Постанова Правління національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 24.07.2015 р. № 478

Редакція: 28.07.2015 р.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 липня 2015 року № 478

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до:
1) Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами), що додаються;
2) Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 327, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 753/8074 (зі змінами), що додаються;
3) Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за № 897/9496 (зі змінами), що додаються;
4) Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за № 1413/10012 (зі змінами), що додаються;
5) Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за № 1429/10028 (зі змінами), що додаються;
6) Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за № 520/15211 (зі змінами), що додаються;
2. Унести до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2011 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за № 105/20418 (зі змінами), такі зміни:
1) у додатках 1 та 2:
реквізит “Контактна особа” після слів “номер телефону” доповнити словами “, адреса електронної пошти”;
2) у додатку 6:
у пункті 2 слова “Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій” замінити словами:
” ____________________________________________________________________________________
                                                                    [назва підрозділу Національного банку України, до функцій
якого належить видача ліцензій (прізвище, ініціали його керівника)]”;
 
пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою”.
3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
В.О. Гонтарева
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 24 липня 2015 року № 478
Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
1. Пункт 1.1 глави 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
“Не потребують отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції операції з проведення суб’єктами інвестицій розрахунків на території України в гривні з метою придбання права власності на об’єкти інвестицій за кордоном”.
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим.
2. У пункті 2.1 глави 2:
1) підпункт 8 викласти в такій редакції:
“8) інформацію контролюючого органу про стан виконання обов’язків заявника як платника податків (для заявників – юридичних осіб). Подається в разі здійснення інвестиції на суму понад 10000 євро (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) в один календарний рік на користь однієї особи”;
2) доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:
“9) копію податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (з відміткою контролюючого органу про одержання) та якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менша, ніж сума інвестиції, – копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) роки або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи заявника за відповідний період, що підтверджують наявність у заявника доходів у сумі, достатній для здійснення інвестиції (для заявників – фізичних осіб). Зазначені в цьому підпункті документи подаються в разі здійснення інвестиції на суму понад 10000 євро (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) в один календарний рік на користь однієї особи”.
У зв’язку з цим підпункти 9 та 10 уважати відповідно підпунктами 10 та 11.
3. У додатку 1:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
“5. Мета інвестиції за кордон: ____________________________________________________________
[у тому числі з повною назвою та адресою об’єкта
_____________________________________________________________________________________
інвестиції (іноземною та українською або російською мовами), реєстраційними
_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційними) характеристиками об’єкта
_____________________________________________________________________________________
інвестиції, інформацією щодо нерезидента – продавця об’єкта інвестиції
(найменування / прізвища,
_____________________________________________________________________________________
ініціалів, місцезнаходження / місця проживання, його реєстраційних даних) тощо]”;
 
 
2) реквізит “Виконавець” після слів “номер телефону” доповнити словами “адреса електронної пошти”.
4. Пункти 2 і 3 додатка 4 викласти в такій редакції:
“2. __________________________________________________________________________________
[назва підрозділу Національного банку України, до функцій якого
належить видача індивідуальних ліцензій (прізвище, ініціали його керівника)]
 
