водопостачання
                                              і приймача зворотних вод
 
               10                           Море
               20                           Річка
               21                           Річка, що пересихає
               30                           Озеро
               40                           Водосховище, ставок
               41                           Водосховище наливне
               50                           Канал
               51                           Канал 1-го, 2-го, 3-го порядку
               60                           Підземний водоносний горизонт
               61                           Шахта, рудник, нафтопромисел, кар'єр
               62                           Свердловини вертикального дренажу для пониження
                                              рівня грунтових вод
               71                           Колектори зрошувальних систем, не зв'язані з
                                              річковою мережею, морями, озерами
               72                           Колектори зрошувальних систем, що досягають
                                              поверхневих водних об'єктів
               73                           Колекторно-дренажні води, що накопичуються на
                                              підприємстві
               80                           Землеробські поля зрошення (ЗПЗ)
               81                           Накопичувачі
               82                           Рельєф місцевості, вигріб
               83                           Поля фільтрації
               91                           Мережі каналізації
               95                           Зворотні води, які передаються іншому підприємству
                                              (без скиду в природні водоприймачі)
3.8. Коди категорії якості забраної, одержаної, переданої і скинутої води:
               Код                        Найменування
               ПК                         Вода питна, одержана із системи комунального
                                              водопроводу
               ПС                         Вода питна, одержана від водокористувача (передана
                                              водокористувачеві), підвідомчого тому ж міністерству
               ПД                         Вода питна, одержана від водокористувача (передана
                                              водокористувачеві) іншого міністерства
               ПО                         Вода, забрана із природних водних об'єктів питної
                                              якості або очищена до такої категорії
               ТС                          Вода технічна, одержана від водокористувача
                                              (передана водокористувачеві) одного міністерства
               ТД                          Вода технічна, одержана від водокористувача
                                              (передана водокористувачеві) іншого міністерства
               ТВ                          Вода, що подається транзитом для заповнення водосховищ
               ТК                          Вода, що подається транзитом до каналів
               ТП                         Вода, що подається транзитом до підземних горизонтів
               ТН                         Вода, забрана із природних водних об'єктів не питної якості
               МР                         Морська вода
               СТ                          Зворотна вода, що отримується від інших підприємств 
                                              для очистки і скидається без використання у водні
                                              об'єкти або на рельєф місцевості
               ДР                          Вода, що подається до іншої країни
               ДО                         Вода, що подається до іншої області
               СК                         Вода зворотна, одержана із системи (передана в
                                              систему) комунальної каналізації
               СС                         Вода зворотна, одержана (передана)
                                              водокористувачами одного міністерства
               СД                         Вода зворотна, одержана від водокористувача
                                              (передана водокористувачеві) іншого міністерства
               КД                         Вода колекторно-дренажна
               РС                          Вода, скинута з рисових систем
               ШР                        Вода, попутно забрана при добуванні корисних копалин
               ТР                          Транзитна вода (або передана без використання,
                                              очистки або скиду) в інші водогосподарські дільниці
               БЛ                          Вода баластна, лляльна
               ПП                         Вода, що відображується як "використана на
                                              господарсько-питні потреби населення"
                                              підприємствами некомунального господарства
В графах “В” і “Д” таблиці 1 проставляються коди типу джерела водопостачання і категорії якості води. Для води, забраної із природних водних об’єктів, яка відповідає ГОСТу 2874 – 73 на питну воду або очищеної до такої категорії, проставляється код ПО: вода, що не відповідає вказаному нормативу – код ТН, для води, забраної із моря – код МР.
