Рішення Аудиторської палати України “Про затвердження Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України” від 31.05.2007 р. № 178/5

Редакція: 01.01.2015 р.

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 31 травня 2007 року № 178/5

Про затвердження Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Аудиторської палати України
 від 11 жовтня 2007 року № 183/9,
від 28 січня 2010 року № 210/9,
від 21 травня 2010 року № 217,
 від 26 січня 2012 року № 245/15,
 від 5 липня 2012 року № 252/8,
 від 27 вересня 2012 року № 257/10,
 від 4 квітня 2013 року № 266/8,
 від 4 липня 2013 року № 273/7,
 від 31 жовтня 2013 року № 281/10,
 від 26 грудня 2013 року № 287,
 від 24 липня 2014 року № 296/12,
 від 25 вересня 2014 року № 300/8,
від 24 грудня 2014 року № 304/6
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року № 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140-V), Аудиторська палата України вирішила:
1. Затвердити Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затверджене Аудиторською палатою України 23.04.2002 (протокол засідання № 109).
3. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.
4. Це рішення набирає чинності з 1 липня 2007 року.
Голова Аудиторської палати
України
С. О. Столярова
 
Додаток
до рішення Аудиторської палати України
від 31 травня 2007 р. № 178/5
(у редакції рішення Аудиторської палати України
04.04.2013 № 266/8)
ПОЛОЖЕННЯ
про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України
Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів (далі – Положення) розроблено з метою забезпечення високої якості аудиторських послуг та адаптації правового регулювання аудиторської діяльності в Україні до норм Європейського Союзу, згідно із Законом України “Про аудиторську діяльність”, Статутом Аудиторської палати України (далі – АПУ).
Положення визначає порядок постійного удосконалення професійних знань аудиторів та аудиторів банків.
(абзац другий преамбули у редакції рішення Аудиторської палати України від 31.10.2013 р. № 281/10)
I. Загальні положення
1.1. Метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів є безперервне поглиблення, підтримання на належному рівні, розширення й оновлення професійних знань для забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг.
1.2. Аудитори України з метою виконання умов продовження терміну чинності сертифіката щороку удосконалюють свої професійні знання та проходять контрольне тестування відповідно до вимог цього Положення.
(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
1.3. Мета, зміст, форми і методи удосконалення знань визначаються модулями, цим Положенням та іншими нормативними документами АПУ.
1.4. Контроль за організацією удосконалення професійних знань аудиторів здійснює Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів (далі – Профільна комісія).
1.5. Принципи постійного удосконалення професійних знань аудиторів:
- вільний вибір тематики;
- вільний вибір програми;
- вільний вибір аудитором Центру з підготовки до контрольного тестування;
- вільний вибір аудитором форми підготовки до контрольного тестування;
- платність;
- актуальність тематики, програм та їх методичного забезпечення;
- методичне забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів;
- перевірка рівня професійних знань через проведення контрольного тестування.
1.6. До системи постійного удосконалення професійних знань аудиторів належать:
- уповноважені АПУ суб’єкти господарювання на підготовку аудиторів до контрольного тестування: навчальні заклади, центри, інститути (далі – Центри);
- уповноважений АПУ заклад, який на підставі укладеної з АПУ угоди здійснює функції розробки методичного забезпечення удосконалення професійних знань, включаючи розробку тестів з правильними відповідями (далі – Методичний центр);
(абзац третій пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
- комісії з тестування, які здійснюють функції адміністрування контрольного тестування;
- Профільна комісія АПУ.
1.7. Процес постійного удосконалення професійних знань аудиторів включає:
- розробку програмних модулів удосконалення професійних знань аудиторів;
- підготовку аудиторів до контрольного тестування;
- контрольне тестування та його адміністрування;
- оцінку результатів контрольного тестування, зарахування інших видів удосконалення професійних знань аудиторів як проходження контрольного тестування;
(абзац п’ятий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
- систематизацію та аналіз результатів функціонування системи постійного удосконалення професійних знань аудиторів.
1.8. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється на платній основі. Розмір плати встановлюють Центри. АПУ може надавати таким Центрам рекомендації щодо встановлення розміру плати за підготовку до контрольного тестування.
