Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг “Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)” від 15.01.2015 р. № 13

Редакція: 20.02.2015 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
від 15 січня 2015 року № 13
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2015 року за № 136/26581

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 532, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що додається.
2. Забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
В.о. Голови Комісії
Д. Вовк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
від 15 січня 2015 року № 13
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2015 року за № 136/26581
ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
І. Загальні положення
1. Ця Процедура застосовується НКРЕКП при встановленні тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та поширюється на суб’єктів господарювання, які є виконавцями послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (далі – виконавці послуг) та державне регулювання діяльності яких здійснює НКРЕКП.
2. У цій Процедурі терміни вживаються у таких значеннях:
встановлення тарифів – встановлення для виконавців послуг тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за встановленою структурою таких тарифів;
заява – письмове звернення виконавця послуг до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) з комплектом документів, передбачених цією Процедурою;
заявник – виконавець послуг, який звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
нецільове або необґрунтоване використання коштів – використання виконавцем послуг коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.
3. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 532, та надаються до НКРЕКП разом із заявою.
4. Рішення щодо встановлення тарифів приймає НКРЕКП на засіданнях у формі відкритих слухань шляхом усебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників засідань, які проводяться після розгляду наданих заявником заяви та документів, аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП.
5. Рішення про встановлення тарифів оформлюються постановами НКРЕКП. До рішення про встановлення тарифів додається структура тарифів.
6. Рішення НКРЕКП щодо встановлених тарифів доводиться заявником до відома споживачів згідно з вимогами чинного законодавства.
ІІ. Вимоги до оформлення заяви
1. Комплект документів, що подається до НКРЕКП для встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), формується заявником з дотриманням послідовності, визначеної вимогами до формування комплекту документів, що подається для встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (додаток 1).
2. Для встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) заявник подає до НКРЕКП у паперовій та електронній формах заяву про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Процедури, а також розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків:
1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифів, яка включає обґрунтування планових витрат виконавця послуг за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і очікувані зміни у плановому періоді;
2) копію рішення про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
3) копії розпорядчих документів про облікову політику виконавця послуг;
4) розрахунок тарифів на плановий період:
річний план надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (додаток 3);
розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) (додаток 4);
розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (додаток 5);
5) натуральні показники витрат виконавця послуг, безпосередньо пов’язані зі збутом послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (додаток 6).
ІІІ. Порядок та строки розгляду заяви
1. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, установленим у розділі ІІ цієї Процедури, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви.
2. Якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам розділу ІІ цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє заявника протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.
3. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовуючих матеріалів заявника із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє заявника. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення такої експертизи.
4. НКРЕКП може звернутися до заявника з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли при розгляді заяви про встановлення тарифів.
Розгляд заяви призупиняється на строк до надання заявником додаткових письмових обґрунтувань та пояснень, про що НКРЕКП письмово повідомляє заявника.
Якщо заявник не надав на звернення НКРЕКП у визначений строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених обґрунтувань та пояснень.
5. Копія постанови НКРЕКП про встановлення тарифів, їх структури надсилається заявнику листом протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою.
ІV. Умови зміни тарифів
1. Зміна тарифів може бути ініційована виконавцем послуг шляхом надання до НКРЕКП відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі ІІ цієї Процедури.
2. Підставою для звернення виконавця послуг щодо зміни тарифів можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг у період регулювання, а саме:
1) зміна обсягів надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), урахованих при встановленні діючих тарифів, більше ніж на 5 %;
2) зміна в установленому порядку інвестиційної програми виконавця послуг, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;
3) зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із наданням послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), з причин, які не залежать від виконавця послуг, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня.
3. Підставою для зміни тарифів за ініціативою НКРЕКП можуть бути такі обставини:
1) зазначені у пункті 2 цього розділу;
2) зміна складових, тарифи на які встановлюються НКРЕКП, у собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
3) установлення факту невиконання виконавцем послуг інвестиційної програми, яка була врахована в діючих тарифах. При невиконанні інвестиційної програми НКРЕКП має право вилучити зі структури тарифів невикористані кошти, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми на плановий період;
4) установлення факту наявності у діяльності з надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перехресного субсидіювання між нею та іншими видами господарської діяльності виконавця послуг;
5) установлення факту надання виконавцем послуг до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення діяльності з надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та/або недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.
4. Установлення факту нецільового або необґрунтованого використання виконавцем послуг коштів, передбачених структурою тарифу, є підставою для прийняття НКРЕКП рішення про зміну тарифу або окремої складової частини структури тарифу.
Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у сфері
централізованого
водопостачання
та водовідведення

