Указ Президента України “Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі” від 21.01.1998 р. № 41/98

Редакція: 06.05.1999 р.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 7 вересня 1998 року № 982/98,
від 10 вересня 1998 року № 997/98,
від 26 жовтня 1998 року № 1184/98,

від 27 квітня 1999 року № 451/99
З метою скорочення дефіциту Державного бюджету України та платіжного балансу, суворої економії витрачання бюджетних коштів, запобігання зростанню інфляції і недопущення дальшого спаду життєвого рівня населення постановляю:
1. Кабінету Міністрів України, виходячи з показників, визначених Законом України “Про Державний бюджет України на 1998 рік”, забезпечити скорочення на 10 відсотків порівняно з 1997 роком витрат на функціонування органів виконавчої влади.
2. Скоротити на 20 відсотків чисельність працівників Адміністрації Президента України та працівників апарату Кабінету Міністрів України.
Рекомендувати Верховній Раді України, Рахунковій палаті України, Фонду державного майна України, Антимонопольному комітету України, органам місцевого самоврядування скоротити на 20 відсотків чисельність працівників апаратів.
3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям вжити додаткових заходів щодо збільшення доходної частини Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних і районних бюджетів.
Запропонувати органам місцевого самоврядування максимально використовувати наявні можливості та резерви щодо наповнення відповідних місцевих бюджетів.
4. Під час затвердження кошторисів доходів і видатків організацій, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України, передбачити скорочення у 1998 році на 15 відсотків порівняно з 1997 роком видатків на службові відрядження, утримання службового транспорту, засобів спеціального зв’язку.
5. Кошти, передбачені у відповідних бюджетах на капітальні вкладення, спрямувати у 1998 році на завершення будівництва пускових об’єктів.
Припинити проведення капітальних та поточних ремонтів службових будівель (споруд, приміщень), крім випадків, пов’язаних з аварійним станом будівель (споруд, приміщень), обмежити придбання (заміну) меблів, технічного устаткування, побутових приладів; заборонити розпочинати будівництво нових об’єктів за рахунок коштів Державного бюджету України та державних цільових фондів.
6. Установити, що у 1998 році на розвиток матеріально-технічної бази Державної інспекції України по контролю за цінами та Державної контрольно-ревізійної служби в Україні спрямовується 33 відсотки сум, які надходять за наслідками контрольної роботи цих органів, решта зазначених сум спрямовується до Державного бюджету України на погашення заборгованості з виплати заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій та соціальних виплат.
Кабінету Міністрів України внести до Верховної Ради України проекти законів України про спрямування на розвиток матеріально-технічної бази Державної митної служби України 70 відсотків, а державних податкових адміністрацій – 50 відсотків сум, які надходять до них згідно з законодавством.
7. Визнати за необхідне зараховувати до Державного бюджету України в повному обсязі надходження від плати за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності.
8. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо заборони з 1 лютого 1998 року проведення взаємозаліків видатків бюджетів усіх рівнів у рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах, обов’язкових платежах до бюджетів, яка виникатиме у 1998 році, за винятком взаємозаліків, що проводяться відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 1998 рік” та за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.
9. Запровадити у 1998 році бюджетний розпис за місяцями у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів.
Кабінету Міністрів України забезпечити касове виконання Державного бюджету України через органи Державного казначейства України в частині видатків:
здійснюваних Адміністрацією Президента України, Господарським управлінням Кабінету Міністрів України, Управлінням справами Верховної Ради України, – з 15 січня 1998 року;
здійснюваних Міністерством оборони України, Службою безпеки України, правоохоронними органами, – до кінця квітня цього року.
10. Установити, що координацію діяльності Державної податкової адміністрації України та Державної митної служби України з питань податкової політики здійснює Міністерство фінансів України.
11. Запропонувати затвердження кошторисів доходів і видатків, штатних розписів проводити в такому порядку:
обласних, Київської та Севастопольської міських рад – головами обласних рад, Київським та Севастопольським міськими головами за погодженням з Міністерством фінансів України;
(абзац другий статті 11 в редакції Указу Президента України від 26.10.98 р. № 1184/98)
районних, районних у містах Києві та Севастополі рад, міських (міст обласного підпорядкування) рад та їх виконавчих органів – головами відповідних рад за погодженням з обласними, Київським та Севастопольським міськими фінансовими управліннями;
районних у містах (міст обласного підпорядкування) рад та їх виконавчих органів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного підпорядкування) рад – головами відповідних рад, керівниками виконавчих органів міських рад за погодженням з міськими фінансовими відділами;
міських (міст районного підпорядкування) рад та їх виконавчих органів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів районних у містах, селищних і сільських рад та їх виконавчих органів – міськими, селищними, сільськими головами за погодженням з районними фінансовими відділами.
