Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” від 20.10.2011 р. № 1074

Редакція: 12.06.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 жовтня 2011 року № 1074
м. Київ

Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 липня 2014 року № 249,
від 11 березня 2015 року № 98,
від 27 травня 2015 року № 326
Відповідно до частини дев’ятої статті 5 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1996 р. № 170 “Про порядок діяльності комісії для ліквідації міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади” (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 205);
пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 371 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст. 1080).
Прем’єр-міністр України
М. Азаров
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 року № 1074
ПОРЯДОК
здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
(У тексті Порядку слова “Президент України” в усіх відмінках замінено словами “Кабінет Міністрів України” у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 року № 249)
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – органи виконавчої влади) та їх територіальних органів.
Дія цього Порядку поширюється на центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом та їх територіальні органи, крім випадків, коли Конституцією та законами України визначені інші особливості порядку їх утворення, реорганізації або ліквідації.
(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 249)
2. Органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються або ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.
3. Пропозиція щодо утворення, реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади вноситься Прем’єр-міністрові України членом Кабінету Міністрів України з урахуванням пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України, необхідності забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади і недопущення дублювання їх повноважень та містить:
у разі утворення органу виконавчої влади – обґрунтування щодо основних завдань та функцій такого органу, відповідні фінансово-економічні розрахунки з визначенням джерел покриття витрат, пов’язаних з його функціонуванням;
у разі реорганізації органу виконавчої влади – обґрунтування щодо неможливості або недоцільності виконання відповідних завдань та функцій таким органом, визначення шляху реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення), а також відповідні фінансово-економічні розрахунки;
у разі ліквідації органу виконавчої влади – обґрунтування щодо доцільності відмови держави від виконання завдань та функцій такого органу або передачі їх іншим органам виконавчої влади.
4. Орган виконавчої влади утворюється шляхом утворення нового органу виконавчої влади або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) одного чи кількох органів виконавчої влади.
5. Орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
6. Права та обов’язки органів виконавчої влади переходять:
у разі злиття органів виконавчої влади – до органу виконавчої влади, утвореного внаслідок такого злиття;
у разі приєднання одного або кількох органів виконавчої влади до іншого органу виконавчої влади – до органу виконавчої влади, до якого приєднано один або кілька органів виконавчої влади;
у разі поділу органу виконавчої влади – до органів виконавчої влади, утворених внаслідок такого поділу;
у разі перетворення органу виконавчої влади – до утвореного органу виконавчої влади;
у разі ліквідації органу виконавчої влади і передачі його завдань та функцій іншим органам виконавчої влади – до органів виконавчої влади, визначених відповідним актом Кабінету Міністрів України.
7. Майнові права та обов’язки органів виконавчої влади у разі їх злиття, приєднання або перетворення переходять правонаступникові на підставі передавального акта, а у разі їх поділу – згідно з розподільчим балансом.
У разі ліквідації органу виконавчої влади складається ліквідаційний баланс.
8. Внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) органів виконавчої влади припиняється той орган виконавчої влади, майнові права та обов’язки якого переходять його правонаступникам.
Перейменування органу виконавчої влади не призводить до його реорганізації.
9. Орган виконавчої влади, питання діяльності якого прямо чи опосередковано врегульовані Конституцією України, може бути реорганізований без зміни його найменування та призначення.
10. Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних з провадженням діяльності утвореним органом виконавчої влади, покладається на його керівника.
11. Керівник утвореного органу виконавчої влади забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з:
1) державною реєстрацією такого органу;
2) підготовкою:
проекту положення про зазначений орган;
пропозицій щодо встановлення граничної чисельності працівників такого органу;
3) затвердженням відповідно до закону структури та штатного розпису апарату даного органу і кошторису;
4) вирішенням інших питань відповідно до законодавства.
12. Орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється.
Орган виконавчої влади, щодо якого набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про його припинення, продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції з формування і реалізації державної політики у визначеній Кабінетом Міністрів України сфері до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади його повноважень та виконання функцій.
13. Акт Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється, видається після здійснення заходів, пов’язаних з державною реєстрацією утвореного органу виконавчої влади як юридичної особи публічного права, затвердженням положення про нього, структури та штатного розпису його апарату, кошторису та заповненням 30 відсотків вакансій.