А. Чумак

 
Додаток 1
до Процедури встановлення тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
(пункт 1 розділу ІІ)
ВИМОГИ
доформування комплекту документів, що подається для встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
на ________ рік
№ з/п
Зміст
Посилання на документ
1
Заява про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за встановленою формою
(стор. __ – __)
2
Пояснювальна записка щодо необхідності встановлення тарифів, яка включає обґрунтування планових витрат виконавця послуг за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і очікувані зміни у плановому періоді
(стор. __ – __)
3
Копія рішення про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
(стор. __ – __)
4
Копії розпорядчих документів про облікову політику виконавця послуг
(стор. __ – __)
5
Розрахунок тарифів на плановий період:
річний план надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем);
розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
(стор. __ – __)
6
Натуральні показники витрат виконавця послуг, безпосередньо пов’язані зі збутом послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
(стор. __ – __)
Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
(пункт 2 розділу ІІ)
Додаток 3
до Процедури встановлення тарифів
на послуги з централізованого
постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
(пункт 2 розділу ІІ)
Додаток 4
до Процедури встановлення тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
(пункт 2 розділу ІІ)
Додаток 5
до Процедури встановлення тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
(пункт 2 розділу ІІ)
Додаток 6
до Процедури встановлення тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
(пункт 2 розділу ІІ)
НАТУРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
витрат виконавця послуг, безпосередньо пов’язані зі збутом послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
І
Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)
1
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього, у тому числі:
абонентів
кількість
1)
житлово-експлуатаційним підприємствам та організаціям для провадження діяльності з утримання будинків і споруд та прибудинкової території
абонентів
 
   
у тому числі: з приладами обліку
абонентів
 
   
у тому числі: без приладів обліку
абонентів
 
2)
населення
абонентів
 
   
у тому числі: з приладами обліку
абонентів
 
   
у тому числі: без приладів обліку
абонентів
 
3)
бюджетні установи
абонентів
 
   
у тому числі: з приладами обліку
абонентів
 
   
у тому числі: без приладів обліку
абонентів
 
4)
інші споживачі
абонентів
 
   
у тому числі: з приладами обліку
абонентів
 
   
у тому числі: без приладів обліку
абонентів
 
2
Кількість вводів (приєднань до внутрішньобудинкових мереж) абонентів, які отримують послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього, у тому числі:
вводів
 
1)
житлово-експлуатаційним підприємствам та організаціям для провадження діяльності з утримання будинків і споруд та прибудинкової території
вводів
 
   
у тому числі: з приладами обліку
вводів
 
   
у тому числі: без приладів обліку
вводів
 
2)
населення
вводів
 
   
у тому числі: з приладами обліку
вводів
 
   
у тому числі: без приладів обліку
вводів
 
3)
бюджетні установи
вводів
 
   
у тому числі: з приладами обліку
вводів
 
   
у тому числі: без приладів обліку
вводів
 
4)
інші споживачі
вводів
 
   
у тому числі: з приладами обліку
вводів
 
   
у тому числі: без приладів обліку
вводів
 
ІІ
Послуга з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
1
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього, у тому числі:
абонентів
 
1)
житлово-експлуатаційним підприємствам та організаціям для провадження діяльності з утримання будинків і споруд та прибудинкової території
абонентів
 
2)
населення
абонентів
 
3)
бюджетні установи
абонентів
 
4)
інші споживачі
абонентів
 
Керівник ____________                     ________________________
                  (підпис)                                     (ініціали, прізвище)
М.П. (за наявності)
«______» __________20___року
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг “Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)” від 15.01.2015 р. № 13

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>