Постанова Кабінету Міністрів України “Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури” від 02.09.2015 р. № 719

Не набрав чинності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 вересня 2015 року № 719

Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури

Відповідно до частини дев’ятої статті 13, частин другої та восьмої статті 43, пункту 25 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів Українипостановляє:
1. Затвердити Порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, що додається.
2. Міністерству освіти і науки, Міністерству культури, іншим органам виконавчої влади, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук прийняти та привести до 1 листопада 2015 р. власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою, подати пропозиції щодо приведення актів законодавства у відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2015 року.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 02 вересня 2015 року № 719
ПОРЯДОК
розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає:
процедуру розміщення державними і комунальними вищими навчальними закладами, державними науковими установами, державними і комунальними закладами культури (далі — заклади, установи) на поточних рахунках в банках державного сектору власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;
механізм здійснення закладами, установами видатків спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;
особливості ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету, складення та подання фінансової і бюджетної звітності про такі кошти;
механізм здійснення контролю за використанням власних надходжень закладів, установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти.
            2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про банки і банківську діяльність” та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес і банківську діяльність. Для цілей цього Порядку термін “установа банку державного сектору” вживається як державний банк у значенні, наведеному в Законі України “Про банки і банківську діяльність”, або банк, у якому держава прямо та/або опосередковано володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів і до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій, а також віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.
3. Умовами розміщення закладом, установою на поточних рахунках у банках власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою, згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, є:
1) рішення закладу, установи, прийняте відповідно до законодавства, щодо розміщення на наступний бюджетний період власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, в територіальному органі Казначейства (далі — орган Казначейства) або в банку. Таке рішення закладом, установою приймається щороку окремо щодо кожної бюджетної програми і кожного виду надходжень, підлягає погодженню з головним розпорядником бюджетних коштів до 25 грудня року, що передує плановому, і протягом такого періоду не змінюється.
Комунальні вищі навчальні заклади та заклади культури, крім вимог, визначених абзацом першим цього підпункту, розміщують на поточних рахунках в банках власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, за умови прийняття відповідного рішення місцевою радою під час затвердження місцевого бюджету на наступний бюджетний період. Таке рішення приймається не пізніше 25 грудня року, що передує плановому, і протягом такого періоду не змінюється. У разі коли відповідний бюджет на початок бюджетного періоду має заборгованість за позиками (з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України), отриманими на покриття тимчасових касових розривів, або за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунка, або заборгованість за коштами, розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках в банках, заклад втрачає право на розміщення на поточних рахунках в банках власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, до кінця такого бюджетного періоду незалежно від наявності погодження органу місцевого самоврядування;
2) наявність у закладі, установі кошторису (плану використання бюджетних коштів), затвердженого в установленому порядку;
3) наявність у договорі між закладом, установою та банком про розміщення на поточних рахунках в банку та обслуговування власних надходжень закладу, установи, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти (далі — договір), обов’язкових умов щодо:
відкриття в банку окремих поточних рахунків для зарахування та здійснення витрат для власних надходжень, отриманих як:
- плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю;
- благодійні внески;
- гранти;
права закладу, установи на повернення коштів у повному обсязі на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органі Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті закладом, установою відповідно до цього Поряду в іншому банку, на першу вимогу закладу, установи без сплати банку неустойки;
заборони договірного списання банком коштів з поточних рахунків закладу, установи;
відповідальності банку згідно із законодавством у разі порушення договірних зобов’язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвоєчасного повернення коштів закладу, установі з поточних рахунків, відкритих в банку, на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки закладу, установи, відкриті в органі Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті закладом, установою відповідно до цього Порядку в іншому банку. Зазначена відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь закладу, установи штрафу за прогресивною шкалою починаючи з першого дня затримки;
обов’язку (права) закладу, установи звернутися до суду у разі відмови банку щодо повернення коштів в обсязі та у строки, визначені закладом, установою;
прийняття банком до виконання платіжних доручень закладу, установи у межах фактичного залишку на відповідному рахунку;
4) розміщення власних надходжень, отриманих навчальними закладами як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю у галузі освіти, лише у національній валюті;
5) відсутність на початок бюджетного періоду кредиторської заборгованості із заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, стипендій, забезпечення продуктами харчування, придбання медикаментів, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії за загальним фондом та за аналогічними напрямами використання коштів спеціального фонду закладу, установи;
6) плата за послуги з обслуговування коштів у банку здійснюється з відповідного поточного рахунка закладу, установи, відкритого у банку.
