Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі” від 09.06.2015 р. № 771

Не набрав чинності

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
від 09 червня 2015 року № 771
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2015 р. за № 758/27203

Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою вдосконалення вимог щодо забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, випуски яких не були переведені у бездокументарну форму існування до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.
2. Центральному депозитарію та депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін, затверджених цим рішенням, не пізніше шести місяців з дня набрання ним чинності.
3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 09 червня 2015 року № 771
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 червня 2015 р. за № 758/27203
ЗМІНИ 
до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі
1. У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ:
останнє речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Центральний депозитарій надає емітенту вказані документи (за наявності) протягом 7 робочих днів з дня отримання належним чином оформленого розпорядження;»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Передача документів системи реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками Центрального депозитарію або Уповноваженої установи та емітента і скріплюється печатками цих осіб. Дата підписання акта приймання-передавання є датою передачі документів системи реєстру. Якщо документи системи реєстру зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання відповідно до Положення про ведення реєстру, Центральний депозитарій надає емітенту дві копії реєстру у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис» (далі – електронний документ) на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними та залишає у себе на зберігання оригінал реєстру власників іменних цінних паперів у паперовій формі.»;
доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:
«У разі втрати або несанкціонованого знищення реєстру власників іменних цінних паперів, переданого Центральному депозитарію відповідно до законодавства, Центральний депозитарій як уповноважений на зберігання може надати емітенту інформаційну довідку про власників цінних паперів, сформовану на підставі збереженої Центральним депозитарієм інформації відповідного реєстру після його приймання (далі – інформаційна довідка), із зазначенням відомостей про власників та належних їм цінних паперів у 2 примірниках у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними.».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
«Якщо Уповноважена установа є депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, емітент повинен надати Уповноваженій установі розпорядження про передання йому (емітенту) реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа для передання Центральному депозитарію. Уповноважена установа надає вказаний документ емітенту на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними протягом 5 робочих днів з дня отримання належним чином оформленого розпорядження. Передача реєстру власників іменних цінних паперів оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками Уповноваженої установи та емітента і скріплюється печатками цих осіб.».
2. У розділі ІІІ:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі обраній ним депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів/інформаційної довідки випуску, щодо якого прийнято Рішення, та документів про існуючі обтяження цінних паперів цього випуску зобов’язаннями (за наявності) повинен надати Центральному депозитарію:
розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування;
копію акта приймання-передавання реєстру/копії реєстру/інформаційної довідки та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов’язаннями до депозитарної установи.
У разі якщо документи системи реєстру не були передані Центральному депозитарію реєстратором і не знаходяться у нього на зберіганні як в уповноваженого на зберігання відповідно до Положення про ведення реєстру або відповідно до Порядку:
реєстр (копію реєстру) власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках – 1 у формі паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) – у разі передання реєстратором зазначених документів емітенту;
реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними – у разі зберігання зазначеного реєстру Уповноваженою установою, яка не є обраною емітентом.
У разі якщо обрана емітентом депозитарна установа є Уповноваженою установою, емітент не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття до виконання Центральним депозитарієм розпорядження про депонування глобального сертифіката повинен надати Центральному депозитарію:
розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування;
реєстр власників іменних цінних паперів у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними;
копію акта приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів до емітента.»;
2) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
«У такому випадку Центральний депозитарій передає емітенту (за наявності) за відповідним актом приймання-передавання документи системи реєстру, отримані ним відповідно до вимог Порядку, та копії облікових реєстрів власників іменних цінних паперів та/або зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів зазначеного випуску, отримані відповідно до вимог рішення № 729, засвідчені Центральним депозитарієм, або інформаційні довідки у формі електронних документів для здійснення емітентом необхідних дій для забезпечення виконання вимог законодавства щодо дотримання відповідності кількості цінних паперів цього випуску згідно зі статутом і свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів у бездокументарній формі кількості цінних паперів, що належать їхнім власникам згідно з даними у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію за цим випуском цінних паперів.»;
3) в абзаці другому пункту 7 слова «, відкритих у системі депозитарного обліку у рамках програмного модуля для взаємодії з Центральним депозитарієм» виключити.
3. У розділі ІV:
пункти 1, 2 викласти в такій редакції:
«1. Емітент не пізніше 3 робочих днів з дня приймання до виконання Центральним депозитарієм розпорядження про депонування глобального сертифіката цього випуску повинен надати депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам (якщо ця депозитарна установа не є Уповноваженою установою):
реєстр власників іменних цінних паперів/інформаційну довідку у формі електронного документа на знімному машинному носії (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними;
документи про обтяження цінних паперів зобов’язаннями (за наявності);
2 примірники акта приймання-передавання документів, зазначених у цьому пункті, від емітента до депозитарної установи.
Акт приймання-передавання підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та депозитарної установи і скріплюється печатками цих осіб. Дата підписання акта приймання-передавання є датою передачі реєстру.
