Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про військові комісаріати” від 03.06.2013 р. № 389

Редакція: 11.06.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03 червня 2013 року № 389
м. Київ

Про затвердження Положення про військові комісаріати

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 року № 369
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про військові комісаріати, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України
М. Азаров
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 03 червня 2013 року № 389
ПОЛОЖЕННЯ
про військові комісаріати
Загальні питання
1. Військові комісаріати є місцевими органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території.
Військові комісаріати утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві, інших містах, районах, районах у містах.
Залежно від обсягів облікової, призовної та мобілізаційної роботи, крім районних, міських, районних у містах, можуть утворюватися:
об’єднані районні військові комісаріати для обслуговування кількох районів чи районів у містах обласного значення або районів і міст районного значення чи кількох районів у містах обласного значення та району (районів);
об’єднані міські військові комісаріати для обслуговування одночасно м. Севастополя та району або міста обласного значення та району (районів).
Військові комісаріати утворюються, реорганізуються та ліквідуються Міноборони за поданням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил.
2. Військові комісаріати у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міноборони, наказами і директивами Міністра оборони та наказами і директивами начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил, іншими правовими актами, а також цим Положенням.
Покладення на військові комісаріати завдань, не передбачених законодавством, не допускається.
3. Військові комісаріати очолюють військові комісари, які організовують діяльність комісаріатів.
Військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей та м. Києва (далі – обласні військові комісаріати) підпорядковуються оперативному командуванню, в зоні відповідальності якого вони перебувають згідно з військово-адміністративним поділом території України.
(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
Районні, об’єднані районні, міські, об’єднані міські, військові комісаріати підпорядковуються відповідному обласному військовому комісаріату, на території відповідальності якого вони перебувають згідно з адміністративно-територіальним устроєм України.
Безпосереднє керівництво військовими комісаріатами і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне – командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує основні питання діяльності військових комісаріатів з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу та Міноборони.
(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
Перевірка стану службової діяльності та мобілізаційної готовності військових комісаріатів проводиться в установленому законодавством порядку.
4. Військові комісаріати виконують покладені на них завдання у взаємодії з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами прокуратури та органами внутрішніх справ, органами місцевого самоврядування, а також з органами військового управління, з’єднаннями, військовими частинами Збройних Сил та інших військових формувань, органами управління, органами і підрозділами правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку і громадськими об’єднаннями.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від їх організаційно-правової форми і форми власності (далі – підприємства) сприяють військовим комісаріатам у виконанні покладених на них завдань, виконують інші функції, пов’язані з мобілізацією в особливий період людських і транспортних ресурсів.
5. Структуру, штат і штатний розпис військових комісаріатів затверджує начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил.
6. Штатні посади військових комісаріатів комплектуються військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил (далі – працівники) відповідно до їх штату та штатного розпису.
Добір військовослужбовців для комплектування військових комісаріатів, їх призначення на посади, проходження військової служби та звільнення з неї здійснюється відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.
Призначення на посади та звільнення з посад військових комісарів та інших військовослужбовців військових комісаріатів здійснюється посадовими особами відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців.
Військовий комісар призначає на посаду та звільняє з посади працівників військового комісаріату.
(абзац четвертий пункту 6 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
Добір та призначення військовослужбовців і працівників (далі – особовий склад) на посади у військових комісаріатах, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
Підготовка та перепідготовка осіб офіцерського складу військових комісаріатів здійснюється в єдиній системі військової освіти.
Трудові відносини працівників військових комісаріатів регулюються законодавством про працю.
7. Обласні військові комісаріати є юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.
Інші військові комісаріати є відокремленими підрозділами відповідних обласних військових комісаріатів.
Військові комісаріати мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Завдання та функції військових комісаріатів
8. Завданням військових комісаріатів є проведення призову громадян на військову службу у мирний і воєнний час, проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі – збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі – пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.