1.9. Інформація про удосконалення професійних знань аудиторів вноситься Секретаріатом АПУ до бази даних аудиторів на підставі відповідного рішення АПУ.
II. Порядок діяльності Центрів з підготовки до контрольного тестування аудиторів
2.1. Підготовку до контрольного тестування аудиторів здійснюють:
2.1.1. Центри, засновані АПУ, в тому числі спільно із професійними організаціями аудиторів України.
2.1.2. Центри, засновані професійними організаціями аудиторів України, які відповідають установленим АПУ критеріям.
2.1.3. Національний центр обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту, уповноважений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.93 р. здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів.
2.2. АПУ із Центрами укладає відповідну угоду.
2.3. Центри, з якими АПУ уклала відповідну угоду, зобов’язані:
- дотримуватися рішень АПУ;
- проводити підготовку до контрольного тестування аудиторів за програмами, затвердженими АПУ;
- використовувати методичне забезпечення удосконалення професійних знань та тести, розроблені відповідно до цього Положення;
(абзац четвертий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
- організовувати проведення контрольного тестування, в тому числі аудиторів, які пройшли підготовку до контрольного тестування за дистанційною формою;
(абзац п’ятий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
- інформувати АПУ не пізніше як за 2 робочих дні до початку проведення удосконалення професійних знань аудиторів про кількісний і персональний склад аудиторів, які проходять підготовку до контрольного тестування;
(абзац шостий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
- узгоджувати з АПУ та інформувати Методичний центр не пізніше як за 20 днів до початку підготовки до контрольного тестування про дату, місце і час проведення контрольного тестування.
2.4. Центри несуть перед АПУ відповідальність за якість організації та забезпечення підготовки до контрольного тестування аудиторів.
Групи для здійснення підготовки до контрольного тестування аудиторів формуються у кількості не менше як 20 аудиторів за умови повного забезпечення цих аудиторів методичним забезпеченням за відповідною програмою. В окремих випадках кількість аудиторів у групах визначається за рішенням Профільної комісії.
(пункт 2.4 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
2.5. Профільна комісія координує роботу Центрів і в разі потреби ініціює перед АПУ питання щодо подальшої співпраці або припинення співпраці з ними.
III. Програмний модуль постійного удосконалення професійних знань аудиторів
(назва розділу ІІІ у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
3.1. Програмний модуль постійного удосконалення професійних знань аудиторів включає:
- програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі – Програма) за темою програмного модуля;
- методичне забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів з відповідної Програми (робочі програми, методичні розробки, посібники, рекомендації з вивчення окремих тем тощо) (далі – методичне забезпечення);
- комплект тестів до відповідної Програми.
(пункт 3.1 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
3.2. Програми розробляють Методичний центр, Центри, професійні організації аудиторів, члени АПУ і передаються на рецензування до Методичного центру. Після позитивного рецензування Програми передають до Профільної комісії на погодження та подальше затвердження АПУ.
3.3. Програми містять питання з аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, системи оподаткування, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, математичних методів і фінансового менеджменту в бізнесі.
3.4. Допускається розробка та викладання за програмами галузевої спрямованості (страховий бізнес, банківська справа, аграрний сектор, фондовий ринок, фінансовий ринок тощо).
3.5. Удосконалення професійних знань аудиторів банків здійснюється Центрами за програмою, погодженою з Національним банком України.
(пункт 3.5 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
3.6. Програми за своїм обсягом мають бути розраховані не менш як на 40 академічних годин і повинні містити лекційні, практичні заняття та контрольне тестування.
3.7. Профільна комісія періодично переглядає тематику Програм з метою визначення необхідності їх актуалізації або зміни та передає на затвердження АПУ запропоновані зміни до тематики відповідно до потреб практики аудиту.
3.8. Удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється з використанням погодженого Профільною комісією методичного забезпечення, яке розробляється до кожної відповідної Програми.
(пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
3.9. Методичне забезпечення надається Центром кожному аудитору при підготовці до контрольного тестування.
(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
3.10. Методичне забезпечення може розповсюджуватися як на паперових, так і на електронних носіях інформації.