При одержанні води із водогосподарських систем іншого підприємства в графі “В” після коду типу джерела водопостачання проставляється через похилу лінію код підприємства, що передає воду, наприклад, 20/120001.
3.9. Коди видів використання вод, не вказаних в таблиці 1:
Класифікатор видів використання вод
               Кодове                  Найменування класифікаційних угрупувань
               позначення
               01                           Зрошення лиманне
               02                           Обводнення пасовищ
               03                           Ставкове рибне господарство
               06                           Підтримання пластового тиску
               08                           Зволоження
               09                           Обводнення сільськогосподарських угідь
               10                           Використання води на вирощування рису
               11                           Використання води на вирощування молоді цінних видів риб
3.10. Коди речовин, що забруднюють водні об’єкти, не вказаних в графах 9 – 12 таблиці 2, позначаються:
               Код                        Назва речовин
               01                           Алюміній
               02                           Азот загальний
               03                           Азот амонійний
               04                           Анілін
               05                           Ацетон
               06                           Бор
               07                           Бензол
               08                           Ванадій
               09                           Вісмут
               10                           Гідрозин
               11                           Гідрохінон
               12                           Дихлоретан
               13                           Залізо
               14                           Жири, масла
               15                           Кадмій
               16                           Кобальт
               17                           Ксантогенати
               18                           Капролактам
               19                           Карбамід
               20                           Магній
               21                           Марганець
               22                           Мідь
               23                           Метанол
               24                           Молібден
               25                           Миш'як
               26                           Моноетаноламід
               27                           Нікель
               28                           Нітрати
               29                           Нітрити
               30                           Олово
               31                           Органічні сірчані сполуки
               32                           Пестициди
               33                           Роданіди
               34                           Ртуть
               35                           Свинець
               36                           СПАР
               37                           Срібло
               38                           Сірководень
               39                           Сірковуглець
               40                           Сульфати
               41                           Сурма
               42                           Скипидар
               43                           Тетраетилсвинець
               44                           Танін
               45                           Вуглеводи ароматичні
               46                           Феноли
               47                           Фтор
               48                           Флотореагенти
               49                           Формальдегід
               50                           Фосфор загальний
               51                           Фурфурол
               52                           Хлориди
               53                           Хром 6+
               54                           Ціаніди
               55                           Цинк
               56                           Етиленгліколь
               57                           Хром 3+
               58                           ХСК
               60                           Стирол
               61                           Кальцій
               62                           Калій
               63                           Натрій
               64                           Вольфрам
               65                           Сатурн
               66                           Хлорбензол
               67                           Етилбензол
               68                           Диметилсульфід
               69                           Диметилдісульфід
               70                           Толуол
               71                           Фосфати
               72                           Сапонін
               73                           Кремній
3.11. Коди форм власності:
10           Приватна власність
20           Колективна власність
30           Державна власність
31           Загальнодержавна власність
32           Комунальна власність
40           Власність інших держав
50           Власність міждержавних організацій

