Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності “Про виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності” від 14.05.2015 р. № 5.2-32-846

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЛИСТ
від 14.05.2015 р. № 5.2-32-846
Про виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула звернення та повідомляє.
Стосовно першого питання. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України “Про виготовлення бланків листка тимчасової непрацездатності” від 31.01.2007 р. № 23-р Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) є замовником бланків листка тимчасової непрацездатності, а також здійснює розподіл бланків листка тимчасової непрацездатності по регіонах згідно із їх заявками та щороку передбачає кошти для виготовлення зазначених бланків у межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на відповідний рік.
У зв’язку із тим, що з серпня 2014 року в окремих регіонах України склалася критична ситуація щодо забезпечення закладів охорони здоров’я бланками листків непрацездатності, застрахованим особам видавалися довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням порядкового номера та дати їх видачі.
Лише з 13 грудня 2014 року розпочато доставку бланків листків непрацездатності в усі регіони України відповідно до затвердженого наказом МОЗ України від 02.12.2014 р. № 923 Розподілу листків непрацездатності, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2014 рік, за бюджетною програмою КПКВК 2301350 “Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я”.
Статтею 31 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі – Закон України № 1105) передбачено, що підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.
Враховуючи зазначене, допомогу по тимчасовій непрацездатності надають лише на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності, а отже, застрахованій особі необхідно звернутися до закладу охорони здоров’я, яким видано довідку, для заміни її на листок непрацездатності.
Стосовно другого питання. Згідно із частиною 1 статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240-III (за страховими випадками, що настали до 01.01.2015 р.) та відповідно до частини 1 статті 22 Закону України № 1105 (за страховими випадками, що настали після 01.01.2015 р.) допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.
Відповідно до пункту 20 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок № 1266), сума допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі та оплати за перших п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи).
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 695 “Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва” передбачено, що за працівниками, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи за час навчання.
Якщо тимчасова непрацездатність працівника тривала з 14.11.2014 р. по 10.01.2015 р., а з 05.01.2015 р. по 20.01.2015 р. працівник направляється на навчання для підвищення кваліфікації, роботодавцю необхідно внести відповідні зміни до наказу про направлення на навчання з урахуванням тимчасової непрацездатності працівника. Якщо з 05.01.2015 р. за працівником зберігається середня заробітна плата у зв’язку з проходженням навчання, то допомога по тимчасовій непрацездатності за цей період не надається. У випадку внесення відповідних змін до наказу роботодавцем, на підставі яких працівник не направляється на навчання у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або ж направляється після її закінчення, допомога надається за дні згідно з графіком роботи, пропущені через хворобу.
Щодо третього питання. Відповідно до пп. 7 – 9 Порядку № 1266 середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, ухваленими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб у межах граничної суми місячної заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Усі виплати, з яких сплачено страхові внески, під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат включаються в тому місяці, в якому їх було нараховано.
Підпунктом 3 пункту 4.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 455, передбачено: якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування.
Згідно із п. 5 ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Особливості обліку та відображення фонду оплати праці визначені в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі – Інструкція). Згідно із пп. 1.6.2 Інструкції, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.
Отже, у випадку донарахування заробітної плати у розрахунковому періоді при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах враховується заробітна плата у розмірі, в якому вона була донарахована та на яку було нараховано єдиний внесок в місяці її донарахування, а у випадку сторнування заробітної плати – враховується нарахована заробітна плата за мінусом сторнованої заробітної плати у місяці її сторнування.
Стосовно четвертого питання. Статтею 50 КЗпП визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. При цьому для окремих категорій працівників законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП). До таких категорій працівників належать, зокрема, педагогічні працівники. Основу їх робочого часу становить педагогічне навантаження.
Навчальне навантаження вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників визначено Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 за погодженнями Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном (далі – Інструкція).
Пунктом 64 Інструкції визначений порядок встановлення розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів працівників освіти залежно від педагогічного навантаження.
Оскільки відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 30.06.2011 р. № 212/13/116-11 оплата роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження, то в табелі обліку використання робочого часу проставляються години педагогічного навантаження відповідно до розкладу занять.
Враховуючи викладене, при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах педагогічним працівникам застосовують середньоденну заробітну плату, яка визначається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді (у частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності) або на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах відповідно до пункту 14 Порядку № 1266.
В. о. директора
Т. Нагорна
Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності “Про виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності” від 14.05.2015 р. № 5.2-32-846

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>