(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
9. Військові комісаріати відповідно до покладених на них завдань:
беруть участь разом з місцевими органами управління освітою у повсякденному керівництві допризовною підготовкою;
здійснюють підготовку і виконують за сприянням місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу, здійснюють відправлення призовників до військових частин;
взаємодіють з місцевими держадміністраціями з питань проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;
ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також облік громадян, які брали участь у бойових діях, та осіб, які стали інвалідами під час проходження військової служби;
співпрацюють з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
проводять рекламно-агітаційну, інформаційно-роз’яснювальну роботу, проводять добір та направлення громадян до військових частин для проходження військової служби за контрактом, а також для вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, надають командирам військових частин інформацію про військовозобов’язаних, які перебувають на обліку, з метою добору громадян для проходження служби у військовому резерві;
(абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
розробляють плани проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території;
ведуть на відповідній території облік підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також облік людських і транспортних ресурсів, призначених для забезпечення потреб оборони держави;
здійснюють контроль за проведенням на підприємствах роботи з ведення військового обліку військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, а також призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
взаємодіють з підприємствами єдиної транспортної системи під час її підготовки і функціонування в особливий період;
взаємодіють з місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та беруть участь у здійсненні контролю за підготовкою підприємств до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо забезпечення в особливий період потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, у тому числі з питань оповіщення та збору військовозобов’язаних, виділення необхідних споруд та об’єктів інфраструктури, утримання запасу матеріально-технічних ресурсів, постачання техніки на збірні пункти та у військові частини, розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил та інших військових формувань, виконання інших завдань згідно з мобілізаційними планами;
беруть в межах своїх повноважень участь у здійсненні контролю за виконанням мобілізаційних заходів в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, виконують заходи, спрямовані на забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку у людських і транспортних ресурсах;
(абзац тринадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
забезпечують згідно із законодавством соціальний і правовий захист військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів та членів їх сімей;
організовують роботу з вручення нагород громадянам, які перебувають у запасі та відставці; складають атестаційні матеріали для присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерам запасу;
беруть участь у роботі центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з увічнення пам’яті осіб, які загинули, померли від ран, контузій, каліцтва або захворювань, отриманих внаслідок бойових дій під час захисту Вітчизни та участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян з питань, що належать до компетенції військових комісаріатів, а також ведуть прийом громадян, які звертаються із зазначених питань, видають необхідні довідки та інші документи;
ведуть облік осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах в запас або у відставку (далі – особи, звільнені з військової служби), які проживають на відповідній території, для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
беруть участь у роботі місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових частин та підприємств з військово-патріотичного виховання громадян України;
інформують місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування про стан призовної і мобілізаційної роботи та з інших питань, що належать до їх компетенції, і подають пропозиції щодо поліпшення такої роботи;
вивчають потребу у комплектуванні штатних посад військових комісаріатів військовослужбовцями і працівниками, вносять пропозиції щодо їх підготовки та підвищення кваліфікації, проводять кадрову роботу;
(пункт 9 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
проводять моніторинг суспільно-політичної обстановки на відповідній території та налагодження цивільно-військових відносин;
(пункт 9 доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369, у зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять третім)
виконують інші функції відповідно до законодавства.
10. Обласні військові комісаріати, крім виконання функцій, зазначених у пункті 9 цього Положення:
керують підпорядкованими військовими комісаріатами, контролюють дотримання ними вимог законодавства, виконання наказів Міноборони, Генерального штабу та інших органів військового управління, наказів і директив Міністра оборони та наказів і директив начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил;
(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
сприяють призовній комісії Автономної Республіки Крим, обласним, Київській міській призовним комісіям в організації проведення контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням до військових частин;
контролюють організацію приписки допризовників до призовних дільниць;
співпрацюють з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування з питань висвітлення в місцевих засобах масової інформації рекламно-агітаційної продукції щодо заохочення громадян України до вступу на військову службу за контрактом та службу у військовому резерві;
співпрацюють з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань надання соціальних послуг, що встановлені законодавством, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;
забезпечують здійснення передбачених законодавством виплат особам офіцерського складу Збройних Сил та іншим особам, які звільнені з військової служби і не мають права на пенсію;
організовують у межах виділених асигнувань перевезення військовозобов’язаних, призваних на збори, до місця їх проведення та у зворотному напрямку;
здійснюють відшкодування роботодавцям середнього заробітку військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міноборони;
забезпечують оформлення та подання документів органам Пенсійного фонду України для призначення (перерахунку) пенсій особам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, а також у передбачених законодавством випадках виплату грошової допомоги особам, звільненим з військової служби, і сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил;
надають передбачену законодавством грошову допомогу малозабезпеченим пенсіонерам, здійснюють розподіл путівок для лікування в санаторно-курортних закладах Міноборони та закуповують у межах виділених асигнувань путівки в інші санаторії та лікувально-профілактичні заклади пенсіонерам і членам їх сімей, які перебувають на відповідному обліку у військових комісаріатах;
абзац дванадцятий пункту 10 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
беруть участь у підготовці та веденні територіальної оборони у відповідній зоні територіальної оборони.
