Лист Міністерства освіти і науки України “Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013 – 2014 навчальному році” від 08.08.2013 р. № 1/9-537

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.08.2013 р. № 1/9-537

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013 – 2014 навчальному році

Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах у 2013 – 2014 навчальному році.
Просимо довести зміст листа до відома керівників, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, працівників місцевих органів управління освітою та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, відповідальних за питання позашкільної освіти.
Рекомендації будуть розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).
Заступник Міністра                                               Б. М. Жебровський
 
 
Додаток
до листа МОН
08.08.2013 № 1/9-537

Методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013 – 2014 навчальному році

Одними із головних завдань позашкільної освіти, визначених Законом України “Про позашкільну освіту”, є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів, слухачів.
На реалізацію цих завдань спрямовано ряд нормативних документів, прийнятих у 2012 – 2013 роках:
• Указ Президента України від 28.12.2012 № 756 “Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості”;
• Указ Президента України від 01.06.2013 № 312 “Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей”;
• Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344 “Про схвалення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”;
• Доручення Президента України від 27 березня 2013 року № 1-1/711 щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх соціальної підтримки та захисту;
• розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 74 “Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості”;
• наказ Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2013 року “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості”.
Особливе місце посідає Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344, метою якої є підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства та економіки; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя. Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей; забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини; формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу; підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності; модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу, розвивальної педагогіки; удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи освіти.
Діяльність позашкільних навчальних закладів у новому навчальному році повинна здійснюватися з урахуванням завдання, визначеного соціальними ініціативами Президента України, а саме: створення умов для охоплення позашкільною освітою не менше 70 відсотків дітей шкільного віку (сьогодні цей показник складає 40 відсотків).
Наступний навчальний рік, оголошений Указом Президента України Роком дитячої творчості, також має стати роком піднесення дитячої творчості, розвитку талантів дітей, підтримки їх творчих, інтелектуальних і спортивних досягнень. З цією метою необхідно проводити активну роботу щодо збільшення кількості гуртків, секцій, творчих об’єднань, запровадження різних форм охоплення позашкільною освітою: відкриття філій обласних, районних позашкільних закладів обласних на базі навчальних закладів у сільській місцевості, використання дистанційних форм навчання, зокрема для участі дітей у науково-дослідницькій діяльності системи МАН тощо.
З огляду на зазначене, актуальними питаннями цього навчального року є:
• забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду діяльності, врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкільного навчального закладу;
• впровадження особистісно-орієнтованих технологій; компетентнісного та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу;
• створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей та молоді “групи ризику”, соціально вразливих груп; профілактика асоціальної поведінки в дитячому й молодіжному середовищі;
• профілізація навчально-виховного процесу; організація допрофільної та профільної підготовки вихованців позашкільних начальних закладів;
• розвиток інформаційних та комунікативних технологій, організація дистанційного навчання у позашкільному навчальному закладі, в тому числі для дітей з особливими потребами;
• удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів навчання та виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів;
• співпраця з дитячими та молодіжними громадськими організаціями з питань громадянського виховання; творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей і молоді; забезпечення їх культурних потреб і змістовного дозвілля.
Всебічному розвитку підростаючого покоління, пошуку і підтримці талановитої та обдарованої молоді, створенню умов для розкриття інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей сприяють масові заходи, що проводяться позашкільними навчальними закладами. Звертаємо увагу, що наказом МОН від 13.12.2012 № 1409 затверджено План всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік (далі – План), який регламентує їх кількість, місце, терміни проведення. Наказом також визначені координатори проведення кожного заходу, визначеного Планом, якими на всеукраїнському рівні виступають державні центри позашкільної освіти (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Національний центр “Мала академія наук України”, Український державний центр позашкільної освіти, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді) відповідно до профілю діяльності. Відповідно кожний позашкільний навчальний заклад з урахуванням напряму своєї діяльності під час планування роботи повинен враховувати участь у всеукраїнських заходах, включених до зазначеного вище Плану.
Нагадуємо, що з метою якісної організації та проведення творчих конкурсів та інтелектуальних змагань, їх унормування відповідно до законодавства України, раціонального використання навчального та робочого часу, забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді Міністерством освіти і науки України визначено перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань, участь у яких рекомендована вихованцям та педагогам позашкільних навчальних закладів (лист МОН від 08.04.2013 № 1/9-262).
