Лист Державної служби статистики України “Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк (один раз на рік) “Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року” від 30.11.2012 р. № 18/1-12/35

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 30.11.2012 р. № 18/1-12/35
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк (один раз на рік) “Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року”
Загальні положення
Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк (один раз на рік) “Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року” (далі – звіт).
Звіт поширюється на всі вищі навчальні заклади (далі – ВНЗ) незалежно від форм власності та підпорядкування, які пройшли процедуру ліцензування та отримали сертифікат про акредитацію закладу (I – IV рівнів), про що зазначено у формі державного статистичного спостереження № 2-3 нк.
Звіт відображає дані первинної облікової документації, яку має навчальна частина, бухгалтерія, відділ кадрів тощо.
Звіт охоплює дані, отримані від ВНЗ, який є самостійною юридичною особою (головний ВНЗ). Інформація за денною, вечірньою та заочною формами навчання міститься в окремому звіті.
Усі розділи звіту містять дані як головних ВНЗ, так і дані, отримані від підпорядкованих ВНЗ нижчого рівня, інших структурних підрозділів (відокремлених філій, відділень тощо), що не мають статусу юридичної особи, незалежно від регіону їх розташування та форми навчання. Виняток становить розділ XII, який не містить інформацію стосовно головного ВНЗ.
Інформацію щодо мережі та основних показників діяльності структурних підрозділів головного ВНЗ, самостійних філій, відділень тощо містить розділ XII звіту.
Порядок заповнення форми
Розділ А. Загальна інформація
Розділ А містить інформацію про найменування органу державної влади, у сфері управління якого перебуває навчальний заклад, тип навчального закладу, а також форму навчання (денна, вечірня, заочна /дистанційна, екстернатна/) та рівень акредитації закладу.
Звіт не містить дані щодо слухачів підготовчих курсів, підготовчих факультетів та студентів, які відряджені для навчання в інші країни, а також слухачів відділень (факультетів) післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Звіт охоплює дані про тих осіб, які здобувають другу вищу освіту на загальних засадах.
Інформація стосовно студентів із числа іноземних громадян міститься виключно в розділі XI звіту.
Дані щодо осіб, які навчаються за дистанційною та екстернатною формами, містяться лише у звіті заочної форми навчання.
Інформація щодо студентів, які навчаються другий рік на одному й тому ж курсі та не переведені на початок навчального року на наступний курс незалежно від причин (неуспішність, академічна відпустка тощо), відображається у загальній кількості студентів.
Якщо вступна кампанія до ВНЗ здійснюється наприкінці календарного року, тобто після подання звіту, дані щодо прийому студентів за відповідними спеціальностями містяться у загальній кількості студентів у звіті наступного навчального року.
Розділ I. Розподіл студентів за спеціальностями (напрямами підготовки)
Графа А у вільних рядках охоплює інформацію про назви спеціальностей (напрямів підготовки), графа Б – відповідні коди спеціальностей (напрямів підготовки). Назви та коди спеціальностей (напрямів підготовки) відповідають Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 (зі змінами і доповненнями), Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 (зі змінами і доповненнями), Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 (зі змінами і доповненнями), а також Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787 (зі змінами і доповненнями).
Графа 1 по кожній із перелічених спеціальностей (напрямів підготовки) містить інформацію про рівень її акредитації або підготовки (I – IV). Зазначена графа охоплює інформацію про рівень підготовки для спеціальностей, рівень акредитації яким ще не присвоєно, який відповідає виданій ліцензії на освітню діяльність і діє, як правило, на термін завершення циклу підготовки фахівців.
Розділ відображає дані про прийом і випуск із урахуванням ступеневої підготовки студентів.
Так, графа 2 включає дані про загальну чисельність прийнятих як на початковий цикл навчання (як правило, 1 – 2 курси), так і на завершальний цикл навчання після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (як правило, 5 курс).
Графа 7, на відміну від графи 2, відображає дані про чисельність прийнятих тільки на початковий цикл навчання (як правило, на 1 – 2 курс).
Таким чином, у звітах ВНЗ, які не здійснюють ступеневе навчання студентів, у рядку 01 дані графи 2 дорівнюють даним графи 7, а у звітах ВНЗ, які здійснюють ступеневе навчання, дані графи 2, як правило, перевищують дані графи 7. Різниця між даними граф 2 та 7 характеризуватиме прийом для продовження навчання після завершення початкового циклу, який, як правило, засвідчується наданням освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.