11. Районні, об’єднані районні, міські, об’єднані міські військові комісаріати, крім функцій, зазначених у пункті 9 цього Положення:
здійснюють приписку допризовників до призовних дільниць;
розподіляють призовників під час їх приписки до призовних дільниць і призову на строкову військову службу за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, Держспецтрансслужбою;
беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готують матеріали з питань відстрочки або звільнення громадян від призову на строкову військову службу на розгляд зазначених комісій;
сприяють призовним комісіям в організації проведення медичного огляду, обстеження та лікування призовників;
організовують з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів військово-лікарськими комісіями військовозобов’язаних і резервістів;
оформляють військовозобов’язаним відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік;
сприяють особам, звільненим з військової служби, і членам сімей померлих військовослужбовців у своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях, якщо їх право на пенсію, допомогу або пільги пов’язане з встановленням інвалідності;
готують документи, необхідні для виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Збройних Сил, а також військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори;
видають в установленому порядку особам, які перебувають у запасі або відставці, посвідчення та інші документи на передбачені законодавством пільги;
беруть участь, а у разі відсутності на відповідній території військових частин і гарнізонів – організовують поховання військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які померли (загинули) під час проходження відповідно військової служби або зборів, та згідно із законодавством інших осіб, які померли (загинули);
ведуть облік та повідомляють в установленому порядку сім’ям або родичам про смерть (загибель) військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, і про тих, що пропали безвісти, а також потрапили в полон в особливий період;
беруть участь у підготовці та виконанні заходів територіальної оборони.
(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
Права та обов’язки військового комісара
12. Військовий комісар представляє інтереси Збройних Сил у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами на відповідній території.
Військовий комісар має право:
вносити на розгляд місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування питання про призов громадян на військову службу, добір кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, підготовку і проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, соціальний і правовий захист військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, ветеранів війни, пенсіонерів та членів їх сімей, про патріотично-виховну роботу серед населення;
здійснювати відповідно до своїх повноважень контроль за виконанням підприємствами вимог законодавства з питань оборони;
брати участь в межах своїх повноважень у проведенні перевірки технічного стану транспортних засобів підприємств та їх придатності до передачі Збройним Силам та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час;
розглядати у випадках, передбачених законодавством, справи про адміністративні порушення та накладати адміністративні стягнення;
видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження.
13. Військовий комісар керує службовою діяльністю підпорядкованого військового комісаріату.
Військові комісари Автономної Республіки Крим, областей і м. Києва (далі – обласний військовий комісар) підпорядковується командувачу військ оперативного командування згідно з військово-адміністративним поділом території України та є прямим начальником для військовослужбовців військових комісаріатів, що перебувають на території відповідальності обласного військового комісаріату, та керівником вищого рівня для працівників зазначених військових комісаріатів.
(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
Обласний військовий комісар:
визначає обов’язки підлеглих йому військових комісарів, а також військовослужбовців і працівників обласного військового комісаріату;
присвоює громадянам, призваним на строкову військову службу, військове звання солдата (матроса) після формування команд для відправлення до військових частин, чергові військові звання військовозобов’язаним рядового, сержантського та старшинського складу;
проводить перевірки, навчання і тренування з особовим складом обласного та підпорядкованих йому військових комісаріатів;
організовує професійну та інші види підготовки особового складу обласного та підпорядкованих йому військових комісаріатів;
здійснює в особливий період загальне керівництво виконанням заходів з мобілізації людських і транспортних ресурсів;
організовує розроблення та уточнення плану територіальної оборони у відповідній її зоні, а також разом з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування планів участі у територіальній обороні, виконання заходів з утримання бази мобілізаційного розгортання військових частин територіальної оборони.
Районний, міський військовий комісар, у тому числі такий, що очолює об’єднаний районний чи об’єднаний міський військовий комісаріат, безпосередньо підпорядковується обласному військовому комісару та є прямим начальником для військовослужбовців та працівників районного, об’єднаного районного, міського чи об’єднаного міського військового комісаріату.
(абзац десятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 369)
Районний, міський військовий комісар, у тому числі такий, що очолює об’єднаний районний чи об’єднаний міський військовий комісаріат:
визначає обов’язки підлеглих йому військовослужбовців та працівників;
присвоює військове звання солдата (матроса) запасу одночасно з прийняттям на військовий облік особам, які не проходили військової служби або були позбавлені військових звань під час проходження військової служби та служби у військовому резерві чи за вироком суду.
Севастопольський міський військовий комісар, крім того, організовує розроблення та уточнення плану територіальної оборони у відповідній її зоні, а також разом з державними органами, органами місцевого самоврядування планів участі у територіальній обороні, виконання заходів з утримання бази мобілізаційного розгортання військових частин територіальної оборони.
Обласний військовий комісар без довіреності здійснює захист прав та інтересів військового комісаріату у судах, інші військові комісари діють на підставі виданої обласним військовим комісаром довіреності.
