Лист Міністерства соціальної політики України “Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік” від 09.09.2014 р. № 10196/0/14-14/13

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 09.09.2014 р. № 10196/0/14-14/13
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік
Пiд час розрахунку норми тривалостi робочого часу безпосередньо на пiдприємствi слiд керуватися нижчезазначеним.
Як передбачено частиною першою статтi 50 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП) нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Пiдприємства i органiзацiї при укладеннi колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалостi робочого часу, нiж передбачено в частинi першiй цiєї статтi. При встановленнi меншої норми тривалостi робочого часу слiд мати на увазi, що оплата працi в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
Вiдповiдно до частини першої статтi 51 КЗпП скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється:
1) для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв — 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) — 24 години на тиждень.
Тривалiсть робочого часу учнiв, якi працюють протягом навчального року у вiльний вiд навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалостi робочого часу, передбаченої в абзацi першому цього пункту для осiб вiдповiдного вiку;
2) для працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими умовами працi, — не бiльш як 36 годин на тиждень.
Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад зi шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого часу, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2001 року № 163.
Крiм того, законодавством встановлюється скорочена тривалiсть робочого часу для окремих категорiй працiвникiв (учителiв, лiкарiв та iнших).
Скорочена тривалiсть робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштiв на пiдприємствах i в органiзацiях для жiнок, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда.
Згiдно зi статтею 69 Господарського кодексу України пiдприємство самостiйно встановлює для своїх працiвникiв скорочений робочий день та iншi пiльги.
При розрахунку балансу робочого часу слiд мати на увазi, що згiдно зi статтею 53 КЗпП напередоднi святкових i неробочих днiв (ст. 73 КЗпП ) тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у статтi 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так i при шестиденному робочому тижнi, а напередоднi вихiдних днiв тривалiсть роботи при шестиденному робочому тижнi не може перевищувати 5 годин.
Вiдповiдно до статтi 73 КЗпП у 2015 роцi на пiдприємствах, в установах, органiзацiях робота не проводиться у такi святковi i неробочi днi:
1 сiчня — Новий рiк;
7 сiчня — Рiздво Христове;
8 березня — Мiжнародний жiночий день;
12 квiтня — Пасха (Великдень);
1 i 2 травня — День мiжнародної солiдарностi трудящих;
9 травня — День Перемоги;
31 травня — Трiйця;
28 червня — День Конституцiї України;
24 серпня — День незалежностi України;
Згiдно з частиною третьою статтi 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 ) збiгається з вихiдним днем, вихiдний день переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого. Тому за графiком п’ятиденного робочого тижня з вихiдними днями у суботу та недiлю у 2015 роцi вихiдний день у недiлю 8 березня має бути перенесений на понедiлок 9 березня, вихiдний день у недiлю 12 квiтня має бути перенесений на понедiлок 13 квiтня, вихiдний день у суботу 2 травня має бути перенесений на понедiлок 4 травня, вихiдний день у суботу 9 травня має бути перенесений на понедiлок 11 травня, вихiдний день у недiлю 31 травня має бути перенесений на понедiлок 1 червня, вихiдний день у недiлю 28 червня має бути перенесений на понедiлок 29 червня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також рацiонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України рекомендується переносити робочi днi для працiвникiв, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями у суботу та недiлю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендацiйний характер, рiшення про перенесення робочих днiв приймається роботодавцем самостiйно шляхом видання наказу чи iншого розпорядчого документу.
Прийняте роботодавцем рiшення про перенесення робочих днiв змiнює графiк роботи пiдприємства, установи, органiзацiї та норму тривалостi робочого часу у мiсяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днiв. Тому всi дiї щодо надання вiдпусток, виходу на роботу мають здiйснюватися по змiненому у зв’язку перенесенням робочих днiв графiку роботи пiдприємства.
При цьому слiд мати на увазi, що у разi перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на iнший вихiдний день, для збереження балансу робочого часу за рiк тривалiсть роботи у цей перенесений робочий день, має вiдповiдати тривалостi передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалостi робочого часу на рiк. Ця норма може бути рiзною залежно вiд того, який робочий тиждень установлений на пiдприємствi (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалiсть щоденної роботи, коли встановленi вихiднi днi, а тому на пiдприємствах, в установах i органiзацiях норма тривалостi робочого часу на рiк визначається самостiйно з дотриманням вимог статей 50–53, 67 i 73 КЗпП.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалостi робочого часу на 2015 рiк (додається), розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихiдними днями в суботу та недiлю при однаковiй тривалостi часу роботи за день впродовж робочого тижня та вiдповiдним зменшенням тривалостi роботи напередоднi святкових та неробочих днiв.
За зазначених умов, залежно вiд тривалостi робочого тижня, норма робочого часу на 2015 рiк становитиме:
при 40-годинному робочому тижнi — 2004,0 години;
при 39-годинному робочому тижнi — 1957,8 годин;
при 38,5-годинному робочому тижнi — 1932,7 годин;
при 36-годинному робочому тижнi — 1807,2 годин;
при 33-годинному робочому тижнi — 1656,6 годин;
при 30-годинному робочому тижнi — 1506,0 годин;
при 25-годинному робочому тижнi — 1255,0 годин;
при 24-годинному робочому тижнi — 1204,8 годин;
при 20-годинному робочому тижнi — 1004,0 годин;
при 18-годинному робочому тижнi — 903,6 годин.
Заступник Мiнiстра
В. Ярошенко
 
