Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності” від 21.05.2013 р. № 862

Редакція від 30.07.2013 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 21.05.2013 р. № 862
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 червня 2013 р. за № 897/23429

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності

Відповідно до абзаців другого і четвертого статті 3, статті 4, пунктів 9, 27 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності (додається).
2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.
Голова Комісії                                                                    Д. Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:      
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва                                          М. Ю. Бродський
В. о. Голови
Антимонопольного комітету України                          Р. І. Кузьмін
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України                                 С. Г. Гуржій
 
Протокол засідання Комісії
від 21 травня 2013 р. № 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
21.05.2013 № 862
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 червня 2013 р. за № 897/23429

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 19, 26, 27 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про господарські товариства”, “Про депозитарну систему України”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” з урахуванням статей 13, 19 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, та встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов’язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію та Національного банку України) та клірингової діяльності.
2. У цих Ліцензійних умовах терміни “депозитарна діяльність”, “депозитарна установа” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про депозитарну систему України”.
Терміни “депозитарна діяльність депозитарної установи”, “діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування”, “діяльність із зберігання активів пенсійних фондів”, “клірингова діяльність” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.
3. Професійний учасник фондового ринку (ліцензіат) згідно з отриманою ліцензією на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, передбаченого пунктом 1 цього розділу, має право провадити такі види діяльності:
1) депозитарну діяльність:
депозитарну діяльність депозитарної установи;
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
2) клірингову діяльність.
4. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатами та їх посадовими особами протягом усього строку провадження депозитарної або клірингової діяльності.

II. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності

1. Депозитарна діяльність депозитарної установи

1. Депозитарна установа на підставі отриманої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, здійснює діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі.
Депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарної установи на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарної установи, який є невід’ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарна установа повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.
Загальна площа нежитлового приміщення для провадження ліцензіатом депозитарної діяльності депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 20 кв. м При цьому таке приміщення повинно відповідати встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам та мати операційний зал для провадження цієї діяльності. Вимоги до приміщення відокремленого підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до приміщення депозитарної установи.
Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та депозитарної діяльності депозитарної установи, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 40 кв. м.
Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 60 кв. м.
Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності повинна становити не менше ніж 40 кв. м.
У разі організації депозитарною установою (крім банку) діяльності в складі відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід’ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа, загальна площа нежитлового приміщення за кожним таким підрозділом повинна становити не менше 15 кв. м.
Виконавчий орган депозитарної установи (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням депозитарної установи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та ліцензії. Документи, що регламентують провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.
За місцезнаходженням депозитарної установи (її відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця її розташування (поверху та номерів кімнат), а також графіка роботи.
Депозитарна установа зобов’язана забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких вона провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв’язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.
2. Депозитарна установа може провадити свою професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше одного об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та включення депозитарної установи (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556.
3. Для провадження депозитарної діяльності депозитарна установа зобов’язана створити структурний підрозділ. Цей підрозділ повинен бути відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної особи та розташовуватися в окремому (окремих) приміщенні (приміщеннях). Організація діяльності такого підрозділу повинна регламентуватись положенням про внутрішній структурний підрозділ.
Сертифіковані фахівці депозитарної установи (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка, виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією (далі – сертифіковані фахівці), та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.
У разі виникнення у депозитарної установи (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.
Сертифіковані фахівці депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність.
4. Банк для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів.
5. Керівник депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.
Керівник депозитарної установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.
Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний призначити особу, яка виконує його обов’язки. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами, до керівника.
На час відсутності керівника уповноважений орган депозитарної установи повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов’язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.
6. За наявності у депозитарної установи (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325.
Депозитарна установа у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або припинення договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинна протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені функції, або укласти відповідний договір з юридичною особою.
7. Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) (за наявності посади головного бухгалтера) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
8. Приміщення депозитарної установи повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.
9. Депозитарна установа повинна забезпечити надійність і безпечність своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також відповідність цим вимогам кваліфікації працівників, системи безпеки, технічних засобів, програмного забезпечення, організації діловодства та механізму внутрішнього контролю.
Депозитарна установа повинна мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення на випадок зникнення електричного струму в електромережі.
Депозитарна установа повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить виконання вимог щодо взаємодії депозитарної установи з Центральним депозитарієм та подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.
Депозитарна установа зобов’язана створити власну веб-сторінку для оприлюднення до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком.
Депозитарна установа повинна бути обладнана системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які мають запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати вимогам міжнародних та національних стандартів.
Депозитарна установа повинна забезпечити архівацію даних стану рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день.
Носії з архівними даними стану рахунків повинні зберігатися у сховищі.
10. Норми технічного захисту інформації повинні відповідати законодавству України, зокрема нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, погодженим з державним органом, що визначений законодавством України відповідальним за встановлення норм технічного захисту інформації в Україні.
11. Функціонування системних, програмно-технічних засобів та засобів зв’язку повинно забезпечувати дублювання роботи всіх систем та елементів у депозитарної установи для забезпечення збереження інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких обставин засобами, передбаченими депозитарною установою.
12. Депозитарна установа може здійснювати свою діяльність через відокремлені підрозділи, які отримали відповідну копію ліцензії, або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа. Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до депозитарної установи.
Відокремлений підрозділ депозитарної установи не має права делегувати повноваження, які надані йому депозитарною установою, іншим особам.
13. Депозитарна установа повинна розробити та затвердити відповідним органом управління внутрішні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок провадження депозитарної діяльності.
14. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління депозитарної установи (крім банку) створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).
Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів депозитарної установи.
Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен(на) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.
15. Депозитарна установа, яка прийняла рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, зобов’язана виконати всі дії, що встановлені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження депозитарної діяльності.
Після цього депозитарна установа, яка прийняла рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повинна подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи, передбачені для депозитарної установи нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.
16. Депозитарна установа протягом строку провадження депозитарної діяльності депозитарної установи зобов’язана дотримуватись вимог, зокрема:
Законів України “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про депозитарну систему України”;
установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);
нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності;
пруденційних нормативів, визначених Комісією для відповідного виду діяльності;
внутрішніх документів депозитарної установи, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.
17. Депозитарна установа (крім банку) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинна мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для цього виду професійної діяльності на фондовому ринку (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився).
Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не менше, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів.
18. Депозитарна установа зобов’язана протягом усього строку провадження депозитарної діяльності виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
19. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.
Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен (повинні) мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Депозитарна діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування

1. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування здійснюється депозитарною установою, яка отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів та дотримується всіх вимог глави 1 цього розділу, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.
Депозитарна установа для провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування повинна мати у власності або у користуванні приміщення, яке відповідає вимогам, визначеним у пункті 1 глави 1 розділу I цих Ліцензійних умов.
2. Керівна посадова особа та фахівець підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування при провадженні такої діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності та діяльності з управління активами, що підтверджується сертифікатами установленого зразка, виданими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.
У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії) або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.
Керівна посадова особа та фахівець депозитарної установи, яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність.
3. При провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування депозитарна установа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у розмірі не менше ніж 25 мільйонів гривень.
4. Депозитарна установа, яка провадить діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, повинна розробити та затвердити відповідним органом управління внутрішні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання провадження депозитарною установою діяльності щодо зберігання активів інституційних інвесторів.
5. Депозитарна установа, яка провадить діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, зобов’язана дотримуватись вимог, зокрема:
Закону України “Про депозитарну систему України”;
законів України з питань регулювання діяльності інститутів спільного інвестування;
нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження депозитарною установою діяльності щодо зберігання активів інституційних інвесторів;
внутрішніх документів депозитарної установи, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.
6. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Депозитарна діяльність зі зберігання активів пенсійних фондів

1. Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів здійснюється депозитарною установою – банком за умови отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та дотримання всіх вимог глави 1 цього розділу з урахуванням особливостей, визначених цією главою.
Банк не може зберігати активи створеного ним корпоративного пенсійного фонду.
2. Керівна посадова особа та фахівець підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, при провадженні такої діяльності повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності та діяльності з управління активами, що підтверджується сертифікатами установленого зразка, виданими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.
У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії) або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.
Керівна посадова особа та фахівець депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність.
3. Депозитарна установа, яка провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, повинна розробити та затвердити відповідним органом управління внутрішні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання провадження депозитарною установою діяльності щодо зберігання активів інституційних інвесторів.
4. Депозитарна установа, яка провадить діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, зобов’язана дотримуватись вимог, зокрема:
Закону України “Про депозитарну систему України”;
Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;
нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження депозитарною установою діяльності щодо зберігання активів інституційних інвесторів;
внутрішніх документів депозитарної установи, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.
5. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

III. Умови провадження клірингової діяльності

1. Особами, які провадять клірингову діяльність, є клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.
2. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії Комісії на провадження клірингової діяльності та ліцензії Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій.
Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Комісії Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.
Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяльності.
3. Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, крім її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.
4. При провадженні клірингової діяльності особи, які її провадять, повинні мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не менше, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений для особи, яка отримала ліцензію на провадження клірингової діяльності (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився).
Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не менше, ніж установлений законодавством України.
5. Для провадження клірингової діяльності клірингова установа, Центральний депозитарій цінних паперів або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках зобов’язані зареєструвати в Комісії в порядку та строки, встановлені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, такі внутрішні документи:
1) Правила провадження клірингової діяльності;
2) правила клірингу, погоджені Національним банком України;
3) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);
4) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування.
6. Зміст правил клірингу повинен відповідати вимогам, установленим Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок” та нормативно-правовим актам з питань провадження клірингової діяльності.