 
у п’ятиденний строк із дати підписання цього розпорядження повідомити власника ліцензії та контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку, про відкликання ліцензії та про зобов’язання повернути в Україну всі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою”.
5. У тексті Інструкції та додатків до неї слова “орган доходів і зборів” у всіх відмінках замінити словами “контролюючий орган” у відповідних відмінках.
Заступник директора
Департаменту відкритих ринків
М.М. Селехман
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурій
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 24 липня 2015 року № 478
Зміни до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків
1. Абзац п’ятий пункту 1.3 глави 1 виключити.
2. Пункт 2.5 глави 2 виключити.
У зв’язку з цим пункт 2.6 уважати пунктом 2.5.
3. Абзац другий пункту 3.3 глави 3 виключити.
4. Абзац другий пункту 4.2 глави 4 виключити.
5. Абзац сьомий пункту 5.2 глави 5 виключити.
У зв’язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим.
6. У главі 6:
1) у пункті 6.3:
в абзаці першому слова “Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (далі – Департамент)” замінити словами “до Національного банку”;
в абзаці другому слова “його реєстраційного номера в територіальному управлінні Національного банку та” виключити;
2) абзац другий пункту 6.5 виключити.
7. У главі 7:
1) в абзаці другому пункту 7.3 слова “його реєстраційного номера в територіальному управлінні Національного банку та” виключити;
2) абзац другий пункту 7.5 виключити.
8. У главі 8:
1) у пункті 8.3:
в абзаці першому слова “заступника Голови Національного банку, який згідно з розподілом повноважень між заступниками Голови Національного банку здійснює загальне керівництво Департаментом” замінити словами “Голови Національного банку або уповноваженої ним особи”;
в абзаці другому слова “відповідному територіальному управлінню Національного банку за місцем реєстрації уповноваженого банку та” виключити;
2) у пункті 8.4:
абзац третій після слів “цими Правилами,” доповнити словами “протягом півроку, що передує поданню заяви,”;
абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим;
3) в абзаці першому пункту 8.5 слова “заступника Голови Національного банку України, який згідно з розподілом повноважень між заступниками Голови Національного банку здійснює загальне керівництво Департаментом” замінити словами “Голови Національного банку або уповноваженої ним особи”.
9. У тексті Правил слова “відповідне територіальне управління Національного банку”, “вантажна митна декларація”, “Департамент” у всіх відмінках замінити відповідно словами “підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України,”, “митна декларація”, “Національний банк” у відповідних відмінках.
10. У додатках 1 та 2:
1) реквізит “Копія _____________________________________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
___________________________________________________________________________ виключити;
(місцезнаходження управління)”
 
 
2) слова “Заступник Голови” замінити словами “Голова Національного банку України або уповноважена ним особа”.
Заступник директора
Департаменту відкритих ринків
М.М. Селехман
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурій
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 24 липня 2015 року № 478
Зміни до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій
1. Пункт 1.8 глави 1 викласти в такій редакції:
“1.8. Ліцензію видає Національний банк”.
2. У пункті 2.3 глави 2:
1) підпункт “б” викласти в такій редакції:
“б) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить інформацію про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку”;
2) підпункти “в”, “г” виключити.
У зв’язку з цим підпункти “ґ” – “ж” уважати відповідно підпунктами “в” – “е”;
3) у підпункті “в” слова “керівника та відбитком печатки суб’єкта господарювання – резидента” замінити словами “заявника [для юридичної особи – підписом керівника та відбитком її печатки (за наявності)]”;
4) у підпункті “г” слова “керівника та відбитком печатки” замінити словами “заявника [для юридичної особи – підписом керівника та відбитком її печатки (за наявності)]”;
5) підпункт “ґ” після слів “відбитком печатки” доповнити словами “(за наявності)”;
6) підпункт “д” доповнити словами “[оригінал або копію, засвідчену підписом заявника (для юридичної особи – підписом керівника та (за наявності) відбитком печатки)]”.
3. Пункт 3.3 глави 3 виключити.
4. У главі 4:
1) у пункті 4.3 слова “за місцем її видачі” виключити;
2) пункт 4.6 викласти в такій редакції:
“4.6. Ліцензія (зміни до ліцензії) оформляються у двох примірниках за формою, установленою в додатках 3, 4 або 6 до цього Положення. Перший примірник ліцензії (змін до ліцензії), оформлений на номерному гербовому бланку Національного банку, надсилається власникові ліцензії (видається під підпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку. Другий примірник ліцензії (змін до ліцензії) зберігається в Національному банку”;
3) в абзаці сьомому пункту 4.9 слова “Національному банку” замінити словами “Національного банку”;
4) пункт 4.10 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4.11 – 4.17 уважати відповідно пунктами 4.10 – 4.16;
5) у пункті 4.13:
в абзаці першому цифру “8” замінити цифрою “7”;
в абзаці третьому цифру “9” замінити цифрою “8”.
5. У тексті Положення слова “до територіального управління або”, “територіального управління або” у всіх відмінках та числах виключити.
6. У додатку 1:
1) слова “_____________________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження територіального управління)”
виключити;
 