Додаток
до листа від 09.09.2014 р. № 10196/0/14-14/13
пп
Показники
Сiчень
Лютий
Березень
Квiтень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
2015 рiк
1
Кiлькiсть календарних днiв
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365
2
Кiлькiсть святкових днiв i днiв релiгiйних свят (число мiсяця, на яке припадає свято)
2
(1, 7)
1
(8)
1
(12)
4
(1, 2, 9, 31)
1
(28)
1
(24)
10
3
Кiлькiсть вихiдних днiв
9
8
9
8
10
8
8
10
8
9
9
8
104
4
Кiлькiсть днiв, робота в якi не проводиться
11
8
10
9
13
10
8
11
8
9
9
8
114
5
Кiлькiсть робочих днiв
20
20
21
21
18
20
23
20
22
22
21
23
251
6
Кiлькiсть днiв, що передують святковим та неробочим, у якi тривалiсть робочого дня (змiни) при 40-годинному тижнi зменшується на 1 годину (число мiсяця, в яке скорочується тривалiсть робочого дня)
1
(6)
1
(30)
1
(8)
1
(31)
4
Норма тривалостi робочого часу в годинах при:
7
40-годинному робочому тижнi
159,0
160,0
168,0
167,0
143,0
160,0
184,0
160,0
176,0
176,0
168,0
183,0
2004,0
8
39-годинному робочому тижнi
156,0
156,0
163,8
163,8
140,4
156,0
179,4
156,0
171,6
171,6
163,8
179,4
1957,8
9
38,5-годинному робочому тижнi
154,0
154,0
161,7
161,7
138,6
154,0
177,1
154,0
169,4
169,4
161,7
177,1
1932,7
10
36-годинному робочому тижнi
144,0
144,0
151,2
151,2
129,6
144,0
165,6
144,0
158,4
158,4
151,2
165,6
1807,2
11
33-годинному робочому тижнi
132,0
132,0
138,6
138,6
118,8
132,0
151,8
132,0
145,2
145,2
138,6
151,8
1656,6
12
30-годинному робочому тижнi
120,0
120,0
126,0
126,0
108,0
120,0
138,0
120,0
132,0
132,0
126,0
138,0
1506,0
13
25-годинному робочому тижнi
100,0
100,0
105,0
105,0
90,0
100,0
115,0
100,0
110,0
110,0
105,0
115,0
1255,0
14
24-годинному робочому тижнi
96,0
96,0
100,8
100,8
86,4
96,0
110,4
96,0
105,6
105,6
100,8
110,4
1204,8
15
20-годинному робочому тижнi
80,0
80,0
84,0
84,0
72,0
80,0
92,0
80,0
88,0
88,0
84,0
92,0
1004,0
16
18-годинному робочому тижнi
72,0
72,0
75,6
75,6
64,8
72,0
82,8
72,0
79,2
79,2
75,6
82,8
903,6
Лист Міністерства соціальної політики України “Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік” від 09.09.2014 р. № 10196/0/14-14/13

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>