Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік” від 14.01.2015 р. № 1

Редакція: 21.01.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 січня 2015 року № 1
м. Київ

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити на 2015 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
2) перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
3) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;
4) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 4;
5)  перелік товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;
6) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 6;
7) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 7.
2. Установити, що:
1) не використані у 2014 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 950 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2014 рік” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 67), дійсні до 1 березня 2015 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;
2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.
3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, які можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 3 і 4, здійснюється лише до/з країн — сторін Монреальського протоколу.
4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;
2) інформувати щомісяця:
Державну фіскальну службу — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлено квоти;
Міністерство екології та природних ресурсів — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у додатках 3 і 4.
5. Державній фіскальній службі подавати щомісяця:
1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою;
2) Міністерству екології та природних ресурсів — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках 3 і 4.
6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-Міністр України
А. Яценюк
 
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 1
ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2015 році
Найменування товару
Код згідно з УКТЗЕД
Обсяг квоти/ одиниця виміру
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів)
7106
0
грамів
Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів)
7108
0
грамів
Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів
7112
0
грамів
Шлак, зола та залишки (відходи), що містять переважно цинк, крім гартцинку
2620 19 00 00**
2700
тонн
Шлак, зола та залишки (відходи), що містять переважно мідь
2620 30 00 00**
6400
тонн
Газ природний у газоподібному стані українського походження
2711 21 00 00*
 
________________________
* Обсяг квоти визначається згідно з прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу в Україні, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
** Ліцензії видаються з урахуванням рішення Комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт товарів та розподілу квот, утвореної Мінекономрозвитку.
Примітки: 1. Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108 і 7112 встановлено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.
Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” без ліцензій.
Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюються у порядку, встановленому Національним банком.
Національний банк здійснює експорт та імпорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України “Про Національний банк України”, без ліцензій.
2. Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД
2620 19 00 00 і 2620 30 00 00 встановлено в перерахунку ваги нетто.
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 1
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2015 році
Найменування товару
Код згідно з УКТЗЕД
Оптичний полікарбонат для виробництва дисків для лазерних систем зчитування*
3907 40 00 00
Обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування*:
 
термопластавтомат інжекційного штампування дисків
8477 10 00 00
прес-форми для термопластавтоматів інжекційного штампування дисків
8480 71 00 90
матриці або штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків
8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00
________________________
* Ліцензування здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”. У разі коли опис товару не відповідає опису, зазначеному в додатку, але товар класифікується за наведеним у цьому додатку кодом, митне оформлення такого товару здійснюється без ліцензії.
 
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 1
ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2015 році
Найменування речовини
Код згідно з УКТЗЕД
Тетрахлорид вуглецю
2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)
2903 19 10 00
Бромистий метил
2903 39 11 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22)
2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123),
2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141)
2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b)
2903 74 00 00
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225)
2903 75 00 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211)
2903 76 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301)
2903 76 20 00
Дибромтетрафторетан
2903 76 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13)
2903 77 10 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12)
2903 77 20 00
Трихлортрифторетан
2903 77 30 00
Дихлортетрафторетан
2903 77 40 00
Хлорпентафторетан (ХФВ-115)
2903 77 50 00
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропани (ХФВ-212), пентахлортрифторпропани (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214), трихлорпентафторпропани (ХФВ-215), дихлоргексафторпропани (ХФВ-216), хлоргептафторпропани (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112)
2903 77 90 00
Дибромдифторметан (Галон 1202)
2903 78 00 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133),
2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271)
2903 79 11 00
2903 79 19 00
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан
2903 79 21 00
2903 79 29 00
2903 79 90 00
________________________
Примітки: 1. Ліцензії на експорт та імпорт речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінприроди в установленому цим органом порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономрозвитку без залучення суб’єкта господарювання у порядку міжвідомчого обміну інформацією.
2. На виконання Монреальського протоколу, рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною) встановлюється розрахунковий рівень для споживання у 2015 році озоноруйнівних речовин у розмірі 16,42 ОРП-тон.
3. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 2903 19 10 00 здійснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб без ліцензій.
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 1
ПЕРЕЛІК
товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2015 році (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном)
Найменування товару
Код згідно з УКТЗЕД
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі
3004*
Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу
3204*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи 32 УКТЗЕД
3208*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі
3209*
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо
3214*
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру
3304*
Засоби для догляду за волоссям
3305*
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі
3306*
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них
3307*
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило
3401 30 00 00*
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401)
3402*
Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів
3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404
3405*
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)
3808*
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені
3809*
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси
3812*
Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби
3813 00 00 00*
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків
3814 00*
Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші
3820 00 00*
Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві
3824 90 70 00*
Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану
3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78 00 00
3824 79 00 00
Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин
2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 90 87 00
3824 90 97 10
3824 90 97 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100
3907 20 20 90
Силікони у первинних формах
3910 00 00*
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо
8415
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415
8418
Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)
8419 89 10 00
Вогнегасники заряджені
8424 10 00
Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями
8476 21 00 00
8476 81 00 00
Зволожувачі та осушувачі повітря
8479 89 97 90
Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці
9304 00 00 00*
________________________
* Товари виключно в аерозольній упаковці.
Примітки:  1. Ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у цьому додатку, що містять озоноруйнівні речовини, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінприроди в установленому цим органом порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономрозвитку без залучення суб’єкта господарювання у порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, наведених у переліку, митне оформлення здійснюється без ліцензії.
2. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 3204,
3208, 3209, 3401 30 00 00, 3402, 3403, 3405, 3814 00,
3824 90 70 00, 3824 90 97 і 3910 00 00 здійснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб без ліцензій.
 
