Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796″ від 20.05.2015 р. № 305

Редакція: 05.06.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2015 року № 305

Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України 
від 27 серпня 2010 р. № 796

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410, № 78, ст. 2770; 2011 р., № 41, ст. 1689; 2012 р., № 65, ст. 2662, № 88, ст. 3570) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 року № 305
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 р. № 796
1. Абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
“3. Міністерству освіти і науки:”.
2. У переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
у підпункті 1:
слова “курсантів вищих” замінити словами “курсантів невійськових вищих”;
слова “Севастопольського інституту атомного машинобудування,” і “за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” виключити;
доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
“21) викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами;”;
у підпункті 3 слова “підвищення кваліфікації кадрів” замінити словами “підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів”;
доповнити пункт підпунктами 31—33 такого змісту:
“31) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;
32) підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання;
33) сертифікація авіаційного персоналу відповідно до отриманих ліцензій;”;
підпункт 51 викласти в такій редакції:
“51) проведення Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами:
пробного зовнішнього незалежного оцінювання;
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання на певному освітньому рівні, крім випадків, коли право на безоплатне проходження зовнішнього незалежного оцінювання передбачено законодавством;”;
підпункти 10 і 11 викласти в такій редакції:
“10) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством;
11) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідному навчальному закладі або науковій установі (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);”;
підпункти 13 і 14 викласти в такій редакції:
“13) проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;
14) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;”;
доповнити пункт підпунктом 211 такого змісту:
“211) надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі);”;
у підпункті 24 слова “, друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії” виключити;
доповнити пункт підпунктом 241 такого змісту:
“241) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;”;
2) у пункті 2:
у підпункті 3 слова “національної” і “та кон’юнктурних досліджень” виключити;
підпункт 7 після слова “досліджень” доповнити совами “(у тому числі дисертаційних)”;
доповнити пункт підпунктом 71 такого змісту:
“71) проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;”;
підпункт 9 виключити;
підпункт 18 викласти в такій редакції:
“18) проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);”;
доповнити пункт підпунктом 20 такого змісту:
“20) розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.”;
3) підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:
“2) надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається у навчальному закладі (установі) і направлена таким навчальним закладом (установою) на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти;”;
4) у пункті 4:
підпункт 1 після слова “таборах” доповнити словами “, дитячих туристичних базах”, а після слова “відпочинку” — словами “, у тому числі перевезення”;
підпункт 3 після слова “обладнання” доповнити словами “, речей особистого користування, предметів для відпочинку”;
у підпункті 5 слово “установи” замінити словами “навчальних закладів, установ”;
5) у пункті 5:
підпункти 2 і 4 викласти в такій редакції:
“2) ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, переобладнання побутової, комп’ютерної, телекомунікаційної, периферійної, копіювальної, офісної техніки, технічних засобів навчання, приладів, устатковання та багатофункціонального обладнання, фото-, теле-, відео-, аудіообладнання; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;”;
“4) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції;”;
доповнити підпункт 5 після слів “широкого вжитку” словами “, власної сувенірної продукції”;
доповнити пункт підпунктами 9 і 10 такого змісту:
“9) облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляд за ними;
10) створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляд за ними.”;
6) у пункті 8:
у підпункті 2 слова “навчально-виховній” замінити словами “освітній, навчально-виховній”;
підпункт 4 викласти в такій редакції:
“4) надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;”;
доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:
“41) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;”;
доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:
“61) забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років;”;
доповнити пункт підпунктами 14—29 такого змісту:
“14) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;
15) виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого вжитку);
16) надання навчально-виробничими, виробничими, дослідницькими підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, зокрема проведення лісосічних робіт, робіт з ремонту, відновлення, технічного обслуговування транспортних засобів і технологічного обладнання, з облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляду за ними, із створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляду за ними; з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та післяурожайних робіт, проведення сільськогосподарських та промислових робіт з використанням автомобілів, тракторів, інших механізмів;
17) надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);
18) надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів, аеродромів, місць для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);
19) перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, включаючи морські, річкові та повітряні судна, а також окремих пасажирів або організованих груп населення;
20) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
21) забезпечення аеропортового обслуговування повітряних суден, зокрема забезпечення авіаційної безпеки, обслуговування повітряного руху, надання в користування повітряного простору в зоні відповідальності, забезпечення аеронавігаційною інформацією, метеорологічне, медичне, пошукове, аварійно-рятувальне забезпечення польотів;
22) надання метеорологічної інформації на замовлення фізичних та юридичних осіб;
23) виконання авіаційних робіт в межах території України і за кордоном в установленому законодавством порядку;
24) надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать іншим юридичним або фізичним особам;
25) проведення лабораторних аналізів паливно-мастильних матеріалів у встановленому законодавством порядку;
26) проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів;
27) проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, діагностики, ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем відеоспостереження, внутрішньої сигналізації, структурованих кабельних систем, телефонних мереж, системи єдиного часу та дзвінків у встановленому законодавством порядку;
28) розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних аудиторій, конференц-залів, Інтернет-кафе;
29) надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.”.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796″ від 20.05.2015 р. № 305

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>