 
2) у пункті 4 слова “Ідентифікаційний номер” замінити словами “Реєстраційний номер облікової картки”;
3) доповнити додаток новим пунктом такого змісту:
“9. Виконавець ______________________________________________________________________”.
                                                                        (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)
 
 
7. У додатку 2:
1) слова “_____________________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження територіального управління)”
виключити;
 
 
2) у пункті 2 слова “Код платника податку” замінити словами “Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)”;
3) у пункті 3 слова “органу державної податкової служби, у якому суб’єкт господарювання – резидент зареєстрований як платник податку” замінити словами “контролюючого органу, у якому суб’єкт господарювання – резидент перебуває на обліку”;
4) доповнити додаток новим пунктом такого змісту:
“11. Виконавець _____________________________________________________________________”.
                                                                      (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)
 
 
8. У додатку 3:
1) слова “Копія ________________________________________________________________________
(назва територіального управління, його місцезнаходження)”
виключити;
2) слова “Начальнику Управління Національного банку України _______________________________
_____________________________________________________________________________________
(назва територіального управління, у якому обслуговується уповноважений банк)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
установити контроль за виконанням вимог цієї ліцензії”  виключити;
 
 
3) слова “Заступник Голови” замінити словами “Голова Національного банку України або уповноважена ним особа”.
9. У додатку 4:
1) слова “_____________________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження територіального управління)”
виключити;
 
 
2) у пункті 1:
слова “код платника податку” замінити словами “код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)”;
слова “Директор Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Начальник територіального управління)” замінити словами “Голова Національного банку України або уповноважена ним особа”.
10. У додатку 5 слова “ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) резидента]” замінити словами “адреса електронної пошти, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]”.
11. У додатку 6:
1) слова “_____________________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження територіального управління)”
виключити;
 
 
2) слова “код платника податку]” замінити словами “код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]”;
3) слова “Директор Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Начальник територіального управління)” замінити словами “Голова Національного банку України або уповноважена ним особа”.
12. Додаток 7 виключити.
У зв’язку з цим додатки 8, 9 уважати відповідно додатками 7, 8.
13. У додатку 7 слова “ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) резидента]” замінити словами “адреса електронної пошти, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]”.
14. У додатку 8:
1) слова “Копія _______________________________________________________________________
(назва відповідного територіального
__________________________________________________________________________ виключити;
управління Національного банку України)”
 