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 1
ПЕРЕЛІК
товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2015 році
Найменування товару
Код згідно з
УКТЗЕД
Гартцинк (цинкозалізний сплав)
2620 11 00 00
Відходи, що містять переважно нікель
2620 99 10 00
Зола, шлак та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металів)
2620 99 95 00
Чавун переробний легований
7201 50
Феронікель
7202 60 00 00
Феротитан
7202 91 00 00
Мідь рафінована: катоди та секції катодів
7403 11 00 00
Прутки, бруски та профілі мідні
7407
Труби та трубки мідні
7411
Сплави алюмінієві вторинні у зливках або рідкому стані
7601 20 91 00
Сплави алюмінієві вторинні
7601 20 99 00
Вироби алюмінієві
7616 99
Свинець необроблений
7801
Виливниці та ливарні ковші
8454 20 00 00
Частини конвертерів, ливарних ковшів і виливниць та ливарних машин, призначених для використання в металургії або ливарному виробництві
8454 90 00
_________
Примітка. Ліцензії видаються з урахуванням рішення Комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт товарів та розподілу квот, утвореної Мінекономрозвитку. Митне оформлення товарів, виготовлених із прокату кольорових металів та їх сплавів, марочних сплавів кольорових металів згідно з національними стандартами, хімічний склад яких підтверджений сертифікатом виробника товару та сертифікатом виробника прокату та сплавів, з яких виготовлено цей товар, здійснюється без ліцензії. За відсутності вмісту легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів у товарах, наведених у переліку, митне оформлення таких товарів здійснюється без ліцензії.
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 1
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2015 році в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р.
Найменування товару
Код згідно з УКТЗЕД
Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*
Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена
0204
500
Перець роду Capsicum або роду Pime№ta, свіжий або охолоджений
0709 60
5000
Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки
0712
500
Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи
0813
200
Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pime№ta, сушені або подрібнені чи мелені
0904
500
Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені
1211 90
500
Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао
1704
500
Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао
1806
500
Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені
1904
500
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки
1905 31
1905 32
100
Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти
2001
6000
Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти
2002
4000
Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006
2005
3000
Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодове або горіхове пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин
2007
100
Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені
2008
500
Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин
2009
3000000**
Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця
2103
3000
Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім продуктів товарної позиції 2009
2204
40000000**
Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду
2208 20
100000**
Спиртові напої
2208 90
100000**
     
     
Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти
2209 00
100000**
Тютюн з невідділеною середньою жилкою
2401 10
10000
_________________________
* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія, ратифікованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
** Літрів.
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 року № 1
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2015 році*
Найменування товару
Код згідно з
УКТЗЕД
Антрацит
2701 11 00 00
______________
* Ліцензування здійснюється за погодженням з Міненерговугіллям.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік” від 14.01.2015 р. № 1

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>