Постанова Кабінету Міністрів України “Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди” від 08.09.2015 р. № 687

Редакція: 16.09.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 08 вересня 2015 року № 687

Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди

Відповідно до частин дев’ятої — дванадцятої статті 28 Закону України “Про місцеві вибори” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди, що додається.
2. У вступній частині постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063; 2013 р., № 11, ст. 410) слова і цифри “статті 28 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” замінити словами і цифрами “статті 28 Закону України “Про місцеві вибори”.
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 08 вересня 2015 року № 687
ПОРЯДОК
оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди
1. Цей Порядок визначає механізм оплати праці членів територіальних і дільничних комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост (далі — члени виборчих комісій), а також нарахування та виплати членам виборчих комісій одноразової грошової винагороди.
2. Під час підготовки та проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі — депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад), сільських, селищних, міських голів та старост, позачергових і перших виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів оплата праці членів виборчих комісій, нарахування та виплата їм одноразової грошової винагороди здійснюються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету.
У разі проведення повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних міських голів та старост, проміжних виборів депутата сільської, селищної ради, позачергових і перших виборів старости оплата праці членів виборчих комісій, нарахування та виплата їм одноразової грошової винагороди здійснюються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
3. За рахунок фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків на підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост (далі — місцеві вибори) територіальної виборчої комісії, здійснюються такі виплати:
оплата праці голови, заступника голови, секретаря або інших членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження на платній основі;
оплата праці членів виборчих комісій за роботу в день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів;
одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці.
4. У разі проведення повторного голосування оплата праці членів виборчих комісій здійснюється відповідно до цього Порядку.
5. Виконання робіт, пов’язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів, особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття їх з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.
6. Оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
7. Членам виборчих комісій на їх вимогу видається довідка про виконання обов’язків члена виборчої комісії з місцевих виборів для подання органам державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 1.
8. Відповідальність за порушення вимог цього Порядку встановлюється згідно із законом.
9. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар, а в разі їх відмови — інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше ніж три особи), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше ніж дві особи) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору, укладеного між ними та виборчою комісією, за формою згідно з додатком 2.
Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на постійній основі.
10. Розмір оплати праці членів виборчої комісії визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063; 2013 р., № 11, ст. 410).
11. Для членів виборчих комісій, увільнених від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не вищим від розміру заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.
У такому разі відповідна рада на вимогу територіальної виборчої комісії видає довідку про розмір заробітної плати сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради за останній повністю відпрацьований місяць, який передує початку виборчого процесу.
12. Розмір оплати праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування.
13. Оплата праці голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії Автономної Республіки Крим здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632) за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.
14. Підставою для укладення цивільно-правового договору є рішення виборчої комісії про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі.
Рішення дільничної виборчої комісії про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі затверджується територіальною виборчою комісією, яка здійснює фінансове забезпечення дільничних виборчих комісій.
15. Для укладення цивільно-правового договору член виборчої комісії подає до територіальної виборчої комісії такі документи:
копію сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, серія і номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;
копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають про це відмітку в паспорті).
16. Член виборчої комісії, увільнений від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, подає до територіальної виборчої комісії разом із зазначеними в пункті 15 цього Порядку такі документи:
довідку про увільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;
довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111). Така довідка подається членом виборчої комісії до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж через п’ять днів з дати прийняття рішення про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі або затвердження відповідного рішення дільничної виборчої комісії згідно з пунктом 14 цього Порядку.
17. Цивільно-правовий договір з головою територіальної виборчої комісії від імені комісії укладається заступником голови такої виборчої комісії.
18. Оплата праці члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, здійснюється таким чином:
особи, увільненої від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, — на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100;
фізичної особи — підприємця, пенсіонера, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”.
19. Оплата праці члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження в комісії на платній основі, проводиться раз на місяць територіальною виборчою комісією на підставі акта наданих послуг, підписаного сторонами цивільно-правового договору, і табеля обліку робочого часу.
Якщо член виборчої комісії виконував свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або з певних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов’язків члена виборчої комісії, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.
20. Оплата праці членів виборчих комісій (зокрема тих, що здійснюють повноваження не на платній основі) в день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів проводиться в межах видатків, передбачених на цю мету в єдиних кошторисах видатків на підготовку і проведення місцевих виборів територіальної виборчої комісії, у розмірі, що не перевищує 14 відсотків мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день, але не більш як за два дні.
21. Строком закінчення підрахунку голосів виборців для дільничної виборчої комісії є дата прийняття протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією на її засіданні.
Строком закінчення встановлення підсумків голосування для територіальних виборчих комісій є дата прийняття протоколів про встановлення підсумків голосування територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.
Строком закінчення встановлення результатів місцевих виборів для територіальних виборчих комісій, які встановлюють результати відповідних місцевих виборів, є дата складення протоколу про результати місцевих виборів.
Підставою для оплати роботи членів виборчих комісій у день місцевих виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів є табель обліку робочого часу, в якому проставляється відмітка “Р” напроти прізвища кожного члена комісії, який брав участь у її роботі в ці дні.
22. Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій може бути нарахована та виплачена лише один раз протягом виборчого процесу після встановлення підсумків голосування, за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної територіальної виборчої комісії, і виплачена тим членам комісії, що брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи не на платній основі вони працюють у такій комісії.
Одноразова грошова винагорода не є обов’язковою виплатою.
23. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчої комісії визначається на її засіданні за поданням голови виборчої комісії залежно від особистого внеску кожного члена комісії в її діяльність і не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”, за посадами, які вони займають у відповідних виборчих комісіях.
Рішення дільничної виборчої комісії про виплату одноразової грошової винагороди розглядається і затверджується територіальною виборчою комісією, яка здійснює фінансове забезпечення дільничних виборчих комісій.
24. Питання виплати одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства.
Додаток 1
до Порядку
Додаток 2
до Порядку
Постанова Кабінету Міністрів України “Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди” від 08.09.2015 р. № 687

One thought on “Постанова Кабінету Міністрів України “Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди” від 08.09.2015 р. № 687

  • Жовтень 2, 2015 at 5:01 pm
    Permalink

    Доброго дня, підкажіть будь ласка де можна знайти бланк форми №2 та №3 по виборах

    Reply

Написати відповідь до Тетяна Скасувати відповідь

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>