У графах 3 – 6 та 8 – 11 прийняті розподілені за джерелами фінансування їх подальшого навчання. Так, графи 3 та 8 містять дані про чисельність прийнятих виключно за рахунок коштів державного бюджету, без урахування тих осіб, кошти на навчання яких виділяються з місцевих бюджетів. Графи 4 та 9 вміщують дані про прийнятих за рахунок коштів місцевих бюджетів. Графи 5 та 10 включають дані про осіб, яких прийнято на навчання за рахунок коштів органів державної влади (міністерств, відомств тощо) та інших юридичних осіб. Графи 6 та 11 містять дані про осіб, яких прийнято на навчання за рахунок коштів фізичних осіб.
Дані графи 2 дорівнюють сумі даних граф 3 – 6 за всіма рядками, дані графи 7 – сумі даних граф 8 – 11.
Графи 7 – 11 не містять дані щодо прийому в рахунок поповнення старших (4 – 6) курсів.
Графа 12 включає дані про загальну кількість студентів, які навчаються за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями. Студентів, які одночасно здобувають освіту за різними формами навчання або навчаються за кількома різними спеціальностями, враховують відповідну кількість разів.
Графа 13 містить дані про кількість жінок із загальної кількості студентів.
Графа 14 вміщує дані про чисельність студентів, які завершили початковий цикл навчання і здобули, як правило, освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” або завершили нормативний термін (повний цикл) навчання і здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр). Дані графи 14 охоплюють усіх осіб, які отримали відповідні дипломи, а також осіб, незалежно від того, залишили вони ВНЗ чи продовжують навчання для здобуття вищого освітньо-кваліфікаційного рівня.
Графа 15 містить дані про тих студентів із графи 14, які, отримавши диплом про здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр), завершили навчання у цьому ВНЗ і залишили його. Дані графи 15 менші або дорівнюють даним графи 14.
Графи 14 та 15 містять інформацію за календарний рік – про фактичне завершення студентами циклів навчання з 01.01 по 30.09 та очікуване, з 01.10 по 31.12 поточного року (ураховуючи студентів, присвоєння освітньо-кваліфікаційних рівнів яким згідно з навчальним планом здійснюватиметься у жовтні – грудні, а також тих, що не захистили дипломний проект (не склали державні іспити) у визначений термін, але отримали дозвіл захистити диплом повторно (пересклали державні іспити) у період з 01.10 по 31.12.
Інформація щодо студентів, які закінчили теоретичний курс навчання у минулих роках, а диплом отримали у поточному, міститься у графах 14 – 15 звіту поточного року.
Графи 14 – 15 не містять дані про студентів, які отримали лише довідку про закінчення теоретичного курсу навчання.
Графа 14 включає дані про кількість студентів, які завершили I цикл навчання у закладах I – II рівнів акредитації та отримали диплом державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра.
Графа 16 відображає дані про кількість осіб, які завершили певний цикл навчання (початковий або завершальний), здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і навчалися виключно за рахунок коштів державного бюджету, графа 17 містить дані про тих, що навчалися за кошти місцевих бюджетів.
Графа 18 включає дані про кількість жінок із загальної чисельності випущених із ВНЗ (із графи 15 розділу I). Дані графи 18 менші або дорівнюють даним графи 15 розділу I.
Цей розділ не містить інформацію про кількість студентів із числа іноземних громадян.
Рядок 01 дорівнює сумі даних заповнених рядків за всіма графами.
Розділ II. Розподіл студентів за курсами
Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 03 за всіма графами.
Рядок 02 охоплює дані від закладів, що у відповідних групах здійснюють навчання осіб, які мають базову загальну середню освіту.
Рядок 03 охоплює дані від закладів, що у відповідних групах здійснюють навчання осіб, які мають повну загальну середню освіту.
Рядок 04 із рядка 01 містить дані про загальну кількість інвалідів з числа студентів. Джерелами інформації для цього рядка є дані медичних довідок або інших документів, які підтверджують віднесення студента до зазначеної категорії.
Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 – 8 за рядками 01 – 03.
Графи 6 і 7 включають дані про осіб, які продовжують навчання на відповідних курсах до повного завершення теоретичного курсу навчання.
Графа 8 містить дані про осіб, які повністю закінчили теоретичний курс навчання, тобто допущені до складання державних іспитів (підготовки дипломної роботи).
Дані графи 1 рядка 01 дорівнюють даним графи 12 рядка 01 розділу I.
Розділ III. Розподіл студентів за мовами навчання
Розділ містить інформацію про розподіл кількості студентів за мовами навчання.
