Наказ Міністерства юстиції України “Щодо деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану” від 02.08.2013 м. № 1607/5

Редакція від 23.08.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 02.08.2013 м. № 1607/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2013 р. за № 1353/23885

Щодо деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статей 7, 14, 15 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” та статей 38, 40, 165 Кримінального процесуального кодексу України, а також з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 01 грудня 2003 року № 148/5 “Про затвердження Правил заповнення бланків актових записів цивільного стану та свідоцтв, що видаються на підставі вчинених актових записів, у державних органах реєстрації актів цивільного стану в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2003 року за № 1100/8421.
3. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України Палій Н. О.
 Міністр                                                                                           О. Лукаш
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України                                                   Д. Ворона
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
02.08.2013 № 1607/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2013 р. за № 1353/23885

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5):
1) у розділі I:
в абзаці другому пункту 1, у пункті 3 слова “міськрайонних управлінь юстиції” замінити словами “міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції”;
абзац одинадцятий пункту 9 викласти в такій редакції:
“Відділ державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє відомості про державну реєстрацію акту цивільного стану на підставі ухвали (письмового запиту) суду (судді) у зв’язку зі справами, що перебувають у його провадженні, а також письмового запиту нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа, органу досудового розслідування, інших державних органів (посадових осіб), якщо запит зроблено у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства.”;
2) у розділі II:
пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Державна реєстрація акту цивільного стану проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану шляхом складання актового запису цивільного стану в електронному вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад складають актові записи цивільного стану в електронному вигляді у порядку, що затверджується Міністерством юстиції України, та друкують їх на паперових носіях, які не пізніше 3 числа наступного за звітним місяця передають до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції.
Актовий запис цивільного стану складається у присутності заявника та друкується на паперових носіях у двох примірниках, кожний з яких нумерується одним і тим самим номером. Нумерація актових записів цивільного стану кожного виду державної реєстрації починається з першого номера і ведеться послідовно протягом року з 01 січня до 31 грудня включно.
Орган державної реєстрації актів цивільного стану ознайомлює заявника з даними, унесеними до актового запису цивільного стану, що засвідчується його підписом у відповідній графі паперового носія актового запису.
Після цього актовий запис засвідчується підписами керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела державну реєстрацію акту цивільного стану, і скріплюється печаткою.
На підставі складеного актового запису цивільного стану у повній відповідності до нього видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану.”;
доповнити розділ новим пунктом 2 такого змісту:
“2. При складанні актових записів цивільного стану не допускаються скорочення слів, виправлення та підчистки.
В актових записах цивільного стану у графах: “Дата народження”, “Дата смерті” число і рік вказуються арабськими цифрами, місяць – словом; “Місце народження” та “Місце смерті” зазначаються повна офіційна назва держави та інші дані згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
У випадках, коли окремі графи актового запису цивільного стану не заповнюються у зв’язку з тим, що відомості, які вносяться до них, документально не підтверджені, а також якщо необхідно відзначити особливості проведення державної реєстрації акту цивільного стану, у графі “Для відміток” робиться відповідна відмітка.”.
У зв’язку з цим пункти 2 – 12 вважати відповідно пунктами 3 – 13;
3) у розділі III:
у главі 1:
в абзаці п’ятому пункту 10 слова “найменування суду та дата постановлення рішення суду про визнання батьківства чи встановлення факту батьківства (материнства)” виключити;
у пункті 11 останнє речення доповнити словами “дані нотаріуса (прізвище та ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата та за яким реєстровим номером засвідчено справжність підпису жінки на заяві про її згоду на запис подружжя батьками дитини.”;
у пункті 12:
перше речення після слова “подаються” доповнити словами “та в актовому записі про народження зазначаються”;
підпункт “в” доповнити новим абзацом такого змісту:
“У графі “Підстава запису відомостей про батька” вказується одна з підстав: місце та дата державної реєстрації шлюбу, номер актового запису про шлюб; дата подачі спільної заяви батьків про визнання батьківства та проставляються підписи батьків; заява матері дитини та проставляється її підпис.”;