2. Емітент не пізніше 1 робочого дня з дати передачі реєстру або не пізніше 1 робочого дня з дати приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження про депонування глобального сертифіката у випадку, якщо обрана емітентом депозитарна установа є Уповноваженою установою, повинен надати депозитарній установі:
заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів, зазначених в отриманому(ій) депозитарною установою реєстрі власників іменних цінних паперів/інформаційній довідці;
розпорядження про зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки у цінних паперах власників згідно з отриманим(ою) депозитарною установою реєстром власників іменних цінних паперів/інформаційною довідкою.».
4. У розділі V:
1) доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:
«У випадку обслуговування депозитарною установою рахунків у цінних паперах власників на підставі договору, укладеного з акціонерним товариством – емітентом, що припинився внаслідок злиття, приєднання або поділу, або з акціонерним товариством – емітентом, з якого здійснений виділ інших(ого) акціонерних(ого) товариств(а), акціонерне(і) товариство(а) – правонаступник(и) цього емітента для забезпечення подальшого обслуговування на таких рахунках прав на конвертовані акції (акції новоствореного акціонерного товариства) мають(є) укласти з цією депозитарною установою договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників або передати обслуговування цих рахунків у цінних паперах власників до іншої депозитарної установи.»;
2) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
«2. Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що укладається між емітентом та депозитарною установою, має відповідати вимогам законодавства, у тому числі законодавства про цінні папери, та містити права і зобов’язання емітента та депозитарної установи, порядок зміни умов договору, умови розірвання договору та закриття рахунків у цінних паперах власників, відкритих депозитарною установою відповідно до цього договору.
У випадку внесення змін до законодавства, які потребують змін умов договору, депозитарна установа зобов’язана здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у відповідність до законодавства протягом трьох місяців після набрання чинності змінами до законодавства, якщо інший строк прямо не встановлений законодавством.
3. Депозитарна установа зобов’язана відкрити рахунки в цінних паперах власникам та зарахувати на них права на цінні папери на підставі договору з емітентом та реєстру власників іменних цінних паперів протягом 30 робочих днів з дати надання документів, передбачених пунктом 2 розділу IV цього Положення, за умови отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в її системі депозитарного обліку, зазначених в абзаці десятому пункту 5 розділу III цього Положення. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки власників на підставі договору з емітентом депозитарна установа має встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»;
3) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
«Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюються депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та депозитарною установою або при виконанні депозитарною установою операцій, пов’язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.»;
4) у пункті 6:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у цій депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то депозитарна установа, у якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику за договором з емітентом, повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати емітентом послуг депозитарної установи, якщо інше не передбачено договором з емітентом.»;
доповнити пункт після абзацу шостого трьома новими абзацами такого змісту:
«У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати:
внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням емітента – стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах – стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках – за згодою власника.».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;
5) у пункті 9:
абзац другий після слів «в односторонньому порядку» доповнити словами «(у тому числі за рішенням суду)»;
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
«Депозитарна установа припиняє виконання операцій за рахунками власників, які обслуговуються відповідно до договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів та включені до облікового реєстру після дати обліку.».
У зв’язку з цим абзаци третій-дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-десятим;
абзац четвертий після слів «в односторонньому порядку» доповнити словами «(у тому числі за рішенням суду)»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від попередньої депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії договору між емітентом і попередньою депозитарною установою. У разі необхідності дата припинення дії договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між попередньою депозитарною установою та емітентом.»;
абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий-десятий вважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим;
в абзаці сьомому слово «його» замінити словом «її»;
6) абзац четвертий пункту 10 викласти в такій редакції:
«Обліковий реєстр складається у формі електронного документа у 2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новій депозитарній установі) та передається на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними. Передання емітенту облікового реєстру та документів щодо обтяження цінних паперів зобов’язаннями оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та попередньої депозитарної установи, засвідчується печатками емітента та попередньої депозитарної установи.»;
7) абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:
«передати новій депозитарній установі отримані від попередньої депозитарної установи обліковий реєстр у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними та документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями. Передання оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та нової депозитарної установи, засвідчується печатками емітента та нової депозитарної установи;»;
8) доповнити розділ після пункту 12 новим пунктом 13 такого змісту:
«13. У випадку розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку та необрання емітентом до дати припинення дії договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі договору з емітентом, здійснюється:
депозитарною установою, яка розірвала договір з емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із відповідною депозитарною установою або повторного укладення емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі договору з емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку).
У такому разі депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дня припинення дії договору скласти обліковий реєстр станом на дату припинення дії договору у формі паперового документа в 1 примірнику та у формі електронного документа в 1 примірнику та передати цей реєстр у формі електронного документа разом з повідомленням про розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, із зазначенням дати припинення дії договору в Центральний депозитарій;
Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення емітентом цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних власників, відкриті обраною емітентом депозитарною установою.».
У зв’язку з цим пункти 13-17 вважати відповідно пунктами 14-18;
9) у пункті 14:
в абзаці другому слово «Депозитарна» замінити словом «депозитарна»;
в абзаці третьому цифру «3» замінити цифрою «5»;
друге речення абзацу восьмого викласти в такій редакції: «Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня дати початку припинення Діяльності депозитарної установи.»;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«Обліковий реєстр складається у формі електронного документа у 2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новій депозитарній установі) та передається на машинному носії (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними;»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Депозитарна установа припиняє виконання операцій за рахунками власників, які обслуговуються відповідно до договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів та включені до облікового реєстру після дати обліку.»;
10) абзац четвертий пункту 15 викласти в такій редакції:
«отримані від попередньої депозитарної установи обліковий реєстр у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними та документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями;»;
11) абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:
«16. Якщо емітент не обрав нову депозитарну установу та не здійснив дій щодо переведення до нової депозитарної установи цінних паперів власників, рахунки яких обслуговувала попередня депозитарна установа за укладеним з ним договором, попередня депозитарна установа повинна у порядку та строки, визначені Положенням про припинення, передати депозитарній установі-правонаступнику або уповноваженому на зберігання, крім архівів баз даних, баз даних та документів, визначених Положенням про припинення, обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, у формі електронного документа у 2 примірниках на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними.»;
12) у пункті 17:
перше речення абзацу шостого викласти в такій редакції: «отриманий від попередньої депозитарної установи обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися цією депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, у формі електронного документа у 2 примірниках на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними.»;
доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:
«У разі втрати або несанкціонованого знищення облікового реєстру власників цінних паперів, переданого Центральному депозитарію відповідно до законодавства, Центральний депозитарій як уповноважений на зберігання може надати емітенту інформаційну довідку про власників цінних паперів, на рахунках яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери, на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, із зазначенням відомостей про власників та належних їм цінних паперів (інформаційна довідка про власників цінних паперів), у формі електронного документа у 2 примірниках на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними.».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«Передача облікового реєстру/інформаційної довідки про власників цінних паперів, документів, що були підставою для обтяження цінних паперів зобов’язаннями (за наявності), копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам цінних паперів та прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи (за наявності), та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою-правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та депозитарної установи-правонаступника або уповноваженого на зберігання, засвідчується печатками емітента та депозитарної установи-правонаступника або уповноваженого на зберігання.»;
13) пункт 18 викласти в такій редакції:
«18. Емітент не пізніше 5 робочих днів після отримання від депозитарної установи-правонаступника або уповноваженого на зберігання облікового реєстру власників цінних паперів/інформаційної довідки про власників цінних паперів, документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями (за наявності), копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам прав на цінні папери (за наявності), та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою-правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, повинен:
надати депозитарній установі-правонаступнику розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому(ій) емітенту обліковому реєстрі власників цінних паперів/інформаційній довідці про власників цінних паперів, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам цінних паперів до обраної ними депозитарної установи (за наявності) та/або інформації про власників, які уклали із депозитарною установою-правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків або надати уповноваженому на зберігання розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі власників цінних паперів/інформаційній довідці про власників цінних паперів, які знаходяться у базі даних, що була передана уповноваженому на зберігання попередньою депозитарною установою, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи (за наявності), з метою подальшого їх зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі;
надати новій депозитарній установі:
отримані від депозитарної установи-правонаступника або уповноваженого на зберігання обліковий реєстр власників цінних паперів/інформаційну довідку про власників цінних паперів у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними, документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями (за наявності), копії документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи (за наявності), та/або документ, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою-правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах;
заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому(ій) обліковому реєстрі власників цінних паперів/інформаційній довідці про власників цінних паперів, та розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі власників цінних паперів/інформаційній довідці про власників цінних паперів, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи (за наявності) та/або інформації про власників, які уклали із депозитарною установою-правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах.
Передача облікового реєстру власників цінних паперів/інформаційної довідки про власників цінних паперів, документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями (за наявності), копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи (за наявності), та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою-правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками емітента та нової депозитарної установи, засвідчується печатками емітента та нової депозитарної установи.».
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльності

І. Курочкіна

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі” від 09.06.2015 р. № 771

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>