3.11. Методичне забезпечення розробляється та/або рецензується Методичним центром. Після отримання позитивної рецензії методичне забезпечення удосконалення професійних знань передається на розгляд до Профільної комісії.
(пункт 3.11 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
3.12. Комплект тестів для оцінки знань, умінь та навичок за Програмою удосконалення знань є невід’ємною складовою програмного модуля і містить не менш як 200 питань із чотирма відповідями, з яких тільки одна правильна. Комплект тестів має містити стисле обґрунтування правильних відповідей.
(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
3.13. Погоджений Профільною комісією комплект тестів може бути розміщений на веб-сайті АПУ.
3.14. Методичний центр на платній основі розповсюджує Методичне забезпечення згідно з укладеними із ним договорами. АПУ може надавати Методичному центру рекомендації щодо розміру плати за право використання методичного забезпечення.
(пункт 3.14 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
IV. Порядок організації підготовки до контрольного тестування аудиторів
4.1. Центри подають не пізніше 10 грудня поточного року до АПУ план проведення удосконалення знань на наступний рік із зазначенням регіону, тем і термінів проведення удосконалення професійних знань аудиторів.
Профільна комісія узагальнює зазначену інформацію та формує План удосконалення професійних знань аудиторів на наступний рік та зміни до нього. План удосконалення професійних знань аудиторів та зміни до нього підлягають затвердженню АПУ та опублікуванню на офіційному веб-сайті АПУ.
При плануванні Центри зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення.
(пункт 4.1 у редакції рішення Аудиторської палати України від 24.12.2014 р. № 304/6)
4.2. Аудитори, починаючи з року, наступного за роком отримання сертифіката, здійснюють обов’язкове щорічне удосконалення професійних знань та проходять контрольне тестування за програмами, затвердженими АПУ.
(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
4.3. Для здійснення удосконалення професійних знань аудитори подають до Центру такі документи.
- заяву за встановленою формою;
- копію сертифіката аудитора;
- документ про оплату.
4.4. Удосконалення професійних знань може здійснюватися у формі очних занять, що передбачає безпосередню присутність слухача в аудиторії та на контрольному тестуванні, або у формі дистанційних занять. Підготовка до контрольного тестування в дистанційній формі здійснюється у порядку, визначеному АПУ.
(пункт 4.4 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
4.5. За підсумками удосконалення професійних знань аудитори в обов’язковому порядку проходять контрольне тестування. Розмір оплати за контрольне тестування визначає АПУ.
4.6. Аудитори, які не здійснили (пропустили) не більш як за два роки удосконалення професійних знань, можуть звернутися до АПУ щодо проходження такого удосконалення знань в інший період протягом терміну чинності сертифіката.
Профільна комісія розглядає заяву та пояснення по суті і приймає відповідне рішення, яке підлягає затвердженню АПУ.
V. Проведення контрольного тестування
5.1. Профільна комісія відбирає тести для контрольного тестування з погодженого комплекту тестів, затверджує їх на своєму засіданні та передає їх з дотриманням вимог конфіденційності представнику АПУ в Комісії з тестування.
(пункт 5.1 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
5.2. У разі потреби Профільна комісія приймає рішення про використання під час контрольного тестування допоміжних матеріалів і засобів.
5.3. Для проведення контрольного тестування формується Комісія з тестування кількістю не менше як 3 особи з обов’язковою присутністю:
- уповноваженого Головою АПУ представника АПУ;
- представника Центру;
- представника Методичного центру.
Не можуть брати участь у роботі Комісії з тестування (в адмініструванні тестування) особи, які брали участь у розробці тестів для контрольного тестування.
(абзац другий пункту 5.3 у редакції рішень Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7, від 31.10.2013 р. № 281/10)
5.4. Комісія з тестування здійснює координацію (адміністрування тестування) всіх процедур для організації та проведення контрольного тестування.
5.5. Перед початком тестування члени Комісії з тестування видають аудитору на підставі документа, що посвідчує особу, один примірник тестів. Аудитор, у якого відсутній документ, який посвідчує особу, до проходження контрольного тестування не допускається.
5.6. Комісія з тестування веде відомість кодування, в якій зазначається: найменування Центру, місце проведення тестування, назву Програми, за якою здійснювалася підготовка аудиторів до контрольного тестування, прізвище, ім’я, по батькові аудитора, номер сертифіката, дату тестування та кодовий номер аудитора.
