Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України” від 18.08.2004 р. № 389

Редакція: 23.07.2010 р.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 серпня 2004 року № 389
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2004 р. за № 1092/9691

Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
від 8 червня 2006 року № 210,
від 21 липня 2009 року № 415,
від 27 серпня 2009 року № 511,
від 4 лютого 2010 року № 47,
від 13 липня 2010 року № 327
Відповідно до статей 25 та 27 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та з метою удосконалення засобів і методів здійснення грошово-кредитної політики Національного банку України в частині визначення Національним банком України процентних ставок за своїми операціями та індикативного регулювання діяльності банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про процентну політику Національного банку України, що додається.
2. Визначити, що кінцевою метою використання Національним банком України процентної політики за своїми операціями є вплив на процентні ставки в усіх сегментах економічних процесів.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 27.04.2001 № 183 “Про затвердження Тимчасового положення про визначення Національним банком України процентних ставок за своїми операціями”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17.05.2001 за № 423/5614.
4. Департаменту монетарної політики (Н. І. Гребеник) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
В. о. Голови
А. Яценюк
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 18 серпня 2004 року № 389
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2004 р. за № 1092/9691
Положення
про процентну політику Національного банку України
Це Положення розроблено відповідно до статей 25 та 27 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність” і визначає основні принципи встановлення Національним банком України (далі – Національний банк) процентних ставок за своїми операціями та індикативного регулювання діяльності банків.
1. Визначення термінів
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
індикативна процентна ставка – рекомендований орієнтовний розмір процентних ставок для банків щодо проведення ними операцій із залучення та розміщення коштів;
облікова ставка Національного банку – один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку;
процентна політика Національного банку – регулювання Національним банком попиту та пропозиції на грошові кошти як через зміну процентних ставок за своїми операціями, так і шляхом рекомендацій щодо встановлення процентних ставок за активними та пасивними операціями банків з метою впливу на процентні ставки суб’єктів грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових операцій;
прогнозний рівень інфляції – прогнозна зміна індексу споживчих цін;
процентна ставка – установлений розмір плати за розміщені чи залучені кошти, що встановлюється Національним банком як важіль впливу на економічні процеси, застосовується у сферах економіки, банківської та зовнішньоекономічної діяльності, а також як інструмент в антиінфляційних заходах;
процентний пункт – різниця між процентними ставками;
ставка рефінансування – процентна ставка, за якою Національний банк надає банкам на визначений строк кредити рефінансування;
ставка за депозитами овернайт – процентна ставка, за якою Національний банк залучає тимчасово вільні кошти банків на термін до наступного робочого дня;
(абзац дев’ятий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
ставка за кредитами овернайт – процентна ставка, за якою Національний банк надає банкам кредити на термін до наступного робочого дня;
(абзац десятий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
ставка залучення тимчасово вільних коштів банків – процентна ставка, за якою Національний банк залучає тимчасово вільні кошти банків відповідно до визначених строків понад один робочий день;
фактичний рівень інфляції – рівень споживчих цін за даними статистичних органів, що встановився у відповідному звітному періоді.
2. Сфера застосування Національним банком процентних ставок за своїми операціями
2.1. Національний банк на підставі аналізу чинників, що впливають на коливання вартості грошей, розглядає та вивчає тенденції розвитку економічних процесів у державі та визначає систему своїх тактичних і проміжних цілей у грошово-кредитній політиці для збалансування попиту і пропозиції на гроші.
2.2. Національний банк з метою ефективного управління грошово-кредитним ринком, обсягами грошової маси в обігу; виконання функції кредитора останньої інстанції встановлює за своїми операціями такі процентні ставки:
облікову;
за кредитами овернайт;
рефінансування;
за стабілізаційними кредитами;
(пункт 2.2 доповнено новим абзацом п’ятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415, у зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий уважати відповідно абзацами шостим і сьомим, абзац п’ятий пункту 2.2 у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.07.2010 р. № 327)
за депозитами овернайт;
залучення тимчасово вільних коштів банків.
Облікова ставка є базовою ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку.
(пункт 2.2 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415,
2.3. Національний банк щоденно оголошує процентні ставки за своїми операціями.
2.4. Національний банк може рекомендувати банкам при проведенні пасивних та активних операцій застосовувати індикативні розміри процентних ставок з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку.
