Постанова Національного банку України “Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон” від 16.03.1999 р. № 122

Редакція: 28.07.2015 р.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 березня 1999 року № 122
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 1999 р. за № 259/3552

Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 31 серпня 2001 року № 375,
 від 19 листопада 2001 року № 482,
 від 25 липня 2008 року № 214,
 від 26 квітня 2011 року № 118,
 від 19 серпня 2011 року № 290,
 від 27 березня 2013 року № 109,
від 25 вересня 2013 року № 379,
від 24 липня 2015 року № 478
З метою врегулювання капітальних операцій, пов’язаних з інвестуванням резидентами валютних коштів за кордон, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (додається).
2. Надіслати Інструкцію і додатки до неї Кримському республіканському, обласним та по м. Києву і Київській області управлінням Національного банку України і комерційним банкам для виконання.
3. Пункт 3 втратив чинність
(у зв’язку з втратою чинності Положення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.07.98 р. № 281, згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 р. № 375)
4. Вважати такими, що втратили чинність, листи та телеграми Національного банку України від:
- 24.12.93 № 19019/3027;
- 05.01.94 № 19019/44;
- 12.01.94 № 101;
- 01.02.94 № 273;
- 01.07.94 № 153;
- 23.09.94 № 19019/2302;
- 27.10.94 № 19019/2542;
- 02.11.94 № 19019/2589;
- 05.12.94 № 19019/2976;
- 10.12.94 № 19019/3136;
- 27.06.95 № 16013/2365;
- 21.11.96 № 13-211/3382.
5. Ця постанова набуває чинності через десять днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В. С. Стельмаха.
Голова
В.А. Ющенко
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 березня 1999 року № 122
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 1999 р. за № 259/3552
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
(У тексті Інструкції слова “Департамент валютного регулювання” у всіх відмінках замінено словами “Департамент валютного контролю та ліцензування” у відповідних відмінках, слова “обласне управління” у всіх відмінках замінено словами “територіальне управління” у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 19 листопада 2001 року № 482)
(У тексті Інструкції та додатків до неї слова “орган доходів і зборів” у всіх відмінках замінено словами “контролюючий орган” у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року № 478)
З метою врегулювання капітальних операцій, пов’язаних з інвестуванням резидентами коштів за кордон, Національний банк України встановлює такий порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.
1. Визначення термінів
(У тексті глави 1 слово “господарська” в усіх відмінках замінено словом “валютна” у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 25 липня 2008 року № 214)
1.1. Інвестиція за кордон (далі – інвестиція) – валютна операція, яка передбачає вкладення суб’єктами інвестицій валютних цінностей в об’єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
(абзац перший пункту 1.1 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, та в інших формах, які не заборонені законами України.
(пункт 1.1 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379, у зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим)
Не потребують отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції операції з проведення суб’єктами інвестицій розрахунків на території України в гривні з метою придбання права власності на об’єкти інвестицій за кордоном.
(пункт 1.1 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478, у зв’язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим)
Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій і зв’язку тощо, страхових та медичних послуг, а також відкриття рахунків в іноземних банках. Порядок здійснення вищезазначених операцій визначається іншими нормативними документами Національного банку України.
До інвестиційної діяльності не належить також створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.
1.2. Нематеріальні активи – об’єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому відповідним законодавством, об’єктом права власності резидента.
1.3. Корпоративні права – право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.
1.4. Об’єкт інвестиції – будь-яке майно, в тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні.
1.5. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.
1.5.1. Капітальна інвестиція – валютна операція, яка передбачає придбання об’єктів нерухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
1.5.2. Фінансова інвестиція – валютна операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.
Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на прямі інвестиції та портфельні інвестиції.
Прямі інвестиції – валютна операція, яка передбачає внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
Портфельні інвестиції – валютна операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку.
1.6. Реінвестиція – валютна операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.
1.7. Суб’єкти інвестиції:
Суб’єктами інвестиції є резиденти:
а) юридичні особи;
б) фізичні особи, які в установленому законодавством України порядку визнані суб’єктами підприємницької діяльності;
в) фізичні особи, які не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.
1.8. Кошти – валютні цінності, виражені в гривнях або в іноземній валюті.
Для інвестицій не можуть бути використані кошти:
а) у готівковій формі – юридичними особами, а також фізичними особами, які в встановленому законодавством України порядку є суб’єктами підприємницької діяльності;
б) за рахунок бюджетних коштів – без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.
1.9. Доходи (прибутки) – кошти, що фактично одержані суб’єктами інвестицій як результат від здійснення інвестицій. Усі доходи (прибутки), одержані від здійснення інвестицій за кордоном, підлягають перерахуванню в Україну, а також декларуванню згідно зі встановленим порядком.
1.10. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на здійснення інвестиції(далі – ліцензія) – належним чином оформлений письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення усіх видів інвестицій (незалежно від строків та сум) резидентам потрібно обов’язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.10.1. Резиденту не видається ліцензія на здійснення інвестицій (реінвестицій), вже фактично здійснених з порушенням вимог чинного законодавства України.
1.11. Пункт 1.11 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії
2.1. Для одержання ліцензії резидент зобов’язаний подати до Національного банку України такі документи:
(пункт 2.1 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
1) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;
(підпункт 1 пункту 2.1 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
2) оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;