14. Право підписувати документи щодо здійснення повноважень та виконання функцій з формування і реалізації державної політики у визначеній Кабінетом Міністрів України сфері до дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним у пункті 13 цього Порядку, має керівник органу виконавчої влади, що припиняється (у разі його звільнення – заступник такого керівника), а після зазначеного дня – керівник утвореного органу виконавчої влади або органу виконавчої влади, до якого перейшли права та обов’язки органу виконавчої влади, що припиняється.
У разі звільнення керівника органу виконавчої влади, що припиняється, та його заступників право підписувати такі документи надається керівникові утвореного органу виконавчої влади або органу виконавчої влади, до якого перейшли права та обов’язки органу виконавчої влади, що припиняється.
(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 249)
15. У разі припинення органу виконавчої влади Кабінет Міністрів України утворює відповідну комісію, затверджує її голову та визначає строк проведення реорганізації або ліквідації.
Головою комісії з припинення органу виконавчої влади затверджується керівник або заступник керівника органу виконавчої влади, що припиняється.
У разі звільнення керівника органу виконавчої влади, що припиняється, та його заступників головою комісії з припинення органу виконавчої влади затверджується керівник утвореного органу виконавчої влади або органу виконавчої влади, до якого перейшли права та обов’язки органу виконавчої влади, що припиняється, або його заступник.
(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 249)
Рішення Кабінету Міністрів України про утворення зазначеної комісії надсилається Секретаріатом Кабінету Міністрів України органові виконавчої влади, що припиняється, Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДПС, Казначейству, Укрдержархіву та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади.
16. Голова комісії з припинення органу виконавчої влади затверджує в триденний строк її персональний склад, до якого обов’язково входять працівники юридичної, кадрової, бухгалтерської служб органу виконавчої влади, що припиняється, представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДПС, Казначейства, Укрдержархіву та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, а також у разі потреби посадові особи утвореного органу виконавчої влади.
У складі комісії з припинення органу виконавчої влади за рішенням голови комісії визначається заступник голови комісії – представник органу виконавчої влади, що припиняється, або утвореного органу виконавчої влади, або органу виконавчої влади, до якого переходять права та обов’язки органу виконавчої влади, що припиняється, який у разі відсутності голови комісії з припинення органу виконавчої влади чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин виконує його обов’язки.
(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. № 98)
17. У разі функціонування в органі виконавчої влади територіальних органів:
міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, у десятиденний строк з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про припинення органу виконавчої влади вносить Кабінетові Міністрів України подання про реорганізацію або ліквідацію територіальних органів із статусом юридичної особи публічного права (далі – територіальні органи);
міністр, керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, керівник іншого центрального органу виконавчої влади у десятиденний строк з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про припинення відповідного органу виконавчої влади приймає в установленому порядку за погодженням з Кабінетом Міністрів України (а керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, також за погодженням з таким міністром) рішення про реорганізацію або ліквідацію територіальних органів, які не мають статусу юридичної особи.
Голова комісії з припинення органу виконавчої влади після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення територіальних органів утворює відповідні комісії, затверджує їх голів та визначає строк проведення реорганізації або ліквідації.
Головою комісії з припинення територіального органу призначається керівник або заступник керівника такого органу, який затверджує її персональний склад.
У разі звільнення керівника територіального органу, що припиняється, та його заступників головою комісії з припинення такого органу затверджується керівник утвореного територіального органу або територіального органу, до якого переходять права та обов’язки територіального органу, що припиняється, або його заступник.
(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 р. № 326)
18. До комісії з припинення органу виконавчої влади або територіального органу (далі – комісія) з моменту затвердження її персонального складу переходять повноваження щодо управління справами у частині забезпечення здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією або ліквідацією відповідно органу виконавчої влади або територіального органу.
19. Право підписувати документи щодо припинення органу виконавчої влади або територіального органу надається голові комісії з моменту його затвердження до дня внесення запису про державну реєстрацію припинення органу виконавчої влади або територіального органу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Для здійснення своїх повноважень голова комісії видає накази, використовуючи бланки органу виконавчої влади або територіального органу, що припиняється.