12. Стаття 12 втратила чинність
(згідно з Указом Президента України від 07.09.98 р. № 982/98)
13. Запровадити з 15 лютого 1998 року касове виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів і позабюджетних фондів через установи Національного банку України і комерційних банків на підставі угод, укладених відповідно з Державним казначейством України та місцевими фінансовими органами.
Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України визначити перелік комерційних банків України, через установи яких здійснюватиметься з 15 лютого 1998 року касове виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів і державних позабюджетних фондів, виходячи, зокрема, з розгалуженості мережі установ таких банків, розміру статутних фондів, обсягів кредитування загальнодержавних програм і операцій з облігаціями внутрішніх державних позик та іншими державними цінними паперами.
Міністерству фінансів України до 1 лютого 1998 року розробити типову угоду про касове виконання бюджету комерційними банками.
14. Запропонувати Національному банку України та Кабінету Міністрів України:
забезпечити координацію дій щодо проведення грошово-кредитної і фінансової політики та підготовки проектів відповідних рішень, проектів рішень з питань валютного регулювання;
розробити у двотижневий строк основні напрями грошово-кредитної політики на 1998 рік та у місячний строк внести їх на розгляд Верховної Ради України.
15. Кабінету Міністрів України:
вжити додаткових заходів, спрямованих на зниження розміру дефіциту Державного бюджету України на 1998 рік до 2,5 відсотка з наступним скороченням дефіциту Державного бюджету України у 1999 році до 2 відсотків валового внутрішнього продукту;
надати Міністерству фінансів України право, починаючи з 1998 року, обмежувати витрачання коштів головними розпорядниками коштів Державного бюджету України залежно від стану надходжень до нього з метою недопущення утворення у подальшому бюджетної заборгованості. Установити, що прийняття разових зобов’язань розпорядниками коштів Державного бюджету України на суму понад 100 тис. гривень підлягає погодженню у порядку, визначеному Міністерством фінансів України;
затвердити у місячний строк заходи щодо зменшення дефіциту платіжного балансу;
переглянути у тижневий строк перелік органів, щодо яких не застосовується порядок виконання кошторисів видатків на утримання апарату управління шляхом оплати рахунків органами Державного казначейства України;
внести у місячний строк до Верховної Ради України проект закону про порядок надання органам Державного казначейства України права стягувати до Державного бюджету України суми фінансових санкцій за порушення установами банків установленого порядку та нормативних строків проходження і виконання розрахункових документів за доходами і видатками Державного бюджету України;
забезпечити у 1998 році відшкодування витрат Державного бюджету України у сумі 896,6 млн. гривень за відпущені і неоплачені в минулих роках матеріальні ресурси з державного матеріального резерву, а також 230 млн. гривень від реалізації з проведення тендерів, біржових та аукціонних торгів розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з подальшим спрямуванням коштів від їх реалізації на виплату заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат. Заборонити відпуск цінностей з державного резерву без попередньої оплати;
вжити в установленому порядку заходів щодо відміни пільг працюючим громадянам, яким вони надані відповідно до займаних посад;
здійснити заходи з метою отримання зовнішнього фінансування на підтримку платіжного балансу у розмірі не менш як 250 млн. доларів США у першому кварталі 1998 року;
забезпечити разом з Національним банком України в установленому порядку укладення угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку за проектом реформування фінансового сектора;
забезпечити в установленому порядку укладення угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку за проектом “Фонд підтримки передекспортних гарантій” та виконання умов угоди за проектом реструктуризації галузі сільського господарства;
здійснити у лютому 1998 року з метою стимулювання заощаджень громадян випуск облігацій внутрішньої державної позики у паперовій формі малої деномінації з виплатою купонного доходу;
звернутися до Верховного Суду України з пропозицією щодо розгляду на Пленумі Верховного Суду України питання про застосування судами України кримінального законодавства щодо відповідальності за ухилення від сплати податків та зборів (обов’язкових платежів);