(Положення доповнено новим пунктом 5.6 згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7, у зв’язку з цим пункти 5.6 – 5.14 вважати відповідно пунктами 5.7 – 5.15)
5.7. Роботам аудиторів присвоюються кодові номери, які зазначаються у відомості. Комісія з тестування веде відомість, в якій зазначається прізвище, ім’я, по батькові та кодовий номер аудитора. Така інформація є конфіденційною до підтвердження оцінок, поставлених аудиторам, і повинна зберігатися з дотриманням правил конфіденційності. Обов’язок забезпечення дотримання конфіденційності покладається на уповноваженого Головою АПУ представника АПУ.
5.8. Після завершення контрольного тестування аудитор зобов’язаний здати роботу на перевірку. В разі відмови аудитора здати роботу на перевірку члени Комісії з тестування складають відповідний акт про відмову.
5.9. Комісія з тестування передає відомість кодування та роботи аудиторів до Профільної комісії для перевірки через уповноваженого Головою АПУ представника АПУ, який забезпечує дотримання вимог конфіденційності.
(пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
5.10. Перевірку тестів здійснює Профільна комісія. Не можуть брати участь в перевірці особи, які були членами Комісії з тестування.
5.11. Контрольне тестування за результатами удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється за 100-бальною шкалою. Всього використовується 40 запитань, кожна правильна відповідь оцінюється у 2,5 бала. Для оцінки рівня знань як достатнього для зарахування удосконалення знань аудитору за результатами контрольного тестування слід набрати не менше ніж 70 балів.
5.12. Аудитори, які не набрали відповідної кількості балів, мають право на повторне проходження до закінчення року контрольного тестування на платній основі.
5.13. Профільна комісія складає відомість проведення контрольного тестування із зазначенням інформації про аудиторів, які успішно пройшли контрольне тестування. Результати тестування затверджуються протоколом Профільної комісії не пізніше ніж за 30 днів з дня проведення контрольного тестування.
5.14. Відомість проведення контрольного тестування повинна містити: найменування Центру, місце проведення тестування, назву Програми, за якою здійснювалося удосконалення професійних знань аудиторів, прізвище, ім’я, по батькові аудитора, номер сертифіката, дату тестування та його результати.
5.15. Інформація про успішне проходження аудиторами контрольного тестування протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення АПУ оприлюднюється на офіційному сайті АПУ.
(пункт 5.15 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
VI. Інші види постійного удосконалення професійних знань аудиторів та аудиторів банків
(назва розділу VI у редакції рішення Аудиторської палати України від 31.10.2013 р. № 281/10)
6.1. АПУ можуть бути зараховані як проходження контрольного тестування за рішенням Профільної комісії у межах 40 годин інші види удосконалення професійних знань аудиторів (за рік, у якому відбулася подія):
(абзац перший пункту 6.1 у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013 р. № 273/7)
6.1.1. Публікації у вигляді монографій, підручників чи навчальних посібників, а також посібників з питань аудиторської діяльності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого завдання з надання впевненості та супутніх послуг, які визначені професійними стандартами, бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування, господарського права (зараховуються автору, співавторам у рік видання або наступний рік). Профільна комісія може залучати спеціалістів з метою професійної оцінки зазначених публікацій на предмет їх відповідності цьому Положенню щодо обсягу, змісту та актуальності.
(підпункт 6.1.1 пункту 6.1 у редакції рішення Аудиторської палати України від 31.10.2013 р. № 281/10)
6.1.2. Підпункт 6.1.2 пункту 6.1 виключено
(згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.10.2013 р. № 281/10, у зв’язку з цим підпункти 6.1.3 – 6.1.6 пункту 6.1 вважати відповідно підпунктами 6.1.2 – 6.1.5)
6.1.2. Публікації обсягом не менше як 0,5 умовного авторського аркуша на рік в офіційному фаховому виданні АПУ або його додатку з питань аудиторської діяльності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого завдання з надання впевненості та супутніх послуг, які визначені професійними стандартами; бухгалтерського обліку; фінансової звітності; оподаткування; господарського права (розрахунок обсягу публікацій автором надається самостійно та зараховується автору в рік здійснення публікації). Публікації надаються до АПУ в паперовому та електронному вигляді у форматі “Word”. Професійна оцінка зазначених публікацій на предмет їх відповідності цьому Положенню щодо змісту та актуальності здійснюється редакційною колегією журналу.