Графа А у вільних рядках уключає записи про не перелічені мови. Якщо навчання в групі ведеться двома або більше мовами, графа вміщує інформацію про ту мову, якою викладається більшість предметів.
Графу Б заповнюють органи державної статистики.
Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють даним рядка 01 графи 12 розділу I.
Розділ IV. Розподіл студентів за віком
Рядок 01 за графами 2 – 19 включає дані про розподіл загальної кількості студентів за віком, тобто за числом повних років, які матиме студент на 1 січня наступного за звітним року.
Дані графи 1 рядка 01 дорівнюють даним графи 12 рядка 01 розділу I.
Рядки 02 – 05 містять дані про студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Рядки 02 – 05 не враховують студентів, які мають одного з батьків (дієздатного, не засудженого тощо).
Дані щодо дітей-сиріт ураховують дітей, батьки яких померли чи загинули.
Дані щодо дітей, позбавлених батьківського піклування, враховують тих дітей, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинутих дітей, дітей, батьки яких невідомі, дітей, від яких відмовилися батьки тощо.
Відповідно до чинного законодавства, відсутність батьків у студентів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтва про смерть, рішень судових органів, довідками з органів внутрішніх справ, закладів охорони здоров’я, довідками загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у яких вони навчалися, про перебування в них на повному державному утриманні тощо). Студенти з числа таких дітей, яким не виповнилося 18 років, перебувають під опікою (піклуванням), а після досягнення 18-річного віку мають зараховуватися на повне державне утримання до закінчення (припинення) навчання, незалежно від віку.
Рядок 02 містить інформацію із урахування того, що на повне державне утримання зараховано студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (до 18-ти років, а також старших за віком), які безпосередньо перед вступом до ВНЗ перебували на повному державному утриманні (в інших навчальних закладах, у лавах Збройних Сил), або тих, які стали такими в період навчання (батьки померли, загинули або один із них, якщо інший був позбавлений батьківських прав, недієздатний, засуджений тощо).
Рядок 02 не містить дані щодо студентів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які на час вступу до навчального закладу працювали або були одружені.
Рядки 03 і 05 уключають дані про студентів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають випуску в поточному навчальному році після закінчення нормативного (повного) терміну навчання.
Сума даних рядків 02 і 04 за графами 2 – 6 відповідає загальній кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
У рядку 04 дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 – 6.
Розділ V. Результати прийому на початковий цикл навчання
Розділ уміщує інформацію про результати прийому тільки на початковий цикл навчання. Дані про прийом для продовження навчання після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” розділ не містить.
Рядок 01 містить дані про загальну кількість заяв про вступ до закладу на момент початку іспитів. При цьому заяви осіб, які забрали свої документи до початку іспитів, дані рядка не враховують.
Рядок 02 уключає дані про загальну кількість осіб, які зараховані до закладу за результатами вступних випробувань: іспитів, співбесіди, тестування тощо (на момент складання звіту).
Графи 2 – 8 відображають дані тільки про тих осіб, які закінчили відповідні заклади у поточному році.
Графи 9 – 10 містять дані про прийом студентів із числа осіб, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС і віднесених до 1 – 4 категорій у відповідності із чинним законодавством.
Графа 11 вміщує дані про кількість осіб, які до вступу в навчальний заклад постійно проживали у сільській місцевості. Графа 11 не враховує осіб, які проживали у селищах міського типу.
Графа 12 містить дані про цільовий прийом сільської молоді, передбачений чинним законодавством, відповідно до встановленої для закладу квоти.
Дані рядка 02 графи 1 дорівнюють даним рядка 01 графи 7 розділу I.
Розділ VI. Педагогічні та науково-педагогічні працівники
Рядки 02 та 03 містять дані про чисельність педагогічних працівників самостійних ВНЗ I – II рівнів акредитації, рядки 04 та 05 – про науково-педагогічних працівників самостійних ВНЗ III – IV рівнів акредитації, а всі рядки розділу можуть бути заповнені у звітах ВНЗ III – IV рівнів акредитації, до складу яких входять ВНЗ нижчого рівня.
З метою запобігання дублювання інформації дані щодо працівників, які одночасно викладають за денною, вечірньою (заочною) формами навчання, містяться у звіті один раз, за формою навчання, на яку припадає найбільша кількість годин.
До основних посад педагогічних працівників ВНЗ I – II рівнів акредитації відносять: викладач, старший викладач, голова предметної (циклової) комісії, завідуючий відділенням, заступник директора та директор.
