Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення” від 02.03.2015 р. № 74

Редакція: 03.03.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 березня 2015 року № 74

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення

З урахуванням повноважень з питань регулювання цін на природний газ, наданих Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, статтею 4 Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472).
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 квітня 2015 року.
Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 02 березня 2015 року № 74
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 “Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2446; 2004 р., № 16, ст. 1101; 2006 р., № 27, ст. 1965, № 50, ст. 3321; 2007 р., № 44, ст. 1796; 2008 р., № 29, ст. 926; 2010 р., № 13, ст. 614; 2012 р., № 11, ст. 403, № 15, ст. 545; 2014 р., № 28, ст. 795):
1) у пункті 3 постанови слова “Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” замінити словами “Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;
2) у Правилах надання населенню послуг з газопостачання, затверджених зазначеною постановою:
абзац другий пункту 1 виключити;
у пункті 2:
абзаци другий і третій виключити;
доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
“контрольне зняття показань лічильника газу — фіксація показань лічильника газу споживача представником газопостачального/ газорозподільного підприємства у відомості про контрольне зняття показань лічильника газу або акті про контрольне зняття показань лічильника газу, або розрахунковій книжці, абонентській картці обліку газу тощо, які підтверджуються підписом споживача (власника або наймача) об’єкта;”.
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — двадцятим;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
“міжопалювальний період — період з 1 травня по 30 вересня включно;”;
доповнити пункт після абзацу п’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:
“опалювальний період — період з 1 жовтня по 30 квітня включно;”.
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим — двадцять першим;
доповнити пункт після абзацу дев’ятнадцятого новими абзацами такого змісту:
“пошкодження лічильника газу — пошкодження цілісності конструкції лічильника газу (корпусу, скла, кріплення, з’єднання тощо);
пошкодження пломб — відсутність чи пошкодження цілісності пломб, індикаторів дії впливу постійного магнітного поля (далі — індикатори), пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, або відсутність чи пошкодження на лічильнику пломб з відбитками тавр про повірку лічильника за умови наявності акта про пломбування (іншого документа, що підтверджує факт пломбування і передачу на збереження споживачеві лічильника газу та установлених пломб і індикаторів);”.
У зв’язку з цим абзаци двадцятий і двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим і двадцять другим;
у пункті 4:
абзац перший після слів “газопостачальним підприємством” замінити словами “газопостачальним і газорозподільним підприємствами”;
абзац другий після слів “газопостачальним підприємством” замінити словами “газопостачальним і газорозподільним підприємствами”;
в абзаці третьому слова “на вимогу газопостачального підприємства” виключити;
доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
“довідку про зареєстрованих осіб у квартирі, приватному будинку;”.
У зв’язку з цим абзаци шостий — десятий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим;
абзац восьмий після слова “Газопостачальні” доповнити словом “, газорозподільні”, а після слова “постачання” — словами “та розподіл”;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
“За однією адресою укладається один договір.”;
у пункті 6:
абзац перший після слова “Газопостачання” доповнити словами “на об’єкт та/або газові прилади і пристрої споживача”;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
“несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати послуг з газопостачання з урахуванням вимог пункту 19 цих Правил;”;
у пункті 7:
абзац другий викласти в такій редакції:
“Механічне від’єднання відводу газопроводу від діючого газопроводу здійснюється у разі:
самовільного відновлення споживачем газопостачання;
неодноразової відмови споживача у доступі представникам газорозподільного підприємства до свого об’єкта для припинення газопостачання за порушення споживачем строків оплати послуг чи недопущення виникнення аварійних ситуацій.
У разі неодноразової відмови споживача у доступі, передбаченому абзацом четвертим цього пункту, представниками газорозподільного підприємства складається акт-претензія щодо відмови споживача у доступі, яка підписується представником газопостачального/газорозподільного підприємства та однією незаінтересованою особою (представником житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувачем або управителем будинку, виборною особою будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представником органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб).”;
пункт 10 викласти в такій редакції:
“10. Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання починаючи з 1 квітня 2015 р. здійснюється за роздрібними цінами на природний газ, що використовується для потреб населення, диференційованими залежно від місячного обсягу та видів споживання, що встановлені НКРЕКП, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності — за нормами споживання природного газу (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 161 цих Правил).