 
2) слова “та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії]” замінити словами “код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]”;
3) слова “Заступник Голови (або директор Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій, або начальник територіального управління)” замінити словами “Голова Національного банку України або уповноважена ним особа”.
Заступник директора
Департаменту відкритих ринків
М.М. Селехман
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурій
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 24 липня 2015 року № 478
Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
1. У главі 1:
1) у пункті 1.3:
в абзаці п’ятому слова “або територіальному управлінні Національного банку останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1 – 3.7 цього Положення” замінити словами “останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1 – 3.3 цього Положення”;
в абзаці шостому слова “або територіального управління Національного банку” виключити;
2) пункт 1.7 викласти в такій редакції:
“1.7. Розміщення на рахунку цінних паперів, що були набуті резидентами з дотриманням вимог законодавства України, не потребує отримання ліцензії”;
3) пункт 1.15 виключити.
У зв’язку з цим пункт 1.16 уважати пунктом 1.15.
2. У главі 2:
1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:
“2.1. Для отримання ліцензії або зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати до Національного банку документи (копії документів), перелік яких визначений у відповідному пункті глави 3 цього Положення”;
2) в абзаці другому пункту 2.4 слова “або Управлінні” виключити;
3) у пункті 2.6:
в абзаці першому слова “(додаток 2 – для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, додаток 3 – для фізичних осіб)” замінити словами “(додаток 1 – для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, додаток 2 – для фізичних осіб)”;
у першому реченні абзацу другого слово “(Управління)” виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
“Копія першого примірника ліцензії надсилається підрозділу Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, та контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку”;
4) у пункті 2.7 цифру “4” замінити цифрою “3”.
3. У главі 3:
1) у пункті 3.1:
в абзаці першому слово “Департаменту” замінити словами “Національного банку”;
в абзаці другому цифру “5” замінити цифрою “4”;
абзац третій викласти в такій редакції:
“виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить інформацію про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“розгорнутий (постатейний) щомісячний кошторис, у якому зазначаються джерела надходжень валютних цінностей на рахунок та напрями їх списання на період, що потребує ліцензування”;
2) у пункті 3.2:
в абзаці першому слово “Управління” замінити словами “Національного банку”;
в абзаці четвертому слова “органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера” замінити словами “контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків”;
в абзаці п’ятому слово “Управління” замінити словами “Національного банку”;
3) в абзаці другому пункту 3.3 цифру “6” замінити цифрою “5”.
4. У главі 4:
1) в абзаці другому пункту 4.4 цифру “7” замінити цифрою “6”;
2) у пункті 4.5 цифру “8” замінити цифрою “7”;
3) пункт 4.6 викласти в новій редакції:
“4.6. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав для анулювання Національний банк повідомляє власника ліцензії, уповноважений банк, який зазначений у ліцензії, та контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку (додаток 8).
Власник ліцензії зобов’язаний у 30-денний строк з дати анулювання ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку та ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу)”.
5. Пункти 5.2 та 5.3 глави 5 викласти в такій редакції:
“5.2. Власник ліцензії зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті протягом 10 робочих днів після дня їх зарахування на рахунок шляхом перерахування з рахунку відповідної суми в іноземній валюті на власний рахунок в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або шляхом здійснення обов’язкового продажу іноземної валюти з власного поточного рахунку, відкритого в цьому уповноваженому банку.
Якщо обов’язковий продаж здійснюється з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та на цьому рахунку немає коштів у іноземній валюті, що підлягає обов’язковому продажу, в обсязі, достатньому для виконання цих зобов’язань, то з метою здійснення обов’язкового продажу власник ліцензії зобов’язаний:
перерахувати на такий рахунок відповідний обсяг коштів у цій іноземній валюті з інших власних поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках;
або здійснити з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, обов’язковий продаж іншої іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора в еквівалентному обсязі, що визначається за крос-курсом цих валют, розрахованим за офіційними курсами гривні до відповідних іноземних валют, установленими Національним банком на день здійснення обов’язкового продажу.
5.3. Власник ліцензії зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня здійснення обов’язкового продажу подати до підрозділу Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, засвідчені підписом відповідального працівника та відбитком печатки (штампа) уповноваженого банку, який зазначений у ліцензії, копії документів, що свідчать про здійснення такого продажу, із зазначенням суми проданої іноземної валюти та дати продажу (копії платіжних доручень, заяв про продаж іноземної валюти, виписок про рух коштів на поточному рахунку тощо)”.
6. У главі 6:
1) пункти 6.1 та 6.2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 6.3 – 6.6 уважати відповідно пунктами 6.1 – 6.4;
2) у пункті 6.1:
перше речення абзацу другого викласти в такій редакції:
“Підрозділу Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, та контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку, щомісячний, а фізична особа, яка не є підприємцем, – щоквартальний звіт про рух валютних цінностей за рахунком (рахунками) (додаток 9)”;
в абзаці третьому слова “Департаменту платіжного балансу” замінити словами “Департаменту статистики та звітності”;
3) пункт 6.2 викласти в такій редакції:
“6.2. У разі виявлення порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення підрозділ Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, зобов’язаний у 10-денний строк з дати його виявлення надіслати запит власнику ліцензії для отримання від нього пояснень щодо допущених порушень.
У 10-денний строк з дати отримання цих пояснень або (якщо власник ліцензії не надасть їх у письмовій формі протягом 20 календарних днів з дати реєстрації відповідного запиту) на 21 день з такої дати підрозділ Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, у письмовій формі надає інформацію про допущені власником ліцензії порушення:
контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку;
підрозділу Національного банку, до функцій якого належить видача ліцензій, з пропозиціями щодо анулювання ліцензії, надсилання листа-попередження власнику ліцензії тощо (копії пояснень власника ліцензії та листа на адресу контролюючого органу додаються)”.
7. У тексті Положення слова “Департамент (Управління)” у всіх відмінках замінити словами “Національний банк” у відповідних відмінках.
8. Додаток 1 виключити.
У зв’язку з цим додатки 2 – 10 уважати відповідно додатками 1 – 9.
9. Додаток 1 викласти в такій редакції:
“Додаток 1
до Положення про порядок видачі
Національним банком України індивідуальних
ліцензій на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках за межами
України
(пункт 2.6 глави 2)
10. Додаток 2 викласти в такій редакції:
“Додаток 2
до Положення про порядок видачі
Національним банком України індивідуальних
ліцензій на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках за межами
України
(пункт 2.6 глави 2)
11. У додатку 3:
1) слово “(Управління)” замінити словами “(підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій)”;
2) слова “повна назва або прізвище, ім’я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)” замінити словами “повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)”;
3) слова “(Начальник територіального управління або уповноважена ним особа)” виключити.
12. У додатку 4:
1) в абзаці першому:
слова “повна назва або прізвище, ім’я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)” замінити словами “повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)”;
слова “повна назва та країна місцезнаходження нерезидента, у якого відкриваються рахунки” замінити словами “найменування та країна місцезнаходження нерезидента, у якого відкрито/відкриваються рахунки”;
2) в абзаці третьому:
після слів “перелік джерел і сум надходжень валютних цінностей” доповнити словами “(фізичні особи, які не є підприємцями, зазначать суми надходжень лише для переказів з рахунків в уповноваженому банку)”;
слова “із зазначенням обсягів” замінити словами “із зазначенням обсягів відповідних операцій (операції з перерахування коштів на рахунок власника ліцензії в уповноваженому банку, перерахування з одного рахунку на інший, відкриті на підставі цієї ліцензії, обміну (конвертації) іноземної валюти, операції фізичних осіб, які не є підприємцями, не потребують зазначення обсягів)”;
слова “на 1 число січня, квітня, липня, жовтня не перевищуватимуть
_____________________________________________________________________________________
(у разі подання кошторису, передбаченого абзацом сьомим пункту 3.1
_____________________________________________________________________________________
Положення, сума залишку не може перевищувати суму списання
_____________________________________________________________________________________
за відповідний квартал згідно з цим кошторисом)”
 
