Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні” від 19.02.2015 р. № 113

Не набрав чинності

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 лютого 2015 року № 113

Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 33 Закону України “Про Національний банк України” та з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 790/19528 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, Центрального сховища та банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
В. О. Гонтарева
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 19 лютого 2015 року № 113
Зареєстровано
Юридичним департаментом
20 лютого 2015 р. за № 21/92
Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
1. У розділі I:
в абзаці першому пункту 2 слово “Операційним” виключити;
у пункті 3:
абзац перший після слів “поширюються на” доповнити словами “Операційний департамент”;
абзац другий викласти в такій редакції:
“Вимоги цієї Інструкції в частині здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС), та оформлення касових документів поширюються на небанківські фінансові установи”;
у пункті 4:
пункт після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:
“касові операції – операції з видачі готівки, її приймання, обміну не придатних до обігу банкнот (монет) та виведених з обігу на придатні до обігу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу, вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет), валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами, а також операції з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, інших цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках”.
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий – тридцять шостий уважати відповідно абзацами сімнадцятим – тридцять сьомим;
абзац тридцять третій після слова “експертом” доповнити словом “(фахівцем)”;
пункт 7 викласти в такій редакції:
“7. Банк здійснює видачу готівки під звіт відповідно до вимог нормативно-правових актів.
Звітування за одержання під звіт готівки здійснюється відповідно до законодавства України”;
абзац дев’ятий пункту 9 викласти в такій редакції:
“роботи з банкоматами, платіжними терміналами, ПТКС та іншими платіжними пристроями (далі – платіжні пристрої)”;
пункт 13 викласти в такій редакції:
“13. Банк наказом призначає відповідальних осіб сховища цінностей (у складі не менше двох осіб), на яких покладаються обов’язки щодо зберігання цінностей у сховищі цінностей. Стаж роботи у банківській системі працівників, які входять до складу відповідальних осіб сховища цінностей банку або філії, становить не менше ніж один рік, а відділень банку – не менше ніж шість місяців”.
2. У розділі II:
у главі 1:
абзац перший пункту 1.11 після слова “підроблені” доповнити словами “навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджені під час надзвичайного режиму”;
доповнити главу новим пунктом такого змісту:
“1.15 Операції з банкнотами, пошкодженими у спосіб, що використовувався банками і територіальними управліннями в період роботи в надзвичайному режимі, виконуються банками і територіальними управліннями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі”;
пункт 2.7 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
“Територіальні управління в разі накопичення непошкоджених зразків банкнот національної валюти, що не затребувані банками (філіями) для використання в роботі, передають їх до Центрального сховища”;
пункт 3.5 глави 3 викласти в такій редакції:
“3.5. У разі передавання банком (філією) готівки національної валюти своїм філіям та іншим банкам (філіям, відділенням) незалежно від їх місцезнаходження не пізніше наступного робочого дня надсилається повідомлення про передавання готівки як банком (філією), що передає готівку, так і банком (філією), що її одержує, відповідному територіальному управлінню засобами програмного комплексу “Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет” або, як виняток, засобами електронного зв’язку за погодженням із територіальним управлінням.
У повідомленні про передавання готівки на кожний окремий опис мають зазначатися:
у разі передавання готівки – найменування банку (філії, відділення), що передав готівку, дата видачі готівки, сума готівки та найменування банку-отримувача (філії, відділення);
у разі отримання готівки – найменування банку (філії, відділення), що одержав готівку, дата видачі готівки, дата отримання готівки, сума готівки та найменування банку-відправника (філії, відділення)”;
у главі 4:
пункт 4.1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
“Оброблення банкнот, які за критеріями якості належать до категорії значно зношених банкнот, здійснюється виключно ручним способом з використанням приладів (детекторів) для контролю за справжністю банкнот, що забезпечують збільшення зображень, візуалізацію ультрафіолетового та інфрачервоного захисту та магнітний контроль”;
пункт 4.3 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
“Територіальні управління приймають від банків (філій, відділень) банкноти, пошкоджені на підставі розпорядчих документів Національного банку України, разом з актом про пошкодження готівки, у тому вигляді, як вони були пошкоджені банком (без склеювання розрізаних або розірваних частин). Якщо акта про пошкодження готівки немає, то банкноти надсилаються на дослідження як сумнівні.
Територіальні управління за потреби можуть здійснювати приймання від банків (філій, відділень) пошкоджених банкнот частинами із зазначенням їх суми в акті про пошкодження готівки.
