Лист Державної служби статистики України “Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1П-НПП (річна) “Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції” від 22.09.2014 р. № 17.4-12/28

Редакція: 01.02.2015 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.09.2014 року № 17.4-12/28
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1П-НПП (річна) “Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції”
I. Загальні положення
1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про випуск та реалізацію промислової продукції в Україні.
Форма містить дані щодо видів промислової продукції, яку було вироблено за звітний рік із власної сировини або сировини замовника на власних або орендованих потужностях.
У випадку випуску продукції у рамках договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи форма містить дані учасника договору, на потужностях якого (власних чи орендованих) вироблена така продукція, і включає загальний обсяг її виробництва.
1.2. Форма уміщує дані про виробництво промислової продукції, яка за позиціями чинної Номенклатури продукції промисловості (далі – Номенклатура), у графі 4 має позначку “р”, в одиницях вимірювання, передбачених у графі 3 Номенклатури.
Якщо в назвах одиниць вимірювання присутні слова “мільйон”, “тисяча”, то форма містить дані за цими видами промислової продукції з одним десятковим знаком, за іншими одиницями виміру – у цілих числах.
Якщо вироблена підприємством продукція відповідно до Номенклатури обліковується у різних одиницях вимірювання (наприклад, коди 28.99.39.75 (кг), 28.99.39.75.А (тис. грн.), 28.99.39.75.В (шт.)), то форма містить дані за цією продукцією у всіх одиницях вимірювання.
Якщо одиницями вимірювання є кілограми, тонни тощо, то форма містить дані про чисту вагу продукції без урахування ваги пакувального матеріалу.
Якщо на підприємстві вироблялася продукція, не передбачена Номенклатурою, форма уміщує інформацію про назву продукції та дані щодо показників, яка розміщена у вільних рядках форми.
1.3. Якщо місцезнаходження та місце здійснення виробничої діяльності респондента є територіями різних адміністративно-територіальних одиниць, органи державної статистики отримують звіт за місцем здійснення виробничої діяльності/виробництва продукції. У тих випадках, коли підрозділ не веде облік усіх показників форми, органи державної статистики отримують звіт, сформований на підставі даних юридичної особи або безпосередньо від юридичної особи за місцем здійснення підрозділом виробничої діяльності.
II. Виробництво та реалізація промислової продукції
2.1. Графа 1 містить дані про валовий випуск продукції (у т. ч. попутної), включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві (внутрішньозаводський оборот).
За позиціями, облік яких ведеться у вартісному вираженні відповідно до Номенклатури, у випадку виробництва продукції за давальницькою схемою графа 1 включає вартість робіт з її виробництва без урахування вартості, використаної давальницької сировини, а у випадку виробництва продукції з власної сировини графа 1 включає вартість валового випуску.
Показник “теплоенергія” охоплює всю кількість теплоенергії (з урахуванням втрат), вироблену електростанціями, котельними й утилізаційними установками та відпущену як цехам і виробництвам свого підприємства, так і зовнішнім споживачам, за винятком теплоенергії, витраченої на технологічні потреби електростанції (котельної тощо), а також не включає теплоенергію, яку повернено до електростанції або в котельню з конденсатом виробничого пару, м’ятим паром (від молотів, пресів тощо) і зворотною мережною водою.
2.2. Графа 2 вміщує дані про випуск продукції, виробленої підприємством на давальницьких умовах (із сировини замовника).
2.3. Графа 3 містить дані про валовий випуск готової продукції за попередній рік.
2.4. Графа 4 вміщує дані про обсяг продукції, виробленої з власної сировини (товари власного виробництва та виконані послуги промислового характеру), яку реалізовано у звітному році.
Реалізованою є продукція, яка фактично відвантажена, про що зазначено в оформлених як підстава для розрахунку з покупцем (замовником) документах, незалежно від надходження платежів за неї.
2.5. Графа 5 вміщує вартість продукції (з одним десятковим знаком), урахованої у графі 4, за ціною продажу франко-завод, за якою її було реалізовано у звітному році (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків, оптових скидок з ціни продажу) та не включає окремо сплачені витрати на транспортування продукції. Витрати на пакування продукції, навіть якщо пакування сплачується окремо, охоплюється цим показником.
2.6. За видами продукції, облік яких ведеться у вартісному вираженні згідно з Номенклатурою, форма містить дані тільки за показниками граф 1, 3, 4, 5. При цьому дані графи 4 дорівнюють даним графи 5.
Якщо підприємство здійснює складання продукції з покупних комплектуючих, то графа 5 включає повну вартість готових виробів.
2.7. За позиціями Номенклатури, що мають шестизначний код з двома дев’ятками (99) наприкінці, форма відображає елементарні операції процесу виробництва продукції, що здійснюються на замовлення (коли підприємству-виробнику недоцільно спеціально створювати для цього виробничі потужності, а вигідніше замовити виконання цих робіт).