До основних посад науково-педагогічних працівників ВНЗ III – IV рівнів акредитації відносять: асистент, викладач, старший викладач, директор бібліотеки, науковий працівник бібліотеки, доцент, професор, завідуючий кафедрою, декан, директор інституту, проректор, ректор.
Рядки 02 та 04 включають дані про всіх осіб, які займають викладацькі посади, передбачені штатним розписом, і працюють на повній ставці, та про штатних викладачів, які мають основну роботу в цьому ВНЗ і працюють менше ніж на повну ставку (0,75; 0,5; 0,25 ставки тощо). Також рядки 02 та 04 містять відомості про осіб, які працюють на умовах штатного сумісництва та погодинної оплати праці (завідувачі навчальних відділів, відділень, практики та інші працівники з числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, які ведуть викладацьку роботу).
Дані про педагогічних і науково-педагогічних працівників, які мають основну роботу в іншому ВНЗ, у звіті враховані тільки один раз за основним місцем роботи.
Рядки 03 та 05 містять дані про осіб, які займають основні посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, що мають основне місце роботи у цьому ВНЗ або працюють на повну і менше ніж на повну ставку.
Дані про осіб, які ведуть викладацьку роботу на умовах погодинної оплати праці, враховують тільки один раз за місцем основної роботи у ВНЗ.
Графи 2 – 5 включають інформацію із графи 1 про наявність у педагогічних і науково-педагогічних працівників наукових ступенів та вчених звань. Сума даних граф 2 та 3, а також сума даних граф 4 та 5 не можуть перевищувати дані графи 1.
Графа 6 із графи 1 містить дані про осіб, які працюють менше ніж на повну ставку.
Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 04 за всіма графами. Дані рядка 03 менші або дорівнюють даним рядка 02, а дані рядка 05 – відповідно даним рядка 04.
Розділ VII. Підприємства громадського харчування
З метою запобігання дублювання, інформація про наявність підприємств громадського харчування, як правило, міститься у звітах за денною та заочною формами навчання. Якщо підприємством громадського харчування користуються студенти різних форм навчання, інформацію вміщує звіт за тією формою навчання, студенти якої користуються закладом частіше.
Звіт не містить інформацію про підприємства громадського харчування, які знаходяться на капітальному ремонті більше шести місяців.
Графи 1 та 2 включають дані про фактичну кількість місць у підприємствах громадського харчування, тобто число відвідувачів, на одночасне фактичне обслуговування яких розраховано підприємство громадського харчування (а не проектне число місць).
Якщо в залі підприємства громадського харчування встановлені столи для прийому їжі стоячи або стійка бару, звіт містить інформацію щодо кількості місць у залі із розрахунку 0,6 погонного метра довжини стола або стійки бару на одного відвідувача.
Графа 1 вміщує дані про кількість місць у підприємствах громадського харчування, які розташовані у приміщенні ВНЗ або на його території. Місця в їдальнях та буфетах при гуртожитках до графи 01 не включено.
Графа 02 містить дані про кількість місць у підприємствах громадського харчування при гуртожитках або на їх територіях.
Розділ VIII. Наявність і використання учбово-лабораторних будинків та гуртожитків, бібліотек
Розділ містить інформацію щодо самостійних денних навчальних закладів. Інформація про самостійні вечірні та заочні навчальні заклади включена в розділ у випадку, коли останні мають площу власну або орендовану в інших установах та організаціях (крім ВНЗ).
Графа 1 включає дані про загальну площу будівель, одиниця вимірювання – квадратні метри (без десяткового знака).
Загальна площа будівель охоплює: площу навчальних корпусів, бібліотечних приміщень (читацькі зали, книгосховища), службово-виробничих приміщень, кімнат для відпочинку співробітників, архівів, приміщень актових залів, кімнат для самодіяльних колективів, адміністративних приміщень, приміщень громадських організацій, гуртожитків, комор, де зберігається інвентар, профілакторіїв, площу їдалень, буфетів, кухонь, гардеробів, сходів, тамбурів, переходів, санвузлів, кімнат для самостійних занять, медпунктів, приміщень технічного та санітарно-технічного призначення (бойлерні, котельні, щитові, місцеві телефонні станції тощо), площу житлових будинків, які зайняті викладачами, площу, яка зайнята дитячими садками, спортивними таборами, підсобну та іншу, як власну, так і орендовану (крім орендованої в інших навчальних закладах), а також ту, що здана в оренду іншому ВНЗ.
Графа 2 із загальної площі містить дані про площу, орендовану в інших установах, організаціях тощо.