4. Заповнення адресної частини

4.1. Водокористувачі, що звітують, проставляють в адресній частині коди свого підприємства, галузі, території, міністерства, асоціації, концерну у відповідності з пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.11 Інструкції.
Графи адресної частини 1, 5, 6 та 7 тимчасово, до окремих вказівок, не заповнюються.
4.2. Код водогосподарської дільниці визначається за місцем використання води, тобто за місцем розташування виробничих потужностей водокористувача, що звітує, або пунктів виділу ним води господарству. При використанні води на двох і більше дільницях заповнюються два і більше бланків форми. При неможливості розподілу обсягів використаної води по дільницях, підприємство відноситься до тієї дільниці, в якій використовується найбільша кількість води.
4.3. В адресній частині форми обов’язково вказується кількість бланків, на яких подано звіт підприємств (організацій) про використання води, кількість заповнених рядків в бланку, а також порядковий номер бланка документа.
4.4. Інші графи адресної частини тимчасово не заповнюються.

5. Заповнення таблиці 1

(заповнюються в звітах за кожний квартал, крім граф, вказаних нижче)

5.1. Таблиця 1 призначена для обліку обсягів води, забраної із природних джерел, одержаної від інших водокористувачів, використаної водокористувачем, що звітує, і переданої іншим підприємствам для використання і (або) скиду.
В окремих графах таблиці 1 в порядку їх нумерації вказуються:
5.2. У гр. “Б” (назва джерела водопостачання): море, річка, озеро, водосховище, канал, підземний горизонт, а також водокористувач, із системи водопостачання (каналізації) якого одержана вода. При цьому кожне природне джерело вказується в окремому рядку. Крім того, в окремому рядку вказується водокористувач, від якого одержана вода для очистки (скиду) зворотних (колекторно-дренажних) вод і (або) використання підприємством (організацією), що звітує.
5.3. У гр. “В” (тип джерела водопостачання) проставляється у відповідності з п. 3.7. Код підприємства-водокористувача, від якого одержана вода, вказується відповідно з п. 3.4 Інструкції.
Якщо зворотні води одержані від декількох підприємств (організацій), то на місці коду підприємства, що передає, проставляється шестизначний код, першими трьома знаками якого є дев’ятки, а решта вказують на кількість підприємств, від котрих одержані зворотні води. На місці типу джерела водопостачання проставляється код 91. Наприклад, міська каналізація приймає для очистки зворотні води від 23 підприємств. В даному випадку графа “В” таблиці 1 буде заповнена таким чином: 91/999023.
5.4. У гр. “Г” – (код водного об’єкта) вказується у відповідності з п. 3.5 Інструкції.
При одержанні води із водогосподарських систем іншого підприємства проставляється код водного об’єкта, від якого забирає воду підприємство, що передає. Якщо підприємство передає воду, забрану ним із декількох джерел, то підприємство, що одержує, проводить віднесення водозаборів до водних об’єктів пропорційно обсягам забраної води (у відповідності із звітом підприємства, що передає).
5.5. У гр. “Д” – (код категорії якості) забраної або одержаної води вказується згідно з п. 3.8.
5.6. У гр. 1 – відстань від гирла водотоку до місця водозабору із нього, а при заборі підземних вод – відстань від гирла до створу річки, найближчого до місця розташування свердловини.
