Постанова Правління Національного банку України “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” від 30.12.2003 р. № 597

Редакція: 04.06.2015 р.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 грудня 2003 року № 597
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
5 лютого 2004 р. за № 159/8758

Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року № 270,
від 31 серпня 2005 року № 321,
від 21 серпня 2006 року № 329,
від 8 жовтня 2010 року № 457,
від 30 жовтня 2014 року № 685,
від 6 листопада 2014 року № 712,
від 3 березня 2015 року № 161,
від 14 квітня 2015 року № 234,

від 3 червня 2015 року № 355
Відповідно до статей 30 та 44 Закону України “Про Національний банк України” та статей 11 та 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою запобігання відпливу капіталу та підвищення прозорості платежів за договорами, які передбачають виконання робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності нерезидентами, і на виконання окремих зобов’язань резидентів перед нерезидентами за векселями, а також попередження можливих дій щодо відмивання грошей Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підставою для переказування уповноваженими банками та іншими фінансовими установами (далі – банки) коштів у національній та іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів як за дорученням резидентів – суб’єктів підприємницької діяльності, так і на виконання власних зобов’язань щодо оплати робіт, послуг (у тому числі послуг з продажу товару в кредит, передавання майна в оренду, у лізинг, надання в користування прав інтелектуальної власності), прав інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами, уважаються такі документи:
договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору;
документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності.
Підставою для переказування банками коштів у національній та іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів як за дорученням резидентів – суб’єктів підприємницької діяльності, так і на виконання власних зобов’язань за векселями, виданими для оформлення заборгованості резидента перед нерезидентом щодо оплати послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, вважаються такі документи:
договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України (або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору), умовами якого передбачено проведення розрахунків за надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності з використанням векселів;
вексель, виданий згідно з умовами такого договору;
документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності.
Підставою для проведення зазначених в абзацах першому та четвертому цього пункту операцій з оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та/або виконання зобов’язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом за такою оплатою, за дорученням інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції є такі документи:
(пункт 1 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.11.2014 р. № 712)
договір із нерезидентом (або інший документ, який згідно з правом, що підлягає застосуванню, має силу договору), умовами якого може бути передбачено проведення розрахунків за надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності з використанням векселів;
(пункт 1 доповнено абзацом дев’ятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.11.2014 р. № 712)
вексель, якщо його видача передбачена умовами такого договору.
(пункт 1 доповнено абзацом десятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.11.2014 р. № 712)
2. У разі здійснення імпортних операцій на умовах відстрочення поставки документи, зазначені в абзаці третьому пункту 1 цієї постанови, резидент зобов’язаний подати в установлений Законом України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” термін розрахунків.
3. Для цілей цієї постанови послуги (роботи), придбані протягом календарного року резидентом – суб’єктом підприємницької діяльності за договорами, укладеними з однією і тією самою особою, за умови, що послуги (роботи), які придбаваються, належать до одного підкласу (одного класу, якщо клас не ділиться на підкласи, або однієї групи, якщо група не ділиться на класи, або одного розділу, якщо розділ не ділиться на групи) Класифікації послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97, затвердженої наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 02.06.97 № 324, уважаються придбаними за єдиним договором. Норма цього пункту не поширюється на договори, розрахунки за якими було розпочато до набрання чинності цією постановою.
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. № 329)
4. Підставою для проведення зазначених у пункті 1 цієї постанови операцій з оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та/або виконання зобов’язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом за такою оплатою, та/або зарахування заборгованості за такою оплатою в разі проведення заліку зустрічних однорідних вимог, якщо загальна вартість послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за договором перевищує 50000євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору або за станом на 1 січня 1999 року, якщо відповідний договір було укладено до дати введення євро в безготівковий обіг (далі – офіційний курс гривні до іноземних валют), окрім зазначених у пункті 1 цієї постанови документів, є акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон’юнктурі ринку.
(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. № 329, від 30.10.2014 р. № 685, від 03.03.2015 р. № 161, від 03.06.2015 р. № 355)
У разі невизначення зовнішньоекономічним договором, який передбачає виконання робіт, надання послуг нерезидентом, загальної вартості договору вимоги абзацу першого цього пункту застосовуються, якщо загальна сума переказів (на виконання зобов’язань перед нерезидентом щодо оплати робіт, послуг за цим договором та/або виконання зобов’язань за векселями, якими оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом щодо такої оплати), здійснених, починаючи з дати набрання чинності цією постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого надане, перевищує 50000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. № 329, від 30.10.2014 р. № 685, від 03.03.2015 р. № 161, від 03.06.2015 р. № 355)
Якщо зовнішньоекономічний договір, який передбачає виконання робіт, надання послуг було укладено до набрання чинності цією постановою, то вимоги абзацу першого цього пункту застосовуються, якщо загальна вартість робіт, послуг, що придбаваються у нерезидента згідно з цим договором, яка на дату набрання чинності цією постановою ще не сплачена та підлягає оплаті відповідно до умов договору, перевищує 50000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. № 329, від 30.10.2014 р. № 685, від 03.03.2015 р. № 161, від 03.06.2015 р. № 355)
5. У разі письмової відмови Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків у проведенні цінової експертизи, здійснення операцій, передбачених абзацом першим пункту 4 цієї постанови, дозволяється лише за наявності погодження Національного банку України.
