Ухвала Господарського суду м. Києва “Щодо повернення позовної заяви у зв’язку з неналежними доказами відправлення копії позову відповідачеві-нерезиденту” від 07.11.2012 р. у справі № 05-5-37/6023

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
про повернення позовної заяви
від 07.11.2012 р. у справі № 05-5-37/6023
Суддя                                     Гавриловська І.О.,
розглянувши позовну заяву Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк»
до       
1) Дочірнього підприємства «Строй-Маркет Груп»
2) Дочірнього підприємства «Гарантія-Маркет»
3) Дочірнього підприємства «Регіон-Маркет»
4) Дочірнього підприємства «Маркет-Плазо»
5) Товариства з обмеженою відповідальністю «Господарник»
6) Private Company Limited by shares LIMITED»
про стягнення 5 676 533,51 грн.
УСТАНОВИЛА:
Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» звернулось з позовом до Дочірнього підприємства «Строй-Маркет Груп», Дочірнього підприємства «Гарантія-Маркет», Дочірнього підприємства «Регіон-Маркет», Дочірнього підприємства «Маркет-Плазо», Товариства з обмеженою відповідальністю «Господарник» та Private Company Limited by shares LIMITED» про стягнення солідарно 4 996 862,91 грн. заборгованості по тілу кредиту, 327 512,76 грн. заборгованості по відсотках та 352 157,84 грн. заборгованості по пені, у зв’язку з неналежним виконанням договору про надання кредиту № CR 06-183/28-1 від 17.05.06 р.
У відповідності до частини 1 статті 58 Господарського процесуального кодексу України, в одній позовній заяві може бути об’єднано кілька вимог, зв’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.
Підстава позову – це фактичні обставини, на яких ґрунтується вимога позивача. Отже. Вимоги повинні випливати з тих самих фактичних обставин, на яких ґрунтуються ці вимоги.
Доказами в господарському судочинстві є будь-які відомості, отримані у визначеному законом порядку, на підставі яких суд установлює наявність або відсутність обставин, на яких обґрунтовуються вимоги і заперечення осіб, що беруть участь у справі, та інші обставини, які мають значення для правильного розгляду справи.
Отже, можна об’єднати вимоги, якщо обставини, на яких вони ґрунтуються, підтверджуються тими самими доказами. Позивач має право об’єднати в одній позовній заяві не лише вимоги до одного відповідача, а й вимоги до кількох відповідачів за умови, що ці вимоги пов’язані між собою підставами виникнення або доказами, що підтверджують їх.
З позовної заяви та доданих до неї документів вбачається, що підставою заявлених позивачем позовних вимог до ДП «Строй-Маркет Груп» є порушення ним зобов’язань за договором про надання кредиту № CR 06-183/28-1 від 17.05.06 р. та 22-ма додатковими угодами до нього, а також договір застави № PL 07-313/29-1 від 22.06.07 р. та 10 договорів про внесення змін до нього; підставою заявлених позовних вимог до ДП «Гарантія-Маркет» є договір поруки № SR 08-027/29-1 від 06.02.08 р. та 9 договорів про внесення змін до нього; підставою заявлених позовних вимог до ДП «Регіон-Маркет» є договір поруки № SR 07-122/29-1 від 22.06.07 р. та 11 додаткових угод до нього; підставою заявлених позовних вимог до ДП «Маркет-Плазо» є договір поруки № SR/2005-870 від 05.08.05 р. та 10 договорів про внесення змін до нього; підставою заявлених позовних вимог до ТОВ «Господарник» є договір поруки № SR 08-080/29-1 від 19.03.08 р. та 6 договорів про внесення змін до нього, а також договір застави майнових прав № PL/2005-851 від 04.08.05 р. та 10 договорів про внесення змін до нього; підставою заявлених позовних вимог до Private Company Limited by shares LIMITED» є договір поруки № SR 06-149/28-1 від 06.12.06 р. та 12 додаткових угод до нього.
Крім того, суд зазначає, що вищезазначені договори поруки укладені у забезпечення договорів про надання кредиту № CR 06-183/28-1 від 17.05.06 р., № 19/1-386/2005 від 27.07.05 р., № CR 06-425/28-1 від 09.11.06 р., № CR 08-110/29-1 від 19.03.08 р.
Таким чином, позовні вимоги до Дочірнього підприємства «Строй-Маркет Груп», Дочірнього підприємства «Гарантія-Маркет», Дочірнього підприємства «Регіон-Маркет», Дочірнього підприємства «Маркет-Плазо», Товариства з обмеженою відповідальністю «Господарник» та Private Company Limited by shares THOUSA LIMITED» не зв’язані одними доказами та одними підставами.
Відповідно до п. 5 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України, суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи, якщо порушено правила поєднання вимог або об’єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з’ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору.
Пунктом 3.6. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.11 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» визначено, що позивач має право об’єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами (зокрема, про стягнення неповернутого кредиту, відсотків за користування кредитом і неустойки; про визнання недійсним акта і про відшкодування заподіяної у зв’язку з його виданням шкоди; про стягнення вартості недостачі товару, одержаного за кількома транспортними документами і оформленої одним актом приймання або коли такий товар сплачено за одним розрахунковим документом; про спонукання до виконання зобов’язань за господарським договором і про застосування заходів майнової відповідальності за його невиконання тощо). Право об’єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, надане також судді. При цьому останній вправі вирішувати питання про об’єднання лише тих заяв (справ), які перебувають в його провадженні.