Участь в інших конкурсах, фестивалях, концертах, виставках, ініціаторами яких є громадські, благодійні, міжнародні організації, здійснюється на добровільних засадах.
Координацію діяльності позашкільних навчальних закладів з організації навчально-виховного процесу, організаційно-масових заходів відповідно до основних напрямів позашкільної освіти здійснюють Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (nenc.gov.ua), Національний центр “Мала академія наук України” (man.gov.ua), Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (ukrjuntur.org.ua), Український державний центр позашкільної освіти (udcpo.ucoz.ua).
Діяльність позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування у 2013 – 2014 н. р. буде спрямована на розвиток виїзних форм навчально-виховної роботи з комплексного вивчення природи: екологічні експедиції, походи, польові практики, під час проведення яких юннати мають можливість ознайомитись із природними об’єктами, компонентами природи, дослідити тваринний і рослинний світ, оволодіти знаннями про екологічний стан своєї місцевості та взяти участь у практичній природоохоронній діяльності. З цією метою заплановано проведення Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів і натуралістів за основними профілями еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (екологія, ботаніка, зоологія); Всеукраїнського наметового еколого-натуралістичного табору “Ойкос” на базі Карпатського біосферного заповідника.
Одним з важливих напрямів роботи позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування є впровадження аграрного дослідництва в навчально-виховний процес, відновлення пришкільних навчально-дослідних земельних ділянок та залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної діяльності. На вирішення цих завдань, а також для вивчення, узагальнення та пропаганди кращого досвіду роботи з дослідництва, у наступному навчальному році рекомендується активізувати роботу з учнівськими лісництвами, учнівськими виробничими бригадами, трудовими аграрними об’єднаннями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів; проводити конкурси навчально-дослідних земельних ділянок; трудові акції. Під час проведення такої роботи доцільно користуватися листом МОН від 16.04.2013 № 1/9-285 “Про стан та перспективи розвитку екологічного та дослідницько-експериментального напрямів позашкільної освіти”.
Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, підтримці талановитих і обдарованих дітей, пропаганді наукових знань та професійній орієнтації сприятиме проведення різноманітних заходів з використанням сучасних комп’ютерних технологій, у тому числі інтернет-олімпіад, де вихованці позашкільних закладів матимуть змогу представити власні наукові проекти у формі web-сторінок в режимі online на сайті олімпіади.
Для вирішення завдань допрофільної підготовки, соціальної інтеграції та професійного самовизначення учнів на базі Національного еколого-натуралістичного центру протягом наступного навчального року працюватимуть Всеукраїнська заочна біологічна школа (ВЗБШ), Всеукраїнський інститут біологічних стажувань обдарованих школярів (ботаніка, зоологія, гідробіологія, біохімія), шкільна аспірантура у галузі клітинної та молекулярної біології, біохімії, клітинних технологій.
З метою інтеграції національної освіти в європейський та світовий освітні простори позашкільним навчальним закладам необхідно розвивати міжнародну співпрацю. На національному рівні це буде здійснюватись через участь юннатів України у фіналах дванадцяти міжнародних курсів: міжнародному конкурсі екологічних проектів з енергоефективності “Енергія і середовище”, всесвітньому конкурсі науково-технічної творчості молоді Intel ISEF, Міжнародній Олімпіаді Проектів I-SWEEP, міжнародному конкурсі INFORMATRIX, міжнародному конкурсі INESPO, конкурсі винахідників “Leonardo Da Vinci”, олімпіаді екологічних проектів INEPOEuroasia, Балтійському науково-інженерному конкурсі, щорічній Білоруській конференції учнів, Білоруському конкурсі науково-біологічних робіт учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, Міжнародному Фестивалі молодих науковців E(x)plory тощо.
З метою об’єднання школярів, студентів, вчителів і вчених усього світу задля поширення екологічної освіти та обміну інформацією про стан навколишнього середовища в усіх куточках планети Національним еколого-натуралістичним центром реалізуються завдання Міжнародної Програми GLOBE (Глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля). В наступному навчальному році передбачається розширити коло учасників зазначеної програми.
Діяльність туристсько-краєзнавчих позашкільних навчальних закладів у 2013 – 2014 н. р. буде спрямована на вивчення історії рідного краю та довкілля, формування у дітей та молоді почуття патріотизму, оволодіння практичними уміннями й навичками з туризму і краєзнавства, пропаганду здорового способу життя та змістовного дозвілля.
