Указ Президента України “Про Положення про Міністерство молоді та спорту України” від 24.07.2013 р. № 390/2013

Редакція від 24.07.2013 р.

УКАЗ

Президента України

Про Положення про Міністерство молоді та спорту України

1. Затвердити Положення про Міністерство молоді та спорту України (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 31 травня 2011 року № 636 “Про Положення про Державну службу молоді та спорту України”.
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої акти у відповідність із цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України                           В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ
24 липня 2013 року
№ 390/2013   
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 липня 2013 року № 390/2013

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство молоді та спорту України

1. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінмолодьспорт України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.
2. Мінмолодьспорт України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічними посланнями Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Мінмолодьспорту України є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, участь у формуванні та реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності.
4. Мінмолодьспорт України відповідно до покладених на нього завдань:
1) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту;
2) забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;
3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;
4) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах своїх повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
5) провадить у встановленому порядку міжнародну діяльність у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;
6) розробляє разом з іншими органами виконавчої влади і подає на затвердження Кабінету Міністрів України соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді;
7) вживає заходів щодо популяризації та утвердження здорового способу життя молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;
8) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян;
9) надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним та дитячим громадським об’єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
10) сприяє розвитку волонтерської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних заходів;
11) здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді та присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;
12) координує заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді, а також розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;
13) вживає разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
14) встановлює порядок надання дитячо-юнацьким спортивним школам вищої, першої, другої категорій;
15) засновує в установленому порядку центри олімпійської підготовки;
16) надає в установленому порядку дитячо-юнацьким спортивним школам вищу категорію, статус спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, навчальним закладам статус спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю, закладам фізичної культури і спорту статус центру олімпійської підготовки;
17) затверджує умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
18) затверджує:
положення про школу вищої спортивної майстерності;
положення про центр фізичного здоров’я населення;
19) забезпечує в установленому порядку діяльність спеціалізованого державного закладу – Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів;
20) визначає нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
21) затверджує правила спортивних змагань із видів спорту, визнаних в Україні;
22) затверджує положення про проведення всеукраїнських спортивних змагань;
23) затверджує порядок складення календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання;
24) затверджує Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, контролює його виконання;
25) сприяє національним спортивним федераціям України та фізкультурно-спортивним товариствам у забезпеченні розвитку олімпійських і неолімпійських видів спорту, спорту ветеранів, національним спортивним федераціям інвалідів з нозологій – у розвитку видів спорту інвалідів, поліпшенню їх матеріально-технічної бази, надає іншу підтримку;
26) здійснює в межах своїх повноважень координацію діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, штатних спортивних команд резервного спорту;
27) організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд України у міжнародних змаганнях, погоджує проведення міжнародних змагань на території України;
28) комплектує в установленому порядку національні збірні команди України з визнаних в Україні олімпійських та неолімпійських видів спорту, із видів спорту інвалідів для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях;
29) комплектує окремі офіційні делегації національних збірних команд України для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях;
30) формує на конкурсній основі штатну команду національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
31) затверджує п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту та аналізує їх виконання;
32) укладає трудові договори (контракти) зі спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
33) забезпечує розвиток спортивної медицини, провадить діяльність, пов’язану із запобіганням використанню допінгу у спорті;
34) визначає в установленому порядку потребу у фахівцях сфери фізичної культури і спорту, бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту, визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері;
35) встановлює порядок атестації тренерів та спортивних суддів;
36) приймає рішення про надання громадському об’єднанню фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національного або відмову в його наданні;
37) визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;
38) затверджує положення про національні збірні команди України з видів спорту, визнаних в Україні;
39) затверджує порядок присвоєння спортивними федераціями кваліфікаційних категорій спортивним суддям;
40) затверджує Положення про Єдину спортивну класифікацію України, порядок видачі посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду, затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної, суддівської кваліфікації, а також установлює перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань;
41) видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання;
42) готує пропозиції щодо призначення державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам, видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту;
43) подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати земельного податку;
44) здійснює в межах своїх повноважень контроль за ефективністю використання спортивних споруд;
45) організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;
46) сприяє діяльності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, надає їм відповідно до закону фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету;
47) сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової діяльності за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах своїх повноважень діяльність центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;
48) організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;
49) забезпечує збирання адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту;
50) проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
51) затверджує перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту;