Однорідними можуть вважатися позовні заяви, які пов’язані з однорідними позовними вимогами і водночас подані одним і тим же позивачем до одного й того самого відповідача (чи відповідачів) або хоча й різними позивачами, але до одного й того ж відповідача. Однорідними ж позовними вимогами є такі, що виникають з одних і тих самих або з аналогічних підстав і водночас пов’язані між собою одним і тим самим способом захисту прав і законних інтересів.
Якщо позивач порушив правила об’єднання вимог або об’єднання цих вимог перешкоджатиме з’ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору, суддя має право повернути позовну заяву (стаття 58 та пункт 5 частини першої статті 63 ГПК). Наприклад, господарський суд повинен повернути позовну заяву без розгляду, якщо: позов поданий одночасно до залізниці та вантажовідправника (вантажоодержувача), і в цій позовній заяві об’єднані вимоги, що ґрунтуються на комерційному акті, з вимогами, які обґрунтовані іншими документами; об’єднано вимоги про стягнення сум боргу, який виник з різних договорів або інших правочинів, і т.п.
Господарський суд встановив, що позивач подав одночасно позов до позичальника за одним кредитним договором про стягнення суми кредиту в розмірі 5 676 533,51 грн. (з яких: 4 996 862,91 грн. заборгованості по тілу кредиту, 327 512,76 грн. заборгованості по відсотках та 352 157,84 грн. заборгованості по пені. Також позивач просить стягнути вищезазначені заборгованості солідарно і з поручителів.
Крім того, позивач просить звернути стягнення на предмет застави ТОВ «Господарник» за договором застави майнових прав № PL/2005-851 від 04.08.05 р. шляхом переводу на ПАТ ТОВ «ОТП Банк» права вимоги за договорами оренди № 01/05 від 01.05.10 р. та № 27/01 від 27.01.10 р. у рахунок часткового погашення вищезазначеної заборгованості по договору про надання кредиту № CR 06-183/28-1 від 17.05.06 р.; звернути стягнення на предмет застави ДП «Строй-Маркет Груп» за договором застави № PL 07-313/29-1 від 22.06.07 р. шляхом переводу на ПАТ «ОТП Банк»права вимоги за договорами оренди № 01/07 від 01.07.10 р., № 01/07 від 01.07.10 р. та № 28-10/11-05 від 28.09.10 р. у рахунок часткового погашення вищезазначеної заборгованості по договору про надання кредиту № CR 06-183/28-1 від 17.05.06 р.
Таким чином, заявлені позовні вимоги не є однорідними, оскільки виникають з різних підстав (договорів), а також зважаючи на кількість видів стягнень з кожного відповідача (суми заборгованості по тілу кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, пені), кількість додаткових угод та додаткових договорів про внесення змін, що відповідач-6 є нерезидентом, сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з’ясуванню прав і взаємовідносин сторін, і суттєво утруднить вирішення спору у встановлений законом строк.
Враховуючи наведене, позивачем не дотримано правил поєднання позовних вимог до кількох відповідачів в одній позовній заяві, у зв’язку з чим дані вимоги не можуть розглядатися судом в одному провадженні.
Також заявником до позовної заяви не додано опис вкладень в цінний лист з відміткою відділення поштового зв’язку, яким підтверджується відправлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу-6 05.11.12 р.
У відповідності до ст. 56 ГПК України, позивач, прокурор чи його заступник зобов’язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення.
Пунктом 2 ст. 57 ГПК України встановлено, що до позовної заяви додається документ, який підтверджує відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів.
Відповідно до п. 3.5. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.11 р. № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», у разі, коли до позовної заяви додано докази надсилання відповідачеві копії лише самої позовної заяви, але відсутні докази надсилання йому копій доданих до неї документів, така заява підлягає поверненню на загальних підставах згідно з п. 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України.
Таким чином, наявний в матеріалах позовної заяви лише фіскальний чек УДППЗ «Укрпошта» № 6952 від 05.11.12 р. не може слугувати належним доказом направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу.
Крім того, у даному фіскальному чеку зазначено, що здійснена відправка простого повідомлення до Нікосії (Кіпр). При цьому суд зазначає, що в позовній заяві зазначено місце розташування відповідача-6 – Нікосія (Кіпр) та юридична адреса – Лондон (Великобританія). Однак доказів направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів на юридичну адресу Private Company Limited by shares A LIMITED» позивач не надав.
Також позивачем додано фіскальний чек УДППЗ «Укрпошта» № 6955 від 05.11.12 р., згідно з яким було оплачено дві поштові марки вартістю 123,93 грн.
Враховуючи наведене, позивачем не подано доказів у підтвердження направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів на адресу Private Company Limited by shares LIMITED».
Відповідно до п. 6 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи, якщо не подано доказів надсилання відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів.
Керуючись п. п. 5, 6 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
УХВАЛИЛА:
Повернути позовну заяву без розгляду.
Звернути увагу позивача, що після усунення недоліків, які стали підставою для повернення позовної заяви без розгляду, він може повторно звернутися до Господарського суду міста Києва з позовом.
Ухвала Господарського суду м. Києва “Щодо повернення позовної заяви у зв’язку з неналежними доказами відправлення копії позову відповідачеві-нерезиденту” від 07.11.2012 р. у справі № 05-5-37/6023

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>