3. Основні принципи визначення облікової ставки
3.1. Національний банк визначає розмір облікової ставки, дотримуючись таких основних принципів:
облікова ставка використовується Національним банком одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші;
облікова ставка є одним із чинників, що характеризують основні напрями змін грошово-кредитного регулювання;
облікова ставка має підтримуватися на позитивному рівні щодо прогнозного рівня інфляції, який визначається схваленими Кабінетом Міністрів України основними прогнозними макроекономічними показниками на відповідний рік та враховується під час складання державного бюджету з наступними змінами;
(абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415, від 27.08.2009 р. № 511)
облікова ставка є найнижчою серед процентних ставок, за якими Національний банк може підтримати ліквідність банків.
3.2. Визначення рівня та характеру змін облікової ставки Національного банку залежить від тенденцій загального економічного розвитку, макроекономічних та бюджетних процесів, стану грошово-кредитного ринку.
До уваги беруться тенденції розвитку та змін таких показників:
фактичний та прогнозний рівень інфляції у відповідному періоді;
фактичний та прогнозний рівень зміни індексу цін виробників промислової продукції, рентабельність основних галузей економіки;
фактичний та прогнозний рівень реального валового внутрішнього продукту;
розмір дефіциту державного бюджету та джерел його покриття;
фактичний та прогнозний розмір платіжного та торгового балансів;
темпи приросту грошової маси в обігу;
фактична та прогнозна структура випущених в обіг Національним банком платіжних засобів у відповідному періоді;
динаміка процентних ставок на міжбанківському ринку кредитних ресурсів;
динаміка процентних ставок за кредитами та депозитами банків.
Національний банк під час визначення облікової ставки враховує й інші фактори, які можуть вплинути на вартість коштів у національній валюті, – інфляційні або девальваційні очікування, процентні ставки рефінансування, які використовуються центральними банками країн, що мають тісні торговельно-економічні зв’язки з Україною тощо.
(пункт 3.2 у редакції постанови Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
3.3. Департамент монетарної політики готує узагальнені пропозиції щодо визначення рівня облікової ставки. Розмір облікової ставки затверджується рішенням Правління Національного банку та діє до її зміни.
(пункт 3.3 у редакції постанови Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
3.4. Національний банк здійснює оприлюднення облікової ставки, затвердженої постановою Правління Національного банку, через засоби масової інформації.
4. Визначення процентної ставки за кредитами овернайт
4.1. Національний банк з метою згладжування тимчасових коливань ліквідності банків, оперативного регулювання грошово-кредитного ринку здійснює операції з підтримання короткострокової (миттєвої) ліквідності банків на термін до наступного робочого дня (кредити овернайт).
(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
4.2. Розмір процентної ставки за кредитами овернайт визначається Національним банком на основі облікової ставки з урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку, аналізу процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку, попиту і можливої пропозиції щодо випуску Національним банком в обіг коштів.
4.3. Розмір процентної ставки за кредитами овернайт може бути диференційованим залежно від забезпечення кредиту.
4.4. Пункт 4.4 глави 4 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 08.06.2006 р. № 210)
4.5. Пункт 4.5 глави 4 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 08.06.2006 р. № 210)
4.4. Процентна ставка за кредитом овернайт без забезпечення (бланковим) є найвищою процентною ставкою Національного банку і встановлюється в розмірі, не нижчому, ніж облікова ставка Національного банку плюс три процентних пункти.
(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.08.2009 р. № 511)
Процентна ставка за кредитами овернайт під забезпечення встановлюється в розмірі, не нижчому, ніж облікова ставка Національного банку плюс один процентний пункт.
(абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.08.2009 р. № 511)
(главу 4 доповнено пунктом 4.4 згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
5. Визначення процентної ставки рефінансування шляхом проведення тендера Національного банку та процентної ставки за стабілізаційними кредитами
(назва глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415, від 04.02.2010 р. № 47,у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.07.2010 р. № 327)
5.1. Національний банк установлює процентну ставку за кредитами рефінансування (ставку рефінансування) під час проведення з банками кількісного тендера.
5.2. Процентна ставка рефінансування визначається на основі облікової ставки та залежно від строку та виду рефінансування і не може бути меншою, ніж облікова ставка.
5.3. Національний банк може встановлювати процентну ставку рефінансування за результатами проведення процентних тендерів залежно від пропозиції вартості на кошти Національного банку, що надходять від банків.