У наступному році будуть продовжені такі експедиції та конкурси:
• Всеукраїнська історико-географічна експедиція “Історія міст і сіл України”, метою якої є виховання в учнівської та студентської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, бажання пізнавати й вивчати природне середовище;
• Всеукраїнська експедиція учнівської молоді “Моя Батьківщина – Україна” за такими експедиційними напрямами: “Духовно-культурна спадщина мого народу”, “Козацькому роду нема переводу”, “Із батьківської криниці”, “З попелу забуття”, “Живи і возрадуйся, роде наш красний”, “Славні імена земляків”, “Геологічними стежками України”, “Географія рідного краю”;
• Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активними способами пересування “Мій рідний край”.
Відповідно до Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 “Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятати. Відродити. Зберегти”, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2009 № 647 “Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятати. Відродити. Зберегти” у 2013 – 2014 н. р. рекомендується позашкільним навчальним закладам протягом року організовувати екскурсії, громадсько-патріотичні акції та вахти, урочисті лінійки, уроки мужності, інші заходи краєзнавчої та патріотичної тематики.
З метою увічнення безсмертного подвигу народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, ушанування пам’яті полеглих у боротьбі за свободу Батьківщини, патріотичного виховання дітей та молоді та на виконання Указу Президента України від 19.10.2012 № 604 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років” започатковується акція “А ми тую славу збережемо”. У рамках акції планується проведення культурно-мистецьких та науково-просвітницьких заходів, тематичних виставок, конференцій, святкувань на честь визволення населених пунктів України, огляд музеїв бойової слави навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, пошук і впорядкування поховань жертв війни силами пошукових загонів “Пам’ять”. Звертаємо увагу, що до організації та проведення зазначених заходів необхідно залучати ветеранські організації України, науково-дослідницькі установи, державні музеї, музеї навчальних закладів, громадські організації. Рекомендуємо роботу з вшанування подій Великої Вітчизняної війни висвітлювати на веб-сайтах позашкільних навчальних закладів.
Позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого спрямування є координаторами військово-патріотичних ігор, а саме: Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”), Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри “Зірниця”.
Відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406, в 2014 році буде проходити II етап Всеукраїнської гри. Зміст змагань та конкурсів гри можна знайти на веб-сайті Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді ukrjuntur.org.ua.
Одним з дієвих засобів військово-патріотичного виховання є Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра “Зірниця”. Рекомендуємо Всеукраїнську гру “Зірниця” у 2013 – 2014 навчальному році присвятити 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, спрямувати роботу з підготовки учасників гри на вивчення героїчних сторінок історії українського народу в період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років. Під час роботи гуртка “Зірниця” доречно провести заняття за темою “Велика Вітчизняна війна”, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, вечори патріотичної пісні, звіти-огляди: “Слід війни в історії моєї родини”, “Діти-герої Великої Вітчизняної війни”, “Партизани-підпільники рідного краю”, “Братська могила”, “Шляхами подвигу і слави”, залучити вихованців до відвідування ветеранів війни, упорядкування військових поховань, проведення дослідницько-пошукової діяльності в рамках роботи музеїв бойової слави.
З метою пропаганди туристсько-краєзнавчої діяльності, здорового способу життя, розширення кругозору дітей та юнацтва, формування моральних якостей молодого покоління у 2012 році Міністерством освіти і науки започатковано День туризму у навчальних закладах України. У 2012 – 2013 навчальному році найбільш активно до проведення цього заходу долучилися навчальні заклади Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Харківської областей, м. Києва. Рекомендуємо включити проведення Дня туризму в плани роботи закладів на наступний рік. Позашкільні навчальні заклади мають стати організаторами цієї роботи в регіонах, надати допомогу в проведенні заходів іншим навчальним закладам. При цьому рекомендуємо користуватися листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 № 1/9-263 “Про методичні рекомендації щодо впровадження Дня туризму в загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах”.
Відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2013 № 615 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 13.06.2013 за № 956/23488, у 2013 – 2014 н. р. запроваджується проведення кубків України серед юнаків та юніорів з видів спортивного туризму.
Відповідно до Положення про Чемпіонати України з видів спортивного туризму, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.05.2012 № 642, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.06.2012 за № 992/21304, у 2014 році планується проведення чемпіонатів України серед юніорів з лижного, пішохідного та водного туризму.
Діяльність позашкільних навчальних закладів науково-технічної творчості у 2013 – 2014 н. р. буде спрямована на розвиток інтересу дітей та молоді до науково-технічної творчості, розширення наукового світогляду; створення умов для набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок; активізацію раціоналізаторсько-винахідницької, конструкторської та пошукової діяльності.