Пошкоджені банком (філією, відділенням) на підставі розпорядчих документів Національного банку України банкноти гривні відсортовуються до значно зношених банкнот”.
3. У главі 2 розділу III:
пункт 2.7 викласти в такій редакції:
“2.7. Пакувальники зобов’язані здійснювати опломбування касети не менше ніж двома індикаторними пломбами. Пакувальники вставляють індикаторні пломби в отвори для опломбування, що розміщені на касеті ближче до центру”;
абзац третій пункту 2.8 викласти в такій редакції:
“Пакувальник здає невикористані індикаторні пломби уповноваженій особі, що фіксується в журналі”.
4. У розділі IV:
у пункті 1.8 глави 1 слова “або фінансуванню тероризму” замінити словами “фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;
абзац другий пункту 2.3 глави 2 після слів “вкладні (депозитні) рахунки” доповнити словами “погашення кредиту”;
у главі 4:
пункти 4.1 та 4.2 викласти в такій редакції:
“4.1. Банк (філія, відділення) у разі виявлення під час приймання, видачі, оброблення готівки сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, а також сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти зобов’язаний вилучити їх з оформленням довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження (додаток 18) у трьох примірниках;
4.2. Банку (філії, відділенню) забороняється видавати клієнтам, а також повертати чи тимчасово передавати виявлені в них сумнівні щодо справжності та платіжності банкноти (монети), у тому числі навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджені під час надзвичайного режиму банкноти національної валюти, а також сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти.
Банк (філія, відділення) у разі виявлення в однієї фізичної або юридичної особи двох або більше банкнот з ознаками підроблення зобов’язаний негайно засобами телекомунікаційного зв’язку та не пізніше наступного робочого дня письмово, з поданням копії документа про вилучення, повідомити підрозділ Міністерства внутрішніх справ України за місцезнаходженням банку”;
абзац перший пункту 4.4 викласти в такій редакції:
“4.4. Прибутковий позабалансовий ордер для зарахування сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, а також сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти оформляється на позабалансовий рахунок на підставі одного примірника довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або акта про розбіжності”;
пункт 4.5 викласти в такій редакції:
“4.5. Дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, здійснюють територіальні управління, Центральне сховище та Департамент грошового обігу (далі – установи). Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти (монети) безпосередньо до відповідного територіального управління, яке в разі неможливості прийняти відповідне рішення надсилає їх для проведення досліджень до Центрального сховища.
Департамент грошового обігу здійснює дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти безпосередньо до Центрального сховища”;
абзац другий пункту 4.6 викласти в такій редакції:
“сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, до відповідного територіального управління”;
абзаци перший та п’ятий пункту 4.7 викласти в такій редакції:
“4.7. Банк (філія, відділення) складає перед відправленням для дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, а також сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти опис (додатки 20, 21) у чотирьох примірниках”;
“Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з сумнівними щодо справжності та платіжності банкнотами (монетами), у тому числі навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму банкнотами національної валюти, до територіальних управлінь здійснюється власними силами банку (службою інкасації, уповноваженою особою), через інкасаторів служби перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління, службою перевезення іншого банку або спецзв’язком (після належного додаткового упакування)”;
абзац перший пункту 4.8 викласти в такій редакції:
“4.8. Установи проводять безкоштовно дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених із метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, а також сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти протягом п’яти робочих днів починаючи з наступного дня після їх надходження. У разі надходження на дослідження банкнот національної валюти, пошкоджених під час надзвичайного режиму, термін проведення дослідження залежить від стану та кількості цих банкнот, але не може перевищувати 60 робочих днів”;
абзаци перший та шостий пункту 4.9 викласти в такій редакції:
“4.9. Установи, які провели дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, а також сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти, мають забезпечити”;
“передавання підроблених банкнот (монет) національної та іноземної валюти і неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти до правоохоронних органів за їх вимогою з оформленням відповідного акта”;
абзаци перший та другий пункту 4.10 викласти в такій редакції:
“4.10. Банк (філія, відділення), що вилучив сумнівні щодо справжності та платіжності банкноти (монети), у тому числі навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджені під час надзвичайного режиму банкноти національної валюти, а також сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти або прийняв їх для дослідження від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобов’язаний на підставі результатів досліджень:
списати підроблені банкноти (монети) національної та іноземної валюти і неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджені під час надзвичайного режиму банкноти національної валюти з відповідних позабалансових рахунків. Пошкоджені під час надзвичайного режиму банкноти національної валюти зараховуються на окремий аналітичний рахунок”;
доповнити розділ новою главою такого змісту:
Глава 5. Порядок обміну банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином
1. Банк має надати не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку використання спеціалізованого пристрою для зберігання валютних цінностей (далі – спецпристрій для зберігання цінностей) через дистриб’ютора (постачальника для банку спецпристроїв для зберігання цінностей) до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України або експертно-криміналістичних підрозділів при головних управліннях, управліннях МВС України в областях та місті Києві (далі – правоохоронні органи) за місцем розташування банку (філії, відділення) інформацію стосовно найменування виробника спецпристрою для зберігання цінностей, виробника спеціальних розчинів, а також примірник технічної документації на спецпристрій для зберігання цінностей та зразки спеціальних розчинів.