(пункт 6.1 доповнено новим підпунктом 6.1.2 згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.12.2013 р. № 287, у зв’язку з цим підпункти 6.1.2 – 6.1.5 вважати відповідно підпунктами 6.1.3 – 6.1.6, підпункт 6.1.2 пункту 6.1 у редакції рішення Аудиторської палати України від 25.09.2014 р. № 300/8, із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 24.12.2014 р. № 304/6)
6.1.3. Отримання аудитором (аудитором банків) вченого ступеня кандидата або доктора економічних наук.
(підпункт 6.1.3 пункту 6.1 у редакції рішення Аудиторської палати України від 31.10.2013 р. № 281/10)
6.1.4. Виконання повноважень члена Аудиторської палати України.
6.1.5. Викладання у Центрах з підготовки аудиторів до контрольного тестування обсягом не менше як 20 годин на рік.
6.1.6. Успішне складання аудитором (аудитором банків) іспиту за однією із програм на отримання сертифіката Асоціації сертифікованих присяжних бухгалтерів Великобританії (АССА) або Американського Інституту сертифікованих присяжних бухгалтерів (АІСРА), що підтверджується відповідним дипломом.
(підпункт 6.1.6 пункту 6.1 у редакції рішення Аудиторської палати України від 31.10.2013 р. № 281/10)
6.2. За рішенням АПУ аудиторам зараховуються, як інші види удосконалення професійних знань, проходження контрольного тестування за Програмою “Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ” (за будь-який рік, упродовж терміну чинності сертифіката). Для видачі Свідоцтва про постійне удосконалення професійних знань аудиторів аудитор має подати до АПУ заяву про зарахування інших видів постійного удосконалення професійних знань аудиторів.
(розділ VI доповнено новим пунктом 6.2 згідно з рішенням Аудиторської палати України від 24.07.2014 р. № 296/12, у зв’язку з цим пункти 6.2 та 6.3 вважати підпунктами 6.3 та 6.4)
6.3. Для керівників аудиторських фірм, включених до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту, АПУ за своїм рішенням може встановлювати інші види постійного удосконалення професійних знань.
6.4. Документи, що підтверджують удосконалення професійних знань за видами, зазначеними у пункті 6.1 цього Положення, подаються аудиторами в АПУ для їх розгляду та прийняття рішення про зарахування удосконалення професійних знань. Профільна комісія розглядає питання по суті та виносить рішення на затвердження АПУ.
(пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.10.2013 р. № 281/10)
VII. Свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань аудиторів
7.1. Свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань аудиторів є офіційним документом і видається на підставі рішення АПУ відповідно до поданих Центром документів.
7.2. Свідоцтво має стандартний формат, в якому зазначено Центр, де проводилось удосконалення професійних знань, прізвище, ім’я, по батькові та номер сертифіката аудитора, назву програми, термін проходження удосконалення знань та дата видачі Свідоцтва.
7.3. Свідоцтво підписують Голова АПУ та Голова Профільної комісії.
7.4. Реєстрацію виданих Свідоцтв веде Секретаріат АПУ.
VIII. Прикінцеві положення
8.1. Взаємовідносини між АПУ та Центрами встановлюються на підставі укладеного між сторонами договору.
(Положення із змінами, внесеними згідно з рішенням Аудиторської палати України від 11.10.2007 р. № 183/9,у редакції рішення Аудиторської палати України від 28.01.2010 р. № 210/9, із змінами, внесеними згідно з  рішеннями Аудиторської палати України від 21.05.2010 р. № 217,від 26.01.2012 р. № 245/15,від 05.07.2012 р. № 252/8, від 27.09.2012 р. № 257/10, у редакції рішення Аудиторської палати України від 04.04.2013 р. № 266/8)
Рішення Аудиторської палати України “Про затвердження Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України” від 31.05.2007 р. № 178/5

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>