20. Комісія:
1) публікує у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про припинення органу виконавчої влади або територіального органу та строк заявлення вимог його кредиторами, що становить не менш як два місяці з моменту такої публікації;
2) складає перелік підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління органу виконавчої влади, що припиняється, звертається у разі відсутності правонаступника до Кабінету Міністрів України щодо необхідності визначення суб’єкта управління зазначеними підприємствами, установами та організаціями;
3) здійснює заходи, пов’язані з:
виявленням кредиторів та задоволенням відповідно до законодавства їх вимог;
одержанням дебіторської заборгованості;
закриттям рахунків в органах Казначейства та переведенням залишків коштів правонаступникові або до державного бюджету в установленому законодавством порядку;
4) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
21. Голова комісії:
1) затверджує у семиденний строк після утворення комісії план заходів, пов’язаних з реорганізацією або ліквідацією органу виконавчої влади або територіального органу, та кошторис витрат, пов’язаних з роботою комісії;
2) утворює комісію з інвентаризації майна органу виконавчої влади або територіального органу;
3) визначає у разі потреби з числа членів комісії уповноваженого представника, який представляє на підставі його доручення комісію у відповідних підприємствах, установах та організаціях;
4) забезпечує дотримання порядку звільнення працівників, зокрема тих, що є членами комісії, у тому числі письмово попереджає їх не пізніше ніж за два місяці до звільнення, повідомляє державну службу зайнятості про звільнення працівників із зазначенням їх чисельності, звільняє працівників і забезпечує своєчасний розрахунок з ними під час звільнення, видає відповідні накази та підписує необхідні документи;
5) подає державному реєстраторові в установленому законодавством порядку документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення органу виконавчої влади або територіального органу;
(абзац шостий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 249)
6) звертається до органу державної податкової служби та органу Пенсійного фонду України з метою одержання відповідно довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та довідки про відсутність заборгованості;
7) затверджує передавальний акт чи розподільчий або ліквідаційний баланс;
8) подає державному реєстраторові документи, необхідні для державної реєстрації припинення органу виконавчої влади або територіального органу;
9) забезпечує в установленому законодавством порядку на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації припинення органу виконавчої влади або територіального органу знищення печаток і штампів такого органу;
10) передає виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації припинення органу виконавчої влади або територіального органу та документацію такого органу його правонаступникові, а у разі його відсутності – державній архівній установі в установленому Мін’юстом порядку;
11) надсилає розподільчий баланс чи передавальний акт правонаступникові органу виконавчої влади або територіального органу.
Повноваження, зазначені в підпунктах 5, 6, 8 – 10 цього пункту, можуть здійснюватися уповноваженим представником на підставі доручення голови комісії.
Голова комісії з припинення органу виконавчої влади інформує за погодженням з керівником органу виконавчої влади, до якого перейшли права та обов’язки органу виконавчої влади, що припиняється, Кабінет Міністрів України про проведення державної реєстрації припинення органу виконавчої влади.
(абзац чотирнадцятий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 249)
22. Комісія з інвентаризації майна органу виконавчої влади або територіального органу:
1) проводить інвентаризацію фінансових зобов’язань такого органу, його основних засобів, матеріальних цінностей (меблів, засобів зв’язку, технічного устатковання), бланків суворої звітності, коштів на рахунках в органах Казначейства, виявляє невикористані матеріальні цінності, перевіряє вартість матеріальних цінностей, що обліковуються на його балансі, суми дебіторської та кредиторської заборгованості, товарно-матеріальні цінності, які застаріли або частково втратили свої споживчі властивості;
2) складає за результатами інвентаризації відповідні акти із зазначенням найменування наявних цінностей та їх кількості;
3) вносить голові комісії пропозиції щодо необхідності вирішення питання стосовно передачі товарно-матеріальних цінностей правонаступникові органу виконавчої влади або територіального органу, а у разі його відсутності – суб’єктові, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405);
4) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
23. Передавальний акт чи розподільчий або ліквідаційний баланс складається комісією після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами та задоволення або відхилення таких вимог, підписується членом комісії – бухгалтером та затверджується головою комісії. Розподільчий баланс або передавальний акт повинен містити положення про правонаступництво щодо всіх фінансових зобов’язань органу виконавчої влади або територіального органу, що припиняється, всіх його кредиторів та боржників, у тому числі зобов’язання, які оспорюються сторонами.
24. Під час провадження діяльності комісія користується рахунками в органах Казначейства, печаткою, бланками органу виконавчої влади або територіального органу, що припиняється.
25. Комісія утримується за рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання органу виконавчої влади або територіального органу, що припиняється.
26. Фінансування заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією органів виконавчої влади або територіальних органів, здійснюється в межах коштів, передбачених на їх утримання законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” від 20.10.2011 р. № 1074

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>