 
замінити словами “на 1 число кожного місяця не перевищуватимуть
___________________________________________________________________________________
[сума залишку не може перевищувати суму списання за відповідний місяць згідно з
_____________________________________________________________________________________
кошторисом, що подається на виконання пункту 3.1 Положення про порядок видачі
_____________________________________________________________________________________
Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами
_____________________________________________________________________________________
(юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України,
_____________________________________________________________________________________
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року
_____________________________________________________________________________________;
№ 485 (зі змінами)] (не заповнюється фізичними особами, які не є підприємцями)”
 
 
3) після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
Найменування та місцезнаходження контролюючого органу, у якому заявник перебуває на обліку:
____________________________________________________________________________________”.
 
 
У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;
4) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
“Виконавець ________________________________________________________________________”.
                                                                         (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)
 
 
У зв’язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев’ятим.
13. У додатку 5:
1) в абзаці першому слова “повна назва або прізвище, ім’я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)” замінити словами “повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)”;
2) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
“Виконавець ________________________________________________________________________”.
                                                                       (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)
 
 
У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.
14. У додатку 6:
1) в абзаці першому слова “повна назва або прізвище, ім’я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)” замінити словами “повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)”;
2) після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
“Виконавець ________________________________________________________________________”.
                                                                   (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)
 