4. Для розміщення на поточних рахунках у банку власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, заклад, установа з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку формує заявку-пропозицію та надсилає її до банків.
Заявка-пропозиція повинна містити:
1) реквізити закладу, установи;
2) інформацію про розрахунковий обсяг власних надходжень, які заклад, установа планує розмістити протягом наступного бюджетного періоду на поточних рахунках в банку, із зазначенням відповідної підгрупи власних надходжень, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
3) вимоги щодо розміщення, зокрема:
відкриття окремих поточних рахунків для зарахування власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення витрат за рахунок таких коштів;
обмеження строку дії договору банківського рахунка наступним бюджетним періодом;
права закладу, установи на повернення коштів у повному обсязі протягом бюджетного періоду на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки закладу, установи, відкриті в органі Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті закладом, установою відповідно до цього Порядку в іншому банку, на першу вимогу закладу, установи без оплати банку неустойки;
відповідальності банку згідно із законодавством у разі несвоєчасного повернення коштів та/або порушення інших договірних зобов’язань;
прийняття банком до виконання платіжних доручень закладу, установи у межах фактичного залишку на відповідному поточному рахунку;
заборони договірного списання банком коштів з поточних рахунків закладу, установи;
включення до договору пункту, відповідно до якого заповнення реквізиту “Призначення платежу” розрахункового документа здійснюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес, та який повинен містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється переказ бюджетних коштів, зокрема інформацію про коди тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування бюджету, економічної класифікації видатків бюджету, а також економічну сутність платежу;
4) кінцеву дату розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення заявки-пропозиції).
Заявка-пропозиція навчального закладу може бути також розміщена на його власному офіційному веб-сайті.
5. У разі коли на кінцеву дату розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення пропозиція, що повною мірою відповідає умовам, зазначеним у заявці-пропозиції, надійшла тільки від одного банку, договір укладається з таким банком.
За наявності пропозицій від кількох банків договір укладається з банком, який за інших рівних умов запропонував найнижчу ставку комісійної винагороди за обслуговування поточного рахунка. У разі коли банками пропонуються також однакові ставки комісійної винагороди за обслуговування поточного рахунка, рішення щодо вибору банку приймається закладом, установою самостійно.
Заклад, установа має право звертатися до установ банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.
Використання відомостей, що містяться у пропозиціях установ банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.
У разі коли банк відмовляється від укладення договору банківського обслуговування, заклад, установа має право визначити інший банк за вже поданими пропозиціями, розглянувши їх повторно протягом трьох робочих днів.
Відкриття та закриття поточних рахунків закладу, установи здійснюється банком у порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку з питань відкриття та закриття рахунків.
Після відкриття банком поточних рахунків закладу, установи відповідні спеціальні реєстраційні рахунки закладу, установи, відкриті в органі Казначейства, не закриваються. Залишки бюджетних коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду, що передує переходу на банківську форму обслуговування, залишаються на єдиному казначейському рахунку і за рішенням закладу, установи використовуються у наступному бюджетному періоді в установленому законодавством порядку.
6. Для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на поточному рахунку в банку заклад, установа подає органу Казначейства такі документи:
1) рішення закладу, установи, прийняте в установленому порядку, щодо розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на поточних рахунках в банку, погодження відповідного головного розпорядника бюджетних коштів, а для комунальних вищих навчальних закладів та закладів культури — також рішення місцевої ради;
2) копію кошторису (плану використання бюджетних коштів), затвердженого в установленому порядку;
3) копію договору, завірену банком, у якому обов’язково зазначаються реквізити відповідних спеціальних реєстраційних рахунків закладу, установи для обліку власних надходжень, отриманих закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, в органі Казначейства.
7. У разі розміщення закладом, установою власних надходжень, отриманих закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на поточному рахунку в банку:
1) протягом операційного дня зазначені кошти акумулюються на відповідному спеціальному реєстраційному рахунку закладу, установи, відкритому в органі Казначейства. На підставі платіжного доручення, наданого закладом, установою, де зазначена сума власних надходжень, отримана закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на певну дату, орган Казначейства перераховує зазначені кошти у повному обсязі на відповідний поточний рахунок закладу, установи, відкритий у банку.