розробити разом з Фондом державного майна України у двомісячний строк проекти законів щодо приватизації та діяльності підприємств, що виготовляють лікеро-горілчані вироби, земельних ділянок під забудову та підприємств Укртелекому;
запровадити у місячний строк механізм залучення іноземних кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України переважно під зустрічну гарантію комерційних банків – агентів Кабінету Міністрів України та продаж боргових зобов’язань за наданими кредитами;
вжити протягом 1998 року заходів щодо поетапного з 1 січня 1999 року до 1 липня 1999 року запровадження за згодою пенсіонерів і одержувачів грошової допомоги виплати пенсій та грошової допомоги через особові рахунки пенсіонерів в установах банків (крім пенсіонерів та одержувачів грошової допомоги, які проживають у сільській місцевості, де немає відділень установ банків), передбачивши при цьому безоплатну доставку пенсій і грошової допомоги пенсіонерам, які за станом здоров’я не можуть самостійно отримувати їх в установах банків;
(абзац шістнадцятий статті 15 в редакції Указу Президента України від 10.09.98 р. № 997/98, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27.04.99 р. № 451/99)
розглянути питання щодо обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам, пенсії яких перевищують подвійну величину заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки України;
обмежити під час складання проекту Державного бюджету України на 1999 рік кількість головних розпорядників коштів бюджету існуючими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. Виділення асигнувань на окремі заходи та утримання окремих установ, включаючи надання державної допомоги громадським організаціям, здійснювати лише через визначених головних розпорядників коштів;
ввести з першого кварталу 1998 року щоквартальну звітність юридичних осіб, утримання яких фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, про забезпеченість будинками і приміщеннями, про надходження і витрати коштів на їх утримання, ремонт і комунальне обслуговування, передбачивши здійснення контролю за рухом і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на зазначені цілі;
провести до 1 квітня 1998 року перевірку дотримання вимог законодавства під час використання будівель, які перебувають у державній власності, і припинити в 1998-1999 роках будівництво і придбання за рахунок коштів Державного бюджету України адміністративних будинків і споруд (приміщень), об’єктів соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, установ, організацій або у сфері управління органів виконавчої влади;
здійснити у тримісячний строк інвентаризацію готелів, санаторіїв, які належать до сфери управління органів виконавчої влади, та вжити заходів щодо їх скорочення;
вжити заходів до забезпечення протягом 1998 року скорочення споживання природного газу порівняно з 1996 роком на 10 відсотків;
не для друку.
16. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити до 1 березня 1998 року заходи щодо перегляду мережі закладів і установ бюджетної сфери, та чисельності їх працівників, виходячи з можливостей відповідних бюджетів.
17. Установити, що розрахунки у валюті України за експортно-імпортними операціями здійснюються резидентами України в порядку, передбаченому для розрахунків у іноземній валюті Законом України “Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті”.
18. Рекомендувати Національному банку України:
переглянути у двотижневий строк порядок здійснення комерційними банками операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку та розмір комісійної винагороди;
переглянути перелік суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано індивідуальні ліцензії на подовження граничного строку повернення в Україну валютної виручки під час здійснення експортних операцій;
внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо перенесення строків реєстрації змін до установчих документів банків у зв’язку із збільшенням їх статутних фондів до 1 млн. екю з 1 січня 1998 року на 1 квітня 1998 року;
запровадити, починаючи з 1 березня 1998 року, порядок, згідно з яким у разі відкриття суб’єктами підприємницької діяльності рахунків в установах банків операції за цими рахунками мають здійснюватися після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік;
розробити у місячний строк разом з Державною податковою адміністрацією України механізм надання державним податковим адміністраціям інформації про здійснення разових грошових операцій у великих розмірах.