2. Банк (філія, відділення) у разі виявлення факту несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей зобов’язаний оперативно засобами телекомунікаційного зв’язку та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити правоохоронний орган за місцем розташування банку (філії, відділення) для проведення розслідування та відповідне територіальне управління для підготовки інформації банкам (філіям, відділенням) та населенню про можливу появу в обігу банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином.
3. Банк (філія, відділення) приймає без обміну від клієнтів – фізичних та юридичних осіб та вилучає виявлені під час здійснення переказу та/або перерахування проінкасованої торгової виручки, інших надходжень готівки банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрої для зберігання цінностей, для дослідження.
4. Банк (філія, відділення) під час приймання через операційну касу від фізичних та юридичних осіб банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, складає довідку про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами (додаток 24), на підставі якої оформляється прибутковий позабалансовий ордер.
Банк (філія, відділення) самостійно визначає кількість примірників довідки про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами, що роздруковується.
5. Банк (філія, відділення) у разі виявлення під час перерахування проінкасованої торгової виручки, інших надходжень готівки банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, складає акт про розбіжності, довідку про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами.
6. Банк (філія, відділення), який використовує спецпристрій для зберігання цінностей, складає на бланку в довільній формі акт про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей, у якому зазначаються номінал та кількість банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, за кожним номіналом, сума цифрами, дата спрацювання, обставини виявлення факту спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей та причини пошкодження банкнот [санкціоноване, несанкціоноване, ненавмисне (у разі необережності) втручання в спецпристрій або з технічних причин].
Акт про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей підписує керівник банку (філії, відділення) або особа, яка його замінює, головний бухгалтер банку (філії) або особа, яка його замінює, а також працівник банку (філії, відділення), який виявив факт спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей, та засвідчує відбитком печатки банку (філії, відділення).
Банк (філія, відділення) самостійно визначає кількість примірників акта про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей.
7. Банк (філія, відділення) протягом трьох робочих днів передає спецзв’язком вилучені у спосіб, визначений пунктами 3 – 5 цієї глави, пошкоджені спеціальним розчином банкноти національної валюти до правоохоронних органів за місцем розташування банку (філії, відділення) для проведення розслідувань та відповідних досліджень.
Банк (філія, відділення) формує для відправлення до правоохоронних органів для проведення досліджень пакет (мішечок), в який разом із вилученими пошкодженими спеціальним розчином банкнотами національної валюти вкладає:
лист банку (філії, відділення) у довільній формі, у якому зазначаються номінал, кількість та сума цифрами пошкоджених спеціальним розчином банкнот національної валюти за кожним номіналом;
примірник довідки про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами;
примірник акта про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей (за наявності).
8. На пакет (мішечок) із пошкодженими спеціальним розчином банкнотами національної валюти оформляється ярлик з такими реквізитами: найменування банку (філії, відділення), кількість пошкоджених спеціальним розчином банкнот національної валюти, сума цифрами за кожним номіналом, загальна сума цифрами та словами, дата пакування, прізвище, ініціали та підпис касового працівника, який пакував пакет (мішечок).
Пакет опечатується печаткою банку (філії, відділення), мішечок опломбовується пломбою.
9. Банк (філія, відділення) не надсилає до правоохоронних органів банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином унаслідок ненавмисного (у разі необережності) втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або з технічних причин.
10. Банк (філія, відділення) про факт вилучення з обігу банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, та передавання їх до правоохоронних органів інформує відповідне територіальне управління.