2.8. Форма за кодами, які класифікуються в Номенклатурі як послуги, вміщує:
2.8.1. За послугами, які обліковуються у вартісному вираженні відповідно до Номенклатури, зокрема виконання робіт із штампування, кування, карбування, нанесення покриттів (позиції груп 25.5, 25.6) тощо, у графах 1, 3, 4, 5 – вартість послуги без урахування вартості використаної сировини (власної чи замовника).
2.8.2. За позиціями Номенклатури, в яких класифікуються послуги з ремонту, – вартість виконаних робіт з ремонту без урахування вартості використаних матеріалів та комплектуючих (власних чи замовника), а також вартості ремонту власного виробничого обладнання.
2.8.3. За послугами, які обліковуються у натуральному вираженні, тобто у кілограмах, тоннах тощо (зокрема код 24.51.11 “Послуги з виливки чавуну ковкого”), у графі 5 – вартість послуги без урахування вартості використаної сировини (власної чи замовника). При цьому за кодами Номенклатури 22.29.91, 24.51.11, 24.52.10, 24.53.10, 24.54.10 враховується лише виробництво виробів на замовлення при умові, що виготовлені вироби є напівфабрикатами (виливками, заготовками та ін.) і потребують подальшої доробки для можливості їх використання за призначенням, тобто не є готовими деталями для машин і устатковання. Литі напівфабрикати, виготовлені для власних потреб, з подальшою їх доробкою на своєму підприємстві чи на замовлення на іншому підприємстві, а також вироблені повністю готові литі вироби охоплюють відповідні позиції Номенклатури (зокрема вузли та деталі до конвертерів і машин ливарних, виливниць і ковшів, що використовуються в металургії і в ливарному виробництві, – код 28.91.12.30, вузли та пристрої до верстатів для оброблення металів – 28.41.40, радіатори центрального опалення без електричного підігріву та їх складові частини з металів чорних – 25.21.11, ванни з металів чорних – 25.99.11.27, вироби для каналізаційних систем з чавуну нековкого – 25.99.29.13 тощо).
2.9. При випуску продукції з тривалим циклом виробництва форма містить дані щодо кількості та вартості тільки повністю готових виробів.
III. Наявність електростанцій потужністю менше 500 кВт, їх потужність та виробництво електроенергії
3.1. Розділ II форми відображає інформацію про наявність, потужність та виробництво електроенергії встановленими електростанціями (електрогенераторними установками) потужністю менше 500 кВт незалежно від місця установки устаткування (на центральній електростанції, в цехах та ін.); типу струму (перемінний чи постійний); характеру використання електроенергії (для виробничих чи тільки освітлювальних потреб); стаціонарна чи пересувна електростанція; діюча чи недіюча електростанція (тимчасово або протягом усього року); від приналежності електростанції – в орендному користуванні чи ні. При використанні електростанції (електрогенераторної установки) в рамках договору оренди розділ II форми вміщує інформацію про наявність електростанції, її потужність та виробництво електроенергії за даними учасника договору, в експлуатації якого перебуває електростанція (електрогенераторна установка), станом на кінець звітного року. Розділ II вміщує дані у цілих числах в одиницях вимірювання, які вказані у формі державного статистичного спостереження.
До встановленого належить устаткування: діюче; тимчасово або протягом усього року бездіяльне внаслідок несправності, а також яке перебуває у резерві, на консервації, але установлене на фундаменті; що перебуває в капітальному і поточному ремонті та реконструкції, навіть якщо воно зняте з фундаменту і відправлене для ремонту на інший завод; що перебуває у пусковому періоді, тобто не передане у промислову експлуатацію, але виробляє електроенергію, хоча б і нерегулярно; нестаціонарне (пересувне), якщо воно змонтоване (зібране) і готове до експлуатації. Устатковання, що перебуває на складі, у дорозі, монтажі, належить до невстановленого.
Розділ II форми не вміщує дані за електростанціями (електрогенераторними установками): на суднах, поїздах, автотранспорті; які обслуговують кінопересувні установки; які обслуговують електрозварювальні апарати, що становлять з робочим апаратом єдиний агрегат; які призначені для зарядження акумуляторів; за пересувними електростанціями потужністю менше 5 кВт (крім електростанцій, які обслуговують лісозаготівлі); за стаціонарними електростанціями потужністю до 2 кВт уключно в кінотеатрах, школах, дитячих будинках, будинках інвалідів, лікарнях, лазнях та ін.
Окремою стаціонарною електростанцією вважається сукупність агрегатів (первинний двигун з генератором), призначених для виробництва електроенергії, установлених в окремій будівлі чи в спеціально виділеній частині будівлі. Якщо електрогенераторні установки розташовані в різних цехах однієї будівлі чи в різних будівлях, але працюють на загальний щит, то вони вважаються однією електростанцією. Стаціонарна електростанція, до складу первинних двигунів якої входять теплові двигуни і гідродвигуни, умовно вважається як дві електростанції – теплова і гідроелектростанція.