у пункті 17:
після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:
“В актовому записі про народження у графі “Для відміток” робиться відмітка про подачу батьком (матір’ю) дитини заяви про визнання батьківства через представника або надіслання її поштою та зазначаються дані нотаріуса (прізвище та ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата та за яким реєстровим номером засвідчено справжність підпису батька (матері) дитини на заяві та посвідчено довіреність, дані представника (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання).”.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
останнє речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції: “Якщо батьки бажають присвоїти дитині прізвище батька, то воно виправляється в актовому записі про народження на підставі вищезазначених документів.”;
у пункті 18:
абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: “Графи актового запису про народження “Дата народження”, “Місце проживання” в розділі “Відомості про батька” у цьому випадку не заповнюються.”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“Якщо після народження дитини та на момент проведення державної реєстрації народження мати дитини змінила прізвище при державній реєстрації шлюбу, то в актовому записі про народження в графі “Прізвище” розділу “Відомості про матір” записується дошлюбне прізвище матері, яке виправляється на прізвище, обране після шлюбу, та в графі “Для відміток” зазначається: “Внесені виправлення до графи 11 у зв’язку зі зміною матір’ю дитини прізвища при державній реєстрації шлюбу (дата державної реєстрації шлюбу, номер актового запису про шлюб та найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану).”;
у пункті 19:
абзац третій після слів “може бути подана через представника” доповнити словами “або надіслана поштою”;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
“У такому випадку в актовому записі про народження у графі “Для відміток” робиться відмітка про подачу чоловіком заяви про невизнання його батьком дитини через представника або надіслання її поштою та зазначаються дані нотаріуса (прізвище та ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата та за яким реєстровим номером засвідчено справжність підпису чоловіка на заяві та посвідчено довіреність, дані представника (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) або реєстраційний індекс, що був наданий під час реєстрації заяви, та дата її надходження у разі надіслання поштою.”;
у пункті 20:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
“Про подану заяву колишнього подружжя робиться відповідний запис у графі “Для відміток” актового запису про народження, який скріплюється підписами колишньої дружини та чоловіка.”.
У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – дев’ятим;
абзац четвертий після слів “може бути подана через представника” доповнити словами “або надіслана поштою”;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“У цьому випадку в актовому записі про народження у графі “Для відміток” робиться відмітка про подачу колишнім чоловіком заяви про невизнання його батьком дитини через представника або надіслання її поштою та зазначаються дані нотаріуса (прізвище та ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата та за яким реєстровим номером засвідчено справжність підпису колишнього чоловіка на заяві та посвідчено довіреність, дані представника (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) або реєстраційний індекс, що був наданий під час реєстрації заяви, та дата її надходження у разі надіслання поштою.”;
абзац п’ятий пункту 29 доповнити словами “, про що в графі “Для відміток” актового запису про народження робиться відповідна відмітка, яка засвідчується підписом заявника.”;
у главі 2:
абзац третій пункту 5 доповнити словами “(дата складання та номер актового запису про розірвання шлюбу (смерті), найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував ці акти; назва суду та дата постановлення судового рішення про розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, номер справи; найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану та дата складання висновку про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним)”;
у пункті 23 слова “як запобіжний захід обрано взяття під варту”, “дізнання чи досудового слідства або суду” замінити відповідно словами “застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, “досудового розслідування, суду (судді)”;
у пункті 25:
в абзаці першому слова “паспортах або паспортних документах осіб, які зареєстрували шлюб” замінити словами “паспорті громадянина України особи, яка зареєструвала шлюб”;
в абзаці другому слова “паспорта або паспортного документа” замінити словами “паспорта громадянина України”;
абзаци третій – п’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом третім;
у главі 3:
пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
“В актовому записі про розірвання шлюбу в графі “Підстава державної реєстрації розірвання шлюбу” зазначається одна з підстав: назва суду, дата постановлення судового рішення, номер справи; дата подання заяви про розірвання шлюбу подружжям, яке не має дітей; назва суду, дата постановлення судового рішення про визнання одного з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним, номер справи.”;