(підпункт 2 пункту 2.1 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
3) підпункт 3 пункту 2.1 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
4) підпункт 4 пункту 2.1 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, у зв’язку з цим підпункти 5 – 7 уважати відповідно підпунктами 3 – 5)
3) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), до статутного капіталу якого інвестуються кошти. Подаються в разі здійснення прямої інвестиції.
(підпункт 3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
4) підпункт 4 пункту 2.1 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
5) підпункт 5 пункту 2.1 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
4) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об’єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо). Подаються в разі здійснення прямої інвестиції;
(пункт 2.1 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
5) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить інформацію про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку (для заявників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
(пункт 2.1 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
6) копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, засвідчені підписом заявника (для заявників – фізичних осіб, крім підприємців);
(пункт 2.1 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
7) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об’єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об’єктів нерухомості тощо). Не вимагаються у випадку здійснення прямої інвестиції;
(пункт 2.1 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
8) інформацію контролюючого органу про стан виконання обов’язків заявника як платника податків (для заявників – юридичних осіб). Подається в разі здійснення інвестиції на суму понад 10000 євро (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) в один календарний рік на користь однієї особи;
(пункт 2.1 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379, підпункт 8 пункту 2.1 у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478)
9) копію податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (з відміткою контролюючого органу про одержання) та якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менша, ніж сума інвестиції, – копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) роки або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи заявника за відповідний період, що підтверджують наявність у заявника доходів у сумі, достатній для здійснення інвестиції (для заявників – фізичних осіб). Зазначені в цьому підпункті документи подаються в разі здійснення інвестиції на суму понад 10000 євро (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) в один календарний рік на користь однієї особи;
(пункт 2.1 доповнено новим підпунктом 9 згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478, у зв’язку з цим підпункти 9 та 10 уважати відповідно підпунктами 10 та 11)
10) оригінал або копію звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об’єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб’єктом оціночної діяльності). Зазначена у заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об’єкта інвестиції згідно із зазначеним у цьому підпункті актом. Строк між датами оцінки ринкової вартості об’єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об’єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Не вимагається у випадку придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості. Копії документів, передбачених цим підпунктом, засвідчуються суб’єктом оціночної діяльності або нотаріально;
(пункт 2.1 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
11) довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію та розрахунки, які підтверджують відповідність інвестиції вимогам, установленим законодавством України, щодо структури активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (у випадку здійснення інвестиції страховиком із страхування життя), або щодо структури активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду (у випадку здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступника керівника) заявника та відбитком його печатки.
(пункт 2.1 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
2.2. Пункт 2.2 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, у зв’язку з цим пункти 2.3 – 2.6 уважати відповідно пунктами 2.2 – 2.5)
2.2. Уповноважений банк, крім документів, перелічених у пункті 2.1 цієї глави, зобов’язаний також подати до Національного банку України копію протоколу рішення компетентного органу уповноваженого банку про здійснення банком інвестиції.
(пункт 2.2 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
2.3. Пункт 2.3 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, у зв’язку з цим пункти 2.4 та 2.5 уважати відповідно пунктами 2.3 та 2.4)
2.3. Якщо законодавством країни інвестицій передбачений інший порядок реєстрації об’єкта інвестиції (тобто спочатку вимагається перерахування коштів, а після їх внесення здійснюється реєстрація об’єкта інвестиції), який підтверджений відповідним витягом із законодавства країни інвестиції, то розгляд документів резидента може здійснюватися без подання ним документів, перелічених у підпунктах 3, 4 та 7 пункту 2.1 цієї глави. При цьому Національний банк України у виданій резиденту ліцензії зазначає порядок подання до НБУ документів, що підтверджують (після дозволеного ліцензією перерахування коштів за кордон) реєстрацію об’єкта інвестиції.
(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, від 25.09.2013 р. № 379)
2.4. Національний банк України має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з’ясування обставин щодо операції зі здійснення інвестиції.
(главу 2 доповнено новим пунктом 2.4 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379, у зв’язку з цим пункт 2.4 вважати пунктом 2.5)
2.5. Будь-яка інформація, передана засобами телексного, телетайпного або факсимільного зв’язку (факсом) тощо, не визнається офіційним документом і не приймається до розгляду. У виняткових випадках вона може бути прийнята до розгляду за умови її обов’язкової заміни в п’ятиденний термін належним чином оформленим документом у паперовому вигляді.
3. Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій
3.1. Строк розгляду Національним банком України пакета документів для видачі ліцензії, визначеного в главі 2 цієї Інструкції, не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його надходження.
У разі направлення Національним банком України запиту щодо надання додаткових документів відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції перебіг строку розгляду Національним банком України документів заявника для видачі ліцензії зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів.
(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
3.2. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально).
Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською (російською) мовою.