До пересувних електростанцій належать енергопоїзди, вагони-електростанції, електростанції на автоходу і всі електростанції, змонтовані на загальній рамі, призначені для переміщення. Електростанції, придбані як пересувні, але закріплені на фундаменті і мають підведені мережі, є стаціонарними.
Однотипними пересувними вважаються електростанції, що мають однакову потужність; мають один і той самий вид первинного двигуна; використовують один і той самий вид палива. Розділ II форми вміщує окремо (порізно) інформацію щодо однотипних діючих пересувних електростанцій та бездіяльних, а також стосовно однотипних пересувних електростанцій, що перебувають станом на кінець звітного року на територіях різних областей. За однотипними пересувними електростанціями розділ II форми вміщує дані сумарно з визначенням їх кількості.
3.2. Графа А вміщує порядковий номер кожної електростанції або відображає межі номерів (з якого і до якого номера) електростанцій.
3.3. Графа Б містить інформацію про тип електростанції згідно з паспортними даними, її найменування та місцезнаходження.
3.4. Графа В уміщує код типу електростанції: “1” – теплова; “2” – гідроелектростанція; “3” – атомна; “4” – вітрова; “5” – гідроакумулююча; “6” – сонячна; “7” – геотермальна; “8” – інша (з її визначенням у примітках). Енергопоїзди визначаються записом “Енергопоїзд” з його номером.
3.5. Графа Г уключає код виду електростанції: “1” – стаціонарні електростанції (електрогенераторні установки), “2” – пересувні.
3.6. Графа 1 вміщує дані про кількість електростанцій.
3.7. Графа 2 включає дані про установлену потужність електростанції станом на 1 січня наступного за звітним року за сумою потужностей усіх установлених агрегатів (електрогенераторів, зв’язаних з первинними двигунами), призначених для виробництва електроенергії. Вміщує також потужність електрогенераторів, що обслуговують власні потреби станції, за винятком збудників і мотор-генераторів для акумуляторних батарей та інших споживачів постійного струму власних потреб станції. Якщо потужність первинного двигуна менше потужності електрогенератора, то установленою потужністю цього агрегата вважається потужність первинного двигуна (за паспортом).
Установлена потужність електростанції вміщує інформацію з урахуванням змін потужності при установці нових, демонтажі старих або переоцінці (перемаркуванні) діючих електрогенераторів чи первинних двигунів за наявності оформленого відповідним чином документа; інші причини (стан генератора, перебування його в резерві або ремонті, невідповідність потужності генератора іншим елементам, крім первинного двигуна) не впливають на значення показника установленої потужності станції.
3.8. Графа 3 відображає виробництво електроенергії, включаючи електроенергію, вироблену при випробуванні електрогенераторних установок. Якщо електростанція не діяла протягом звітного року, графа 3 вміщує запис “Не діяла” із зазначенням причини.
За відсутності лічильника графа 3 вміщує дані про обсяг виробленої електроенергії (кВт·год), які є розрахунковими, отриманими шляхом множення середнього за рік фактичного навантаження енергогенератора в кіловатах (визначеного за даними амперметра і вольтметра) на кількість годин його роботи.
3.9. Графа 4 вміщує інформацію про причину зміни потужності електрогенераторів станом на 1 січня наступного за звітним року порівняно з потужністю станом на 1 січня звітного року (введення, демонтаж, перемаркування), про використання електростанції на умовах оренди, здійснення відпуску електроенергії до загальної мережі Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) та інформацію пояснювального характеру щодо інших показників. Зміна максимально тривалої (номінальної) потужності, зазначеної на марці (перемаркування), можлива за наявності затвердженого акта. Електрогенераторні установки, зняті з фундаменту для ремонту і модернізації, не вважаються демонтованими.
3.10. За демонтованою стаціонарною електростанцією графа 2 не включає дані щодо її потужності, графа 3 вміщує інформацію щодо кількості виробленої електроенергії протягом звітного року за період її роботи із визначенням у примітці кількості демонтованих кіловат.
За пересувними електростанціями і енергопоїздами, що вибули, графа 2 не включає дані щодо їх потужностей, графа 3 вміщує дані про кількість електроенергії, виробленої протягом звітного року за період їх роботи. За пересувними електростанціями і енергопоїздами, що прибули у звітному році, графа 2 відображає потужність станом на кінець року, графа 3 включає дані про обсяги електроенергії, виробленої за період їх роботи.
Директор департаменту
статистики виробництва
Л.М. Овденко
Лист Державної служби статистики України “Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1П-НПП (річна) “Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції” від 22.09.2014 р. № 17.4-12/28

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>