Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями” від 29.12.2007 р. № 1409

Редакція:27.03.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2007 року № 1409

Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 року № 684,
від 10 серпня 2011 року № 849,
від 12 жовтня 2011 року № 1041,
від 8 квітня 2013 року № 233,
від 25 березня 2015 року № 131
Відповідно до статті 6 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, що додається.
У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. № 445 “Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 749);
пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 571 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 18, ст. 1285).
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
Прем’єр-міністр України
Ю. Тимошенко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2007 року № 1409
ПОРЯДОК
продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
(У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1041)
1. Цей Порядок визначає механізм віднесення операцій резидентів до таких, що здійснюються за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, а також умови видачі висновків щодо перевищення встановлених у статтях 1 і 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” строків проведення розрахунків за такими операціями (далі – встановлені строки).
Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.
2. До операцій, що здійснюються резидентами, належать:
1) під час виконання договорів виробничої кооперації – операції з поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектувальних та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно взаємозв’язані і необхідні для виготовлення кінцевої продукції, а також операції з надання послуг з виконання проектних, ремонтних робіт та технічного обслуговування, пов’язаних з виготовленням та реалізацією кінцевої продукції;
2) під час виконання договорів консигнації – операції з реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов’язується за дорученням другої сторони (консигнанта) продати протягом визначеного часу (строку дії угоди консигнації) за обумовлену винагороду з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту;
3) під час виконання договорів комплексного будівництва – операції з виконання проектних і проектно-пошукових робіт, передачі “ноу-хау” в галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів, конструкцій, виконання будівельних, спеціальних та будівельно-монтажних робіт, у тому числі під час виконання договорів про реалізацію проектів за схемою “будувати – експлуатувати – передавати” (Build-Operate-Tra№sfer), здійснення шефмонтажу та авторського нагляду в будівництві, виконання пусконалагоджувальних та гарантійних робіт (надання послуг), а також з поставки машин і механізмів, матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій та матеріалів для виконання зазначених робіт (надання послуг);
4) під час виконання договорів тендерної поставки – операції з поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), замовлених за результатами міжнародних торгів (тендерів);
5) під час виконання договорів гарантійного обслуговування – експортні операції з поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), умовами яких передбачено проведення розрахунків частинами після підписання відповідних актів технічного приймання (випробовування, установки, монтажу, налагодження) товарів (робіт, послуг), а також проведення остаточних розрахунків після завершення відповідного гарантійного періоду;
6) під час виконання договорів поставки складних технічних виробів – імпортні операції з поставки устатковання частинами або складних технічних виробів, що потребують установки, монтажу, налагодження, гарантійного обслуговування і введення їх у дію на місці експлуатації, а також з поставки складних технічних виробів, строк виготовлення та транспортування яких перевищує 180 днів;
7) під час виконання договорів поставки товарів спеціального призначення – операції з міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; операції з поставки природного газу за контрактами з постачальниками природного газу, які здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів України суб’єкт з формування ресурсу природного газу для населення та споживачів України, та з транспортування (транзиту) природного газу іноземного власника для його подачі у визначені договором місця (точки), умовами якого передбачається проведення остаточних розрахунків після підписання відповідних актів.
(підпункт 7 пункту 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 131)
3. Висновок стосовно віднесення операцій резидента до таких, що здійснюються за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, та продовження встановлених строків (далі – висновок) видається Мінекономрозвитку.
4. Для одержання висновку резидент подає Мінекономрозвитку такі документи:
1) складений у довільній формі лист-звернення, що містить дані про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення, із зазначенням суми заборгованості та обґрунтуванням необхідності продовження встановленого строку на певний період;
2) засвідчені в установленому порядку:
копія зовнішньоекономічного договору (контракту), в якому зазначаються адреса та банківські реквізити іноземних контрагентів. Якщо договір укладено іноземною мовою, заявник додає його переклад на українську мову;
абзац третій підпункту 2 пункту 4 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. № 233)
копії документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції, зокрема платіжних банківських документів, довідок банків, вантажних митних декларацій, коносамента, актів приймання-передачі товару (виконання робіт, надання послуг).
(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. № 849)
5. Датою подання документів, на підставі яких видається висновок, вважається дата їх реєстрації в Мінекономрозвитку.
Строк продовження розрахунків не може починатися раніше дати реєстрації в Мінекономрозвитку зазначених документів.
(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 684)
6. Резидент письмово повідомляє органові державної податкової служби за місцем його державної реєстрації про звернення до Мінекономрозвитку з метою одержання висновку.
7. Мінекономрозвитку розглядає подані резидентом документи протягом 10 робочих днів після їх реєстрації і видає висновок або письмово відмовляє у його видачі із зазначенням підстави.
8. Резидент несе згідно із законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у поданих ним документах.
9. Підставами для відмови у видачі висновку є:
(абзац перший пункту 9 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 684)
1) подання резидентом документів:
з порушенням вимог, зазначених у пункті 4 цього Порядку;
що містять недостовірну інформацію;
абзац четвертий підпункту 1 пункту 9 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 684)
2) невідповідність поданих резидентом документів законодавству.
(підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 684)
10. У разі усунення недоліків, що стали підставою для відмови у видачі висновку, резидент може повторно подати документи для його отримання. При цьому строк розрахунків може бути продовжено починаючи з дати реєстрації в Мінекономрозвитку повторно поданих документів.
11. Про видачу висновку Мінекономрозвитку інформує протягом п’яти робочих днів з дати його видачі Національний банк та ДПС.
(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1041)
12. У разі виявлення недостовірної інформації в документах, на підставі яких видано висновок, Мінекономрозвитку приймає рішення про його скасування з дати видачі, про що письмово повідомляє резидентові, Національному банку та ДПС із зазначенням підстави.
(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1041)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями” від 29.12.2007 р. № 1409

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>