Постанова Кабінету Міністрів України “Питання запобігання та виявлення корупції” від 04.09.2013 р. № 706

Редакція: 29.05.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 04 вересня 2013 року № 706

Питання запобігання та виявлення корупції

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 року № 295,
від 29 квітня 2015 року № 265,
від 14 травня 2015 року № 301
(З початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, до цієї постанови будуть внесені зміни передбачені пунктом 10 (у частині визнання таким, що втратив чинність, пункту 8 змін) переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратять чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 301)
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій з урахуванням вимог затвердженого цією постановою Типового положення:
утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, апаратів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій;
забезпечити утворення (визначення) та функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1422 “Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 14);
пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113).
6. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 1 і 5, які набирають чинності з 1 січня 2014 р., а також абзаців третього та п’ятого підпункту 1 пункту 7 затверджених цією постановою змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, які набирають чинності з 16 квітня 2014 року.
Прем’єр-міністр України
М. Азаров
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 04 вересня 2013 року № 706
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції
1. Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ) утворюється (визначається) у порядку, визначеному законодавством:
за рішенням міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міських, районної державних адміністрацій у апараті міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органах, апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – органи виконавчої влади);
за рішенням керівника підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу виконавчої влади.
Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
3. Уповноважений підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.
Керівник уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади підзвітний і підконтрольний Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, якщо інше не передбачено законом.
(абзац другий пункту 3 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. № 295)
Керівник уповноваженого підрозділу територіального органу, підприємства, установи, організації підзвітний керівникові такого територіального органу, підприємства, установи, організації та підзвітний і підконтрольний керівникові уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади.
(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. № 295)
4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
5) підпункт 5 пункту 4 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.
(пункт 4 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. № 295)
5. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;
4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
(підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
5) підпункт 5 пункту 5 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
(підпункт 6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
7) веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень;
10) повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації.
(пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. № 295, підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
6. Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.
7. Уповноважений підрозділ має право:
1) отримувати від інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;
2) отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);
(підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
3) ініціювати перед керівником органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.
8. Працівники уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в органі виконавчої влади з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційногоабо пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.
(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. № 295, від 14.05.2015 р. № 301)
Працівники уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
9. Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до проведення:
1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
(підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
2) внутрішнього аудиту органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
10. Уповноважений підрозділ органу виконавчої влади очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу виконавчої влади за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, якщо інше не встановлено законом.
Керівник уповноваженого підрозділу територіального органу, підприємства, установи, організації призначається керівником такого територіального органу, підприємства, установи, організації за погодженням з керівником уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади.
На посади керівника, його заступника та спеціалістів уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.
(пункт 10 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. № 295)
11. Керівник органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, в якому утворено уповноважений підрозділ, сприяє створенню умов для виконання на належному рівні підрозділом покладених на нього завдань.
12. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів здійснюється Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.
(Типове положення доповнено пунктом 12 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. № 295)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 04 вересня 2013 року № 706
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. № 114, – із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. № 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1699), від 8 грудня 2009 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 522), від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113), від 23 травня 2012 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1471) і від 5 грудня 2012 р. № 1137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 93, ст. 3784):
1) абзац чотирнадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:
“у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення;”;
2) у підпункті “й” пунктів 63 і 64 слова “злочину або адміністративного корупційного правопорушення” замінити словами “адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення”;
3) пункт 67 викласти в такій редакції:
“67. Особи рядового або начальницького складу, притягнуті до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня надходження до органу внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.”.
2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2002 р., № 20, ст. 986; 2004 р., № 15, ст. 1047, № 27, ст. 1774, № 43, ст. 2840; 2005 р., № 42, ст. 2657; 2006 р., № 22, ст. 1655, № 50, ст. 3313; 2007 р., № 28, ст. 1107; 2008 р., № 25, ст. 770, № 28, ст. 896, № 95, ст. 3136; 2009 р., № 40, ст. 1355; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 37, ст. 1381, № 92, ст. 3730; 2013 р., № 9, ст. 343, № 41, ст. 1470):
1) абзац другий пункту 1 після слів “acquis communautaire” доповнити словами “, антикорупційної експертизи”;
2) підпункт “б” пункту 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
“містить норми, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим.
3. Пункт 15 розділу 1 Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 21, ст. 764; 2001 р., № 4, ст. 134; 2007 р., № 72, ст. 2704; 2010 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113; 2012 р., № 53, ст. 2134, № 65, ст. 2670, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 27, ст. 992), після слів “спеціальної перевірки” доповнити словами “або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше”.
4. Абзац сьомий пункту 3 Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1613; 2001 р., № 51, ст. 2289; 2003 р., № 25, ст. 1199, № 30, ст. 1546; 2010 р., № 1, ст. 14, № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113), замінити абзацами такого змісту:
“Крім того, додається:
довідка про результати спеціальної перевірки або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше;”.
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
5. У Положенні про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1828 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 22; 2008 р., № 22, ст. 637; 2009 р., № 58, ст. 2030; 2010 р., № 11, ст. 522, ст. 537; 2011 р., № 24, ст. 980, № 85, ст. 3113; 2012 р., № 39, ст. 1471, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 29, ст. 997, № 45, ст. 1605):
1) абзац одинадцятий пункту 71 виключити;
2) підпункт 9 пункту 92 викласти в такій редакції:
“9) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” або обвинувальним вироком суду – у триденний строк з дня надходження до органу або підрозділу Держспецзв’язку копії відповідного судового рішення;”.
6. Пункт 6 втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
7. Пункт 7 втратив чинність
(згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265, від 14.05.2015 р. № 301)
8. У Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 16 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 4, ст. 152, № 71, ст. 2870):
1) пункти 3 і 5 викласти в такій редакції:
“3. Відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.”;
“5. Особи, зазначені в пункті 1 цього Порядку, а також члени їх сімей повідомляють органам доходів і зборів про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Міндоходів.”;
2) у першому реченні пункту 6 слова “державної податкової служби” замінити словами “доходів і зборів”;
3) у пункті 7 слово “ДПС” замінити словом “Міндоходів”.
(з початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, пункт 8 втратить чинність відповідно до пункту 10 Переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратять чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301)
Постанова Кабінету Міністрів України “Питання запобігання та виявлення корупції” від 04.09.2013 р. № 706

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>