При звіті за одержану воду в гр. 1 вказується відстань від гирла річки до місця забору води (із поверхневого або підземного джерела), переданої водокористувачеві, що звітує.
Для пересихаючих річок вказується відстань від умовного гирла до створу річки, в межах якого розташований водозабір.
5.7. Гр. 2 – обсяг забраної води із джерела або одержаної від іншого водокористувача води (в тому числі зворотні) в цілому за квартал (наростаючим підсумком з початку року).
5.8. Гр. 3 – 5 – обсяг забраної або одержаної води по місяцях звітного кварталу.
5.9. Гр. 6 – 7 – суми, сплачені до державного та місцевого бюджетів в гривнях наростаючим підсумком з початку року.
5.10. Гр. 8 – 9 – сумарні за квартал обсяги води (ліміти і фактичні), використаної водокористувачем, що звітує (наростаючим підсумком з початку року).
Встановлений підприємству ліміт водоспоживання розбивається по кожному джерелу.
5.11. Гр. 10 – 13, 15 – обсяги використаної води на відповідні потреби водокористувачем, що звітує (в сумі повинні дорівнювати даним гр. 9) (наростаючим підсумком з початку року).
Показник гр. 10 включає обсяги води, використаної для задоволення всіх господарських, побутових і комунальних потреб населення і працівників на підприємствах і організаціях, крім сільськогосподарських (наростаючим підсумком з початку року).
Показник гр. 11 враховує повний обсяг використаної води для виробничих (технічних) потреб, включаючи обсяг свіжої води, що надходить на підживлення систем оборотного водопостачання (наростаючим підсумком з початку року).
Показник гр. 12 враховує обсяги води, поданої на зрошення земель, включаючи вегетативні зрошення та всі види позавегетаційного зрошення (вологозарядні, промивні, передпосівні тощо) (наростаючим підсумком з початку року).
Показник гр. 13 відображає обсяг води, використаної на господарсько-питні потреби сільського населення, тваринницькі комплекси, ремонтні майстерні, технічне обслуговування автотранспорту і механізмів тощо (наростаючим підсумком з початку року).
В гр. 15 вказується кількість використаної води на потреби, не вказані в гр. 10 – 13, а в гр. 14 – їх кодове значення у відповідності з п. 3.9 (наростаючим підсумком з початку року).
5.12. Гр. 17 – обсяги води, переданої іншим підприємствам без використання. В цій же самій графі вказуються обсяги транзитних вод (п. 2.8) (наростаючим підсумком з початку року).
Гр. 16 – код якості відповідної категорії води згідно з п. 3.8 Інструкції.
5.13. Гр. 19 – обсяги води, переданої іншим підприємствам після використання, а в гр. 18 – код категорії якості переданої води згідно з п. 3.8 Інструкції (наростаючим підсумком з початку року).
5.14. Гр. 20 – обсяги води, втраченої в результаті фільтрації, випаровування, протічок, аварій тощо в системі подачі води від місця забору до місця використання або передачі: визначаються по кожному рядку.
При одержанні зворотної води для очистки і (або) скиду втрати при транспортуванні не визначаються (наростаючим підсумком з початку року).
5.15. Окремим рядком таблиці 1 показується вода, яка використовується на господарсько-питні потреби населення, підприємствами некомунального господарства, на балансі яких перебувають населені пункти (шахтоуправління, великі ТЕЦ та інше).
5.16. Загальна вимога до заповнення таблиці 1: обсяг свіжої забраної або одержаної води (гр. 2) повинен дорівнювати обсягу фактично використаної води (гр. 9) + обсяг переданої води без використання (гр. 17) + втрати води при транспортуванні (гр. 20).