14. Військовий комісар відповідає за:
стан обліково-призовної роботи;
мобілізаційну готовність військового комісаріату, а обласний військовий комісар – також підпорядкованих обласному інших військових комісаріатів;
забезпечення охорони державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та здійснення контролю за їх станом;
підготовку, виховання, військову та трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу;
внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, військової техніки, пального і матеріальних засобів;
всебічне забезпечення військового комісаріату;
організацію роботи та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання і протидії корупції;
проведення роботи із соціального і правового захисту підлеглих військовослужбовців та членів їх сімей, призваних на збори військовозобов’язаних і резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів та членів їх сімей;
ефективне і цільове використання бюджетних коштів та майна, закріпленого за військовими комісаріатами;
своєчасне і повне виконання завдань, покладених на військові комісаріати.
15. Військовий комісар зобов’язаний:
забезпечувати виконання особовим складом військового комісаріату поставлених перед ним завдань;
організовувати:
- взаємодію військового комісаріату з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також органами військового управління та військовими частинами, які розміщені на території відповідальності військового комісаріату;
- участь разом з органами управління освітою у повсякденному керівництві допризовною підготовкою;
- ведення персонально-якісного обліку військовозобов’язаних і призовників, обліку транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час;
- розроблення та уточнення плану проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів на відповідній території, а також разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування розроблення та виконання плану заходів щодо утримання бази оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів військового комісаріату в готовності до використання за призначенням;
- проведення перевірок готовності підприємств до оповіщення та забезпечення явки громадян, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації та у воєнний час, на пункти збору або у військові частини, перевірок стану бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і виконання військово-транспортного обов’язку;
забезпечувати разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування виконання плану проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів на відповідній території;
брати участь відповідно до своїх повноважень у виконанні на відповідній території заходів правового режиму воєнного стану;
здійснювати контроль за веденням військового обліку військовозобов’язаних та призовників, бронюванням військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах;
керувати роботою військового комісаріату з організації забезпечення соціального і правового захисту осіб, звільнених з військової служби, і членів їх сімей, призначення зазначеним особам передбачених законодавством видів допомоги, надання компенсацій та інших виплат, а також з увічнення пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил;
організовувати охорону будівель і приміщень військового комісаріату, а також виконання в межах своїх повноважень заходів щодо протидії диверсіям та терористичним актам;
здійснювати контроль за правомірністю видачі громадянам документів військового обліку, посвідчень та інших документів;
знати ділові та морально-психологічні якості підлеглих, здійснювати в межах своїх повноважень добір, розстановку і атестацію офіцерів, військовослужбовців сержантського (старшинського) складу та працівників відповідно до кваліфікаційних вимог, створювати кадровий резерв;
здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників військових комісаріатів;
вживати заходів до запобігання порушенням під час використання майна, а також з відшкодування винними особами заподіяної шкоди в порядку, встановленому законодавством;
проводити аналіз стану мобілізаційної готовності та службової діяльності військового комісаріату, визначати заходи щодо їх вдосконалення;
забезпечувати:
- виконання заходів щодо захисту державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та створення умов для правильної організації режиму секретності, ведення секретного діловодства;
- виконання правил пожежної безпеки, утримання і правильну експлуатацію будівель, приміщень і території, закріпленої за військовим комісаріатом;
- надання звітності відповідно до наказів Міноборони, директив Міністра оборони, наказів та директив начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил;
- виконання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
Фінансове і матеріально-технічне забезпечення військових комісаріатів
16. Особовий склад військових комісаріатів, а також транспорт і матеріально-технічні засоби зазначених комісаріатів утримуються за рахунок кошторису Міноборони.
Забезпечення військових комісаріатів та їх особового складу озброєнням, засобами зв’язку та автоматизації, технікою, військово-технічним та іншим майном здійснюється відповідно до діючих штатів і табелів до них.
17. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, які проводяться військовими комісаріатами, здійснюється за рахунок і в межах коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації, які проводяться військовими комісаріатами, здійснюється відповідно до Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, інших нормативно-правових актів, розроблених на підставі зазначених законів.
18. Плата за користування переданими військовим комісаріатам центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування будівлями, приміщеннями, майном, інвентарем, обладнанням та автомобільним транспортом, а також за проведення поточного і капітального ремонту приміщень, відведення земельних ділянок, надання телекомунікаційних послуг здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню згідно із законодавством військовослужбовців військових комісаріатів житловою площею.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 03 червня 2013 року № 389
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1235 “Про затвердження Положення про військові комісаріати” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1763).
2. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1658 “Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200).
3. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 859 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 47, ст. 1933).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 719 “Про внесення змін до Положення про військові комісаріати” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2130).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 75 “Про внесення змін до пункту 6 Положення про військові комісаріати” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 416).
6. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 180 “Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 781).
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про військові комісаріати” від 03.06.2013 р. № 389

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>