Постанова Правління Націрнаьлного банку Укрваїни “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 09.04.2015 р. № 221

Редакція: 17.04.2015 р.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 09 квітня 2015 року № 221

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу”, а також з метою вдосконалення порядку відкриття банками рахунків клієнтів та здійснення безготівкових розрахунків клієнтів банків Правління Національного банку України постановляє:
1. Перше речення абзацу п’ятнадцятого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 року № 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 1999 року за № 56/3349 (зі змінами), після слів “та відбиток його печатки” доповнити словами “(за наявності)”.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), що додаються.
3. Друге речення абзацу першого пункту 2.3 глави 2 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами), після слів “скріплюється печатками сторін” доповнити словами “(за наявності)”.
4. Унести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 7:
абзац перший пункту 7.9 після слова “печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
в абзаці першому пункту 7.12 слова “(за винятком чеків, що видаються фізичними особами)” замінити словами “(за наявності)”;
абзац третій пункту 7.18 викласти в такій редакції:
“відповідність підписів та відбитка печатки (за наявності) чекодавця заявленим банку в картці із зразками підписів і відбитка печатки”;
2) друге речення абзацу другого пункту 8.12 глави 8 після слова “печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
3) у додатку 8:
у рядках 40, 43 колонку “Вимоги щодо заповнення реквізиту” після слова “печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
у рядку 64 колонку “Вимоги щодо заповнення реквізиту” викласти в такій редакції:
“Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (за наявності) (у разі договірного списання коштів), зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів і відбитка печатки”;
4) друге речення пункту 3 та друге речення пункту 5 “Заповнення розрахункових чеків з розрахункових чекових книжок та їх використання” додатка 10 після слова “печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
5) у додатку 12:
абзац перший пункту 1 після слова “печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
у другому реченні пункту 2 слова “відповідність підпису і відбитка печатки” замінити словами “відповідність підпису і відбитка печатки (за наявності)”.
5. Абзац дев’ятнадцятий пункту 2.1 глави 2 Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами), викласти в такій редакції:
“підписи відповідальних осіб платника та відбиток печатки (за наявності), які заявлені ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки”.
6. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) довести зміст цієї постанови до відома Операційного департаменту, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
В.О.Гонтарева
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 09 квітня 2015 року № 221
Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
1. У главі 1:
1) у пункті 1.13:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“інвестора (оператора) за угодами про розподіл продукції відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції”;
в абзаці восьмому слова “нерезидента-інвестора” замінити словами “інвестора (оператора)”;
2) в абзаці четвертому пункту 1.15 слова “(картки із зразками підписів)” замінити словами та цифрами “(додаток 2)/картки із зразками підписів (додаток 4)”;
3) пункт 1.16 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
“Банк зобов’язаний здійснювати перевірку змісту установчих документів юридичної особи з метою з’ясування наявності в неї печатки.
Якщо в установчих документах є інформація про наявність в юридичної особи печатки, то відкриття, використання та закриття рахунків здійснюється з використанням печатки”.
2. У главі 3:
1) друге речення абзацу п’ятого пункту 3.5 виключити;
2) пункт 3.8 викласти в такій редакції:
“3.8. Військові частини, установи й організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування, які не мають у цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подають до банку такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує уповноважена на це особа;
копію свідоцтва про реєстрацію військової частини (установи) як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах України, засвідчену відповідним органом (або інший підтвердний документ відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військове формування є юридичною особою);
копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)”;
3) у першому реченні пункту 3.9 слова “(картки із зразками підписів)” замінити словами та цифрами “(додаток 2)/картки із зразками підписів (додаток 4)”;
4) у пункті 3.10 слова “(картку із зразками підписів)” замінити словами та цифрами “(додаток 2)/картку із зразками підписів (додаток 4)”.
3. У главі 4:
1) абзац шостий пункту 4.1 викласти в такій редакції:
“картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)”;
2) абзаци п’ятий та дев’ятий пункту 4.2 викласти в такій редакції:
“картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)”;
3) абзац четвертий пункту 4.3 викласти в такій редакції:
“картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). Картка засвідчується підписом уповноваженого працівника банку”;
4) доповнити главу після пункту 4.3 новим пунктом 4.4 такого змісту:
“4.4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час відкриття
накопичувального рахунку для перехідного банку подає до територіального управління Національного банку або Операційного департаменту Національного банку такі документи:
заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
копію рішення Фонду про створення перехідного банку;
картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
Рахунок використовується для формування статутного капіталу перехідного банку. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, після отримання перехідним банком банківської ліцензії в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті. Залишок коштів із накопичувального рахунку перераховується уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на відкритий нею кореспондентський рахунок перехідного банку”.
У зв’язку з цим пункти 4.4 – 4.7 уважати відповідно пунктами 4.5 – 4.8.
4. Пункт 8.3 глави 8 викласти в такій редакції:
“8.3. Кошти з поточного рахунку юридичної особи та фізичної особи- підприємця не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.
Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізичної особи-підприємця можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу виключно для:
одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;
здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов’язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов’язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух”.
5. Абзац третій пункту 10.15 глави 10 викласти в такій редакції:
“Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із
законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України”.
6. У главі 11:
1) абзац п’ятий пункту 11.5 виключити;
2) в абзаці п’ятому пункту 11.6 та абзаці третьому пункту 11.7 слова “уповноважених осіб” виключити;
3) в абзаці п’ятому пункту 11.8 слова “осіб, які розпоряджаються рахунком” виключити.
7. Третє речення абзацу п’ятого та третє речення абзацу шостого пункту 15.2 глави 15 після слів “відбитком печатки” доповнити словами “(за наявності)”.
8. У главі 16:
1) абзац шостий пункту 16.2 виключити;
2) абзац восьмий пункту 16.7 викласти в такій редакції:
“картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2)”.
9. У главі 18:
1) друге речення пункту 18.1 доповнити словами “та зразок відбитка печатки (за наявності)”;
2) абзац другий пункту 18.3 після слів “відбитком печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
3) пункти 18.8 та 18.9 викласти в такій редакції:
“18.8. За наявності в юридичної особи печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад, “для пакетів”, “для перепусток”, є неприпустимим.
Якщо в картці, поданій юридичною особою, є зразок відбитка печатки, але під час обслуговування рахунку юридична особа не бажає надалі використовувати печатку, то власник рахунку подає до банку нову картку без зразка відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.
18.9. У разі спрацьованості чи втрати печатки юридичною особою, яка бажає продовжувати використовувати печатку, керівник банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки. На строк, наданий для виготовлення нової печатки, банк приймає картку без зразка відбитка печатки”;
4) друге речення пункту 18.10 після слів “зразок печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
5) абзац другий пункту 18.16 після слів “відбитком печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
6) абзац шостий пункту 18.20 після слів “відбитка печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
7) у пункті 18.21:
абзац п’ятий після слів “відбитка печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
абзац шостий виключити.
10. У главі 20:
1) друге речення абзацу третього пункту 20.4 після слів “відбитка печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
2) абзаци шостий та друге речення абзацу восьмого пункту 20.5 після слів “відбитком печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
3) пункт 20.9 виключити.
11. У тексті Інструкції слова “орган державної податкової служби” у всіх відмінках замінити словами “контролюючий орган” у відповідних відмінках.
12. Додаток 1 викласти в такій редакції:
“Додаток 1
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах (пункт
3.2 глави 3)
13. Додаток 2 викласти в такій редакції:
“Додаток 2
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах (пункт
3.2 глави 3)
14. Додаток 4 викласти в такій редакції:
“Додаток 4
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах (пункт
3.4 глави 3)
15. Додаток 6 викласти в такій редакції:
“Додаток 6
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах (пункт
6.7 глави 6)
Постанова Правління Націрнаьлного банку Укрваїни “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 09.04.2015 р. № 221

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>