На процентному тендері заявки банків задовольняються відповідно до зниження запропонованої в них процентної ставки, починаючи із найвищої, і далі поступово до закінчення запропонованого Національним банком обсягу кредитів або задоволення всіх заявок банків. На процентному тендері ціна відсіку (ставка рефінансування) серед запропонованих банками процентних ставок не може бути нижчою, ніж облікова ставка.
5.4. Процентна ставка за стабілізаційними кредитами визначається відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань надання стабілізаційних кредитів банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи.
(главу 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415, пункт 5.4 у редакції постанов Правління Національного банку України від 27.08.2009 р. № 511, від 04.02.2010 р. № 47, від 13.07.2010 р. № 327)
5.5. Пункт 5.5 виключено
(главу 5 доповнено пунктом 5.5 згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415, пункт 5.5 виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 04.02.2010 р. № 47)
6. Визначення процентної ставки за операціями репо
6.1. Національний банк здійснює операції репо шляхом безпосередньої домовленості з банком щодо купівлі/продажу державних облігацій України та проведення тендера заявок банків щодо участі в операціях репо з державними облігаціями України.
(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
6.2. Національний банк за умови проведення операції репо, що здійснюється шляхом безпосередньої домовленості з банком, вибирає тих учасників, які пропонують найвищий процентний дохід.
У разі проведення тендера щодо участі в операції репо задовольняються заявки банків, що є найсприятливішими за обсягами операцій або ціновими параметрами.
6.3. Процентний дохід за операціями прямого репо з державними цінними паперами визначається на основі облікової ставки, орієнтуючись на процентну ставку на міжбанківському кредитному ринку, середньозважену процентну ставку за кредитами рефінансування під забезпечення державними облігаціями України та дохідність за державними облігаціями України.
(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
7. Визначення процентної ставки за операціями із залучення тимчасово вільних коштів банків
7.1. Національний банк залучає тимчасово вільні кошти банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів з метою вилучення надлишкових коштів банків, регулюючи обсяг грошової маси в обігу.
(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
7.2. Визначення процентної ставки за коштами, що мобілізуються Національним банком шляхом випуску депозитних сертифікатів, залежить від стану та прогнозного обсягу загальної ліквідності банків, кон’юнктурних очікувань ринку та терміну вилучення коштів з обігу.
Розмір процентної ставки за розміщеними депозитними сертифікатами встановлюється диференційовано відповідно до строків залучення коштів.
7.3. За умови проведення тендера з оголошенням загального обсягу коштів, що залучаються Національним банком без визначення ціни залучення, банки самостійно пропонують процентну ставку, за якою вони погоджуються вкласти кошти в депозитний сертифікат.
(абзац перший пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
Національний банк здійснює розміщення депозитних сертифікатів у межах оголошеного обсягу коштів і самостійно визначає прийнятну для залучення коштів процентну ставку, починаючи з найменшої запропонованої процентної ставки. У разі проведення такого розміщення Національний банк орієнтується на тенденції та динаміку процентних ставок на міжбанківському ринку.
7.4. Пункт 7.4 глави 7 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 08.06.2006 р. № 210, у зв’язку з цим пункти 7.5 – 7.7 уважати відповідно пунктами 7.4 – 7.6)
7.4. Пункт 7.4 глави 7 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415)
7.5. Пункт 7.5 глави 7 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 21.07.2009 р. № 415, у зв’язку з цим пункт 7.6 уважати пунктом 7.4)
7.4. Процентна ставка залучення тимчасово вільних коштів є фіксованою процентною ставкою.
8. Прикінцеві положення
8.1. Рішення про встановлення процентних ставок за активними та пасивними операціями Національного банку, що пов’язані з регулюванням грошово-кредитного ринку та щоденно оголошуються Національним банком, на підставі доповідної записки Департаменту монетарної політики щодо оперативного аналізу стану грошово-кредитного ринку приймає посадова особа, яка згідно з наказом Національного банку про розподіл функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність підрозділів, що пов’язані з регулюванням грошово-кредитного ринку.
8.2. Процентна політика Національного банку як одна з важливих складових монетарної політики з регулювання грошово-кредитного ринку спрямована на досягнення надалі уніфікованої процентної ставки за своїми операціями.
Директор Департаменту
монетарної політики
Н.І. Гребеник
Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України” від 18.08.2004 р. № 389

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>