Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство” від 27.03.2015 р. № 441/5

Редакція: 15.05.2015 р

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 березня 2015 року № 441/5
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2015 р. за № 340/26785

Про затвердження Змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 131/5), що додаються.
2. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами).
3. Державному підприємству “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (Нетишенська О. І.) забезпечити впровадження нового програмного забезпечення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та функціонування офіційного веб-сайту.
4. Цей наказ набирає чинності 15 травня 2015 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А. В.
Міністр
П. Петренко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 27 березня 2015 року № 441/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 березня 2015 р. за № 340/26785
ЗМІНИ
до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
1. У розділі I:
1) у пункті 1.7:
слово “реєстраторам” виключити;
слова “надає витяги з Єдиного реєстру підприємств” замінити словами “забезпечує функціонування офіційного веб-сайту для отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств”;
2) пункти 1.8, 1.9 викласти в такій редакції:
“1.8. Реєстраторами Єдиного реєстру підприємств (далі – Реєстратор) є арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) (далі – арбітражні керуючі), Держатель через Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі – структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства).
1.9. Відомості до Єдиного реєстру підприємств вносяться арбітражними керуючими шляхом подання через он-лайн систему електронної звітності арбітражних керуючих відомостей, передбачених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” за формами та у порядку, визначеними Міністерством юстиції України.
Необхідні для ведення Єдиного реєстру підприємств відомості, визначені Переліком, наведеним у додатку до цього Положення, надходять до Єдиного реєстру підприємств шляхом здійснення електронного обміну інформацією з автоматизованої системи документообігу суду.
Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства здійснюють виправлення/ доповнення відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру підприємств арбітражними керуючими. У разі наявності документів (судових рішень та інших офіційних документів), у яких містяться відомості у справі про банкрутство, що відрізняються від внесених арбітражними керуючими, або у разі якщо ці відомості відсутні в Єдиному реєстрі підприємств, Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства на підставі відповідних документів забезпечують виправлення відомостей, внесених арбітражними керуючими, та/або доповнення новими відомостями.”;
3) доповнити розділ після пункту 1.9 новим пунктом 1.10 такого змісту:
“1.10. Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства здійснюють контроль за наповненням Єдиного реєстру підприємств арбітражними керуючими, у тому числі щодо дотримання порядку, строків внесення відомостей та достовірності внесених арбітражними керуючими відомостей.”.
У зв’язку з цим пункти 1.10 – 1.12 вважати відповідно пунктами 1.11 – 1.13;
4) у пункті 1.12:
після слів “Департамент з питань банкрутства” доповнити пункт словами “та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства”;
слова “, а також Адміністратор Єдиного реєстру підприємств і його філії” виключити;
5) пункт 1.13 викласти в такій редакції:
“1.13. Арбітражні керуючі мають доступ до Єдиного реєстру підприємств щодо боржників, стосовно яких такі арбітражні керуючі виконують повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора на момент реалізації доступу до Єдиного реєстру підприємств. Щодо боржників, стосовно яких арбітражні керуючі не виконують повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора на момент реалізації доступу, але виконували такі повноваження до цього моменту, такі арбітражні керуючі мають доступ лише до тих відомостей, які були внесені ними як розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором.”.
2. Пункт 2.3 розділу II виключити.
3. Розділ III викласти в такій редакції:
III. Надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств
3.1. Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді скорочених та повних інформаційних довідок.
3.2. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств (далі – довідка) – це документ, який надається безоплатно в електронній формі за он-лайн запитом юридичної або фізичної особи про видачу довідки з Єдиного реєстру підприємств (далі – запит) стосовно суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація.
Обов’язковим атрибутом довідки є QR-код, який містить інформацію про документ.
3.3. Скорочена інформаційна довідка містить такі відомості:
унікальний номер довідки;
дату та час формування довідки;
відомості про заявника, який звернувся за наданням довідки;
відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;
відомості про боржника, а саме:
найменування, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, стан провадження у справі про банкрутство, а також дату винесення ухвали суду про припинення провадження; або інформація про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація;
примітку про автоматичне формування довідки.
3.4. Повна інформаційна довідка містить такі відомості:
унікальний номер довідки;
дату та час формування довідки;
відомості про заявника, який звернувся за наданням довідки;
відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;
відомості про боржника, а саме:
найменування, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство;
відомості про стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів;
загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської заборгованостей;
прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
дату винесення ухвали суду про припинення провадження;
відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація;
примітку про автоматичне формування довідки.
У разі наявності у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про перебування у процедурі ліквідації повна довідка містить також відомості про фінансове становище банкрута.
3.5. Для отримання довідки через офіційний веб-сайт подається електронний запит на отримання скороченої чи повної інформаційної довідки.
Довідка з Єдиного реєстру підприємств надається за такими параметрами запиту:
код боржника за ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців).
Довідка надається у день подання електронного запиту через офіційний веб-сайт, за винятком випадків наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу веб-сайту.
Довідка надається безоплатно.
На офіційному веб-сайті фізичні та юридичні особи за QR-кодом довідки або за її номером, датою та часом надання можуть отримати відомості щодо її формування та надання.”.
4. Додатки 1 – 3 до Положення виключити.
5. Доповнити Положення новим додатком, що додається.
Директор Департаменту
з питань банкрутства
Г. І. Трегуб
 
Додаток
до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо
яких порушено провадження у справі про банкрутство
(пункт 1.9 розділу I)
Перелік відомостей, необхідних для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які надходять шляхом здійснення електронного обміну інформацією з автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції
1. Інформація щодо справи:
1.1. Номер справи.
1.2. Дата порушення справи.
1.3. Дата закінчення розгляду справи в суді.
1.4. Відомості про припинення/поновлення провадження.
1.5. Дати винесення ухвал/постанов у справі.
2. Інформація щодо суду, який веде справу про банкрутство:
2.1. Код суду (за ЄДРСР) (2013).
2.2. Адреса суду.
2.3. Найменування суду.
2.4. Прізвище, ім’я, по батькові судді, який веде справу.
3. Інформація щодо боржника:
3.1. Ознака особи.
3.2. Повна назва боржника.
3.3. Код за ЄДРПОУ/ІПН.
3.4. Форма власності боржника.
3.5. КВЕД (2005/2010).
3.6. Частка державної власності в статутному капіталі.
3.7. Судова процедура, в якій перебуває боржник.
3.8. Відомості про стан провадження.
4. Інформація щодо арбітражного керуючого, якого призначено у справі:
4.1. Вид повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
4.2. Номер свідоцтва арбітражного керуючого.
4.3. Дата призначення арбітражного керуючого у справі.
4.4. Відомості про перерозподіл арбітражного керуючого у справі.
Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство” від 27.03.2015 р. № 441/5

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>