Графа 3 із загальної площі відображає дані про площу, яка здана в оренду (крім тієї, що здана іншим вищим навчальним закладам).
Графи 4 та 5 містять дані про забезпеченість гуртожитками студентів, які навчаються в навчальному закладі, що заповнює звіт, незалежно від того, розміщуються студенти на власних чи орендованих площах гуртожитків.
Графа 6 вміщує дані про загальну кількість самостійних бібліотек та їх філій (крім бібліотечних пунктів), графа 7 – про кількість бібліотечних пунктів.
Графа 8 включає дані про загальні бібліотечні фонди, а саме: книжки та періодичні видання (переплетені); рукописи; мікроформи книжок, періодичних видань, рукописів та інших бібліотечних матеріалів; аудіовізуальні документи; інші бібліотечні матеріали.
Графа 9 містить дані про загальну кількість читачів.
Розділ IX. Надання стипендій
Графа 1 містить дані про кількість усіх студентів денних відділень, які одержують стипендію, незалежно від джерела фінансування.
Графа 2 включає дані про тих студентів, що отримують академічні стипендії, графа 4 – соціальні стипендії, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 “Питання стипендіального забезпечення”. Якщо студент отримує одночасно і академічну, і соціальну стипендію, то в графі 1 показник враховує його один раз, а в графах 2 та 4 – відповідну кількість разів.
Графа 3 із графи 2 містить дані про студентів, які отримують ординарні (звичайні) стипендії. Таким чином, різниця між даними граф 2 та 3 припадає на стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами, а також на іменні та персональні стипендії навчального закладу.
Дані кожної з граф 2 – 4 не можуть перевищувати дані графи 1, а дані графи 3 – відповідно перевищувати дані графи 2.
Розділ X. Джерела фінансування навчання студентів
Рядок 01 включає дані про розподіл студентів за джерелами фінансування їх навчання.
Рядок 02 містить дані про випускників, які отримали направлення на роботу після завершення нормативного (повного) терміну навчання.
Рядок 03 із рядка 01 гр. 15 розділу I вміщує дані про випускників, які, крім диплома, що засвідчує здобуття вищої освіти та кваліфікації за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр), отримали документ установленого зразка про присвоєння кваліфікації “кваліфікований робітник”.
Дані графи 1 за рядками 01 та 02 дорівнюють сумі даних граф 2 – 5 за відповідними рядками.
Дані рядка 01 графи 1 розділу X дорівнюють даним рядка 01 графи 12 розділу I.
Розділ XI. Навчання іноземних студентів
Розділ містить інформацію про чисельність, прийом і випуск іноземних громадян, які прибули на навчання із зарубіжних країн.
Графа А передбачає назви країн, з яких прибули на навчання іноземні студенти.
Графу Б заповнюють органи державної статистики відповідно до Класифікації країн світу.
Графа 1 містить дані про загальну кількість студентів.
Графа 2 включає дані про кількість прийнятих на початковий цикл навчання.
Графа 3 відображає дані про фахівців, які закінчили нормативний (повний) цикл навчання і отримали відповідний диплом.
Рядок 01 дорівнює сумі даних заповнених рядків по графах 1 – 3.
Додаток до розділу XI призначений для використання у разі необхідності.
Розділ XII. Перелік відокремлених структурних підрозділів, уключених до звіту
Розділ містить інформацію тільки про ті ВНЗ, які мають у підпорядкуванні структурні підрозділи (ВНЗ нижчого рівня, філії, відділення), що знаходяться за межами регіону розташування головного ВНЗ, і які включили до звіту інформацію згаданих підрозділів.
Графа А відображає інформацію про повну назву підрозділу, дані якого увійшли до звіту.
Графа Б містить адресу розташування підрозділу (область, місто, вулиця, будинок).
Графу В заповнюють органи державної статистики.
Графа 1 включає дані про загальну кількість студентів, які навчаються у структурному підрозділі.
Графа 2 відображає дані про кількість прийнятих на початковий цикл навчання (аналогічно заповненню графи 7 розділу I).
Графа 3 містить дані про кількість осіб, які завершили нормативний (повний) курс навчання та здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (аналогічно заповненню графи 15 розділу I).
Рядок 01 дорівнює сумі даних заповнених рядків по графах 1 – 3.
Директор департаменту
статистики послуг
І. В. Калачова
Лист Державної служби статистики України “Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк (один раз на рік) “Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року” від 30.11.2012 р. № 18/1-12/35

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>