6. Вимоги пунктів 3, 4 та 5 цієї постанови не поширюються на:
операції з оплати фінансових, туристичних, транспортних та комунікаційних послуг резидентами за наявності в них ліцензій (дозволів) уповноважених державних органів на провадження господарської діяльності в сфері тих послуг, які оплачуються;
операції з оплати транспортних послуг резидентами-експедиторами. Підставою для віднесення резидента до експедиторів є засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, які передбачають надання цим резидентом експедиторських послуг, а також копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що підготовлена за формою, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 12.06.2007 № 164, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.06.2007 за № 674/13941;
(пункт 6 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. № 329, абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 08.10.2010 р. № 457)
операції з оплати транспортних послуг, які здійснюються резидентами за дорученням і за рахунок коштів інших резидентів, якщо останні користуються наданими нерезидентами транспортними послугами та мають ліцензії (дозволи), зазначені в абзаці другому цього пункту, а також забезпечили резидентів, що безпосередньо оплачують транспортні послуги, коштами, потрібними для виконання доручення.
(пункт 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. № 329, у зв’язку з цим абзаци третій – одинадцятий уважати відповідно абзацами п’ятим – тринадцятим)
операції резидентів, які здійснюються за дорученням та за рахунок коштів нерезидентів, за умови, що нерезидент до проведення операції забезпечив резидента коштами, потрібними для виконання доручення;
операції резидентів, визначених у встановленому порядку для виконання відповідних міждержавних чи міжурядових угод, що проводяться згідно з цими угодами;
переказування банками на користь нерезидентів коштів на виконання власних зобов’язань банків – членів міжнародних платіжних систем за операціями, пов’язаними з організацією та забезпеченням розрахунків з використанням цих платіжних систем;
переказування банками на користь нерезидентів коштів на виконання банками власних зобов’язань за операціями, пов’язаними зі сплатою коштів міжнародним системам зв’язку, у тому числі інформаційним агенціям REUTERS, S.W.I.F.T. за користування їх послугами;
операції розпорядників бюджетних коштів, пов’язані з міжнародною діяльністю України та/або її органів, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з передбаченими в Державному бюджеті України на відповідний рік бюджетними призначеннями;
операції, на здійснення яких резидентом або нерезидентом отримана індивідуальна ліцензія Національного банку України;
платежі резидентів-позичальників на користь нерезидентів відповідно до умов виданих Національним банком України реєстраційних свідоцтв за договорами, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від останніх кредитами, позиками в іноземній валюті;
платежі резидентів-позичальників на користь Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Європейського банку реконструкції та розвитку, які здійснюються в межах реалізації кредитних угод з цими банками;
платежі резидентів-позичальників на користь нерезидентів за залученими під гарантії Кабінету Міністрів України кредитами;
операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції, які здійснюються для потреб такої угоди [у тому числі пов’язані з придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, включаючи розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору (представництву іноземного інвестора на території України), іншому інвестору чи державі];
(пункт 6 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.11.2014 р. № 712)
переказування благодійними організаціями благодійної допомоги та переказ коштів Міністерством охорони здоров’я України за межі України для оплати лікування фізичних осіб на підставі документів, що підтверджують необхідність такого лікування в іноземному медичному закладі.
(пункт 6 доповнено абзацом п’ятнадцятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
7. Копії документів, що є підставою для проведення зазначених у пункті 1 цієї постанови операцій з оплати робіт, надання послуг, прав інтелектуальної власності та/або виконання зобов’язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом за такою оплатою, та/або зарахування заборгованості за такою оплатою в разі проведення заліку зустрічних однорідних вимог, залишаються в банку на зберіганні.
Документи (за винятком векселів), складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) і нотаріально засвідчені в Україні.
Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім’я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзаців другого та третього цього пункту.
8. Затвердити Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на проведення окремих операцій (додається).
9. Пункт 9 втратив чинність
(у зв’язку з втратою чинності Положення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.99 р. № 602, згідно з постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 270)
10. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 58 “Про здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті щодо оплати робіт та послуг нерезидентів”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 132/7453.
11. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, банків України для керівництва і використання в роботі.
12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Операційне та територіальні управління Національного банку України.
13. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова
С. Л. Тігіпко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 30 грудня 2003 року № 597
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2004 р. за № 159/8758
Положення про порядок
видачі резидентам погодження Національного банку України на проведення окремих операцій
(У тексті Положення слова “Департамент (Управління)” у всіх відмінках замінено словами “Національний банк” у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2015 року № 234)
Це Положення, розроблене відповідно до вимог статті 44 Закону України “Про Національний банк України” та статей 11 та 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, регламентує порядок і умови видачі резидентам України погодження Національного банку України на здійснення окремих операцій (далі – погодження).
1. Загальні положення
1.1. Національний банк України (далі – Національний банк) видає погодження в разі письмової відмови Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків у проведенні цінової експертизи щодо відповідності контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон’юнктурі ринку. Якщо Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків провів цінову експертизу та встановив завищення контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, відносно кон’юнктури ринку, то погодження не видається.
(пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
1.2. Погодження видається на:
здійснення уповноваженим банком або іншою фінансовою установою (далі – банки) переказування коштів у національній та іноземній валютах як за дорученням резидентів – суб’єктів підприємницької діяльності, так і на виконання власних зобов’язань щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами;
виконання зобов’язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом щодо такої оплати;
здійснення резидентом – суб’єктом підприємницької діяльності зарахування заборгованості щодо такої оплати під час проведення заліку зустрічних однорідних вимог;
отримання резидентом кредиту, який надається шляхом здійснення іноземним кредитором такої оплати (без зарахування коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку).
1.3. Погодження дійсне протягом 180 календарних днів з дати його видачі.
Дата видачі погодження має передувати даті здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидента, даті проведення заліку зустрічних однорідних вимог, даті реєстрації резидентом кредитного договору.
Не може бути видане (отримане) погодження на здійснення операції, що вже проведена.
1.4. Пункт 1.4 глави 1 виключено
(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. № 329, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
1.5. Пункт 1.5 глави 1 виключено
(пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. № 321, від 21.08.2006 р. № 329, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
2. Порядок подання документів, потрібних для отримання погодження
2.1. Для отримання погодження резидент подає такі документи:
а) заяву про видачу погодження згідно з додатками 1, 2, 3 до цього Положення;
б) оригінал або копію договору з нерезидентом (або іншого документа, що згідно з чинним законодавством України має силу договору), який передбачає виконання робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності нерезидентом;
в) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого переказуватимуться кошти на користь нерезидента (подається для отримання погодження на переказування коштів);
г) оригінал або копію відмови в наданні акта цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків;
ґ) обґрунтування контрактних цін (не подається для отримання погодження на оплату та в користування прав інтелектуальної власності);
д) оригінали або копії документів, які свідчать про фактично надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності (подається, якщо на час подання документів на видачу погодження послуги надані, роботи виконані, права інтелектуальної власності передані);
е) оригінал або копію калькуляції витрат наданих послуг, виконаних робіт, засвідченої нерезидентом (не подається для отримання погодження на оплату та в користування прав інтелектуальної власності);
є) оригінал або копію довідки податкового органу про взяття заявника на облік як платника податків;
ж) копію векселя, виданого згідно з умовами укладеного між резидентом і нерезидентом договору або іншого документа, який згідно з чинним законодавством України має силу договору (подається в разі оформлення векселем заборгованості резидента перед нерезидентом за цим договором);
з) оригінал або копію кредитного договору з нерезидентом (подається для одержання погодження на отримання кредиту шляхом оплати іноземним кредитором робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами, без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку);
и) оригінали або копії договорів, вимоги за якими зараховуються під час проведення заліку зустрічних однорідних вимог, та документів, що підтверджують стан виконання цих договорів (надаються для отримання погодження на проведення заліку зустрічних однорідних вимог).
Зазначені в цьому пункті копії документів мають бути засвідчені нотаріусом або в установленому законодавством порядку.
2.2. Документи (за винятком векселів), які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) та нотаріально засвідчені в Україні.
Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім’я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзаців першого та другого цього пункту та подано в пакеті документів для видачі погодження.
3. Порядок розгляду документів для видачі погодження
3.1. Національний банк розглядає отриманий від резидента пакет документів для видачі погодження в порядку черговості його надходження.
3.2. Загальний строк розгляду Національним банком повного пакета документів для видачі погодження не має перевищувати семи робочих днів з дати його надходження після обов’язкової реєстрації цих документів в управлінні діловодства та забезпечення діяльності Правління Національного банку України Департаменту з корпоративних питань. Національний банк може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі погодження, і в цьому разі строк видачі погодження продовжується ще на п’ять робочих днів з дати надходження додаткових документів.
(пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
4. Порядок видачі та внесення змін до погодження
4.1. Національний банк видає резиденту погодження за формою, зазначеною в додатках 4, 5, 6 до цього Положення.
4.2. Погодження видається лише зазначеній в ньому особі без права передавання його іншим особам.