у пункті 14 абзац третій виключити.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;
у пункті 16:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
“Якщо подружжя не з’явилося для проведення державної реєстрації розірвання шлюбу і не повідомило про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.”.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“У цьому випадку при державній реєстрації розірвання шлюбу в актовому записі вказуються всі дані щодо другого з подружжя відповідно до поданої заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей.”;
у пунктах 24, 25 слова “паспортах або паспортних документах”, “паспорті або паспортному документі” замінити відповідно словами “паспортах громадян України”, “паспорті громадянина України”;
у пункті 26 слова “паспорті або паспортному документі” замінити словами “паспорті громадянина України”;
в абзаці третьому пункту 9 глави 4 слова “перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом” замінити словами “здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом”;
у главі 5:
у пункті 14 слова “паспорт або паспортний документ”, “паспортів, паспортних документів” замінити відповідно словами “паспорт громадянина України”, “паспортів громадян України”;
доповнити пункт 15 абзацом такого змісту:
“У разі якщо витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та відповідна довідка не видані, в графі “Для відміток” актового запису про смерть про це робиться відмітка, яка засвідчується підписом заявника.”;
4) у розділі IV:
у пункті 1 слово “міськрайонних” замінити словами “міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції”;
доповнити пункт 11 абзацом такого змісту:
“У тих випадках, коли актовий запис цивільного стану або метричний запис передано на зберігання до відповідного державного архіву області, міст Києва і Севастополя, відділ державної реєстрації актів цивільного стану витребовує з архіву архівну копію цього запису, на підставі якої повторно видає свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. Запит щодо витребування архівної копії та видача свідоцтва здійснюються не пізніше трьох робочих днів з дня отримання заяви щодо повторної видачі цього документа та відповідно надходження архівної копії.”;
пункт 18 викласти в такій редакції:
“18. Копії актових записів цивільного стану видаються на підставі ухвали (письмового запиту) суду (судді) у зв’язку зі справами, що перебувають у його провадженні, а також на письмові запити Міністерства юстиції України, відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, дипломатичного представництва та консульської установи України, нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа, органу досудового розслідування, інших державних органів, якщо запит зроблено у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства, із зазначенням мети їх витребування.”;
5) у додатку 15 пункт 7 викласти в такій редакції:
“7. Чи підозрюєтесь (обвинувачуєтесь) у кримінальному правопорушенні? Чи маєте судимість, не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку? Чи перебуваєте під адміністративним наглядом?”.
2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 (зі змінами):
1) абзац дев’ятий підпункту “в” підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II викласти в такій редакції:
“відомості про документи, що підтверджують факт народження дитини (назва документа, номер, ким виданий, дата видачі);”;
2) у розділі III:
в абзаці дванадцятому пункту 3.4 слова “міськрайонних управлінь юстиції” замінити словами “міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції”;
абзац третій пункту 3.6 виключити;
3) в абзаці першому пункту 4.4, пункті 4.6 розділу IV слова “міськрайонні управління юстиції” в усіх відмінках і числах замінити словами “міськрайонні, міжрайонні управління юстиції” у відповідних відмінках і числах;
4) додаток 4 до Інструкції після абзацу двадцять третього доповнити новими абзацами двадцять четвертим, двадцять п’ятим такого змісту:
“громадянство (за наявності);
національність (за наявності)”.
У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий – тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять шостим – тридцять сьомим.
3. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793 (зі змінами):
1) у розділі IV:
абзац перший пункту 4.5 виключити.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом першим;
у пункті 4.11:
в абзаці четвертому слова “на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України” замінити словами “на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України”;
в абзаці п’ятому слова “направляє Міністерству юстиції України” замінити словами “направляє Державній реєстраційній службі України”;
2) у тексті Правил слова “міськрайонні управління юстиції” в усіх відмінках і числах замінити словами “міськрайонні, міжрайонні управління юстиції” у відповідних відмінках і числах.
 
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади                                                   Н. О. Палій
Наказ Міністерства юстиції України “Щодо деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану” від 02.08.2013 м. № 1607/5

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>