Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною” від 06.08.2013 р. № 1416

Редакція: 12.10.2013 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 06.08.2013 р. № 1416
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2013 р. за № 1488/24020

Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною

Відповідно до пункту 13 статті 8, пункту 3 частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та статті 36 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2009 року № 52 “Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2009 року за № 173/16189.
3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Це рішення набирає чинності з 12 жовтня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.
 
Голова Комісії                                                                              Д. Тевелєв
 
 Протокол засідання Комісії
від 06 серпня 2013 р. № 38
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
06.08.2013 № 1416
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2013 р. за № 1488/24020
 
 
 

Порядок

визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
грубе порушення емітентом прав інвесторів під час проведення емісії цінних паперів – це вчинення емітентом порушення законодавства про цінні папери, що призвело до порушення прав інвесторів під час проведення відповідної емісії цінних паперів та спричинило значну шкоду інвестору, що доведено відповідним рішенням суду;
систематичне порушення емітентом прав інвесторів під час проведення емісії цінних паперів – це вчинення емітентом порушення законодавства про цінні папери, що призвело до порушення прав інвесторів під час проведення відповідної емісії цінних паперів, після застосування до емітента не менше двох санкцій за порушення законодавства про цінні папери протягом строку здійснення такої емісії.
2. Цей Порядок визначає механізм визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – реєструвальний орган) емісії цінних паперів недобросовісною, тимчасового зупинення розміщення цінних паперів та поновлення розміщення цінних паперів, а також порядок визнання емісії цінних паперів недійсною.
3. Дія цього Порядку розповсюджується на емісійні цінні папери, реєстрацію випуску яких здійснює реєструвальний орган, а саме: акції, облігації підприємств, облігації внутрішніх місцевих позик, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, опціонні сертифікати.
Дія цього Порядку не розповсюджується на емісійну діяльність інститутів спільного інвестування.
4. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про відмову у реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії, про зупинення розміщення цінних паперів, про поновлення розміщення цінних паперів, про визнання емісії цінних паперів недійсною, про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, приймаються уповноваженою особою реєструвального органу.

II. Порядок визнання емісії недобросовісною

1. Недобросовісна емісія цінних паперів – дії, що порушують процедуру емісії, встановлену Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок”, і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів, зупинення розміщення цінних паперів.
2. Підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:
порушення емітентом вимог Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”;
невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному реєструвальним органом;
порушення порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії цінних паперів та документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів під час проведення відповідної емісії цінних паперів.
3. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймається реєструвальним органом за результатами розгляду документів, наданих на реєстрацію випуску цінних паперів та проспекту їх емісії, та/або за результатами розгляду справи про правопорушення.
4. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною оформлюється у вигляді розпорядження про визнання емісії цінних паперів недобросовісною із зазначенням підстав для визнання емісії цінних паперів недобросовісною та підписується уповноваженою особою реєструвального органу (додаток 1).
5. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймається:
у строк, встановлений для розгляду документів, наданих на реєстрацію випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
у строк з дня внесення відомостей про реєстрацію випуску цінних паперів та проспекту їх емісії до Державного реєстру випусків цінних паперів до закінчення строку укладення договорів з першими власниками в процесі розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії та/або змінами до проспекту емісії цінних паперів.
6. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, прийняте за результатами розгляду документів, наданих на реєстрацію випуску цінних паперів та проспекту їх емісії, та/або за результатами розгляду справи про правопорушення емітента (у разі наявності), є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії.
У цьому випадку уповноважена особа реєструвального органу приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною та рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії, що оформлюється одним розпорядженням (додаток 2), яке направляється емітенту.
7. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, прийняте у строк з дня внесення відомостей про реєстрацію випуску цінних паперів та проспекту їх емісії до Державного реєстру випусків цінних паперів до закінчення строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії та/або змінами до проспекту емісії цінних паперів, є підставою для зупинення розміщення цінних паперів.

III. Зупинення розміщення цінних паперів

1. У разі визнання емісії цінних паперів недобросовісною рішення про зупинення розміщення цінних паперів оформлюється у вигляді розпорядження про зупинення розміщення цінних паперів із зазначенням реквізитів розпорядження про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, строку усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення, строку надання реєструвальному органу документів, що підтверджують усунення порушень (додаток 3).
2. Строк усунення порушень не може перевищувати строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення цінних паперів, визначеного проспектом емісії цінних паперів, та бути більшим п’ятнадцяти днів від дати прийняття реєструвальним органом рішення про зупинення розміщення цінних паперів.
3. Реєструвальний орган протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення розміщення цінних паперів направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про публічне розміщення цінних паперів), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).
4. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення розміщення цінних паперів на офіційному веб-сайті реєструвального органу протягом одного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.
Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення розміщення цінних паперів в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.
5. Відомості про зупинення розміщення вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів.

IV. Поновлення розміщення цінних паперів

1. За умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів та отримання реєструвальним органом документів, що підтверджують усунення порушень у строк, визначений реєструвальним органом у розпорядженні про зупинення розміщення цінних паперів, зупинене розміщення цінних паперів поновлюється.
2. Рішення про поновлення розміщення цінних паперів оформлюється у вигляді розпорядження про поновлення розміщення цінних паперів (додаток 4).
3. Реєструвальний орган протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про поновлення розміщення цінних паперів направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про публічне розміщення цінних паперів), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).
4. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про поновлення розміщення цінних паперів на офіційному веб-сайті реєструвального органу протягом одного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.
Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про поновлення розміщення цінних паперів в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.
5. Відомості про поновлення розміщення вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів.

V. Визнання емісії цінних паперів недійсною та скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною

1. У разі коли порушення, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів, не усунені в строк, встановлений розпорядженням про зупинення розміщення цінних паперів, або реєструвальному органу не надані документи, що підтверджують усунення порушень, протягом строку, встановленого розпорядженням про зупинення розміщення цінних паперів, реєструвальний орган приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.
2. Рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною оформлюється у вигляді розпорядження про визнання емісії цінних паперів недійсною (додаток 5).
3. Визнання емісії цінних паперів недійсною є підставою для скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною.
4. Реєструвальний орган видає розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною (додаток 6).
5. Реєструвальний орган протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про публічне розміщення цінних паперів), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).
6. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, на офіційному веб-сайті реєструвального органу протягом одного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.
Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, та про анулювання відповідного тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.
7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.
8. Емітент, емісія цінних паперів якого визнана недійсною, персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визнання реєструвальним органом емісії цих цінних паперів недійсною та повертає першим власникам гроші (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, емісія яких визнана недійсною, в порядку та строк, визначені проспектом емісії цінних паперів.
У разі якщо проспект емісії цінних паперів не містить порядку та строку повернення грошей (майна, майнових прав), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, емісія яких визнана недійсною, строк повернення внесків не може перевищувати шести місяців з дня прийняття реєструвальним органом рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.
Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів                                                             А. Папаіка
Додаток 1
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 4 розділу ІІ)
Додаток 2
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 6 розділу ІІ)
Додаток 3
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 1 розділу ІIІ)
Додаток 4
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 2 розділу ІV)
Додаток 5
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 2 розділу V)
Додаток 6
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 4 розділу ІІ)
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною” від 06.08.2013 р. № 1416

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>