Зазначена операція повинна бути здійснена не пізніше закінчення операційного дня, що настає за датою подання платіжного доручення органу Казначейства;
2) розрахунково-касове обслуговування закладу, установи щодо зазначених коштів здійснюється у порядку, визначеному договором закладу, установи з банком. При цьому реквізит “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес, та повинен містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється переказ бюджетних коштів, зокрема інформацію про коди тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування бюджету, економічної класифікації видатків бюджету, а також економічну сутність платежу;
3) операції з повернення платникам коштів, помилково або надміру зарахованих на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки, здійснюються на підставі платіжного доручення закладу, установи у межах надходжень на зазначені рахунки. У разі недостатності або відсутності відповідних коштів в обсязі, необхідному для здійснення повернення, заклад, установа перераховує платіжним дорученням необхідну для повернення суму з відповідних рахунків, відкритих в банку, на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органі Казначейства;
4) заклад, установа надає щороку не пізніше 25 грудня року, що передує плановому, головному розпоряднику бюджетних коштів та органу Казначейства прийняте і оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього Порядку рішення щодо розміщення на наступний бюджетний період власних надходжень, отриманих ними як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти. У разі прийняття рішення щодо розміщення на наступний бюджетний період зазначених власних надходжень в органі Казначейства перерахування коштів з поточних рахунків, відкритих в банках, на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органі Казначейства, здійснюється згідно з договором не пізніше ніж протягом останнього робочого дня поточного бюджетного періоду, після чого відповідні поточні рахунки в банках закриваються у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань відкриття та закриття рахунків;
5) залишки коштів, отриманих закладами, установами як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, що утворилися на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках у банках, зберігаються на таких рахунках та використовуються відповідно до абзацу другого частини першої статті 57 Бюджетного кодексу України;
6) у разі, коли до початку нового бюджетного періоду закон про Державний бюджет України не набере чинності, заклади, установи на підставі тимчасового кошторису (тимчасового плану використання бюджетних коштів), затвердженого в установленому порядку, здійснюють видатки з поточних рахунків, відкритих у банках, лише на бюджетні програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;
7) у разі, коли законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період не встановлені бюджетні призначення за бюджетною програмою, що діяла у попередньому бюджетному періоді, залишки коштів на поточних рахунках в банках, отримані закладом, установою як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, у попередньому бюджетному періоді перераховуються закладом, установою до загального фонду державного бюджету;
8) у разі внесення будь-якої зміни до договору, а також у разі розірвання укладеного договору або укладення додаткового договору заклад, установа не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дати вчинення такого правочину надає копію відповідного договору, завірену банком, органу Казначейства та головному розпоряднику бюджетних коштів;
9) заклади, установи, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують виконання бюджету за видатками за процедурою, передбаченою статтею 46  Бюджетного кодексу України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес;
10) заклади, установи зобов’язані дотримуватися вимог законодавства щодо раціонального, ефективного і цільового використання коштів, першочергового забезпечення фінансовими ресурсами видатків, аналогічних захищеним видаткам, визначеним статтею 55 Бюджетного кодексу України, недопущення утворення заборгованості, взяття бюджетних зобов’язань виключно в межах наявних фінансових ресурсів, інших вимог, що встановлені Бюджетним кодексом України для бюджетних установ;
11) заклади, установи та банки забезпечують проведення процедур та здійснення повноважень, визначених Законом України  “Про здійснення державних закупівель”. Банку під час оплати за договором про закупівлю товарів, робіт або послуг разом із розрахунковим документом надаються документи щодо державних закупівель відповідно до Законів України “Про здійснення державних закупівель” та “Про банки і банківську діяльність”. У разі їх невідповідності вимогам зазначених Законів розрахунковий документ вважається оформленим неналежним чином;
12) у разі спрямування коштів спеціального фонду на погашення заборгованості за загальним фондом державного бюджету або на цілі, визначені видатками загального фонду державного бюджету, заклади, установи зобов’язані письмово повідомити про зазначене головному розпоряднику бюджетних коштів та органу Казначейства;
13) після відкриття (закриття) закладом, установою поточних рахунків у банку для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються закладом, установою згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, заклад, установа листом у довільній формі повідомляє головному розпоряднику бюджетних коштів та органу Казначейства про дату відкриття (закриття) відповідних поточних рахунків (у розрізі груп власних надходжень) протягом трьох робочих днів після їх відкриття (закриття). Зазначена інформація повинна мати відмітку банку про підтвердження викладеної інформації;
14) погашення кредиторської заборгованості, яка виникла під час виконання спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень в частині коштів, що обслуговуються на поточних рахунках в банках, здійснюється виключно із зазначених рахунків;
15) у разі, коли договором передбачено отримання закладом, установою відсотків на залишок коштів на поточному рахунку, відкритому в банку, заклад, установа незалежно від наявності вкладного (депозитного) рахунка, відкритого у цьому або іншому банку для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, відкриває в органі Казначейства спеціальний реєстраційний рахунок для зарахування коштів підгрупи 3 другої групи власних надходжень, визначених статтею 13 Бюджетного кодексу України, на який відповідно до договору перераховуються банком зазначені відсотки.
