Тлумачення КТМФЗ 1. Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язаннях

Тлумачення КТМФЗ 1

Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язаннях

Посилання

• МСБО 1 “Подання фінансової звітності” (переглянутий у 2007 р.);
• МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”;
• МСБО 16 “Основні засоби” (переглянутий у 2003 р.);
• МСБО 23 “Витрати на позики”;
• МСБО 36 “Зменшення корисності активів” (переглянутий у 2004 р.);
• МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”.

Загальна інформація

1 Багато суб’єктів господарювання мають зобов’язання демонтувати, перемістити та відновити об’єкти основних засобів. У цьому Тлумаченні такі зобов’язання називають “зобов’язаннями з виведення із експлуатації, відновлення та подібними зобов’язаннями”. Згідно з МСБО 16, собівартість об’єкту основних засобів включає первісну оцінку витрат на демонтаж та переміщення об’єкту та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання, які суб’єкт господарювання несе в момент придбання об’єкта, або внаслідок використання об’єкта протягом певного періоду з іншою метою, ніж для створення запасів протягом цього періоду. МСБО 37 містить вимоги щодо оцінки зобов’язання з виведення з експлуатації, відновлення та подібні зобов’язання. Це Тлумачення надає керівництво з того, як обліковувати вплив змін в оцінці існуючих зобов’язань з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язань.

Сфера застосування

2 Це Тлумачення застосовується до змін в оцінці зобов’язань з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язань, що їх:
а) визнають як частину собівартості об’єкту основних засобів відповідно до МСБО 16, та
б) визнають як зобов’язання відповідно до МСБО 37.
Наприклад, зобов’язання з виведення з експлуатації, відновлення та подібні зобов’язання можуть існувати стосовно виведення із експлуатації виробничих потужностей, виправлення екологічної шкоди видобувних галузей або переміщення обладнання.

Питання

3 Це Тлумачення розглядає, як слід обліковувати вплив таких подій, які змінюють оцінку існуючого зобов’язання з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язань:
а) зміну в оціненому відтоку ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди (напр., грошові потоки), необхідні для погашення зобов’язання;
б) зміну в поточній ринковій ставці дисконтування, як визначено в параграфі 47 МСБО 37 (це включає зміни вартості грошей у часі та ризики, характерні для зобов’язання);
в) збільшення, що відображає плин часу (що також називається розгортання дисконту).

Консенсус

4 Зміни в оцінці існуючого зобов’язання з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язань, що є наслідком змін в попередньо оцінених часових рамок чи сумі відтоку ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, необхідні для погашення зобов’язання, або зміни в ставці дисконтування, слід обліковувати відповідно до параграфів 5 – 7 нижче.
5 Якщо відповідний актив оцінюють із застосуванням моделі собівартості:
а) відповідно до б), зміни в зобов’язанні слід додавати до, або віднімати від собівартості відповідного активу у поточному періоді;
б) сума, що її віднімають від собівартості активу, не повинна перевищувати його балансову вартість. Якщо зменшення зобов’язання перевищує балансову вартість активу, це перевищення слід визнавати негайно у прибутку чи збитку;
в) якщо коригування приводить до додавання до собівартості активу, суб’єктові господарювання слід розглянути наявність ознак того, що нова балансова вартість активу може не бути повністю відшкодованою. При наявності таких ознак суб’єктові господарювання слід перевірити актив на зменшення корисності шляхом оцінки суми його очікуваного відшкодування та обліковувати будь-який збиток від зменшення корисності відповідно до МСБО 36.
6 Якщо відповідний актив оцінюють із застосуванням моделі переоцінки:
а) зміни в зобов’язанні змінюють дооцінку або уцінку, попередньо визнані стосовно цього активу таким чином, що:
i) зменшення зобов’язання слід (відповідно до б)) визнавати в іншому сукупному прибутку і збільшувати дооцінку у власному капіталі, за винятком того, що його слід визнавати у прибутку чи збитку доти, доки воно сторнує уцінку активу, попередньо визнану у прибутку чи збитку;
ii) збільшення зобов’язання слід визнавати у прибутку чи збитку, за винятком того, що його слід визнавати в іншому сукупному прибутку і зменшувати дооцінку у власному капіталі доти, доки існує будь-який кредитовий залишок в дооцінці, що стосується цього активу.
 
б) у випадку, коли зменшення зобов’язання перевищує балансову вартість, яку визнали би, якби актив відображали за моделлю собівартості, перевищення слід визнавати негайно у прибутку чи збитку;
в) зміна зобов’язання є ознакою того, що актив можливо необхідно переоцінити для забезпечення того, що балансова вартість не відрізняється суттєво від вартості, що її визначили би із застосуванням справедливої вартості в кінці звітного періоду. Будь-яку таку переоцінку слід брати до уваги при визначенні сум, що їх слід визнавати у прибутку або збитку чи в іншому сукупному прибутку згідно з а). Якщо переоцінка необхідна, слід переоцінювати всі активи цього класу;
г) МСБО 1 вимагає розкривати у звіті про сукупні доходи інформацію про кожну складову інших сукупних прибутків або витрат. Згідно з цією вимогою, зміну в дооцінці від зміни зобов’язання слід ідентифікувати окремо й розкривати інформацію про цю зміну як таку.
7 Скоригована сума активу, яка амортизується, амортизується протягом строку його корисної експлуатації. Тому, як тільки закінчується строк корисної експлуатації відповідного активу, всі подальші зміни зобов’язання слід визнавати у прибутку чи збитку тоді, коли вони відбуваються. Це застосовується як згідно з моделлю собівартості, так і згідно з моделлю переоцінки.
8 Періодичне розгортання дисконту слід визнавати у прибутку чи збитку як фінансові витрати тоді, коли воно відбувається. Капіталізація згідно з МСБО 23 не дозволяється.

Дата набрання чинності

9 Суб’єктові господарювання слід застосовувати це Тлумачення до річних періодів, що починаються 1 вересня 2004 р. або пізніше. Заохочується раннє застосування. Якщо суб’єкт господарювання застосовує це Тлумачення до періоду, що починається раніше 1 вересня 2004 р., йому слід розкривати інформацію про цей факт.
9А МСБО 1 (переглянутий у 2007 р.) вніс зміни до термінології, що застосовується у всіх МСФЗ. Крім того, він змінив параграф 6. Суб’єктові господарювання слід застосовувати ці зміни до річних періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або пізніше. Якщо суб’єкт господарювання застосовує МСБО 1 (переглянутий у 2007 р.) до більш раннього періоду, йому також слід застосовувати зазначені зміни до такого більш раннього періоду.

Перехід

10 Зміни в облікових політиках слід обліковувати відповідно до вимог МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”.*
____________
* Якщо суб’єкт господарювання застосовує це Тлумачення до періоду, що починається до 1 січня 2005 р., то йому слід дотримуватися вимог попередньої версії МСБО 8, який мав назву “Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці”, якщо тільки суб’єкт господарювання не застосовує переглянуту версію зазначеного стандарту до такого більш раннього періоду.
 
* * *
(версія перекладу українською мовою – 2011 рік)
Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.
____________
Тлумачення КТМФЗ 1. Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язаннях

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>