3.3. Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати.
3.4. Пункт 3.4  глави 3 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109)
3.5. Пункт 3.5  глави 3 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109, у зв’язку з цим пункти 3.6 – 3.12 уважати відповідно пунктами 3.4 – 3.10)
3.4. Ліцензія, зміни та доповнення до ліцензії оформляються в двох примірниках за формою, установленою у додатку 2 або 3 відповідно. Оригінал ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається власникові ліцензії (видається під розпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України. Другий примірник ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) зберігається в Національному банку України. Копія першого примірника ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку.
(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
3.5. Власник ліцензії особисто пред’являє оригінал ліцензії уповноваженому банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України (у разі здійснення інвестиції за кордон у безготівковій формі). Уповноважений банк на цій ліцензії робить відмітку, що має містити суму та дату переказування іноземної валюти за межі України, і зберігає її копію з відмітками в установленому Національним банком України порядку.
3.6. Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для здійснення інвестиції.
3.7. Пункт 3.7 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379, у зв’язку з цим пункти 3.8 – 3.10 вважати відповідно пунктами 3.7 – 3.9)
3.7. У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії (крім збільшення суми інвестиції) власник ліцензії зобов’язаний подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку України клопотання та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін і доповнень.
Національний банк України вносить зміни та доповнення до ліцензії у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати реєстрації документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за відсутності підстав для відмови або відкликання ліцензії, наведених у пунктах 4.1 та 4.2 глави 4 цієї Інструкції.
3.8. З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, її власник має звернутися до Національного банку України в порядку, установленому цією Інструкцією для отримання нової ліцензії.
3.9. Документи і копії документів, на підставі яких була видана ліцензія (внесені зміни та доповнення до ліцензії), не можуть бути підставою для видачі резиденту іншої ліцензії.
(глава 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.11.2001 р. № 482, у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
4. Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії
(У назві та тексті глави 4 слово “анулювання” у всіх відмінках замінено словом “відкликання” у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 25 липня 2008 року № 214)
4.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесення змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії можуть бути:
а) відсутність документу (документів), перелічених у главах 2, 3 цієї Інструкції;
(підпункт “а” пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 19.11.2001 р. № 482, від 25.07.2008 р. № 214)
б) невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України;
в) виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
г) порушення проти заявника справи про банкрутство;
ґ) заборони або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені чинним законодавством України та/або країни інвестиції.
д) підпункт “д” пункту 4.1 виключено
(пункт 4.1 доповнено підпунктом “д” згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.11.2001 р. № 482, підпункт “д” пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. № 290)
Абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключено
(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. № 290, абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. № 109)
4.2. Підставами для відкликання ліцензії можуть бути:
а) порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодавства України;
б) письмова відмова від здійснення інвестиції;
в) звернення власника ліцензії про припинення інвестиції.
(підпункт “в” пункту 4.2 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
г) установлення факту подання резидентом документів для отримання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію.
4.2.1. Ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 4). Датою відкликання ліцензії є наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження.
(пункт 4.2 доповнено новим підпунктом 4.2.1 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379, у зв’язку з цим підпункт 4.2.1 вважати підпунктом 4.2.2)
4.2.2. У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припинити інвестицію за кордоном, яку він проводив (здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.
(підпункт 4.2.2 пункту 4.2 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214)
4.3. Перелік підстав для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії, внесення змін та доповнень до неї або відкликання ліцензії, зазначених у пункті 4 цієї Інструкції, є вичерпним.
4.4. Про відмову у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, про тимчасове призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії Національний банк України письмово повідомляє резидента із зазначенням підстав.
Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
(додаток 1 у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379, від 24.07.2015 р. № 478)
 
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
(пункт 3.4 глави 3)
(додаток 2 у редакції постанов Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, від 25.09.2013 р. № 379)
 
Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
(пункт 3.4 глави 3)
(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
Додаток 4 до ІНСТРУКЦІЇ
про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснену інвестицію за кордон шляхом перерахування коштів через український уповноважений банк
Додаток 4 виключено
(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, від 26.04.2011 р. № 118, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
 
Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
(Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379, додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. № 478)
 
Додаток 5 до ІНСТРУКЦІЇ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення інвестицій за кордон
ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснену інвестицію за кордон шляхом переміщення валютних цінностей через митний кордон України
Додаток 5 виключено
(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. № 214, від 26.04.2011 р. № 118, виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. № 379)
Постанова Національного банку України “Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон” від 16.03.1999 р. № 122

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>