6. Заповнення таблиці 2

(заповнюється тільки у звіті за IV квартал

наростаючим підсумком з початку року)

6.1. Таблиця 2 призначена для обліку обсягів зворотних та інших вод, що скидаються безпосередньо в поверхневі водні об’єкти і підземні горизонти, передаються іншому підприємству або поступають на землеробські поля зрошення, накопичувачі, яри, балки, вигреби і інші місця рельєфу, а також для обліку кількості забруднюючих речовин.
6.2. При наявності декількох приймачів зворотних вод, назва кожного і всі дані, що характеризують водовідведення і відносяться до нього, вказуються в окремому рядку.
6.3. Гр. “Б” – найменування моря, річки, озера, водосховища, каналів, підземних горизонтів і інших приймачів, в які скинута і (або) відведена вода.
6.4. Гр. “В” – тип приймача зворотних і інших вод проставляється у відповідності з п. 3.7.
6.5. Гр. “Г” – код водного об’єкта, в який скидається вода або в басейні якого здійснюється водовідведення в приймачі, що безпосередньо не зв’язані з водними об’єктами (яри, балки і інші місця рельєфу), вказуються згідно з п. 3.5 і 3.7.
6.6. Гр. “Д” – код категорії якості скинутої у водні об’єкти води або води, відведеної в інші приймачі, визначається по п. 3.8.
6.7. Гр. 1 – відстань від гирла водотоку до місця скиду в нього зворотних вод, а при скиді (закачуванні) зворотних вод в підземні горизонти, на поля зрошення, рельєф місцевості тощо – відстань від гирла до створу річки, найближчого до місця розташування поглинаючої свердловини (колодязя) полів зрошення і т. д. При скиді дренажних вод в магістральні канали вказується відстань від голови каналу до місця скиду в нього зворотних вод.
6.8. Гр. 2 – фактичний обсяг водовідведення у водні об’єкти (поверхневі і підземні), на поля зрошення, рельєф місцевості тощо.
6.9. Гр. 3 – 4 – обсяг зворотних вод (в т. ч. шахтних, рудничних, пластових, дренажних), які забруднені різними речовинами і скинуті в природні водні об’єкти без очистки або ступінь їх очистки не відповідає ГДС.
6.10. Гр. 5 – обсяги нормативно-чистих зворотних вод. До них відносяться зворотні води, відведення яких без очистки у водні об’єкти не призводить до порушення норм ГДС і норм якості вод в контрольному створі або пункті водокористування.
6.11. Гр. 6, 7, 8 – фактичні обсяги нормативно-очищених на відповідних очисних спорудах зворотних вод. До нормативно-очищених відносяться зворотні води, відведення яких після очистки у водні об’єкти не призводить до порушення норм якості води в контрольному створі або пункті водокористування.
Обсяг зворотних вод, що пройшли послідовну очистку на спорудах механічної, фізико-хімічної і біологічної очистки, вказується один раз в одній із граф 6, 7 або 8 по кінцевій стадії очистки.
Якщо зворотні води, пройшовши біологічну очистку, доочищаються на додаткових спорудах (біологічних ставках, фільтрах різних конструкцій тощо), характеристика їх по виду очистки приймається по спорудах біологічної очистки. Обсяг таких вод вказується в гр. 6.
Віднесення зворотних вод до категорії “забруднених”, “нормативно-очищених” і “нормативно чистих” провадиться водокористувачем на основі порівняння фактично скинутої кількості забруднюючих речовин із встановленими гранично-допустимими скидами для кожного водовипуску, а не тимчасово погодженими скидами (ТПС).
Якщо забір води і скидання забруднюючих речовин із зворотними водами здійснюється в один і той же водний об’єкт, то кількість забруднюючих речовин проставляється без урахування фонових концентрацій, тобто віднімається кількість цих речовин у воді, яка забрана із водного об’єкта. Якщо забір води здійснюється з одного водного об’єкта, а скидання – в інший водний об’єкт, то фонові показники не знімаються.
6.12. В гр. 9 – 19 проставляється кількість найбільш характерних (для водоспоживачів, що звітують) забруднюючих речовин, але обов’язково ті, що обмежені діючими гранично-допустимими скидами (ГДС) або лімітами скиду.
Значення показників речовин, що забруднюють воду, в графах 9 – 19 дозволяється проставляти із заокругленням до одного знака після коми при загальній довжині формату 8 знаків, включаючи кому.
6.13. Гр. 9 – 19 – біологічне споживання кисню, завислих речовин, сухого залишку, а також хлоридів, сульфатів, азоту амонійного, нітратів, нітритів, фосфору загального, ХСК подаються в тоннах; решта показників: нафтопродукти, феноли, ванадій, вісмут, кадмій та інші (в графах 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 та 19) – в кілограмах.
6.14. В гр. 13 – 19 таблиці 2 проставляються коди забруднюючих речовин, вказаних в п. 3.10 Інструкції, після яких вказується через похилу лінію кількість цих речовин в зворотних водах, скинутих у водні об’єкти за звітний рік. Наприклад, якщо в складі зворотних вод скинуто за рік 400 кг кадмію, то в одній із вказаних граф слід записати: 15/400.
6.15. Кількість забруднюючих речовин визначається на основі журналу обліку якості зворотних вод (форма ПОД-13). Склад і періодичність виконання хімічних аналізів, а також методи розрахунку встановлюються місцевими органами охорони навколишнього природного середовища і Держводгоспу України.
6.16. Зворотна вода, що передається іншому підприємству (5.12), відображується окремим рядком в якому:
у гр. “В” – проставляється код “95”;
у гр. “Г” – на місці коду моря проставляється “СТО”, а на місці коду головної річки проставляється шестизначний код підприємства, якому передається зворотна вода;
- у гр. “2” – загальний об’єм переданої зворотної води;
у гр. “9 – 19″ – обсяги та коди (п. 3.10) забруднюючих речовин;
у гр. “20” – контрольна сума граф “9 – 19″;
у графах “3 – 8″ (категорійність) не заповнюється.