 
У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
15. Додаток 7 викласти в такій редакції:
“Додаток 7
до Положення про порядок видачі
Національним банком України індивідуальних
ліцензій на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках за межами
України
(пункт 4.5 глави 4)
16. У додатку 8 слово “(Управління)” замінити словами “(підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій)”.
17. У додатку 9:
1) слово “(Управління)” замінити словами “(підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій)”;
2) слова “повна назва” замінити словом “найменування”.
3) у виносці слова “сім рядків: по одному на кожний календарний місяць звітного періоду та всього за півроку” замінити словами “чотири рядки: по одному на кожний календарний місяць звітного періоду та всього за квартал”.
18. У тексті Положення та додатків до нього слова “податковий орган” у всіх відмінках замінити словами “контролюючий орган” у відповідних відмінках.
Заступник директора
Департаменту відкритих ринків
М.М. Селехман
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурій
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 24 липня 2015 року № 478
Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
1. У пункті 1.4 глави 1:
1) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
“контролюючий орган – контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку”;
2) абзац одинадцятий виключити;
У зв’язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом одинадцятим.
2. У главі 2:
1) у пункті 2.1 абзац сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим;
2) абзац третій пункту 2.4 викласти в такій редакції:
“Копія першого примірника ліцензії надсилається контролюючому органу”.
3. Абзац другий пункту 4.6 глави 4 виключити.
4. Главу 5 виключити.
У зв’язку з цим главу 6 уважати главою 5 з відповідною перенумерацією пунктів у главі 5.
5. У додатку 1:
1) в абзаці першому слова “повна назва або прізвище, ім’я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності” замінити словами “повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)”;
2) після абзацу шостого доповнити додаток новим абзацом сьомим такого змісту:
“Виконавець ________________________________________________________________________”.
(прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)
 
 
У зв’язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим.
6. У додатку 2:
1) слова “__________________________________________________________________ виключити;
                                                               (управління, на яке покладений контроль)”
 
 
2) в абзаці першому слова “повна назва або прізвище, ім’я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності” замінити словами “повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)”;
3) абзац шостий виключити.
7. У додатку 3:
1) в абзаці першому слова “повна назва або прізвище, ім’я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності” замінити словами “повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)”;
2) після абзацу другого доповнити додаток новим абзацом третім такого змісту:
“Виконавець ________________________________________________________________________”.
                                                           (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)
 
 
У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.
8. У додатку 4:
1) слова “__________________________________________________________________ виключити;
(управління, на яке покладений контроль)”
 
 
2) в абзаці першому слова “повна назва або прізвище, ім’я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності” замінити словами “повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)”;
9. У додатку 5:
1) у пункті 2:
слова “Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій” замінити словами:
“____________________________________________________________________________________
[назва підрозділу Національного банку України, до функцій якого належить видача ліцензій]”;
 
 
слова “управління, на яке покладений контроль” виключити;
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою”.
10. У додатку 6 слова “_______________________________________________________ виключити.
                                                                                 (управління, на яке покладений контроль)”
 
 
11. Додаток 7 виключити.
12. У тексті Положення та додатках до нього слова “податковий орган” у всіх відмінках замінити словами “контролюючий орган” у відповідних відмінках.
Заступник директора
Заступник директора
Департаменту відкритих ринків
М.М. Селехман
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурій
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 24 липня 2015 року № 478
Зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України
1. Пункт 1 глави 3 викласти в такій редакції:
“1. Дозволяється пересилати в Україну та за межі України готівку в міжнародних поштових відправленнях і в міжнародних експрес-відправленнях з оголошеною цінністю:
1) фізичним особам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро;
2) уповноваженим банкам. Пересилання готівки уповноваженим банком за межі України та на його користь в Україну здійснюється за умови письмового декларування митному органу”.
2. Абзац другий пункту 2 глави 4 викласти в такій редакції:
“Ліцензію видає Національний банк України”.
3. У додатку 1:
1) слова “(територіальне управління Національного банку України)” виключити;
2) слова “Підпис керівника банку (територіальне управління банку)” замінити словами “Підпис Голови Національного банку України або уповноваженої ним особи”.
4. У додатку 2 слова “Підпис керівника банку” замінити словами “Підпис Голови Національного банку України або уповноваженої ним особи”.
5. Додаток 3 після слів “місцезнаходження, телефон” доповнити словами “адреса електронної пошти”.
Заступник директора
Департаменту відкритих ринків
М.М. Селехман
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурій
Постанова Правління національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 24.07.2015 р. № 478

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>