19. Фонду державного майна України забезпечити надходження у 1998 році коштів до Державного бюджету України у сумі, що затверджена на 1998 рік, шляхом здійснення таких заходів:
започаткувати із січня 1998 року проведення конкурсів з продажу пакетів акцій 9 енергетичних компаній, а з квітня – ще 13 таких компаній, забезпечивши надходження до бюджету не менш як 670 млн. гривень;
запропонувати з дотриманням вимог законодавства у двотижневий строк залишки державних пакетів акцій у розмірі до 25 відсотків статутного фонду не менш як 500 акціонерних товариств для продажу їх за гроші на фондових біржах, через позабіржові інформаційні торговельні системи та центри сертифікатних аукціонів з подальшим продажем щокварталу не менш як 200 пакетів акцій з одночасним уточненням їх фактичної вартості;
сформувати у десятиденний строк три консолідованих пакети акцій високоліквідних підприємств вартістю не менш як 200 млн. гривень кожний і виставити їх на продаж за гроші за умови попередньої авансованої оплати до 1 березня 1998 року не менш як 50 відсотків вартості цих пакетів;
здійснити в установленому порядку приватизацію не менш як 300 хлібозаготівельних та хлібоприймальних підприємств;
здійснити продаж не менш як 400 об’єктів незавершеного будівництва, в тому числі разом із земельними ділянками або передачею земельних ділянок у довгострокову оренду відповідно до законодавства;
запропоновувати щомісяця, починаючи з другого кварталу 1998 року, на продаж за конкурсом, на аукціонах та через систему біржової і позабіржової торгівлі за гроші не менш як 50 об’єктів – закладів соціально-культурного призначення, які не були включені до статутних фондів підприємств, що раніше приватизовані або перебувають у стадії приватизації;
приватизувати протягом 1998 року готелі та санаторії за переліком, погодженим з Кабінетом Міністрів України;
забезпечити надходження дивідендів на належні державі акції у статутних фондах акціонерних товариств у розмірі не менш як 100 млн. гривень шляхом посилення контролю за їх надходженням з боку уповноважених осіб;
заборонити продаж акцій підприємств за початковою ціною, визначеною за не проіндексованою на 1 січня 1995 року вартістю основних фондів.
20. Запропонувати Національному банку України разом з Кабінетом Міністрів України до 1 липня 1998 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про страхування депозитів населення.
21. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України, Фондом державного майна України у першому півріччі 1998 року утворити Український державний банк реконструкції та розвитку із залученням коштів Державного інноваційного фонду, позабюджетного Державного фонду приватизації, інших джерел, передбачивши фінансування державних централізованих капіталовкладень лише через цей банк.
22. Національному банку України разом з Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення таємності вкладів (у тому числі валютних) фізичних та юридичних осіб у комерційних банках підготувати відповідний законопроект, передбачивши обмеження щодо надання інформації про ці вклади.
23. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення до лютого 1998 року суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості суб’єктів господарювання за станом на 1 листопада 1997 року та до 1 квітня 1998 року вжити заходів відповідно до законодавства.
24. Державному комітету України з питань розвитку підприємництва вжити заходів, спрямованих на зменшення кількості видів підприємницької діяльності, які здійснюються за наявності ліцензій.
Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у двотижневий строк після набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво” привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та іншими законами України з питань регулювання підприємницької діяльності.
25. Міністерству енергетики України, Міністерству економіки України, Національній комісії з питань регулювання електроенергетики України, Міністерству фінансів України, Національному агентству України з реконструкції та розвитку у двотижневий строк розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України план фінансового оздоровлення електроенергетичної галузі.
26. Міністерству енергетики України забезпечити постачання електричної та теплової енергії бюджетним організаціям лише у межах коштів, передбачених затвердженими кошторисами доходів і видатків.
27. Міністерству оборони України завершити інвентаризацію нагромадженого військового майна та техніки і за її результатами визначити надлишки, що підлягають реалізації та утилізації; кошти, одержані від реалізації таких надлишків, зарахувати на єдиний казначейський рахунок з наступним спрямуванням їх на забезпечення оборонних витрат та фінансування соціального захисту військовослужбовців. Про результати проведеної роботи доповісти Президентові України до 15 лютого 1998 року.
28. Кабінету Міністрів України розробити та здійснити систему заходів, спрямованих на забезпечення прозорості бюджетного процесу. Не допускати фінансування будь-яких заходів з бюджету без затвердження та погодження кошторисів доходів і видатків.
Вважати пріоритетним завданням спрямування коштів, одержаних від реалізації передбачених цим Указом заходів, на вирішення першочергових соціальних проблем, насамперед погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат населенню.
Президент України
Л. Кучма
 

 

м. Київ
21 січня 1998 року
№ 41/98
Указ Президента України “Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі” від 21.01.1998 р. № 41/98

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>