Робота в гуртках та інших творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів здійснюватиметься за такими профілями: початково-технічний, спортивно-технічний, предметно-технічний, інформаційно-технічний, художньо-технічний та виробничо-технічний.
Найбільш чисельними залишаються гуртки спортивно-технічного профілю, де виховуються юні авіа-, ракето-, судномоделісти.
Позитивними результатами роботи є залучення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку до занять у гуртках початкового технічного моделювання, художнього конструювання, механічної та електрофікованої іграшки, де у процесі занять відбувається виявлення здібних до науково-технічної творчості вихованців.
У новому навчальному році з метою профорієнтаційної та професійної підготовки учнів рекомендуємо звернути увагу на розвиток виробничо-технічного профілю, який об’єднує гуртки автослюсарів, столярів, водіїв, операторів комп’ютерного набору.
Вагоме місце в науково-технічному напрямі посідають гуртки та інші творчі об’єднання предметно-технічного профілю з радіоелектроніки, кібернетики, астрономії, а також предметні гуртки природничо-математичного профілю. Зміст їх роботи передбачає поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів галузей наук, розвиток навичок дослідницько-конструкторської діяльності, де особливим значенням є залучення учнів до наукової роботи.
Діяльність позашкільних навчальних закладів художньо-естетичного напряму у 2013 – 2014 н. р. спрямована на розвиток творчих здібностей, формування особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, розвиток естетичної свідомості, здатності до самореалізації та самовдосконалення. Основними завданнями залишаються розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опанування художніми вміннями та навичками в практичній діяльності, формування художньої компетентності, що реалізується через проведення всеукраїнських і міжнародних фестивалів, конкурсів, виставок тощо.
Ключовими нормативними документами у сфері художньо-естетичного виховання є Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 25.02.2004 № 151/11.
Звертаємо увагу на важливість співпраці творчих колективів з мистецькими установами, театрами, філармоніями, музеями щодо популяризації мистецтва, культури, національних звичаїв і обрядів, відродження фольклорної спадщини, виховання дітей та молоді на культурно-історичних традиціях українського народу.
Одним із важливих завдань керівників гуртків і творчих колективів художньо-естетичного спрямування є формування культури поведінки та спілкування вихованців, естетизація інших сфер дитячо-юнацької творчості.
З метою підтримки художньо-естетичної творчості дітей та молоді продовжуватиметься робота щодо проведення різноманітних організаційно-масових заходів (фестивалів, конкурсів, концертів, оглядів тощо), спрямованих на популяризацію кращих зразків народної творчості, залучення широких кіл дітей до вивчення фольклору в народній творчості, практичне знайомство з джерелами національних етнографічних груп, популяризацію та пропаганду серед молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі.
З метою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції в 2013 році започатковується проведення Всеукраїнського конкурсу есе “Я – європеєць”.
У 2014 році, оголошеному Указом Президента України від 12 червня 2013 року № 329 Роком учасників бойових дій на території інших держав, з метою військово-патріотичного виховання молоді, вшанування подвигу воїнів-інтернаціоналістів, мужності та героїзму під час виконання військового обов’язку, привернення уваги суспільства до проблем ветеранів війни, воїнів-інтернаціоналістів, солдатських та офіцерських вдів, матерів буде проведено Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль вшанування воїнів-інтернаціоналістів “Розстріляна молодість”. Рекомендуємо позашкільним навчальним закладам запровадити проведення тематичних та інших заходів з вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
У 2013 – 2014 н. р. навчально-виховна діяльність позашкільних навчальних закладів системи Малої академії наук України буде спрямована на реалізацію головного завдання – пошуку, підтримки та розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності дітей та молоді.
Важливою умовою успішної реалізації навчально-виховних завдань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти МАН України є виявлення у дітей здібностей до наукової діяльності на ранньому етапі. Тому в новому навчальному році необхідно звернути особливу увагу на розгортання пропедевтичної роботи, що передбачає здійснення заходів, спрямованих на залучення учнів середнього та старшого шкільного віку до дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень МАН. На всеукраїнському рівні Національним центром “Мала академія наук України” у пропедевтичних цілях буде продовжено практику організації різноманітних освітніх проектів, виїзних лекторіїв, навчальних та наукових екскурсій, конкурсів, виставок, метою яких є підвищення зацікавленості школярів до поглибленого вивчення окремих дисциплін, зокрема інтерактивного конкурсу “МАН-Юніор” для учнів 5 – 11 класів, Інтернет-турніру Малої академії наук з природничих дисциплін для школярів 7 – 11 класів, конкурсів дослідницьких робіт для учнів 6 – 8 класів у різних номінаціях.
