Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності” від 05.03.2015 р. № 246-VIII

Редакція: 01.04.2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України “Про страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):
1) частину четверту статті 6 доповнити пунктом 212 такого змісту:
“212) страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги”;
2) пункт 44 частини першої статті 7 виключити.
2. У Законі України “Про волонтерську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435):
1) у статті 1:
а) у частині першій:
в абзаці першому слова “безкорислива” і “та волонтерськими організаціями” виключити;
в абзаці другому слова “та волонтерськими організаціями” виключити;
в абзаці третьому слово “благодійництва” замінити словами “благодійної діяльності”;
в абзаці четвертому слова “має одноразовий характер або” виключити;
б) у частині другій слово “безкорисливості” виключити;
в) у частині третій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
“надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам”;
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
“надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції”.
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
г) у частині четвертій слова “волонтерських організацій та отримувачів волонтерської допомоги” замінити словами “отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів”;
2) статтю 3 викласти в такій редакції:
Стаття 3. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності
1. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.
2. Кабінет Міністрів України:
забезпечує здійснення єдиної державної політики у сфері волонтерської діяльності;
розробляє державні цільові програми у сфері волонтерської діяльності;
спрямовує і координує роботу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, та інших органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики та державних цільових програм у сфері волонтерської діяльності.
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності:
забезпечує реалізацію державної політики у сфері волонтерської діяльності;
вживає інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;
сприяє поширенню інформації про волонтерську діяльність;
сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їхній діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності;
поширює інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності;
оприлюднює на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зокрема, інформацію про організації та установи, що залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації;
сприяє здійсненню міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи у цій сфері”;
3) текст статті 4 викласти в такій редакції:
“1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів (їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти), перелік фізичних осіб (у разі їхньої письмової згоди відповідно до закону), організацій та установ, які потребують волонтерської допомоги, шляхом розміщення відповідної інформації на своїх веб-сайтах у мережі Інтернет і місцевих засобах масової інформації”;
4) статті 5-7 викласти в такій редакції:
Стаття 5. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, їхні права та обов’язки
1. Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими.
2. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:
провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному цим Законом;
отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;
самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;
видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;
відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;
страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України “Про страхування”;
запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської діяльності;
набувати інші права, передбачені законом.
3. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:
забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;
здійснювати підготовку волонтерів;
надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності;
забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.
4. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, несуть відповідальність відповідно до закону.
5. У разі укладання ними договору про провадження волонтерської діяльності або договору про надання волонтерської допомоги відповідні організації та установи відшкодовують прямі збитки, завдані ними, у разі одностороннього розірвання відповідного договору, якщо це передбачено договором.
6. Організації та установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, протягом п’яти робочих днів з моменту такого залучення письмово інформують про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.
7. Організації та установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, у разі припинення іноземцем чи особою без громадянства провадження волонтерської діяльності протягом п’яти робочих днів повідомляють про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції.
Стаття 6. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів
1. У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів сім’ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
2. У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:
у разі встановлення інвалідності I групи – 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності II групи – 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності III групи – 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
3. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Одноразова грошова допомога виплачується за рішенням органу, визначеного Кабінетом Міністрів України. Відповідний орган приймає зазначене рішення на підставі звернення набувачів цієї допомоги до нього, довідки судово-медичної експертизи про причини смерті або довідки про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також, у разі необхідності, свідчень керівника одного з підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів. До звернення набувачів одноразової грошової допомоги також можуть додаватися інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів.
Стаття 7. Волонтери, їхні права та обов’язки
1. Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.
Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком від 14 до 18 років не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, визначеними абзацами восьмим та дев’ятим частини третьої статті 1 цього Закону, а також у медичних закладах.
Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтерську діяльність через організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.
2. Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору.
Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 цього Закону.
3. Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, що залучають до своєї діяльності волонтерів.
4. Волонтер має право на:
належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;
відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 цього Закону;
інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.
5. Волонтер зобов’язаний:
сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;
у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;
дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;
відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону”;
5) у статті 8:
а) частину першу викласти в такій редакції:
“1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, що є неприбутковими організаціями, які отримують таку допомогу”;
б) в абзацах третьому і четвертому частини другої слова “волонтерських організацій” замінити словами “організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів”;
в) у частині третій:
в абзаці другому слова “волонтерським організаціям” замінити словами “організаціям і установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів”;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
“у разі укладення договору про надання волонтерської допомоги відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою від отримання волонтерської допомоги, якщо це передбачено договором”;
6) статті 9 та 10 викласти в такій редакції:
Стаття 9. Договір про провадження волонтерської діяльності
1. Договір про провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається:
у разі надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.
2. За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов’язується за завданням другої сторони (організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а зазначена організація чи установа зобов’язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності. У договорі може визначатися порядок відшкодовування волонтеру витрат, пов’язаних з виконанням договору.
3. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі.
4. Договір про провадження волонтерської діяльності може укладатися з особою, яка досягла 18 років. Діти, які досягли 14 років, можуть укладати договори за письмової згоди батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів, піклувальника.
5. Договір про провадження волонтерської діяльності має містити:
опис волонтерської діяльності (завдання);
період провадження волонтерської діяльності;
права та обов’язки сторін;
відповідальність за заподіяння збитків;
умови розірвання договору.
Стаття 10. Договір про надання волонтерської допомоги
1. Договір про надання волонтерської допомоги в обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги.
2. Договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій формі.
3. Договір про надання волонтерської допомоги має містити:
опис волонтерської допомоги (завдання);
період провадження волонтерської допомоги;
права та обов’язки сторін;
відповідальність за заподіяння збитків”;
7) у статті 11:
а) у частині першій:
в абзацах першому та другому слово “відшкодовуються” замінити словами “можуть бути відшкодовані”;
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
“витрати на отримання візи”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;
б) частину другу викласти в такій редакції:
“2. Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – у разі укладення з ними договору про надання волонтерської допомоги, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском”;
8) у статті 12:
а) у частині другій слова “Волонтерські організації” замінити словами “Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів”;
б) частини третю, п’яту і шосту виключити;
9) у статті 13 слова “волонтерські організації” замінити словами “організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів”.
3. У Законі України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179; 2014 р., № 34, ст. 1168):
1) частину десяту статті 4 викласти в такій редакції:
“10. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, отримали посвідку на тимчасове проживання та здійснюють волонтерську діяльність на базі зазначених організацій та установ, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період провадження такої діяльності”;
2) у частині десятій статті 5 слова “або волонтерської організації та копія свідоцтва про державну реєстрацію такої організації” замінити словами “або організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, та копія свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи”;
3) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 15 слова “волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні у встановленому порядку” замінити словами “організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності”.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
П. Порошенко
 

 

м. Київ
5 березня 2015 року
№ 246-VIII
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності” від 05.03.2015 р. № 246-VIII

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>