52) у встановленому порядку сприяє розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає йому фінансову, організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського руху, забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх;
53) у встановленому порядку сприяє Національному комітету спорту інвалідів України у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності, фізкультурно-спортивній реабілітації інвалідів, надає йому фінансову та організаційну допомогу щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху, зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту інвалідів;
54) у встановленому порядку сприяє діяльності Спортивного комітету України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, надає йому фінансову та організаційну допомогу з підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;
55) визначає на конкурентних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку всеукраїнське громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яке представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
56) розглядає звернення громадян, організовує доступ до публічної інформації з питань, пов’язаних із діяльністю Мінмолодьспорту України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
57) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.
5. Мінмолодьспорт України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням в апараті Мінмолодьспорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту України;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Мінмолодьспорту України;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) здійснює в межах своїх повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;
5) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони державної таємниці та збереження відповідної інформації в апараті Мінмолодьспорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту України;
6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.
6. Мінмолодьспорт України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
1) одержувати від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, документи і матеріали, зокрема статистичні дані від органів статистики;
2) залучати працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства, учених та фахівців (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту України;
3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
7. Мінмолодьспорт України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами та службами, створеними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.
8. Мінмолодьспорт України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
Накази Мінмолодьспорту України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Накази Мінмолодьспорту України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Мінмолодьспорт України видає в разі потреби в установленому порядку разом з іншими центральними органами виконавчої влади спільні акти.
Накази Мінмолодьспорту України, видані у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.
9. Мінмолодьспорт України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.
Міністр має першого заступника та заступника Міністра – керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним відповідно до пропозицій Міністра, і звільняються з посади Президентом України.
У разі необхідності для забезпечення виконання Мінмолодьспортом України окремих завдань рішенням Президента України у Мінмолодьспорті України вводиться посада заступника Міністра, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним відповідно до пропозиції Міністра, і звільняється з посади Президентом України.
10. Міністр:
1) очолює Мінмолодьспорту України, здійснює керівництво його діяльністю;
2) визначає пріоритети роботи Мінмолодьспорту України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;
3) представляє Мінмолодьспорту України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
4) у межах компетенції організовує та контролює виконання апаратом Мінмолодьспорту України Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
5) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення), заступника Міністра – керівника апарату;
6) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;
7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінмолодьспорт України;
8) забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України;
9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства, призначає на посади і звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;
10) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, присвоює їм ранги державних службовців;
11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників Мінмолодьспорту України до відзначення державними нагородами України;
12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступника Міністра (у разі введення), заступника Міністра – керівника апарату;
13) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику Міністра – керівнику апарату;
14) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту України;
15) у передбачених законодавством випадках погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
16) погоджує у передбачених законодавством випадках призначення на посади керівників спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та шкіл вищої спортивної майстерності;
17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту України, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із головами місцевих державних адміністрацій керівників таких підприємств, установ і організацій (крім випадків, установлених законом), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту України;
18) дає обов’язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінмолодьспорту України доручення;
19) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінмолодьспорт України;
20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
21) підписує накази Мінмолодьспорту України;
22) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення) та заступника Міністра – керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступником Міністра (у разі введення), які вони здійснюють у разі його відсутності;
23) організовує роботу колегії Мінмолодьспорту України і головує на її засіданнях;
24) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України, а також актів і доручень Президента України.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності може утворюватися колегія Мінмолодьспорту України у складі Міністра (голова колегії), першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення) та заступника Міністра – керівника апарату. У разі потреби до складу колегії Мінмолодьспорту України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Міністерства, а також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінмолодьспорту України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінмолодьспорті України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.
12. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінмолодьспорту України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Мінмолодьспорту України затверджується Міністром.
Штатний розпис та кошторис Мінмолодьспорту України затверджуються заступником Міністра – керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.
Мінмолодьспорт України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
Глава Адміністрації
Президента України                    С. ЛЬОВОЧКІН
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство молоді та спорту України” від 24.07.2013 р. № 390/2013

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>