Пріоритетними залишаються такі основні напрями роботи з учнями як: організація всеукраїнських і міжнародних освітніх проектів (всеукраїнські заочні профільні школи, літні наукові школи, Всеукраїнський виїзний лекторій-практикум “Наука XXI століття: перспективні напрями розвитку”, Німецько-український аерокосмічний університет) та проведення масових інтелектуальних заходів (Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, Всеукраїнська виставка-фестиваль “Обдаровані діти України”, Всеукраїнська науково-технічна виставка молодіжних інновацій та творчих проектів “Майбутнє України”, Всеукраїнська олімпіада з робототехніки тощо). В організаційно-масовій роботі з обдарованими дітьми та молоддю позитивно зарекомендувала себе практика проведення учнівських науково-практичних конференцій у регіонах.
У новому навчальному році варто зосередити зусилля на удосконаленні інтерактивного освітнього простору МАН, що створює учням, які зацікавлені у науково-дослідницькій діяльності, додаткові можливості для навчання. Під час здійснення практичних заходів щодо розвитку дистанційних форм навчання у МАН звертаємо увагу на досвід роботи природничої науково-дослідницької лабораторії “МанЛаб”, яка працює на базі Національного центру “Мала академія наук України”. Функціонування цієї лабораторії в очному та дистанційному режимах забезпечує навчальним закладам можливість замовляти для учнів наукові онлайн-експерименти з фізики, хімії, біології, географії та астрономії. Також, дистанційні форми навчання обдарованих дітей і молоді активно використовуються у Малій академії наук учнівської молоді АР Крим “Шукач”, Волинському та Львівськоому обласних центрах Малої академії наук України.
Досвід гідної участі та високий рівень досягнень вихованців МАН у міжнародних науково-освітніх проектах, школах, змаганнях (міжнародні конференції молодих учених “ICYS-2012″, “ICYS-2013″, Конкурс молодих учених Європейського Союзу “EUCYS-2012″ тощо) свідчить про важливість розширення і поглиблення міжнародного науково-освітнього співробітництва в галузі позашкільної освіти. У цьому напрямі роботи пріоритетного значення набувають два аспекти: встановлення нових міжнародних контактів для забезпечення учням можливості навчатися на базі кращих наукових установ світу та активізація участі вихованців позашкільних закладів МАН у різноманітних міжнародних інтелектуальних заходах.
Вагомим напрямом діяльності закладів системи МАН у 2013 – 2014 н. р. має стати захист творчих досягнень молодих науковців. Консультативну та практичну допомогу у цій справі надає структурний підрозділ Національного центру “Мала академія наук України” – Центр впровадження об’єктів інтелектуальної власності, завдяки роботі якого юні винахідники отримали уже понад 100 патентів і свідоцтв.
Запорукою реалізації освітніх ініціатив Малої академії наук у роботі з обдарованим дітьми та молоддю є активна популяризація її діяльності. З цією метою діють пізнавальний телевізійний проект “Інтелект.ua”, медіа-проект “Інтелект-TV”, портал МАН України (www.man.gov.ua), чотири рази на рік виходить науково-популярний журнал для дітей “Школа юного вченого” (http://scientistschool.org.ua). Рекомендуємо територіальним відділенням МАН посилити роботу щодо розширення інформаційного простору, приділити увагу розвитку регіональних сайтів Малої академії наук України.
Соціальне становлення, створення умов для самореалізації дітей, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію змістовного дозвілля та відпочинку забезпечуєсоціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти, до якого належать клуби старшокласників, клуби спілкування, школи лідерів та об’єднання учнівського самоврядування, євроклуби, творчі об’єднання для дітей з особливими потребами (за статистичними даними станом на 1 січня 2013 р. позашкільною освітою охоплено 7,2 тис. дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку). Науково-методичною комісією з позашкільної освіти схвалено для використання у позашкільних навчальних закладах навчальні програми соціального спрямування: “Пізнай себе” (авт. Василюк Т. А., Мазун Ю. М.), “Європейський клуб” (авт. Арутюнян О. С.), збірник “Навчальні програми з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму” (кер. авт. колект. Крот О. М.).
Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
Актуальним питанням сьогодення залишається якісне науково-методичне забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки, змісту Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти.
З метою підвищення рівня якості позашкільної освіти, унормування порядку розроблення, затвердження та використання у навчальних закладах навчальних програм з позашкільної освіти листом Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-502 “Про навчальні програми з позашкільної освіти” надано відповідні роз’яснення.
Для приведення навчальних програм з позашкільної освіти до єдиних вимог розроблено методичні рекомендації щодо їх змісту та оформлення (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 “Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти”).
Згідно зазначених листів регіональним методичним службам рекомендується протягом 2013 – 2014 н. р. вивчити стан забезпечення навчальних закладів регіону навчальними програмами з позашкільної освіти, скласти відповідні переліки та за необхідності затвердити навчальні програми згідно з положеннями Закону України “Про позашкільну освіту” та роз’ясненнями Міністерства.
У 2012 – 2013 н. р. науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки” надано такій навчальній літературі:
• навчальна програма з хортингу (авт.: Єрьоменко Е. А.);
• навчальні програми “Археологічне краєзнавство”, “Екологічне краєзнавство” (авт.: Шелегеда В. І.);
• збірники “Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям” (за заг. ред. Лісового О. В., Лихоти С. О.);
• навчальні програми з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму “Релігієзнавство. Історія релігії” (авт.: Мороз Л. В.), “Російська мова” (авт.: Цвірова Т. Д.);
• “Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку” (заг. ред. Мачуського В. В., Артеменко О. А.);
• “Навчальні програми з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму” (за заг. ред. Крот О. М.);
• “Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль” (за заг. ред. В. В. Вербицького);
• “Навчальні програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму: спортивний туризм” (за заг. ред. Савченко Н. В., Наровлянського О. Д.);
• навчально-методичний посібник “Наукова робота в МАН: десять порад юному мовознавцю” (авт.: Богдан С. К.).
Гриф “Схвалено для використання” отримали: навчальна програма інтегрованого курсу “Витинанка” (авт.: Романцов С. В.); збірка навчальних програм “Навчальні програми з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів” (укл. Вартовник В. О.); навчально-методичні посібники “Техніки оздоблення пасхальних яєць” (авт.: Павх С., Мамус Г., Бурбан О.); “Гурткові заняття з декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості” (авт.: Гевко І. В., Ломницький Я. Т.); “Клаптикова мозаїка” (авт.: Павх С., Мамус Г.); “Гучномовки у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (авт.: Лях В. В.).
Науково-методичною комісією з організації спортивно-оздоровчої роботи схвалено для використання навчальні програми з видів спорту, перелік яких було направлено органам управління освітою та інститутам післядипломної педагогічної освіти листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 20.06.2013 № 14.1/12-Г-215.
Газетою “Позашкілля” (видавництво “Шкільний світ”) у 2013 році видано збірник навчальних програм з позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, до якого увійшли: “Навчальна програма “Європейський клуб” (авт. О. Арутюнян), “Навчальна програма “Пізнай себе” (авт.: Т. Василюк, Ю. Мазун), “Навчальна програма “Юні дослідники біорізноманіття” (авт. В. Рассоха), “Навчальна програма “Юні скаути” (авт.: С. Власенко, А. Майдибура), “Навчальна програма гуртка “Юні туристи-краєзнавці” (авторський колектив Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України).
Детальну інформацію про навчальні програми та навчально-методичну літературу, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, можна знайти на веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти у вкладці “Позашкільна освіта” (www.iitzo.gov.ua) та на сайтах державних центрів позашкільної освіти.
З метою забезпечення позашкільних навчальних закладів сучасними науково-методичними матеріалами в новому навчальному році розпочнеться Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти, який буде організовано відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2003 № 674 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2004 за № 100/8699. На конкурс прийматимуться навчальні програми дослідницько-експериментального, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, фізкультурно-спортивного, оздоровчого, соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів; профільні програми еколого-натуралістичного напряму біологічного профілю (ботаніка, зоологія, загальна біологія, генетика, фізіологія рослин, біологія людини, біохімія тощо); профільні програми науково-технічного напряму (фото-, кіномистецтва, винахідництва та раціоналізаторства); програми музичного, театрального та циркового мистецтва.
Начальник відділу позашкільної
освіти, виховної роботи та
захисту прав дитини                                             А. Д. Середницька
Лист Міністерства освіти і науки України “Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013 – 2014 навчальному році” від 08.08.2013 р. № 1/9-537

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>