4.3. Погодження оформляється на бланку Національного банку і надсилається або надається особисто власнику погодження. Для обліку та контролю за виконанням вимог погодження в Національному банку зберігається копія цього погодження.
(пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
4.4. Документи, що подаються для отримання погодження, не можуть бути використані для отримання нового погодження.
4.5. У разі потреби внесення змін до виданого погодження зазначена в ньому особа має подати до Національного банку клопотання з документальним підтвердженням потреби внесення змін до раніше виданого погодження.
4.6. Зміни до погодження оформляються як додаток до нього, який є невід’ємною частиною раніше виданого погодження (додаток 7).
4.7. Унесення змін до погодження здійснюється виключно з ініціативи зазначеної в ньому особи. За потреби внесення змін до виданого погодження зазначена в ньому особа зобов’язана подати до Національного банку заяву (додаток 8) з документальним обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданого погодження.
Національний банк на підставі поданих документів у строк, що не перевищує семи робочих днів з дати їх реєстрації в управлінні діловодства та забезпечення діяльності Правління Національного банку України Департаменту з корпоративних питань, уносить зміни до погодження.
(абзац другий пункту 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
4.8. У разі видачі погодження на здійснення переказування коштів резидент самостійно пред’являє оригінал погодження до банку, через який мають переказуватися кошти. Банк на оригіналі погодження робить відмітку про суму та дату переказування коштів і зберігає копію погодження для обліку та контролю.
У разі видачі погодження на проведення заліку зустрічних однорідних вимог резидент самостійно пред’являє оригінал погодження до банку (банків), на контроль у якому (яких) узято експортні, імпортні та лізингові операції, заборгованість за якими зараховується під час проведення заліку зустрічних однорідних вимог. Банк (банки) на оригіналі погодження робить (роблять) відмітку про суму та дату зарахування заборгованості шляхом проведення заліку зустрічних однорідних вимог і зберігає (зберігають) копію погодження для обліку та контролю.
У разі видачі погодження на отримання кредиту шляхом оплати іноземним кредитором (без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку) робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами, оригінал погодження використовується для реєстрації кредитного договору.
(абзац третій пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
4.9. У разі втрати або пошкодження погодження Національний банк видає його дублікат. Дублікат погодження оформляється на бланку Національного банку та підписується Головою Національного банку (уповноваженою особою Національного банку). Дублікат погодження у верхньому правому кутку містить слово “Дублікат”, його текст ідентичний тексту погодження.
(пункт 4.9 глави 4 у редакції постанови Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
5. Порядок відмови у видачі та анулювання погодження
5.1. У разі відмови у видачі погодження Національний банк письмово повідомляє про це резидента в строки, зазначені в пункті 3.2 цього Положення.
5.2. Підставами для відмови у видачі погодження можуть бути:
відсутність або невідповідність вимогам Положення хоча б одного документа з переліку, визначеного пунктом 2.1 цього Положення;
подання резидентом до Національного банку документів, які містять недостовірну інформацію;
здійснення операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
надання нерезидентами послуг резидентам з продажу товару в кредит, якщо процентна ставка за таким кредитом на день укладання договору перевищує розмір середньозваженої процентної ставки, за якою банки України надають суб’єктам господарювання кредити в іноземній валюті на внутрішньому кредитному ринку.
5.3. Підставами для анулювання погодження є:
письмова відмова резидента від проведення операції;
порушення умов погодження;
виявлення в документах, що були подані власником погодження до Національного банку і на підставі яких йому було видано погодження, недостовірної інформації.
5.4. Погодження вважається анульоване з часу прийняття Національним банком відповідного розпорядження (додаток 9). Оригінал розпорядження надсилається або надається особисто власнику погодження. Для обліку та контролю в Національному банку зберігається копія цього розпорядження. Національний банк надсилає інформацію про анулювання погодження банку (банкам), зазначеному (зазначеним) у погодженні.
У разі анулювання Національним банком погодження на отримання кредиту Національний банк надсилає інформацію про анулювання погодження територіальному управлінню Національного банку за місцем державної реєстрації резидента – власника погодження.
(абзац другий пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
5.5. Якщо погодження анулюється, то його оригінал підлягає поверненню до Національного банку в п’ятиденний строк з дати отримання резидентом – власником погодження розпорядження про його анулювання.
5.6. Відмова у видачі погодження, розпорядження про анулювання погодження можуть бути оскаржені в суді.
Директор Генерального департаменту
банківського нагляду
В. В. Пушкарьов
 
Додаток 1
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Додаток 2
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Додаток 3
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Додаток 4
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Додаток 5
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Додаток 6
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Додаток 7
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Додаток 8
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Додаток 9
до Положення про порядок видачі
резидентам погодження Національного банку
України на проведення окремих операцій
(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. № 234)
Постанова Правління Національного банку України “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” від 30.12.2003 р. № 597

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>