Якщо у споживача, який використовує природний газ комплексно (для опалення, приготування їжі та/або підігріву води), на дату контрольного зняття показань лічильника газу контрольні показання лічильника газу менші, ніж зазначені споживачем у платіжному документі за попередній місяць в опалювальний період, то ці контрольні показання вважаються фактичними показаннями лічильника природного газу станом на 1 число місяця, в якому провадиться таке контрольне зняття. Переплата, яка утворилась, залишається на особовому рахунку споживача виключно в грошовому еквіваленті і зараховується в рахунок майбутніх платежів. Про наявність такої переплати газопостачальне підприємство письмово повідомляє споживача протягом 10 робочих днів.
У разі розміщення за однією поштовою адресою кількох об’єктів, що належать споживачеві на правах власності або користування, місячний обсяг споживання природного газу для застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від місячних обсягів споживання, визначається як сума показників приладів обліку, встановлених на таких об’єктах.
У разі наявності вузла обліку природного газу, встановленого для ведення такого обліку в гуртожитку або групі гуртожитків, розрахунки за природний газ здійснюються відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 20, ст. 980).
У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної ними площі.
Розрахунки за надання населенню послуг з газопостачання у разі використання лічильників газу (будинкових або на групу будинків) проводяться відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 620.”;
в абзаці шостому пункту 15 слово “планової” замінити словом “періодичної”;
пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
“У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача, перебуває у власності газорозподільного підприємства, ремонт та технічне обслуговування такого лічильника газу здійснюються за рахунок зазначеного підприємства (за винятком випадків навмисного пошкодження лічильника газу споживачем).”;
у пункті 161:
в абзаці другому:
перше речення після слова “його” доповнити словами “експертизи або”, а після слова “фонду” — словами “(у разі, коли знятий лічильник газу належав газорозподільному підприємству, встановлений на його місце лічильник газу з обмінного фонду газорозподільного підприємства стає розрахунковим, що оформляється відповідним актом, та в подальшому розрахунки із споживачем здійснюються згідно з його показаннями)”;
друге речення після слова “середньомісячного” доповнити словом “(середньодобового)”;
абзаци п’ятий і шостий після слова “середньомісячного” доповнити словом “(середньодобового)”;
в абзаці другому пункту 17:
перше речення після слова “розрахунковим” доповнити словами “та зазначаються споживачем у платіжних документах”;
у другому реченні слова “Газопостачальне підприємство має” замінити словами “газопостачальне та газорозподільне підприємства мають”;
у пункті 19:
в абзаці першому слова “а газопостачальне підприємство протягом наступних п’яти днів не отримало повідомлення про оплату,” виключити;
абзац другий після слова “газопостачальне” доповнити словом “/газорозподільне”, а після слів “від газопостачання” — словами “(крім випадку, коли споживач на момент відключення пред’явив представникам газопостачального/газорозподільного підприємства платіжний документ, який свідчить про погашення заборгованості в повному обсязі).”;
у пункті 21 слова “газопостачальне (газорозподільне)” замінити словом “газорозподільне”;
у пункті 22:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: “У разі встановлення лічильника газу у квартирі, приватному будинку або іншому об’єкті споживача газорозподільне підприємство складає та підписує із споживачем акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.”;
в абзаці шостому слова “газопостачальних (газотранспортних) підприємств” замінити словами “газорозподільного підприємства”;
у пункті 25:
в абзаці першому слово “газопостачальне” замінити словом “газорозподільне”;
в абзаці третьому слово “газопостачального” замінити словами “газорозподільного”;
у пункті 28:
в абзаці сьомому слова “і виконавців послуг” виключити;
в абзаці восьмому слова “Порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією цих Правил” замінити словами “Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, яким визначається розмір завданих збитків”;
в абзаці дев’ятому слово “газопостачальному” замінити словом “газорозподільному”;
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
“проведення звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;”;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“вибір постачальника природного газу.”;
у пункті 29:
абзац сьомий після слова “стосуються” доповнити словами “опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та”;
абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
“проводити на вимогу газорозподільного/газопостачального підприємства звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу газопостачального/газорозподільного підприємства для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу.”;