IV. Відомості, які ліцензіат зобов’язаний подавати до Комісії протягом строку дії ліцензії

1. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України та відповідні документи в порядку, встановленому нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України.
2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку разом з оригіналом ліцензії, заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.
3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів подати заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи для переоформлення ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов’язаний подати заяву про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи для отримання дубліката ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи, та/або депозитарну діяльність зі зберігання активів інституційних інвесторів, та/або депозитарну діяльність зі зберігання активів пенсійних фондів згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву про видачу копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи для отримання копії ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
6. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії):
довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;
засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) депозитарна діяльність, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);
засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).
7. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей відокремлений підрозділ повинен подати заяву в довільній формі та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
8. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи (діяльності зі зберігання активів інституційних інвесторів та/або діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів) згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву в довільній формі для анулювання копії ліцензії та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.
9. Ліцензіат у процесі провадження депозитарної діяльності зобов’язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:
1) нотаріально засвідчену копію змін до статуту або нову редакцію статуту ліцензіата з відміткою державного реєстратора про проведення їх державної реєстрації.
У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;
2) копію відповідного документа банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу винятково за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів);
3) довідку про керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку, за формою цієї довідки, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;
4) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію затвердженої організаційної структури ліцензіата із змінами з доданням відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, та зміни штатного розпису ліцензіата;
5) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);
6) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію змін до документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо);
7) довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із урахуванням змін за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу реєстратор (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього пункту;
8) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або звільнення/зміни особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові – для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ – для юридичної особи, дати такого звільнення/зміни (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата;
9) інформацію про призначення особи на посаду головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові – для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ – для юридичної особи, дати такого призначення (підписання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата.
Надати копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника, після його отримання;
10) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
Подається ліцензіатом у разі отримання відповідної інформації;
11) у разі зміни керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) подається Анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;
12) довідку про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;
13) довідку щодо структури власності (заявника) ліцензіата та власників з істотною участю в ньому в частині розділу I “Структура власності заявника (ліцензіата)” (крім пункту 3 та таблиці 6, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)) за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
10. Ліцензіат протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін у процесі провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зобов’язаний подати до Комісії інформацію про:
арешт банківських рахунків ліцензіата;
вступ, виключення депозитарної установи з об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності;
зміни у графіку роботи;
припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення;
порушення депозитарною установою вимог щодо програмного та технічного забезпечення та норм технічного захисту інформації, які встановлені депозитарієм (надається депозитарієм).
У разі виключення ліцензіата з об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, він повинен протягом двох місяців стати членом об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного свідоцтва організації повідомити про це Комісію.
11. Депозитарна установа зобов’язана надавати до Комісії адміністративні дані відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок звітування депозитарними установами до Комісії.
12. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.
13. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.
Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це Комісію.
14. Ліцензіат зобов’язаний щороку до 01 лютого подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавались заявником (ліцензіатом) до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії:
довідку про асоційованих осіб фізичної особи – власника з істотною участю у заявника;
довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа – власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером;
довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому з доданням схематичного зображення такої структури.
15. У разі внесення змін до внутрішніх документів клірингова установа зобов’язана подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до внутрішніх документів клірингової установи, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом клірингової установи.
16. Для реєстрації змін до внутрішніх документів клірингова установа подає (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) такі документи:
заяву про реєстрацію змін до внутрішніх документів;
обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх документів;
внутрішні документи у новій редакції з урахуванням внесених змін, засвідчені печаткою клірингової установи, затверджені відповідним органом клірингової установи та підписані головою цього органу, які подаються в двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, правила клірингової діяльності у новій редакції з урахуванням внесених змін надаються у електронній формі;
порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх документів, сторінки якої прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, порівняльна таблиця надається також у електронній формі.
17. У разі подання неповного переліку документів або їх невідповідності вимогам, передбаченим пунктом 16 цього розділу, вони повертаються заявнику без розгляду.
18. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію документів Комісією приймається рішення про:
реєстрацію змін до внутрішніх документів клірингової установи;
відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів клірингової установи.
19. Рішення приймається не пізніше 30 робочих днів з дня одержання документів, передбачених пунктом 16 цього розділу.
20. У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів вона має право у 30-денний строк з дати приймання заяви та документів на реєстрацію змін до внутрішніх документів направити заявнику повідомлення про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи, передбачені пунктом 16 цього розділу, подаються до Комісії.
21. Підставою для відмови в реєстрації змін до внутрішніх документів клірингової установи є:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії;
подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації;
невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону.
22. У рішенні про відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів клірингової установи мають бути зазначені підстави для відмови з відповідним обґрунтуванням.
23. Повідомлення про прийняте Комісією рішення в письмовій формі та копію відповідного рішення надсилають заявнику протягом десяти робочих днів з дати його прийняття.
24. Якщо Комісією прийняте рішення про реєстрацію змін до внутрішніх документів, то клірингова установа має право здійснювати діяльність з урахуванням унесених змін до правил з дати прийняття відповідного рішення Комісією. У цьому разі на обох примірниках відповідних змін до внутрішніх документів, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.
25. Якщо Комісією прийняте рішення про відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів, то клірингова установа не може використовувати зазначені зміни у своїй діяльності й повинна скасувати їх.
26. Усі відомості подаються до Комісії з супровідним листом, у якому необхідно зазначити номер ліцензії ліцензіата, за підписом керівника ліцензіата та засвідченим печаткою ліцензіата (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії).
У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

V. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарними установами та клірингової діяльності

1. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності здійснює центральний апарат Комісії та відповідні територіальні органи згідно із Законом України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, цими Ліцензійними умовами та іншими нормативно-правовими актами Комісії.
Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством України.
2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов’язані із здійсненням ними контролю за депозитарною діяльністю депозитарних установ та клірингової діяльності, розглядаються Комісією.
Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності                                       І. Курочкіна
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності” від 21.05.2013 р. № 862

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>