11. Територіальні управління приймають банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином, до обміну на придатні до обігу банкноти національної валюти тільки від банків (філій), які використовують спецпристрої, за наявності:
листа банку (філії) у довільній формі, у якому зазначаються номінал та кількість банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, сума цифрами за кожним номіналом та загальна сума;
примірника акта про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей та підтвердних документів про використання спецпристроїв для зберігання цінностей;
результатів дослідження правоохоронних органів, що підтверджують наявність на банкнотах національної валюти спеціального розчину та їх відповідність наданим зразкам [крім фактів ненавмисного (у разі необережності) втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або з технічних причин];
документів правоохоронних органів чи суду (рішень, ухвал) щодо належності банку цих банкнот [крім фактів ненавмисного (у разі необережності) втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або з технічних причин].
12. Територіальні управління за умови наявності документів, визначених пунктом 11 цієї глави, здійснюють обмін банкам (філіям, відділенням) банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, на придатні до обігу банкноти національної валюти шляхом зарахування відповідної суми банкнот, прийнятих до обміну, на кореспондентський рахунок банку (філії).
13. Територіальні управління передають банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином, які обміняні на придатні до обігу, до Центрального сховища як значно зношені в установленому порядку.
14. Територіальні управління (Центральне сховище):
у разі виявлення під час перерахування в упаковці банків (філій, відділень) банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, оформляє акт про розбіжності в установленому порядку та довідку про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами;
протягом п’яти робочих днів передає вилучені банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином, до правоохоронних органів за місцем розташування банку (філії, відділення) для проведення відповідних досліджень.
Територіальне управління (Центральне сховище) формує для відправлення до правоохоронних органів для проведення досліджень пакет (мішечок), в який разом із вилученими пошкодженими спеціальним розчином банкнотами національної валюти вкладає:
лист Національного банку України в довільній формі, у якому зазначаються номінал, кількість та сума пошкоджених спеціальним розчином банкнот національної валюти за кожним номіналом, обставини виявлення тощо;
примірник довідки про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами.
15. На пакет (мішечок) оформляється ярлик із такими реквізитами: найменування територіального управління (Центральне сховище), кількість пошкоджених спеціальним розчином банкнот національної валюти, сума цифрами за кожним номіналом, загальна сума цифрами та словами, дата пакування, прізвище, ініціали та підпис касового працівника, який пакував пакет (мішечок).
Пакет опечатується печаткою територіального управління (Центрального сховища), мішечок опломбовується пломбою.
Банкноти передаються згідно з актом про передавання банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином (додаток 25), який є підставою для списання банкнот національної валюти з позабалансового рахунку.
Банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином, передаються представникам правоохоронних органів разом із:
примірником довідки про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами;
примірником акта про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей (за наявності);
копією листа-інформації від Національного банку України щодо фактів незаконного заволодіння спецпристроями для зберігання цінностей (за наявності)”.
5. У примітці додатка 8 слова “або фінансуванню тероризму” замінити словами “фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
6. У колонці “Вимоги щодо заповнення реквізиту” додатка 16:
слова “законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” у всіх відмінках замінити словами “законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” у відповідних відмінках;
абзац шостий рядка “Платник” викласти в такій редакції:
“Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій за касовою операцією з оприбуткування готівки, зданої інкасаторами, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про здавання готівки та за касовою операцією з видачі готівки інкасаторам за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про отримання готівки цей реквізит не заповнюється”;
7. Додатки 20 та 21 викласти в редакції, що додається.
8. Доповнити Інструкцію новими додатками 24 та 25, що додаються.
Директор
Департаменту грошового обігу
В. П. Зайвенко
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Голови
Національного банку України
Я. В. Смолій
Додаток 20
до Інструкції про ведення касових операцій
банками в Україні
(у редакції постанови Правління Національного
банку України
від 19.02.2015 № 113)
(пункт 4.7 глави 4 розділу IV)
Додаток 21
до Інструкції про ведення касових операцій
банками в Україні
(у редакції постанови Правління Національного
банку України
від 19.02.2015 № 113)
(пункт 4.7 глави 4 розділу IV)
Додаток 24
до Інструкції про ведення касових операцій
банками в Україні
(пункт 4 глави 5 розділу IV)
Додаток 25
до Інструкції про ведення касових операцій
банками в Україні
(пункт 17 глави 5 розділу IV)
Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні” від 19.02.2015 р. № 113

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>