Особливості обслуговування закладів, установ у банках
8. У разі розміщення закладом, установою власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на поточних рахунках, відкритих в банках, зміни до спеціального фонду кошторису протягом бюджетного періоду у частині зазначених власних надходжень вносяться на підставі довідок про надходження на відповідні реєстраційна рахунки, наданих в установленому порядку органами Казначейства, та довідок про зміни до кошторису закладу, установи (плану використання бюджетних коштів), що затверджуються у тому ж порядку, що і кошториси (плани використання бюджетних коштів), без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.
Зазначені зміни до спеціального фонду кошторису (плану використання бюджетних коштів) вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням у разі виникнення потреби у збільшенні (скороченні, перерозподілу) надходжень та/або видатків, а також використанні залишків бюджетних коштів на початок бюджетного періоду, що утворилися на відповідному поточному рахунку, відкритому в банку.
Заклади, установи подають копії складених відповідно до вимог цього пункту та затверджених протягом звітного періоду довідок про внесення змін до кошторисів (планів використання бюджетних коштів) органам Казначейства не пізніше ніж протягом останнього робочого дня звітного місяця.
Заклади, установи та органи Казначейства ведуть облік таких змін і відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів (планів використання бюджетних коштів).
Проведення та відображення операцій у натуральній формі здійснюється закладом, установою в установленому законодавством порядку через відповідний спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органі Казначейства.
9. Заклади, установи ведуть бухгалтерський облік за коштами, що обслуговуються в банках, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо бухгалтерського обліку в установленому порядку.
Заклади, установи протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають органу Казначейства інформацію за операціями, проведеними в іноземній валюті, з надходження та використання власних надходжень, отриманих ними як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку та за формами, затвердженими Мінфіном.
Складення закладами, установами місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності в частині коштів, що обслуговуються в банках, здійснюється у визначеному законодавством порядку.
10. Власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються закладами, установами згідно з основною діяльністю, благодійні внески або гранти, використовуються ними відповідно до статей 13 і 51 Бюджетного кодексу України, а вищими навчальними закладами державної та комунальної форми власності також з урахуванням статті 70 Закону України “Про вищу освіту” та згідно з індивідуальним кошторисом (планом використання бюджетних коштів) (з урахуванням внесених змін), який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).
Відповідальність закладів, установ та здійснення контролю за використанням власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти
11. На заклад, установу в установленому порядку покладається відповідальність за:
правильність оформлення, достовірність інформації, наведеної у розрахункових, планових та платіжних документах;
законність та достовірність здійснення операцій за власними надходженнями;
правильність оформлення, достовірність та дотримання встановленого строку подання інформації органу Казначейства та головному розпоряднику бюджетних коштів за формою, у строк та у порядку, встановленому законодавством, а також інформації за запитами зазначених органів.
12. У разі порушень закладом, установою вимог бюджетного законодавства, цього Порядку головний розпорядник бюджетних коштів має право прийняти рішення щодо заборони закладу, установі розміщувати власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках, відкритих в банках. У такому разі заклади, установи у строк, що не перевищує п’ять робочих днів з дати оформлення такого рішення головним розпорядником бюджетних коштів, зобов’язані здійснити заходи, передбачені цим Порядком, зокрема щодо повернення коштів на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органі Казначейства, закрити поточні рахунки в банку, повідомити про вжиті заходи головному розпоряднику бюджетних коштів та органу Казначейства тощо.
13. Держфінінспекція, головні розпорядники бюджетних коштів, інші центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та утворені ними органи здійснюють контроль за використанням власних надходжень закладів, установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, в установленому законодавством порядку та в межах повноважень, визначених законодавством.
Постанова Кабінету Міністрів України “Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури” від 02.09.2015 р. № 719

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>