7. Заповнення таблиці 3

(заповнюється тільки у звіті за IV квартал

наростаючим підсумком з початку року)

7.1. Таблиця 3 призначена для обліку додаткових показників використання вод, не передбачених таблицями 1 і 2. В окремих рядках таблиці 3 в порядку їх нумерації вказуються:
7.1.1. Рядок 31 – витрати води за рік в системах оборотного водопостачання. Витрати визначаються в подавальних лініях оборотних систем за виключенням обсягів свіжої води, що поступає в систему на її підживлення.
До систем оборотного водопостачання відносяться такі системи, в яких під витратами води, яка циркулює, розуміються сумарні обсяги води, які були б необхідні при відсутності системи, тобто обсяги економії свіжої води за рахунок застосування оборотної системи у звітному періоді. До систем оборотного використання води не відносяться системи, в яких використовуються об’єкти єдиного Державного фонду України (річки, канали, озера і водосховища для охолодження або затримання (акумуляції) відпрацьованих вод). Виняток становлять наливні водосховища, ставки-охолоджувачі і інші водні об’єкти для охолодження відпрацьованих вод.
До обсягів оборотного водопостачання не відносяться витрати води, яка циркулює в системах теплопостачання. В таблиці 1 враховуються тільки обсяги води, що поступає на підживлення цих систем.
7.1.2. Рядок 32 – сумарні витрати води за рік в системах повторного водопостачання водокористувача, що звітує.
При повторному використанні однієї і тієї ж води, в декількох цехах (установках) одного підприємства її витрати вимірюються в точках подачі другому, третьому і т. д. споживачам, а у звіті вказується сумарне значення цих витрат.
До об’єктів повторного (послідовного) використання води відноситься також використання скидних вод рисових систем і колекторно-дренажних вод. Сюди ж відносяться обсяги води, що послідовно передаються і використовуються в спеціальних ставках для вирощування риби в рибному господарстві. Пластова вода, попутно забрана з корисними копалинами і закачана після використання назад для підтримання пластового тиску, вважається повторно використаною водою.
Обсяг використаної зворотної, шахтної, пластової, колекторно-дренажної і т. п. води, одержаної від інших водокористувачів після використання, в рядку 32 таблиці 3 не проставляється, а враховується в таблиці 1.
7.1.3. Рядок 33 – зниження скиду забруднених зворотних вод за рахунок вводу очисних споруд, удосконалення технології виробництва (раціональне використання води, впровадження систем зворотного і послідовного водопостачання) і ін. визначається як різниця обсягу скиду забруднених зворотних вод за попередній рік з обсягом за звітний період. Якщо допущено збільшення скиду забруднених зворотних вод – проставляється прочерк.
7.1.4. Рядки 34 – 35 – проставляються ліміти водозабору із водного об’єкта, затверджені водокористувачеві органами охорони навколишнього природного середовища України.
7.1.5. Рядок 36 – кількість календарних днів роботи підприємства (організації); для зрошувальних систем – кількість календарних днів роботи водозабірних (скидних) споруд.
7.1.6. Рядок 37 – середня кількість годин роботи підприємства (водозаборів, випусків) за добу за вказаний в рядку 36 період.
7.1.7. Рядок 39 – проектна потужність очисних споруд на кінець року водокористувача, який звітує, що скидає після очистки зворотні води у водні об’єкти.
Потужність очисних споруд характеризується максимальною кількістю води, що може бути очищена при проектному завантаженні. Не враховується потужність очисних споруд водопідготовки, систем оборотного, послідовного і комунального водопостачання, а також споруд попередньої та локальної очистки, після яких зворотна вода поступає на споруди кінцевої очистки.
Рядок 40 – потужність очисних споруд, на яких зворотні води очищаються у відповідності з п. 6.11 Інструкції.
7.1.8. Рядок 41 – потужність очисних споруд на кінець року, після яких зворотні води відводяться на поля зрошення, накопичувачі, поля фільтрації, рельєф місцевості тощо, а також передаються після кінцевої стадії очистки для використання іншим підприємствам і організаціям.
7.1.9. Рядки 42 – 43 – обсяги свіжої та зворотної води, що вимірювалися за допомогою водомірних приладів чи пристроїв.
До пристроїв відносяться також відтаровані водомірні лотки, водозливи, створи тощо.
7.1.10. Рядки 38 і 44 – контрольні суми: визначаються шляхом арифметичного додавання всіх чисел, що знаходяться в вищерозташованих рядках таблиці 3.
Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження форми державної статистичної звітності № 2-ТП (водгосп)” від 30.09.1997 р. № 230

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>