у пункті 30:
в абзаці другому слово “припиняти” замінити словами “звертатися до газорозподільного підприємства з письмовою заявою щодо припинення”;
в абзаці третьому слова “Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу цих Правил” замінити словами “Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, яким визначається розмір завданих збитків”;
абзац четвертий виключити;
в абзаці п’ятому слова і цифри “щороку станом на 1 січня та 1 липня” і слова “у попередньому році та першому півріччі поточного року” виключити;
у пункті 31:
абзац третій після слова “Правил” доповнити словами “, у тому числі на підставі відповідної письмової заяви газопостачального підприємства”;
в абзаці четвертому слова “Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу цих Правил” замінити словами “Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, яким визначається розмір завданих збитків”;
у пункті 32:
в абзаці п’ятому слова “, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску в газовій мережі” виключити;
абзац сьомий виключити;
в абзаці восьмому слова “відповідності якісних показників газу та якості послуг” замінити словами “нарахувань за надані послуги з газопостачання”;
абзаци десятий і п’ятнадцятий виключити;
абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
“визначати величину роздрібної ціни на природний газ для споживача з урахуванням вимог Правил та за діючими роздрібними цінами на природний газ, що використовується для потреб населення;”;
абзаци двадцятий і двадцять перший виключити;
у пункті 33:
в абзаці дев’ятому слова “транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг” замінити словами “розподіл природного газу”;
в абзаці тринадцятому після слова “припиняти” доповнити словом “(відновлювати)”, після слова “заявою” — словами “газопостачального підприємства, а також”, а слова і цифри “проводити перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу згідно з пунктом 28 цих Правил” замінити словами “у всіх випадках припинення (відновлення) газопостачання газорозподільне підприємство повідомляє про такі заходи газопостачальне підприємство у п’ятиденний строк”;
в абзаці чотирнадцятому слова “надання послуг з газопостачання та” замінити словами “відповідності якісних показників газу та якості послуг і”;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“проводити не менше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показань лічильників газу у споживачів відповідно до затверджених графіків та подавати щомісяця газопостачальному підприємству персоніфіковані дані про фактичний обсяг спожитого природного газу за кожним споживачем.”;
у пункті 34:
абзац п’ятий після слова “пломб” доповнити словами “, індикаторів дії впливу постійного магнітного поля”;
абзац сьомий після слова “стосуються” доповнити словами “опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та”;
у пункті 35:
в абзаці першому слово “акт” замінити словами “акт-претензія”;
в абзаці другому слово “акта” замінити словами “акта-претензії”;
у другому реченні пункту 37 слова “, виявлені під час перевірки тиску та/або якісних показників газу,” виключити;
в абзаці першому пункту 40 слово “НКРЕ” замінити словом “НКРЕКП”.
2. Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 938 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1965; 2012 р., № 15, ст. 545), викласти в такій редакції:
“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 05 липня 2006 року № 938
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2015 р. № 74)
3. У Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472; 2014 р., № 28, ст. 795):
1) у пункті 3:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
“фактичних (за попередні три роки) та планових обсягів споживання природного газу населенням у розрізі диференційованих груп за обсягами/видами споживання;
фактичної (за попередні три роки) кількості абонентів, які споживають природний газ, у розрізі диференційованих груп за обсягами/видами споживання;”;
абзац п’ятий виключити;
2) пункт 6 викласти в такій редакції:
“6. Механізм формування роздрібних цін на природний газ для потреб населення може передбачати диференціацію таких цін залежно від обсягу споживання природного газу населенням та/або видів його використання.”;
3) абзац шостий пункту 13 після слова “обсягами” доповнити словами “/видами”;
4) у пункті 16:
абзац другий викласти в такій редакції:
“заявленим гарантованим постачальником планованим обсягам споживання населенням природного газу відповідно до диференціації роздрібних цін за обсягами/видами споживання;”;
абзац третій після слова “обсягами” доповнити словами “/видами”;
5) доповнити Порядок пунктом 18 такого змісту:
“18. Після перегляду роздрібних цін НКРЕКП на своєму офіційному сайті розміщує інформацію щодо структури роздрібних цін на природний газ для потреб населення.”;
6) у тексті Порядку слово “НКРЕ” замінити словом “НКРЕКП”.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення” від 02.03.2015 р. № 74

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>